Đầu tư mạo hiểm

1 57 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:13

Cinque TerreĐầu Tư Mạo Hiểm Tác giả : Brad FeldThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 6308 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Cơn ác mộng lớn nhất với các doanh nghiệp là vui mừng khi nhận được vốn đầu tư mà không hề biết tới những nguy hiểm tiềm ẩn đằng sau nguồn vốn đó. Lý do mấu chốt nằm ở chỗ các nhà đầu tư mạo hiểm hoàn toàn hiểu rõ các vấn đề về tài chính trong khi các chủ doanh nghiệp thì không. Vậy làm thế nào để các doanh nghiệp thoát được khỏi cái bẫy đầy cám dỗ đó? Câu trả lời nằm ngay trong cuốn “Đầu tư mạo hiểm”Trước hết đầu tư mạo hiểm (VC) là việc cung cấp vốn tài chính cho các công ty ở giai đoạn khởi động tăng trưởng ban đầu. Các quỹ đầu tư mạo hiểm kiếm tiền bằng các sở hữu cổ phần trong các công ty được đầu tư. Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là đầu tư mạo hiểm là một tập con của vốn chủ sở hữu tư nhân. Do vậy, nếu bạn chuẩn bị được nhận vốn VC thì bạn nên sẵn sàng đối mặt với các áp lực cũng như mất mát. Bạn phải học cách làm việc với các nhà đầu tư VC sao cho vẫn đảm bảo kế hoạch kinh doanh của mình, mà vẫn thoả mãn các mục tiêu đã ký kết với các nhà đầu tư. Và ngay cả trong trường hợp công ty của bạn phá sản, thì các nhà đầu tư mạo hiểm vẫn sẽ thu về cho họ một khoản lợi nhuận từ 15%50% tuỳ vào mức độ của dự án, do đó bạn đừng mong chờ sự giúp đỡ của các nhà đầu tư mạo hiểm nếu như bạn không thực sự vạch ra được một kế hoạch khả thi và đem tiền về cho họ.Nói đến đây chắc bạn cũng đã hiểu được nguồn vốn đầu tư mạo hiểm tiềm ẩn nhiều rủi ro đến như thế nào. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở các rủi ro về tài chính, đầu tư mạo hiểm còn tiềm ẩn những nguy hiểm trong điều khoản hợp đồng và các vấn đề pháp lý liên quan. Tuy nhiên, bạn không cần quá lo lắng vì mọi vấn đề trên đều được nói đến và khắc phục trong cuốn “Đầu tư mạo hiểm” – một trong những cuốn sách cần thiết cho các chủ doanh nghiệp. Trong cuốn sách này Bard và Jason sẽ chỉ cho bạn những điều nên và không nên trong đàm phán với các nhà đầu tư mạo hiểm, cách xem xét các điều khoản hợp đồng, và quan trọng hơn cả là quy trình của một thương vụ đầu tư mạo hiểm. Đầu Mạo Hiểm Tác giả : Brad Feld Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 6308 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online PDF EPUB MOBI Đọc Online Cơn ác mộng lớn với doanh nghiệp vui m ừng nh ận v ốn đầu t mà không h ề bi ết t ới nguy hiểm tiềm ẩn đằng sau nguồn vốn Lý mấu ch ốt n ằm chỗ nhà đầu t m ạo hi ểm hoàn toàn hiểu rõ vấn đề tài chủ doanh nghiệp khơng V ậy làm th ế để doanh nghiệp thoát khỏi bẫy đầy cám dỗ đó? Câu trả lời nằm “Đầu mạo hiểm” Trước hết đầu mạo hiểm (VC) việc cung cấp vốn tài cho cơng ty giai đo ạn kh ởi động t ăng trưởng ban đầu Các quỹ đầu mạo hiểm kiếm tiền sở h ữu cổ phần công ty đầu t Điều quan trọng cần lưu ý đầu mạo hiểm t ập c v ốn ch ủ s h ữu t nhân Do v ậy, n ếu bạn chuẩn bị nhận vốn VC bạn nên sẵn sàng đối mặt với áp lực c ũng nh m ất mát B ạn ph ải h ọc cách làm việc với nhà đầu VC cho đảm bảo k ế hoạch kinh doanh c mình, mà v ẫn tho ả mãn mục tiêu ký kết với nhà đầu Và c ả tr ường h ợp công ty c b ạn phá s ản, nhà đầu mạo hiểm thu cho họ khoản lợi nhuận từ 15%-50% tuỳ vào mức độ dự án, b ạn đừng mong chờ giúp đỡ nhà đầu mạo hiểm bạn không th ực s ự v ạch m ột k ế hoạch khả thi đem tiền cho họ Nói đến bạn hiểu nguồn v ốn đầu mạo hiểm ti ềm ẩn nhi ều r ủi ro đến nh th ế Tuy nhiên, không dừng lại rủi ro v ề tài chính, đầu t m ạo hi ểm ti ềm ẩn nh ững nguy hi ểm điều khoản hợp đồng vấn đề pháp lý liên quan Tuy nhiên, bạn không cần lo l ắng m ọi v ấn đề nói đến khắc phục “Đầu mạo hiểm” – m ột nh ững cu ốn sách c ần thi ết cho chủ doanh nghiệp Trong sách Bard Jason s ẽ ch ỉ cho b ạn nh ững ều nên không nên đàm phán với nhà đầu mạo hiểm, cách xem xét ều kho ản h ợp đồng, quan tr ọng h ơn c ả quy trình thương vụ đầu mạo hiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư mạo hiểm, Đầu tư mạo hiểm

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn