Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu

2 51 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:10

Cinque TerreHùng Mạnh Hơn Sau Khủng Hoảng Tác giả : I.MitroffThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 3958 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Cuốn sách Hùng mạnh hơn sau khủng hoảng chỉ ra những thách thức cơ bản mà tất cả các tổ chức công và tư, tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận, cần phải đối mặt và vượt qua nếu mong muốn tồn tại được với cuộc sống hiện tại.Để có thể đối mặt và vượt qua những thách thức này, những tổ chức thành công sau cuộc khủng hoảng đã nghiên cứu và áp dụng bảy năng lực cần thiết, cho dù không thể làm chủ một cách hoàn toàn.Bình luận Tại Sao Chúng Tôi Muốn Bạn Giàu Tác giả : Robert T Kiyosaki - Donald J Trump Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 9165 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online PDF Họ doanh nhân hàng đầu, có không hai th ế giới, n ổi ti ếng thành đạt H ọ khác điểm xuất phát bạn điểm xuất phát cho giàu có kinh nghi ệm c h ọ T quan niệm “cho người ta cá, bạn nuôi sống m ột ngày D ạy ng ười ta câu cá, b ạn nuôi sống đời” hai nhà tỷ phú hàng đầu cho b ạn th t ại ti ền b ạc làm nên s ự giàu có nh ưng l ại khơng giúp ta khỏi nghèo khó Thế giới đối mặt với nhiều thách thức s ố chuy ện ti ền b ạc Tâm lý đặc quy ền lan tràn dịch, hình thành nên lớp người mong muốn đất nước, người chủ, hay gia đình ch ăm lo cho h ọ Donald Trump Robert Kiyosaki, hai doanh nhân thành công nh ững ng ười th ầy b ẩm sinh h ợp tác v ới để thách thức Cả hai tin bạn không th ể gi ải quy ết khó kh ăn ti ền b ạc b ằng ti ền Khó khăn tiền bạc giải giáo dục tài Donald Trump Robert Kiyosaki mu ốn d ạy b ạn cách làm giàu Cả hai tự viết riêng sách kinh doanh v ề chủ đề nh ưng h ọ quy ết định ch ấp bút chung đam mê giáo dục khao khát nhấn mạnh tầm quan trọng giáo d ục tài Ngồi h ọ dành phần lợi nhuận từ sách để tặng cho tổ ch ức giáo dục t thi ện Donal Trump gương điển hình cho câu chuyện thành công Mỹ K ể t t ốt nghi ệp tr ường tài Wharton, dự án địa ốc ơng địa uy tín nh ất c ả Mỹ c ũng nh tồn th ế gi ới Trong s ố có cao ốc tiếng giới Đại lộ số Nam, tháp Trump Park Avenue, câu l ạc ộ Mar-a-Lago Palm Beach Palm Trump International Hotel & Tower xây d ựng Dubai Sân gôn đạt b ốn gi ải th ưởng sân khác hoàn thành Scotland th ể niềm đam mê c ơng đối v ới gơn Còn ngơi truy ền hình đề cử giải Emmy đồng sản xuất chương trình truyền hình thực tế ăn khách "Ng ười h ọc vi ệc", tác giả bảy sách kinh doanh bán chạy nhất, ông thực ng ười khổng l giới truy ền thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu, Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn