Tại sao các quốc gia thất bại

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:10

Cinque TerreWarren Buffett Đầu Tư Như Một Cô Gái Tác giả : Lou J. SpaventaThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 9308 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Thị trường chứng khoán luôn là điểm nóng thu hút sự chú ý của cả thế giới. Những năm gần đây, cái tên Warren Buffett nổi lên như một huyền thoại. Ông được mệnh danh là nhà tiên tri của Omaha với những thương vụ đầu tư siêu lợi nhuận lớn dần theo cấp số nhân. Điều gì làm nên thành công vĩ đại của con người giàu có thứ 3 thế giới này? Liệu ta có thể học hỏi được bí quyết thành công của con người tài ba này không? Liệu ta có thể thành công trên một thị trường mà biến động từng ngày, từng giờ như Warren Buffett đã làm?Cuốn sách Warren Buffett đầu tư như một cô gái sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi trên. Với những quan sát, phân tích sâu sắc bí quyết thành công của Warren Buffett, tác giả đã chỉ ra những điều quyết định thành công của bạn trên cương vị một nhà đầu tư khối óc, cảm xúc, cá tính con người bạn. Nếu bạn muốn thành công vượt trội trên thị trường bị sợ hãi và lòng tham chi phối này, bạn phải biết làm chủ khí chất của bản thân và cuốn sách sẽ giúp bạn làm điều đó. Với những điều thu nhận được từ cuốn sách, bạn sẽ có được bản lĩnh, kiến thức, lối tư duy như những gì nhà tiên tri Warren Buffett đã làm. Tại Sao Các Quốc Gia Thất Bại Tác giả : Daron Acemoglu - James A Robinson Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 12502 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online PDF MOBI EPUB PRC Đọc Online VIỆT NAM thành công kinh tế 30 năm qua M ặc dù hi ện nay, v ới m ức thu nh ập bình qn đầu người khoảng 3.400 đơla theo sức mua tương đương, chưa ph ải m ột n ước giàu, song Việt Nam đạt thành tích giảm nghèo bật: vòng ba th ập kỷ, bi ến m ột qu ốc gia tình trạng nghèo phổ biến trở thành quốc gia v ới t ỷ l ệ nghèo ch ỉ kho ảng 10% theo đánh giá c Ngân hàng Thế giới Bản thân thu nhập bình quân đầu ng ười Việt Nam t ăng g ấp 10 l ần giai đo ạn Tại vào thời điểm năm 1980, Việt Nam lại nghèo v ậy? Tại sau Vi ệt Nam l ại phát tri ển nhanh chóng? Các nhà kinh tế học nhà khoa học xã h ội đưa nhi ều cách gi ải thích khác cho nh ững kiện kiểu Một số người cho thành công kinh t ế c m ột qu ốc gia ho ặc khu v ực xác định vị trí địa lý hay điều kiện sinh thái Các học giả đặc biệt quan tâm đến việc qu ốc gia có n ằm khu vực nhiệt đới hay khơng Theo họ, Vi ệt Nam n ằm vùng nhi ệt đới gi ữa h chí ến xích đạo nên tiềm kinh tế nội có giới hạn Nhưng thay đổi sâu s ắc qu ỹ đạo kinh t ế c Việt Nam 30 năm qua không liên quan t ới s ự thay đổi v ị trí địa lý M ột s ố ng ười khác s ẽ l ập lu ận r ằng văn hóa dân tộc, chuẩn mực xã hội, giá trị, hay đạo đức làm vi ệc s ẽ quy ết định s ự thành công hay thất bại kinh tế Nhưng lần nữa, văn hóa Việt Nam khơng thay đổi k ể t th ập niên 1980 tr l ại Cuối củng, bạn tham dự lớp kinh tế phát tri ển khoa kinh t ế h ọc hàng đầu th ế gi ới, b ạn s ẽ học đơn giản Việt Nam nghèo g ần su ốt l ịch s c nh ưng gần lại tăng trưởng nhanh chóng Có lẽ cu ối Vi ệt Nam c ũng có nh ững nhà kinh t ế h ọc tài ba, nhờ đổi tư duy, đơn giản may mắn Cuốn sách cung cấp cơng cụ thích h ợp để hiểu Việt Nam t ừng r ất nghèo t ại tình trạng nghèo bắt đầu thay đổi từ thập niên 1980 Nó giúp hi ểu li ệu nh ững thay đổi di ễn Việt Nam ba thập niên vừa qua có b ền vững hay khơng L ịch s trì tr ệ s ự t ăng tr ưởng g ần Việt Nam không xuất phát từ nguyên nhân địa lý hay v ăn hóa mà xu ất phát t nh ững quy t ắc - hay th ể ch ế - mà thân xã hội Việt Nam tạo Để thành công v ề kinh t ế, xã h ội c ần ph ải t ạo m ột t ập h ợp thể chế kinh tế thúc đẩy tài năng, kỹ năng, sáng tạo n ăng l ượng c người dân, nh ững lực phân phối cách rộng rãi tồn xã h ội, nh t ạo thành m ột đặc tính quan tr ọng tính dung hợp - tập hợp thể chế kinh tế có khả n ăng t ạo s ự th ịnh v ượng Tính dung h ợp c t ập h ợp thể chế tạo hội bình đẳng kinh tế cho tất m ọi ng ười, đem l ại cho h ọ quy ền s h ữu tài s ản, quyền tiếp cận với thị trường, hội giáo dục, bình đẳng trước pháp luật Chẳng h ạn nh l ịch s nghèo đói Việt Nam thời phong kiến thời Pháp thuộc có th ể gi ải thích b ằng th ực t ế th ể chế kinh tế thời kỳ khơng có tính dung h ợp mà có tính t ước đo ạt: nh ững th ể ch ế thi ết kế để hạn chế hội, để tạo ẩn sủng độc quyền cho vài nhóm thi ểu s ố b đa s ố l ại ph ải tr ả giá Họ dập tắt hội nhiều người, trao đặc quyền cho m ột s ố thi ểu s ố gi ới quy ền th ế b ản địa hay cho thực dân Pháp Nhưng lịch sử Việt Nam, giống ph ần lớn th ế giới, l ại t ồn t ại th ể ch ế kinh t ế có tính chi ếm đoạt? Có thể thấy điều rõ xem xét trường hợp thực dân Pháp V ới công ngh ệ quân s ự ưu vi ệt thống trị trị, người Pháp áp đặt tập hợp quy t ắc t ạo đặc quy ền cho h ọ tay sai Vì vậy, chìa khóa để nhận biết thể chế kinh t ế có tính dung h ợp hay chi ếm đo ạt n ằm b ản ch ất trị quyền lực trị Trong nhà n ước thuộc địa Pháp, quy ền l ực tr ị phân ph ối phạm vi hẹp, nhà nước sử dụng để ủng hộ lợi ích đặc bi ệt - v ậy th ể ch ế tr ị có tính chiếm đoạt Người Việt Nam, chiếm đa số, bị trục xuất kh ỏi địa hạt quy ền l ực tr ị bị tước đoạt hội kinh tế Điều thực tế t ồn t ại, c ả tr ước th ực dân Pháp xu ất hiện, khác quyền lực trao cho giới quyền n ước khơng ph ải n ước ngồi Trong sách này, chứng minh h ầu h ết m ọi tr ường h ợp, m ột n ước s d ĩ nghèo họ chế kinh tế chiếm đoạt, bắt nguồn từ thể chế tr ị chiếm đo ạt Còn n ước giàu s d ĩ giàu họ chế trị dung hợp, với nhà n ước m ạnh có trách nhi ệm gi ải trình, quy ền lực trị phân phối cách rộng rãi, nhờ tạo th ể ch ế kinh t ế dung h ợp Để trở nên giàu có, nước nghèo phải chuy ển đổi từ th ể chế chi ếm đo ạt sang dung h ợp Trong địa h ạt kinh tế, nguyên tạo tăng trưởng kinh tế Vi ệt Nam g ần Sau đánh đổ ch ế độ th ực dân thống đất nước, Việt Nam tạo kinh tế k ế ho ạch hóa t ập trung nhà n ước s hữu toàn đất đai hầu hết ngành công nghiệp Tuy nhiên thử nghi ệm với n ền kinh t ế ch ỉ huy thập niên 1970 đầu thập niên 1980 cho thấy h ạn ch ế kinh t ế nghiêm tr ọng c mơ hình Trong đó, q trình chuyển đổi Trung Qu ốc d ưới th ời Đặng Ti ểu Bình cho th r ằng s ự đời c tổ chức kinh tế dung hợp tạo tăng trưởng kinh t ế v ẫn gi ữ quy ền lãnh đạo ệt đối Đảng Cộng sản Chính sách Đổi Chính phủ Việt Nam từ năm 1986 đưa nh ằm chuy ển kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang “nền kinh tế th ị trường định hướng xã h ội ch ủ ngh ĩa” Chính sách kinh tế Đổi đem lại khuyến khích có tính thị trường, giải tán nơng nghi ệp t ập th ể, lo ại b ỏ ki ểm soát giá hàng nông sản, cho phép nông dân tiêu th ụ hàng hóa c h ọ th ị tr ường Gi ống nh Trung Quốc, phong trào chuyển sang thể chế dung hợp thành công b đầu phát huy nh ững tài n ăng tiềm ẩn to lớn chưa giải phóng ngưởi dân Những c ải cách v ới nh ững c ải cách sau khuyến khích việc thành lập doanh nghiệp tư nhân đầu t n ước Nh v ậy, t ăng tr ưởng kinh t ế Việt Nam từ thập niên 1980 thúc đẩy phong trào chuy ển sang th ể ch ế kinh t ế dung h ợp hơn, trình chuyển đổi ch ặng đường dài trước m Vi ệt Nam s ẽ ph ải ti ếp t ục đẩy mạnh cải cách cách tồn diện muốn trì đà t ăng tr ưởng hi ện gia nh ập hàng ng ũ quốc gia giàu mạnh giới Bình luận ... đường dài trước m Vi ệt Nam s ẽ ph ải ti ếp t ục đẩy mạnh cải cách cách toàn diện muốn trì đà t ăng tr ưởng hi ện gia nh ập hàng ng ũ quốc gia giàu mạnh giới Bình luận ... Gi ống nh Trung Quốc, phong trào chuyển sang thể chế dung hợp thành công b đầu phát huy nh ững tài n ăng tiềm ẩn to lớn chưa giải phóng ngưởi dân Những c ải cách v ới nh ững c ải cách sau khuyến... chế kinh tế thúc đẩy tài năng, kỹ năng, sáng tạo n ăng l ượng c người dân, nh ững lực phân phối cách rộng rãi toàn xã h ội, nh t ạo thành m ột đặc tính quan tr ọng tính dung hợp - tập hợp thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Tại sao các quốc gia thất bại, Tại sao các quốc gia thất bại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn