Nguyên tắc quản lý bài học xưa và nay

2 78 5
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:57

Cinque TerreNguyên Tắc Quản Lý Bài Học Xưa Và Nay Tác giả : Anh Cường Lệ Huyền Hương TrangThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 5024 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.Được xem là một nhân tố sản xuất hiện đại, quản lý ngày càng được coi trọng, kinh nghiệm thành công trong quản lý của các nước đã được phổ biến rộng rãi. Nhà kinh doanh thông minh thông minh không chỉ biết cách tổng kết và học tập kinh nghiệm làm việc của chính bản thân mình, đi một ngày học một sàng khôn mà còn phải biết học hỏi và vận dụng kinh nghiệm của người khác. Nhiều khi kinh nghiệm của người khác còn quý hơn kinh nghiệm của chính bản thân mình.Tất cả những người không làm lãnh đạo như nhà khoa học, nhà nghệ thuật, nhà phát minh thường thực hiện mục tiêu đề ra bằng khả năng của mình, còn những người lãnh đạo đều phải dựa vào sự cố gắng của tất cả mọi người để đạt được mục tiêu của bản thân.Thị trường hiện đại mang tính quốc tế. Người giám đốc ngày nay muốn công ty tồn tại và phát triển không thể chỉ dựa vào năng lực và kinh nghiệm của riêng mình mà phải tập hợp được sức mạnh của nguồn nhân lực, đúc kết kinh nghiệm của họ để học tập và rèn luyện, giúp cho bản thân có được những kiến thức phong phú, tăng khả năng làm việc và nâng cao kỹ năng quản lý kinh doanh, nhờ đó thực hiện được mục tiêu lâu dài của công ty và của chính bản thân.Để thực hiện được mục đích đó, cuốn sách Nguyên tắc quản lý Bài học xưa và nay đã cố gắng thu thập những kiến thức, kỹ năng và phương pháp cần có trong quá trình quản lý cho người quản lý thời nay; phân tích kỹ lưỡng sự thành bại của các doanh nghiệp ở các nước trên thế giới. Cuốn sách này không chỉ có những lý luận mới nhất được các nhà quản lý hiện đại cung cấp mà còn bao gồm cả những kinh nghiệm thành công đã được thực tiễn chứng minh trong nhiều năm nay.Cuốn sách này không dành cho những nhà lãnh đạo công ty đã có nhiều năm kinh nghiệm quản lý, mặc dù có thể khi đọc, họ cũng cảm thấy có chút lợi ích nào đó, mà chủ yếu dành cho những người trẻ tuổi vừa mới hoặc sắp giữ cương vị quản lý. Những bạn trẻ có chí lập nghiệp sẽ có được sự gợi ý, hướng dẫn bước đầu và thu được khá nhiều điều bổ ích từ cuốn sách này. Đồng thời, nó cũng cung cấp kinh nghiệm để tránh và vượt qua những đợt sóng gió trên thương trường đầy cam go và thử thách.Cuốn sách được chia làm 14 phần:Bước đầu làm quản lýTrở thành người quản lý giỏiPhương thức quản lý Coi con người là nền tảng phát triểnCon mắt trí tuệ để nhận biết nhân tàiTập trung tuyển chọn nhân tàiCông ty làm vì công việc, công ty lớn làm vì con ngườiKhích lệ là nhu cầu thiết yếu của con ngườiTăng cường cầu nối quan hệLàm việc dưới sự lãnh đạo của người chỉ huyQuyết sáchXây dựng nền văn hóa doanh nghiệpQuản lý sản xuấtQuản lý chất lượng toàn diệnQuản lý hội nghị.Bình luận Nguyên Tắc Quản Bài Học Xưa Nay Tác giả : Anh Cường - Lệ Huyền - Hương Trang Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lượt xem : 5024 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online PDF Được xem nhân tố sản xuất đại, quản ngày coi trọng, kinh nghi ệm thành công quản nước phổ biến rộng rãi Nhà kinh doanh thông minh thông minh không ch ỉ bi ết cách tổng kết học tập kinh nghiệm làm việc thân mình, " m ột ngày h ọc m ột sàng khơn" mà phải biết học hỏi vận dụng kinh nghiệm c người khác Nhi ều kinh nghi ệm c ng ười khác q kinh nghiệm thân Tất người khơng làm lãnh đạo nhà khoa h ọc, nhà ngh ệ thu ật, nhà phát minh th ường th ực hi ện mục tiêu đề khả cua ̉ mình, ng ười lãnh đạo ph ải d ựa vào s ự c ố g ắng c t ất c ả moị người để đạt mục tiêu thân Thị trường đại mang tính quốc tế Người giám đốc ngày mu ốn công ty t ồn t ại phát tri ển không th ể dựa vào lực kinh nghiệm riêng mà ph ải t ập h ợp s ức m ạnh c ngu ồn nhân l ực, đúc kết kinh nghiệm họ để học tập rèn luy ện, giúp cho b ản thân có nh ững ki ến th ức phong phú, tăng khả làm việc nâng cao kỹ quản kinh doanh, nhờ th ực hi ện m ục tiêu lâu dài c công ty thân Để thực mục đích đó, sách "Nguyên tắc quản - Bài học xưa nay" cố gắng thu thập kiến thức, kỹ phương pháp cần có trình qu ản cho ng ười qu ản th ời nay; phân tich ́ kỹ lưỡng thành bại doanh nghi ệp n ước th ế gi ới Cu ốn sách không ch ỉ có luận nhà quản đại cung cấp mà bao g ồm c ả nh ững kinh nghi ệm thành công thực tiễn chứng minh nhiều năm Cuốn sách không dành cho nhà lãnh đạo cơng ty có nhi ều n ăm kinh nghi ệm qu ản lý, m ặc dù đọc, họ cảm thấy có chút lợi ích đó, mà chủ yếu dành cho ng ười tr ẻ tu ổi v ừa m ới ho ặc giữ cương vị quản Những bạn trẻ có chí lập nghi ệp có s ự g ợi ý, h ướng d ẫn b ước đầu thu nhiều điều bổ ích từ sách Đồng thời, cung c ấp kinh nghi ệm để tránh v ượt qua đợt sóng gió thương trường đầy cam go thử thách Cuốn sách chia làm 14 phần: Bước đầu làm quản Trở thành người quản giỏi Phương thức quản "Coi người tảng phát triển" Con mắt trí tuệ để nhận biết nhân tài Tập trung tuyển chọn nhân tài Cơng ty làm cơng việc, cơng ty lớn làm người Khích lệ nhu cầu thiết yếu người Tăng cường cầu nối quan hệ Làm việc lãnh đạo người huy 10 Quyết sách 11 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 12 Quản sản xuất 13 Quản chất lượng toàn diện 14 Quản hội nghị Bình luận ... trường đầy cam go thử thách Cuốn sách chia làm 14 phần: Bước đầu làm quản lý Trở thành người quản lý giỏi Phương thức quản lý "Coi người tảng phát triển" Con mắt trí tuệ để nhận biết nhân tài... lãnh đạo người huy 10 Quyết sách 11 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 12 Quản lý sản xuất 13 Quản lý chất lượng toàn diện 14 Quản lý hội nghị Bình luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên tắc quản lý bài học xưa và nay, Nguyên tắc quản lý bài học xưa và nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn