7 nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ

1 56 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:55

Cinque Terre7 Nguyên Tắc Bất Biến Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Nhỏ Tác giả : Steven S. LittleThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 8952 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. 7 Nguyên Tắc Bất Biến Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Nhỏ Để khởi sự và phát triển thành công một doanh nghiệp nhỏ, nhất định cần chú trọng đúng mức các nguyên tắc nền tảng. Những nguyên tắc đó là gì? Steven S. Little sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi hóc búa này thông qua cuốn sách nổi tiếng của ông: 7 nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ. Với kinh nghiệm của một nhà lãnh đạo lâu năm và cái nhìn của một nhà nghiên cứu, tác giả hiểu rõ đâu là những nhân tố lý thuyết và thực tế mà doanh nghiệp nhỏ không thể bỏ qua. 7 nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ chính là tổng kết quan trọng từ những hiểu biết và kinh nghiệm sâu sắc đó. Đây là những lời khuyên nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ giải quyết những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến kế hoạch kinh doanh, đội ngũ nhân viên, khách hàng, công nghệ, thị trường… Đồng thời, đó cũng là những chiến lược và chiến thuật giúp doanh nghiệp nhỏ duy trì các lợi thế cạnh tranh và đứng vững trên thị trường luôn luôn biến đổi. Bên cạnh đó, cuốn sách còn đưa ra những giải pháp có tính thực tiễn cao với những bài kiểm tra tính cách doanh nhân và các ví dụ thực tế. Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy ở đây những gợi ý hữu ích và thiết thực để tìm ra con đường phát triển tối ưu cho doanh nghiệp của mình. 7 Nguyên Tắc Bất Biến Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Nhỏ Tác giả : Steven S Little Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 8952 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI Đọc Online Nguyên Tắc Bất Biến Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Nh ỏ Để khởi phát tri ển thành công m ột doanh nghiệp nhỏ, định cần trọng mức nguyên t ắc t ảng Nh ững nguyên t ắc gì? Steven S Little giúp bạn trả lời câu hỏi hóc búa thơng qua cu ốn sách n ổi ti ếng c ông: nguyên t ắc b ất bi ến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ Với kinh nghiệm nhà lãnh đạo lâu n ăm nhìn c m ột nhà nghiên cứu, tác giả hiểu rõ đâu nhân t ố lý thuyết th ực t ế mà doanh nghi ệp nh ỏ không th ể b ỏ qua nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nh ỏ t k ết quan tr ọng t nh ững hi ểu bi ết kinh nghiệm sâu sắc Đây lời khuyên nhằm giúp doanh nghi ệp nh ỏ gi ải quy ết nh ững v ấn đề quan trọng liên quan đến kế hoạch kinh doanh, đội ngũ nhân viên, khách hàng, công ngh ệ, th ị tr ường… Đồng thời, chiến lược chiến thuật giúp doanh nghi ệp nh ỏ trì l ợi th ế c ạnh tranh đứng vững thị trường luôn biến đổi Bên cạnh đó, sách đưa nh ững gi ải pháp có tính th ực ti ễn cao với kiểm tra tính cách doanh nhân ví dụ th ực tế Ch ắc ch ắn b ạn tìm thấy gợi ý hữu ích thiết thực để tìm đường phát triển tối ưu cho doanh nghi ệp
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ, 7 nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn