Các phương pháp giải nhanh bài toán Bài tập về phương pháp sơ đồ đường chéo

2 90 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:49

Các phương pháp giải nhanh bài toán Bài tập về phương pháp sơ đồ đường chéo. Các phương pháp giải nhanh bài toán Bài tập về phương pháp sơ đồ đường chéo. Các phương pháp giải nhanh bài toán Bài tập về phương pháp sơ đồ đường chéo. Các phương pháp giải nhanh bài toán Bài tập về phương pháp sơ đồ đường chéo. Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh P DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO Để thu dung dịch HCl 25% cần lấy m1 gam dung dịch HCl 45% pha với m2 gam dung dịch HCl 15% Tỉ lệ m1/m2 là: A 1:2 B 1:3 C 2:1 D 3:1 Cần lấy gam nước vào 500 gam dung dịch NaOH 12% để có dung dịch NaOH 8%: A 100 gam B 150 gam C 200 gam D 250 gam Cần trộn dung dịch CuSO4 4% với H2O theo tỉ lệ khối lượng để dung dịch CuSO4 1%: A 1/2 B 2/3 C 1/3 D 2/5 11 Cần lấy gam CuSO4.5H2O vào 450 gam dung dịch CuSO4 4% để dung dịch CuSO4 10%: A 50 gam B 45 gam C 25 gam D 30 gam 12 Cần lấy gam tinh thể CuSO4.5H2O gam dung dịch CuSO4 8% để điều chế 280 gam dung dịch CuSO4 16%: A 40 gam, 240 gam B 30 gam, 130 gam C 40 gam, 120 gam D 35 gam, 250 gam 13 Tính lượng tinh thể axetat đồng Cu(CH3COO)2.H2O dung dịch axetat đồng 5% để điều chế 430 gam dung dịch axetat đồng 20%: A 75 g; 355 g B 450 g; 80 g C 300 g; 75 g D 350 g; 70 g 14 Cần lit dung dịch axit H2SO4 (d=1,84g/ml) lit nước cất để pha thành lit dung dịch H2SO4 có d=1,28g/ml: A lit lit B lit lit ? C lit lit D lit lit 15 Hòa tan 200 gam SO3 vào m gam dung dịch H2SO4 49% ta thu dung dịch H2SO4 78,4% Giá trị m là: A 133,3 B 146,9 C 272,2 D 300,0 17 Cần lấy gam oleum 71% vào 800 gam dung dịch H2SO4 20% H2SO4 90%: A 2451 B 2548,5 C 2153,8 D 2453,9 19.Một hỗn hợp gồm O2 O3 điều kiện tiêu chuẩn có tỉ khối so với hidro 18 Thành phần phần trăm thể tích O3 hỗn hợp là: A 15% B 25% C 35% D 45% 20 Hỗn hợp X gồm khí CO2 N2 có tỉ khối so với hidro 18 Thành phần phần trăm theo khối lượng hỗn hợp là: A 50; 50 B 61,11; 38,89 C 20; 80 D 35; 65 Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh 21 Hỗn hợp gồm CO NO có tỉ khối so với hidro 14,5 Thành phần phần trăm theo khối lượng hỗn hợp X là: A 50; 50 B 60; 40 C 48,27; 51,73 D 30; 70 23 Hỗn hợp X gồm khí H2S CO2 có tỉ khối so với hidro 19,5 Thể tích dung dịch KOH 1M (ml) tối thiểu để hấp thụ hết 4,48 lit hỗn hợp X (đktc) là: A 100 B 200 C 150 D 150 250 24 Hòa tan 4,59 gam Al dung dịch HNO3 loãng thu hỗn hợp khí NO N2O có tỉ khối so với hidro 16,75 Thể tích khí (đktc) hỗn hợp là: A 2,016 lit; 0,672 lit B 4,48 lit; 6,72 lit C 8,96 lit; 0,448 lit D 3,204 lit; 8,96 lit 25 Cho hỗn hợp gồm N2, H2 NH3 có tỉ khối so với hidro Dẫn hỗn hợp qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thể tích khí lại nửa Thành phần phần trăm theo thể tích hỗn hợp là: A 25% N2; 25% H2; 50% NH3 B 25% NH3; 25%H2; 50%N2 C 25% N2; 25% NH3; 50% H2 D 15% N2; 35% H2; 50% NH3 27 Từ quặng hemantit (A) điều chế 420 kg sắt Từ quặng manhetit (B) điều chế 504 kg sắt Phải trộn quặng với tỉ lệ khối lượng để quặng hỗn hợp mà từ quặng hỗn hợp điều chế 480 kg sắt: A 2/5 B 5/2 C 1/5 D 5/1 28 A quặng hematit chứa 60% Fe2O3 B quặng manhetit chứa 69,6% Fe3O4 Cần trộn quặng A quặng B theo tỉ lệ khối lượng để quặng D , biết quặng D điều chế 0,5 quặng chứa 4% cacbon: A 2/5 B 5/2 C 1/5 D 5/1 29 Thêm 250 ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch H3PO4 1,5M Muối tạo thành khối lượng tương ứng là: A 14,2 gam Na2HPO4; 32,8 gam Na3PO4 B 28,4 gam Na2HPO4; 16,4 gam Na3PO4 C 12,0 gam NaH2PO4; 28,4 gam Na2HPO4 D 24,0 gam NaH2PO4; 14,2 gam Na2HPO4 30 Thêm 150 ml dung dịch KOH 2M vào 120 ml dung dịch H3PO4 1M Muối tạo thành khối lượng tương ứng là: A 10,44 gam KH2PO4; 8,5 gam K3PO4 B 10,44 gam K2HPO4; 12,72 gam K3PO4 C 10,44 gam K2HPO4; 13,5 gam KH2PO4 D 13,5 gam KH2PO4; 14,2 gam K3PO4 ...Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh 21 Hỗn hợp gồm CO NO có tỉ khối so với hidro 14,5 Thành phần phần trăm theo khối
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phương pháp giải nhanh bài toán Bài tập về phương pháp sơ đồ đường chéo, Các phương pháp giải nhanh bài toán Bài tập về phương pháp sơ đồ đường chéo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn