Làm sếp không chỉ là nghệ thuật

1 63 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:37

Cinque TerreLàm Sếp Không Chỉ Là Nghệ Thuật Tác giả : David J. LiebermanThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 7175 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Trong thế giới kinh doanh cực kỳ năng động hiện nay bạn cần cố gắng có được mọi ưu thế. Thành công không chỉ là đưa ra những quyết định đúng đắn hay áp dụng các chiến lược thông minh. Thành công còn phụ thuộc vào khả năng hiểu rõ những gì đang diễn ra xung quanh, nhận ra khi nào người khác đang nói dối mình, hay có thể thuyết phục đồng nghiệp nhân viên hoặc cấp trên để họ lúc nào cũng đồng ý với các ý tưởng của bạn.Trong Làm Sếp Không Chỉ Là Nghệ Thuật, với đầy ắp những thủ thuật tâm lý được trình bày tỉ mỉ mà bạn có thể áp dụng với bất cứ ai hay bất kì tình huống nào, Tiến sĩ David Lieberman trao cho bạn khả năng giành được những gì bạn muốn bất cứ khi nào bạn cần. Không chỉ là các chiến lược hay nguyên tắc, trong cuốn sách này còn có rất nhiều giải pháp cho những vấn đề kinh doanh của bạn. Và bạn sẽ được trang bị những công cụ tối ưu để điều hành doanh nghiệp của mình.Nhà lãnh đạo ưu tú không chỉ là người đưa ra quyết định đúng đắn hay chiến lược gia tài ba. Họ phải nắm bắt được những kỹ năng mà không phải trường kinh doanh nào cũng dạy – đó là sức mạnh của thuyết phục và thấu hiểu. Qua cuốn sách làm sếp không chỉ là nghệ thuật, bạn sẽ làm chủ được những thủ thuật tâm lý để thuyết phục mọi người quanh mình và tạo được một liên minh vững chắc. Làm Sếp Không Chỉ Nghệ Thuật Tác giả : David J Lieberman Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 7175 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI Đọc Online Trong giới kinh doanh động bạn cần cố g ắng có m ọi ưu th ế Thành công không đưa định đắn hay áp dụng chi ến l ược thơng minh Thành cơng phụ thuộc vào khả hiểu rõ diễn xung quanh, nh ận người khác nói dối mình, hay thuyết phục đồng nghiệp nhân viên ho ặc c ấp để h ọ lúc đồng ý với ý tưởng bạn Trong Làm Sếp Không Chỉ Nghệ Thuật, với đầy ắp thủ thu ật tâm lý trình bày t ỉ m ỉ mà bạn áp dụng với hay b ất hu ống nào, Ti ến s ĩ David Lieberman trao cho bạn khả giành bạn muốn b ạn c ần Không ch ỉ chi ến l ược hay nguyên tắc, sách có nhiều gi ải pháp cho nh ững v ấn đề kinh doanh c bạn Và bạn trang bị công cụ tối ưu để điều hành doanh nghiệp Nhà lãnh đạo ưu tú không người đưa định đắn hay chiến l ược gia tài ba H ọ phải nắm bắt kỹ mà trường kinh doanh c ũng d ạy – s ức mạnh thuyết phục thấu hiểu Qua sách làm s ếp không ngh ệ thu ật, b ạn s ẽ làm chủ thủ thuật tâm lý để thuyết phục người quanh t ạo m ột liên minh vững
- Xem thêm -

Xem thêm: Làm sếp không chỉ là nghệ thuật, Làm sếp không chỉ là nghệ thuật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn