Bài 1 environment project configuration

13 94 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 16:15

LAB1: THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG MỤC TIÊU Kết thúc bạn có khả  Cài đặt mơi trường  Hiểu rõ cấu hình dự án Spring MVC THỰC HIỆN LAB 1.1: Thiết lập môi trường Bước 1: Download cài JDK1.7 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html Đối với ứng dụng Java, bạn phải cài JDK Nếu bạn cài JDK trước bỏ qua bước Bước 2: Download giải nén tomcat7 Vào địa http://tomcat.apache.org/download-70.cgi download 32-bit Windows zip 64-bit Windows zip tùy vào hệ thống bạn Giải nén để lấy tomcat7 Bước 3: Download giải nén eclipse Vào địa https://www.eclipse.org/downloads/ download Eclipse IDE for Java EE Developers phiên 32 hay 64bit tùy vào hệ thống bạn Sau giải nén file zip Bước 4: Tích hợp tomcat vào eclipse  Chạy eclipse Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang LAB1: THIẾT LẬP MƠI TRƯỜNG Hình: Chạy eclipse lần đầu  Tích hợp tomcat Thu nhỏ hình welcome > chọn tab Server phía cửa sổ > Phải chuột > New Server Hình: Tích hợp web server vào eclipse Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang LAB1: THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG Hình: Chọn tomcat Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang LAB1: THIẾT LẬP MƠI TRƯỜNG Hình: Chỉ định thư mục tomcat7 Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang LAB1: THIẾT LẬP MƠI TRƯỜNG Hình: Tích hợp tomcat7 thành cơng LAB 1.2: Khám phá dự án Spring MVC mẫu Bước 1: Download dự án mẫu Dự án Spring MVC mẫu có tên SpringMVCBlank Bước 2: Import dự án mẫu Theo hình sau để import dự án mẫu Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang LAB1: THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang LAB1: THIẾT LẬP MƠI TRƯỜNG Hình: Import dự án Bước 3: Khám phá dự án mẫu Tổ chức dự án mẫu hình sau Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang LAB1: THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG  Web.xml Khai báo cấu hình cần thiết ứng dụng web  Dispatcher-servlet.xml Khai báo cấu hình tối thiểu Spring MVC  Index.jsp Trang khởi đầu mặc định ứng dụng web  Com.lycato.controller.WelcomeController Controller đơn giản  MyView.jsp View đơn giản  Lib/*.jar Các tập tin thư vieenh cần thiết Web.xml index.jsp DispatcherServlet > dispatcher org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet 1 dispatcher *.htm CharacterEncodingFilter > encodingFilter org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter encoding UTF-8 forceEncoding true Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang LAB1: THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG encodingFilter /* Web.xml cấu hình thành phần quan trọng: o o o Chỉ index.jsp trang mặc định, nghĩa gọi đến thư mục index.jsp chạy DispatcherServlet tiếp nhận tất request kết thúc htm Tất request đến ứng dụng web encode sang utf-8 (để xử lý tiếng việt) Dispatcher-servlet.xml Khai báo ViewResolver (xử lý View) > Cấu hình cho phép sử dụng Spring MVC Annotation > Nơi tìm kiếm Component > File cấu hình o o o Chỉ View đặt /WEB-INF/jsp/ bổ sung phần đuôi cho view jsp Cho phép sử dụng annotation ứng dụng Spring MVC Chỉ component (@Controller, @Service, @Repository, @Component…) tìm package com.lycato.controller Index.jsp Dòng mã chuyển tiếp sang trang MyAction.htm, tức gọi đến action ánh là MyAction Controller WelcomeController @Controller public class WelcomeController { @RequestMapping(value="MyAction", method=RequestMethod.GET) public String myActionMethod(ModelMap model) { model.addAttribute("message", "Welcome to Spring MVC World"); return "MyView"; } } Controller định nghĩa action có tên MyAction phép gọi theo phương thức GET Action đặt vào model thuộc tính có tên message chuyển view MyView.jsp đặt /WEBINF/jsp/ Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang LAB1: THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG MyView.jsp page title ${message} Hiển thị giá trị thuộc tính model có tên message tạo controller trước Lib/*.jar Các file thư viện cần thiết cho ứng dụng Bước 4: Chạy project Phải chuột project > Run As > Run on Server Hình: Chạy dự án Kết hiển thị Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang 10 LAB1: THIẾT LẬP MƠI TRƯỜNG Hình: Kết hiển thị LAB 1.3: Tạo action Bước 1: Bổ sung action Bổ sung action First vào WelcomeController Bước 2: Thêm view Hình: Thêm trang jsp Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang 11 LAB1: THIẾT LẬP MƠI TRƯỜNG Hình: Đặt tên trang jsp Soạn nội dung trang First.jsp Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang 12 LAB1: THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG Bước 3: Chạy Chạy trình duyệt nhập địa http://localhost:8080/SpringMVCBlank/First.htm Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang 13 ... message tạo controller trước Lib/*.jar Các file thư viện cần thiết cho ứng dụng Bước 4: Chạy project Phải chuột project > Run As > Run on Server Hình: Chạy dự án Kết hiển thị Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1 environment project configuration , Bài 1 environment project configuration

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn