Bài 2 Spring MVC hello world

5 61 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 16:15

LAB2: HELLO WORLD MỤC TIÊU Kết thúc thực hành, bạn có khả Tạo project Spring MVC với eclipse  Viết Controller  Tạo View  Cách chia liệu Controller View thông qua model MƠ TẢ Nhấp [Say Hello] Hình: Input.htm Hình: submit hello.htm THỰC HIỆN Bước 1: Tạo dự án Hình: Tạo dự án Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang LAB2: HELLO WORLD Hình: Đặt tên dự án Bước 2: Cấu hình dự án Chép web.xml, dispatcher-servlet.xml, index.jsp lib/*.jar từ SpringMVCBlank vào vị trí tương ứng SpringMVCHello Hình: Cấu trúc dự án sau bổ sung từ SpringMVCBlank Bước 3: Bổ sung thành phần Thêm lớp HelloController, UserInfo file jsp HelloInput.jsp HelloSuccess.jsp vào vị trí hình sau Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang LAB2: HELLO WORLD Hình: Cấu trúc đầy đủ dự án Bước 4: Viết mã Soạn nội dung cho thành phần vừa thêm vào sau: HelloController.java @Controller public class HelloController { @RequestMapping(value="input") public String showForm(ModelMap model) { model.addAttribute("user", new UserInfo()); return "HelloInput"; } @RequestMapping(value="hello") public String sayHello(@ModelAttribute("user") UserInfo user) { return "HelloSuccess"; } } Các thành phần quan trọng o o o o o @Controller: class controller @RequestMapping(value=”action”) định nghĩa action model.addAttribute(name, value): thêm attribute vào model @ModelAttribute("user"): thêm đối tượng user vào model return ViewName: chọn view để hiển thị Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang LAB2: HELLO WORLD UserInfo.java Lớp sau sử dụng để chứa thông tin user nhập vào form public class UserInfo { String id; String name; public String getId() { return id; } public void setId(String id) { this.id = id; } public String getName() { return name; } public void setName(String name) { this.name = name; } } HelloInput.jsp Spring MVC Seminar 2014 Hello Form ID: Name: o o o khai báo thư viện thẻ xấy dựng form tạo form Thuộc tính modelAttribute bean sử dụng để hiển thị lên form tạo ô nhập Thuộc tính path=”property” tên thuộc tính bean UserInfo HelloSuccess.jsp Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang LAB2: HELLO WORLD Spring MVC Seminar 2014 Hello Success ${user.id} ${user.name} o ${user.id}: hiển thị thuộc tính id bean user đặt model Index.jsp Bước 4: Nâng cấp o o Thêm ô nhập email vào form Hiển thị email nhập vào lên trang kết Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2 Spring MVC hello world , Bài 2 Spring MVC hello world

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn