SO NKC TT200

14 121 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 15:51

Hướng dẫn lập sổ kế toán - Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng tiếng anh - Phương pháp lập sổ nhật ký chung (Tiếng hoa) - Lập bảng cân đối kế toán (Tiếng hoa) - Hướng dẫn kết chuyển cuối kỳ xác định KQKD (Tiếng hoa) - Lập bảng cân đối tài khoản theo tt200 (Tiếng hoa) CTY TNHH ABC Địa : SỔ NHẬT KÝ CHUNG Từ ngày 01 / 01 / 2019 đến ngày 31 / 12 / 2019 số hiệu 号码 Chứng từ Ngày 日 Số tiền 金额 TK Số HĐ Diễn giải 内容 Nợ Có Tỷ giá VNĐ USD Ghi 10 Trang1 Chứng từ Số tiền 金额 TK số hiệu 号码 Ngày 日 Số HĐ Diễn giải 内容 Nợ Có Tỷ giá VNĐ USD Ghi 10 Trang2 số hiệu 号码 Chứng từ Ngày 日 Số tiền 金额 TK Số HĐ Diễn giải 内容 Nợ Có Tỷ giá VNĐ USD Ghi 10 Trang3 số hiệu 号码 Chứng từ Ngày 日 Số tiền 金额 TK Số HĐ Diễn giải 内容 Nợ Có Tỷ giá VNĐ USD Ghi 10 Trang4 Chứng từ Số tiền 金额 TK số hiệu 号码 Ngày 日 Số HĐ Diễn giải 内容 Nợ Có Tỷ giá VNĐ USD Ghi 10 Trang5 Chứng từ Số tiền 金额 TK số hiệu 号码 Ngày 日 Số HĐ Diễn giải 内容 Nợ Có Tỷ giá VNĐ USD Ghi 10 Trang6 Chứng từ Số tiền 金额 TK số hiệu 号码 Ngày 日 Số HĐ Diễn giải 内容 Nợ Có Tỷ giá VNĐ USD Ghi 10 Trang7 Chứng từ Số tiền 金额 TK số hiệu 号码 Ngày 日 Số HĐ Diễn giải 内容 Nợ Có Tỷ giá VNĐ USD Ghi 10 Trang8 Chứng từ số hiệu 号码 Ngày 日 Số tiền 金额 TK Số HĐ Diễn giải 内容 Nợ Có Tỷ giá VNĐ USD Ghi 10 Trang9 số hiệu 号码 Chứng từ Ngày 日 Số tiền 金额 TK Số HĐ Diễn giải 内容 Nợ Có Tỷ giá VNĐ USD Ghi 10 Trang10 Chứng từ Số tiền 金额 TK số hiệu 号码 Ngày 日 Số HĐ Diễn giải 内容 Nợ Có Tỷ giá VNĐ USD Ghi 10 Trang11 số hiệu 号码 Chứng từ Ngày 日 Số tiền 金额 TK Số HĐ Diễn giải 内容 Nợ Có Tỷ giá VNĐ USD Ghi 10 Trang12 Chứng từ số hiệu 号码 Ngày 日 Số tiền 金额 TK Số HĐ Diễn giải 内容 Nợ Có Tỷ giá Ghi VNĐ USD 10 KC Trích trước lương tháng 04/2019 622 334 #DIV/0! KC Trích trước lương tháng chuyên gia 6421 3342 #DIV/0! KC Thuế TNCN chuyên gia 6421 3335 #DIV/0! KC Thuế TNCN công nhân 334 3335 #DIV/0! KC Trích 10.5% bhxh,bhyt,bhtn 04/2019 334 338 #DIV/0! KC Trích nộp 21.5% bhxh,bhyt,bhtn 04/2019 622 338 #DIV/0! KC Kc chi phí nvl 結轉原物料費 621 152 #DIV/0! KC Kc chi phí nvl 甲苯 + 油墨 621 152 #DIV/0! KC Kc chi phí bao bì ln chuyển 621 1532 #DIV/0! KC Kc chi phí bao bì ln chuyển(Dây cột túi đá) Trích khấu hao phận sản xuất 生產折舊分攤 621 1532 #DIV/0! 6274 2141 #DIV/0! 6424 2141 #DIV/0! 6423 242 #DIV/0! 6273 242 #DIV/0! 6273 2422 #DIV/0! 621 #DIV/0! - KC KC KC KC KC Trích khấu hao phận quản lý 管理工具折舊分攤 Phân bổ công cụ dụng cụ phận quản lý 管理工具折舊分攤 Phân bổ công cụ dụng cụ phận sản xuất 生產折舊分攤 Phân bổ quyền sử dụng đất tài sản thu hồi KC KC chi phí nguyên liệu 結轉原料費 154 KC KC chi phí nhân cơng 結轉人工費 154 622 #DIV/0! - KC KC chi phí khấu hao 結轉折舊費 154 2141 #DIV/0! - KC KC chi phí sxc lương 結轉間接薪資 154 6271 #DIV/0! - KC KC chi phí sản xuất chung - điện 結轉生产费用-电力 KC chi phí sxc dụng cụ sản xuất 結轉生產用具費 154 6272 #DIV/0! - 154 6273 #DIV/0! - 154 6274 #DIV/0! - KC KC KC chi phí sxc khấu hao TSCD結轉固定資產折舊費 Trang13 số hiệu 号码 Chứng từ Ngày 日 Số HĐ KC KC KC Diễn giải 内容 KC chi phí sxc bao bì ln chuyển 結轉包装费用 KC chi phí sxc dịch vụ mua ngồi 結轉外購勞務費 KC chi phí sxc tiền khác 結轉其他現金生產費 Số tiền 金额 TK Nợ Có Tỷ giá Ghi VNĐ USD 154 6275 #DIV/0! - 10 154 6277 #DIV/0! - 154 6278 #DIV/0! - KC KC chi phí bán hàng 結轉銷貨費用 911 6411 #DIV/0! - KC KC chi phí bán hàng 結轉銷貨費用 911 6412 #DIV/0! - KC KC chi phí QLDN - lương 結轉企管費-薪資 911 6421 #DIV/0! - KC KC chi phí QLDN - thức ăn 結轉企管費食物 911 6422 #DIV/0! - 911 6423 #DIV/0! - 911 6424 #DIV/0! - 911 6425 #DIV/0! - 911 6427 #DIV/0! - 911 6428 #DIV/0! - 635 #DIV/0! - 6351 #DIV/0! - KC KC KC KC KC KC chi phí QLDN - đồ dùng văn phòng 結轉企管費-文具 KC chi phí QLDN - khấu hao tscđ 結轉企管費-固定資產折舊費 KC chi phí QLDN - phí lệ phí 結轉企管費費用及例費 KC chi phí QLDN - dịch vụ mua ngồi 結轉企管費-外購勞務 KC chi phí QLDN - chi phí tiền khác 結管企管費-其他現金 KC KC chi phí hoạt động tài 結轉財務費 911 KC 911 KC KC chi phí hoạt động tài 結轉汇率差异 KC chi phí lãi vay nước 借貸利息 911 635L #DIV/0! - KC KC chi phí khác 結轉其他費用 911 8111 #DIV/0! - KC KC chi phí khác khơng hợp lệ 結轉不合理費用 911 8112 #DIV/0! - KC KC doanh thu bán hàng hóa 結轉營收費 5111 911 KC KC doanh thu bán phế liệu 結轉營卖废料 5118 911 #DIV/0! - KC KC doanh thu hoạt động tài 結轉財務營收費 515 911 #DIV/0! - KC KC thu nhập khác 結轉其他收入 711 911 #DIV/0! - KC KC thuế gtgt hàng bán 結轉出項加值稅 3331 133 #DIV/0! - KC KC thuế gtgt hàng nhập 133 33312 #DIV/0! - KC KC sản phẩm dở dang 結轉在製品 155 154 #DIV/0! KC KC giá vốn thành phẩm 結轉成品成本 632 155 #DIV/0! KC KC giá vốn thành phẩm 結轉成品成本 911 632 #DIV/0! KC KC Các khoản giảm trừ doanh thu 911 521 #DIV/0! - KC KC lãi lỗ 結轉損益 911 421 #DIV/0! - Số dư cuối kỳ, 期末数(越盾) Tổng giám đốc 总经理 (Ký, họ tên, đóng dấu) - - Phó Tổng Giám đốc 副总经理 (Ký, họ tên) 結餘 Kế toán trưởng 会计长 (Ký, họ tên) Trang14
- Xem thêm -

Xem thêm: SO NKC TT200, SO NKC TT200

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn