SO CAN DOI TAI KHOAN

6 112 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 15:51

Hướng dẫn lập sổ kế toán - Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng tiếng anh - Phương pháp lập sổ nhật ký chung (Tiếng hoa) - Lập bảng cân đối kế toán (Tiếng hoa) - Hướng dẫn kết chuyển cuối kỳ xác định KQKD (Tiếng hoa) - Lập bảng cân đối tài khoản theo tt200 (Tiếng hoa) CTY TNHH ABC TRIAL BALANCE - 试 算 表 Từ ngày 01 / 04 / 2019 đến ngày 29 / 04 / 2019 NO ACC NO TK111 111 TK112 CÓ - CREDIT NỢ - DEBIT CÓ - CREDIT - - - - - - - - - - - - - - 1122 Tiền vốn USD gửi ngân hàng Argribank 銀行存款 USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TK131 TK133 TK141 TK151 TK152 PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG 應收帳款 Phải thu khách hàng THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ 可抵扣加值稅 Thuế GTGT khấu trừ hàng hóa,dịch vụ得到扣除之增值稅 TẠM ỨNG 預墊 Tạm ứng CNV NGUYÊN VẬT LIỆU ĐANG ĐI ĐƯỜNG 原物料 还没到 Nguyên liệu,vật liệu đường NGUYÊN VẬT LIỆU 原物料 152 Nguyên liệu,vật liệu - - - - 1522 Nguyên liệu,vật liệu tái chế RE-HD - - - - - - - - TK153 CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 工具用具 1531 Công cụ,dụng cụ 工具用具 - - - - 1532 Bao bì luân chuyển 在涂包材 - - - - 1534 Thiết bị,phụ tùng thay 更換設備零件 - - - - - - - - Chi phí sản xuất,kinh doanh dở dang - - - - 154PL Chi phí sản xuất,kinh doanh dở dang-PL - - - - TK155 THÀNH PHẨM 成品 - - - - TK154 154 NỢ - DEBIT - 151 TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 銀行存款 CÓ - CREDIT SỐ DƯ CUỐI KỲ - ENDING BAL - 141 Tiền Việt Nam 現 金 (包含匯票) NỢ - DEBIT PHÁT SINH TRONG KỲ - TRANSACTION Tiền VNĐ gửi ngân hàng Argribank 銀行存款 VNĐ 133 TIỀN MẶT 现金 SỐ DƯ ĐẦU KỲ - BEGINNING BAL 1121 131 ACC NAME CHI PHÍ SXKD DỞ DANG 生產經營在製費用 NO ACC NO 155 10 11 12 13 14 15 16 SỐ DƯ ĐẦU KỲ - BEGINNING BAL NỢ - DEBIT CÓ - CREDIT PHÁT SINH TRONG KỲ - TRANSACTION NỢ - DEBIT SỐ DƯ CUỐI KỲ - ENDING BAL CÓ - CREDIT NỢ - DEBIT CÓ - CREDIT Thành phẩm - - - - 155PL Thành phẩm phế liệu - - - - TK156 HÀNG HÓA 产品 - - - - 1561 Giá mua hàng hóa - - - - TK211 TSCĐ HỮU HÌNH 有形固定資產 - - - - 2111 Nhà cửa,vật kiến trúc 工廠.文房 - - - - 2112 Máy móc,thiết bị 機器設備 - - - - 2113 Phương tiện vận tải,truyền dẫn 運送方便 - - - - 2114 Thiết bị,dụng cụ quản lý 管理設備,用具 - - - - 2118 TSCĐ khác 其他固定資產 - - - - TK213 TSCĐ VƠ HÌNH 無形固定資產 - - - - 2131 Quyền sử dụng đất 土地使用權 - - - - 2138 TSCĐ vơ hình khác 其他無形固定資產 - - - - - - - - TK214 HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình 累計折舊 - - - - 2142 Hao mòn TSCĐ th tài 無形固定資產租賃 - - - - 2143 Hao mòn TSCĐ vơ hình 無形固定資產損耗 - - - - - - - - TK241 XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG 基本建設中 2411 Mua sắm TSCĐ 購置固定資產 - - - - 2412 Xây dựng dở dang 基本建設 - - - - 2413 Sữa chữa lớn TSCĐ 大修固定資產 - - - - TK242 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC 預付費用 - - - - 242 Phân bổ công cụ dụng cụ - - - - 2422 Phân bổ Quyền sử dụng đất + Tài sản thu hồi 30tr - - - - - - - - - - - - - - - - TK331 331 17 ACC NAME TK333 PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN 應付貨款 Phải trả……… THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 應繳稅捐及其他 NO 18 19 ACC NO 21 NỢ - DEBIT CÓ - CREDIT PHÁT SINH TRONG KỲ - TRANSACTION NỢ - DEBIT SỐ DƯ CUỐI KỲ - ENDING BAL CÓ - CREDIT NỢ - DEBIT CÓ - CREDIT Thuế GTGT phải nộp 稅捐及各項應付政府款項 - - - - 33311 Thuế GTGT đầu 出項加值稅 - - - - 33312 Thuế GTGT hàng nhập 進口加值稅 - - - - 3333 Thuế xuất,nhập 進出口稅 - - - - 3334 Thuế TNDN 企業所得稅 - - - - 3335 Thuế TNCN 個人所得稅 - - - - 3338 Thuế bảo vệ môi trường loại thuế khác 環保稅及其他 - - - - - - - - TK334 PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG 應付勞工 334 Phải trả công nhân viên 應付工資 - - - - 3342 Phải trả công nhân viên quản lý 應付工資 - - - - 3348 Phải trả cho lao động khác 應付其他勞工 - - - - - - - - - - - - - - - - TK335 TK338 CHI PHÍ PHẢI TRẢ Phải trả khác PHẢI TRẢ,PHẢI NỘP KHÁC 338 Phải trả BHXH,BHYT,BHTN 社會保險,醫療保險,失業保險 - - - - 3382 Kinh phí cơng đồn 工會費 - - - - 3388 Phải trả,phải nộp khác 其他應付應繳 - - - - - - - - - - - - - - - - TK341 341 22 SỐ DƯ ĐẦU KỲ - BEGINNING BAL 3331 335 20 ACC NAME TK411 VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH Vay từ nợ thuê tài NGUỒN VỐN KINH DOANH 營業資金 NO 23 ACC NO 26 30 NỢ - DEBIT CÓ - CREDIT - 4118 Vốn khác 其他資金 - - - - CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ 匯率差額 - - - - Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ - - - - - - - - - - - - - - - - - - TK413 TK421 TK511 LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI 保留盈餘 Lợi nhuận chưa phân phối 保留盈餘 DOANH THU 收益 5111 Doanh thu bán hàng hóa 銷貨營收 - - 5118 Doanh thu khác - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TK515 TK521 TK621 TK622 622 29 CÓ - CREDIT - 621 28 NỢ - DEBIT - 521 27 CÓ - CREDIT SỐ DƯ CUỐI KỲ - ENDING BAL - 515 26 NỢ - DEBIT PHÁT SINH TRONG KỲ - TRANSACTION Vốn góp chủ sở hữu 業主入資金 421 25 SỐ DƯ ĐẦU KỲ - BEGINNING BAL 4111 413 24 ACC NAME TK627 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 理財活動收益 Doanh thu hoạt động tài 財務活動營收 GiẢM TRỪ DOANH THU Giảm trừ doanh thu CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP 原物料費用 Chi phí ngun liệu,vật liệu trực tiếp 原物料直接費用 CHI PHÍ NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP 員工費用 Chi phí nhân cơng trực tiếp 直接人工費用 CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 6271 Chi phí nhân viên phân xưởng - lương 現場人員費用 - - - - 6272 Chi phí sản xuất chung - Điện 原物料費用 - - - - 6273 Chi phí dụng cụ sản xuất 生產用具費用 - - - - 6274 Chi phí khấu hao TSCĐ 生產費用(損耗) - - - - 6275 Chi phí bao bì luân chuyển 在涂包材 - - - - 6277 Chi phí gia cơng ngồi 外購勞務費用 - - - - 6278 Chi phí tiền khác 其他現金費用 - - - - - - - - TK632 GIÁ VỐN HÀNG BÁN 銷貨成本 NO ACC NO 632 31 32 33 TK635 ACC NAME Giá vốn hàng bán 銷貨成本 CHI PHÍ TÀI CHÍNH 理財活動費用 SỐ DƯ ĐẦU KỲ - BEGINNING BAL NỢ - DEBIT CÓ - CREDIT PHÁT SINH TRONG KỲ - TRANSACTION NỢ - DEBIT SỐ DƯ CUỐI KỲ - ENDING BAL CÓ - CREDIT NỢ - DEBIT CÓ - CREDIT - - - - - - - - 635 Chi phí tài 財務費用 - - - - 6351 Chênh lệch tỷ giá 汇率差异 - - - - 635L Chi phí lãi vay 利息贷款 - - - - - - - - TK641 CHI PHÍ BÁN HÀNG 6411 Chi phí bán hàng - tiếp khách 員工費用 - - - - 6412 Chi phí vận chuyển - - - - - - - - TK642 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 6421 Chi phí quản lý 管理費用 - - - - 6422 Chi phí thức ăn 管理物料費用 - - - - 6423 Chi phí đồ dùng văn phòng 总务費用 - - - - NO 34 35 36 37 ACC NO ACC NAME SỐ DƯ ĐẦU KỲ - BEGINNING BAL NỢ - DEBIT PHÁT SINH TRONG KỲ - TRANSACTION CÓ - CREDIT NỢ - DEBIT SỐ DƯ CUỐI KỲ - ENDING BAL CÓ - CREDIT NỢ - DEBIT CÓ - CREDIT 6424 Chi phí khấu hao TSCĐ 管理費用 (損耗) - - - - 6425 Thuế,phí lệ phí 稅捐.例費及規費 - - - - 6427 Chi phí dịch vụ mua ngồi 管理費用(清龍報關.寄提單 ) - - - - 6428 Chi phí khác tiền 其他現金費用 - - - - THU NHẬP KHÁC 其他收入 - - - - 711 THU NHẬP KHÁC 其他收入 - - - - TK811 CHI PHÍ KHÁC 其他費用 - - - - TK711 8111 Chi phí khác 其他費用 - - - - 8112 Chi phí khác khơng hợp lý 其他費用 不 合理 - - - - - - - - TK821 CHI PHÍ THUẾ TNDN 企業所得稅費用 8211 Chi phí thuế TNDN hành 行企業所得稅費用 - - - - 8212 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 延緩企所稅費用 - - - - - - - - - - - - - - - - TK911 911 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 營業結果認定 Xác định kết kinh doanh 營業結果認定 TỔNG CỘNG - - - 製表人 Người lập biểu (Ký, họ tên) 製表人 製表人 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 會計長 - Inteplast,ngày 29 tháng 04 năm 2019 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 經理
- Xem thêm -

Xem thêm: SO CAN DOI TAI KHOAN, SO CAN DOI TAI KHOAN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn