MON TOAN LOP 2 TUAN 1 18

107 65 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:25

Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu hc Kim ng **************************************************************************** Tuần 01 tháng năm 2014 T oán 100 Thứ hai ngày 25 Ôn tập sè ®Õn TiÕt: I/ Mục tiêu - Biết đếm, đọc, viết số đến 100 - Nhận biết số có chữ số, số có hai chữ số; viết số lớn nhất, số bé nhất, số bé có chữ số; số lớn nhất, số bé có hai chữ số; số liền trước, số liền sau - Các tập cần làm: Bài 1, 2, II/Đồ dùng dạy học: - Viết nội dung tập lên bảng III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra: ( 5' ) - Kiểm tra dụng cụ học tập 2/ Dạy mới: ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trò HTB Bi 1: Gọi hs nêu y/c tập - Theo dõi - Kẻ ô lên bảng - Hd hs cách làm - Gọi hs nối tiếp trả lời miệng số thiếu - Nối tiếp đọc kết - Nhận xét - H/d hs làm ý b,c cho hs làm - Gọi hs trình bày kết - Theo dõi - Hs đọc kết - N/x bổ sung b) Số bé có chữ số: - Y/c hs đọc Cn - Đt c) Số lớn có chữ số: Bài 2: - Gọi hs đọc y/c tập - Theo dõi - Q/s - Treo bảng phụ kẻ sẵn - H/d hs cách làm - Nối tiếp trả lời miệng HSTB, Yđọckết Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu học Kim Đồng **************************************************************************** - Gọi hs nối tiếp trả lời miệng 10 20 30 40 50 60 70 80 90 11 21 31 41 51 61 71 81 91 12 22 32 42 52 62 72 82 92 13 23 33 43 53 63 73 83 93 14 24 34 44 54 64 74 84 94 15 25 35 45 55 65 75 85 95 16 26 36 46 56 66 76 86 96 17 27 37 47 57 67 77 86 97 18 28 38 48 58 68 78 88 98 - Nhận xét 19 29 39 49 59 69 79 89 99 - Cho hs đọc CN - ĐT bảng - Đọc CN- ĐT - Hd hs làm ý b,c y/c làm - Theo dõi, làm - Gọi hs trình bày - N/x bổ sung - Trình bày b) Số bé có chữ số: 10 c) Số lớn có chữ số : 99 - Nhân xét Bài 3: - Gọi 1hs đọc yc - Hd vẽ ô vuông lên bảng - Theo dõi gợi ý cách làm - hs làm vào 33 34 35 + Số liền trước 34 33 - Gọi hs đọc kết + Số liền sau 34 35 - Tương tự y/c hs làm vào - Gọi hs lên làm - N/x bổ sung a) Số liền sau 39 là40 b) Số liền trước 99 98 c) Số liền trước 90 89 d) Số liền sau 99 100 Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại nội dung - Nghe, nhớ - V/n xem lại chuẩn bị sau Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiu hc Kim ng **************************************************************************** Tuần 01 Thứ tu ngày 27 tháng năm 2014 T oán Số hạng Tæng TiÕt: I/ Mục tiêu - Biết số hạng; Tổng - Biết thực phép cộng số có hai chữ số không nhớ phạm vi 100 - Biết giải tốn có lời văn phép cộng - Các tập cần làm: Bài 1, 2, II/Đồ dùng dạy học: 1.GV - bảng phụ , que tính 2.HS - sgk, vbt, bảng III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra: ( 5' ) - Gv nhận xét ghi điểm 2/ Dạy mới: ( 30' ) Hoạt động thầy Hot ng 1: Gii thiệu Số hạng; Tổng - Viết lên bảng 35 + 24 = 59 - Chỉ vào số phép cng v nờu: Hoạt động trò - Q/s - Nghe " Trong phép cộng 35 gọi số hạng, 24 gọi số hạng Gọi hs nêu số hạng - Nêu CN - ĐT Nếu 59 kết 59 gọi gọi tổng - Gọi hs nhắc lại: số hạng , số hạng, tổng - Nêu CN - ĐT - Viết phép tính gợi ý hs nêu tên gọi + 35 + 24 35 24 59 - Nêu CN - Đọc CN Số hạng Số hạng - Làm nháp HTĐB Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu học Kim Đồng **************************************************************************** 59 Tổng - 2hs lên làm, lớp làm VBT - Nêu ví dụ khác gọi hs nêu tên - N/x Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành Bài 1: Viết số thích hợp vào trống - Hd hs cách làm - Y/c hs làm nháp Số hạng 12 Số hạng Tổng 17 - Theo dõi - Gọi hs lên bảng làm - lớp làm 43 26 69 22 27 65 65 - Hs nêu - Nhận xét ghi điểm - Làm b/c - 3hs lên làm, lớp làm a Bài 2:Đặt tính tính tổng - Gọi hs đọc y/c tập - Gọi hs nêu cách tính - Hd hs đặt tính tính 42 36 b, 53 c, 30 22 28 78 - hs đọc y/c 75 58 d, 20 29 - Tóm tắt - Làm theo nhóm - N/x Bài giải Cả hai buổi bán : Bài 3: Giải toán có lời văn 12 + 20 = 32 ( xe đạp ) - Gọi hs đọc y/c b/t Đáp số : 32 xe đạp - H/d hs tóm tắt cách giải - Y/c hs làm theo nhóm, nhóm3 em - Nhận xét ghi điểm 3/ Củng cố, dặn dò: Nghe, nhớ - Nhắc lại n dung - V/n ơn Nhóm hỗ trợ Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu học Kim ng **************************************************************************** Tuần 01 Thứ sau ngày 29 tháng năm 2014 T oán Tiết: Đề Xi MÐt I/ Mục tiêu KT: Biết đề - xi - mét đơn vị đo độ dài; tên gọi, ký hiệu nó; biết quan hệ nó; biết quan hệ dm cm, ghi nhớ 1dm = 10cm KN: - Nhận biết độ lớn đơn vị đo dm; so sánh độ dài đoạn thẳng trường hợp đơn giản ; thực phép cộng trừ số đo độ dài có đợn vị đo đề - xi mét Giáo dục: Hs có tính cẩn thận , khoa học , xác biết áp dụng vào sống * Tăng cường kỹ đọc hiểu cho hs II/Đồ dùng dạy học: 1.GV: thước kẻ dài, băng giấy HS: vbt, bảng con, thước kẻ III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra: ( 5' ) - Gọi hs (Thùy Trang, Huy )lên bảng làm 50 + 10 + 20 = 80 50 + 30 = 80 - Nhận xét ghi điểm 2/ Dy bi mi: ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động 1: Gt đơn vị đo dộ dài đề xi mét ( dm ) - Gv y/c số hs đo độ dài giấy dài 10cm hỏi " Bng giy di Hoạt động trò - Thc hành - Trả lời xăng ti mét ? " ( Băng giấy dài 10 cm ) - Nghe - Gv: " 10 xăng ti mét gọi đề xi mét" viết đề xi mét lên bảng - Theo dõi HTĐB Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu học Kim Đồng **************************************************************************** - Gv: " Đề xi mét viết tắt dm " - Gv viết dm lên bảng gọi hs đọc * Gọi hs đọc - Đọc CN - ĐT 10cm = 1dm 1dm = 10cm - Theo dõi, thực hành - H/d hs nhận biết đoạn thẳng có độ dài 1dm; 2dm; 3dm thước thẳng - Theo dõi Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành Bài 1: Quan sát hình vẽ trả lời - Làm vở, 4hs trả lời câu hỏi - Gọi hs đọc y/c tập - H/d hs q/s hình vẽ sgk - H/d hs q/s, so sánh độ dài đoạn để có câu trả lời cho - Y/c hs làm - Gọi hs trả lời - Nhận xét sửa sai 2: Tính ( theo mẫu ): - 1hs đọc y/c b/t - H/d hs cách làm a) 1dm + 1dm = 2dm - Y/c hs làm vào - Gọi hs lên làm -Nhận xét sửa sai a) Độ dài đoạn thẳng AB lớn 1dm Độ dài đoạn thẳng CD bé 1dm b) Đoạn thẳng AB dài CD Đoạn thẳng CD ngắn AB - Nhận xét - 1hs đọc y/c tập 3dm + 2dm = 5dm 8dm + 2dm = 10dm 9dm + 10dm = 19dm b) 8dm - 2dm = 6dm 16dm - 2dm = 14dm 10dm - 9dm =1dm 35dm - 3dm = 32dm - Làm - hs lên làm 3/ Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại nội dung - Nhận xét - Nghe - Nhớ - V/n xem lại làm tập 3, chuẩn bị sau Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu hc Kim ng **************************************************************************** Tuần 02 tháng Thứ năm 2014 ngày Luyện tập T oán Tiết: 06 I/ Mc tiờu - Biết quan hệ dm cm để viết số đo có đơn vị cm thành dm ngược lại trường hợp đơn giản - Nhận biết độ dài đề-xi-mét thước thẳng - Biết ước lượng độ dài trường hợp đơn giản - Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm - Giáo dục: Tính cẩn thận xác II/Đồ dùng dạy học: GV : Thước mét HS : Bảng Bộ đồ dùng học toán III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra: ( 5' ) -Cho hs ( Vĩ) nhắc lại đêximet đơn vò đo độ dài, viết tắc dm 2/ Dy bi mi: ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trò *Hot ng 1: Hng dn làm BT 1,2,3 Mục tiêu: Hs biết quan hệ dm cm để điền số thích hợp -Hs đọcyêu cầu Bài tập : Số ? -2 hs lên bảng điền BT 1a - Y/C hs dùng thước met tìm vạch -Hs thực hành dm vẽ đoạn thẳng dài dm Bài tập : Cho hs đọc yêu cầu -Hs tìm vạch dm -Y/C hs tìm vạch dm -2 hs lên bảng làm BT 2b -Hs làm vào Bài tập : Số ? - Chấm chữa *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT4 Mục tiêu: Hs biết liên hệ thực tế để điền dm, cm -Hs quan sát đọc yêu cầu Bài tập : Y/c hs quan sát tranh SGK -Trả lời câu hỏi -GV nêu câu hỏi - Cho hs làm bảng dm = 3/ Củng cố , dặn dò: HTĐB Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu học Kim Đồng **************************************************************************** … cm; dm = … cm; 60 cm = dm Thứ ngày Tuần 02 năm 2014 T oán Hiệu tháng Số bị trừ – Sè trõ – TiÕt: 07 I/ Mục tiêu - Biết số bị trừ, số trừ, hiệu - Biết thực phép trừ số có hai chữ số khơng nhớ phạm vi 100 - Biết giải toán phép trừ - Bài tập cần làm: 1, (a, b, c); II/Đồ dùng dạy học: GV : Bảng phụ kẻ sẳn BT1 HS : Baûng III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra: ( 5' ) -Cho hs lên bảng làm, lớp làm bảng dm = … cm; dm = … cm; 30 cm = … dm 2/ Dy bi mi: ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trò HTB Hs theo dừi, nhc li HS TB nhắc lại *Hoạt động 1: Giới thiệu số bị trừ-số trừhiệu -Gv viết phép trừ lên bảng : 59 – 35 = 24 giới thiệu cho hs thành phần kết Chú ý : 59 – 35 gọi hiệu *Hoạt động 2: Thực hành Bài tập : GV đính BT lên bảng Bài tập : Cho hs đọc yêu cầu Bài tập : Y/C hs đọc đề -Gợi ý, tóm tắt -Chấm chữa 3/ Củng cố, dặn dò: -Cho hs nêu lại tên gọi, thành phần kết phép trừ -Đọc yêu cầu -5 hs lên bảng làm -Hs đọc yêu cầu -4 hs lên bảng làm, lớp làm bảng -Hs đọc đề Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu học Kim ng **************************************************************************** -lm vo v Tuần 02 năm 2014 T oán Tiết: 08 Thứ tu ngày tháng LuyÖn tËp I/ Mục tiêu - Biết trừ nhẩm số tròn chục có hai chữ số - Biết thực phép trừ số có hai chữ số khơng nhớ phạm vi 100 - Biết giải toán phép trừ - Bài tập cần làm: Bài 1, ( cột 1, 2), Bài 3, Bài - Giáo dục : Tính cẩn thận xác II/Đồ dùng dạy học: GV : Bảng phụ HS : Bảng III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra: ( 5' ) -Cho hs (Quyên ) nêu lại tên gọi, thành phần kết phép trừ Lớp thực bảng phép tính 90 – 30; 87 – 25; 72 – 0; -Nhận xét ghi điểm 2/ Dạy bi mi: ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt ®éng cđa trß *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3 Bài tập : Tính Bài tập : Tính nhẫm -Nhận xét ghi bảng Bài tập : Cho hs đọc yêu cầu -Nhận xét tuyên dương *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT4,5 Bài tập : Y/c hs đọc đề -GV gợi ý tóm tắt -Chấm chữa *HS KHÁ, GIỎI Bài tập : Đính BT -Gv gợi ý hướng dẫn -Hs đọc yêu cầu Làm bảng -Hs đọc yêu cầu, Nêu kết -Hs đọc yêu cầu -3 hs thi làm -Hs đọc đề -Làm vào -Nhận xét chốt ý : khoanh vào ý C HTĐB Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu học Kim Đồng **************************************************************************** -Hs đọc yêu cầu 3/ Củng cố, dặn dò: -Cho hs lên bảng đặt tính tính hiệu : 48 31; -Cá nhân 77 53; 59 19 -Nhận xét - Nhận xét tiết học – Dặn dò Chuẩn bị sau CN Nghe, nhớ Tn 02 Thứ sau ngày 05 tháng năm 2014 Luyện tập T o¸n chung TiÕt: 10 I/ Mục tiêu - Biết viết số có hai chữ số thành tổng số chục số đơn vị - Biết số hạng, tổng - Biết số bị trừ, số trừ, hiệu - Biết làm tính cộng, trừ số có hai chữ số không nhớ phạm vi 100 - Biết giải toán phép trừ - Bài tập cần làm: Bài ( viết số đầu, Bài 2, ( làm phép tính đầu) - Giáo dục : Tính cẩn thận xác II/Đồ dùng dạy học: GV : Giấy khổ to kẻ BT2 HS : Bảng III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra: ( 5' ) -Cho hs ( Tuấn, Nhi, Linh)lên bảng làm, lớp làm bảng 96 – 42 ; 44+ 34 ; 21 + 57 -Nhận xét ghi điểm 2/ Dạy mới: ( 30' ) HTĐB Ho¹t động thầy Hoạt động trò *Hot ng 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3 Bài tập : Cho hs đọc yêu cầu -Gv viết mẫu : 25 = 20 + Bài tập : Đính tập lên bảng -GV phát phiếu tập -Hs đọc yêu cầu -5 hs lên bảng viết -Hs đọc yêu cầu Bài tập : Tính -Hs làm theo nhóm *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT4,5 -Đại diện nhóm lên trình bày Mục tiêu: Giải tốn có lời văn, củng cố -Hs làm bảng quan hệ dm cm 10 Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu học Kim Đồng **************************************************************************** - GV giao nhiệm vụ: Xem lịch cho biết: HS TB,Y + Các ngày thứ sáu tháng + Là ngày: 2, 9, 16, 23, trình ngày nào? + Thứ ba tuần ngày 20 tháng + Thứ ba tuần trước ngày 13 baøy Thứ ba tuần trước ngày nào? Thứ ba tháng Thứ ba tuần sau ngày 27 tuần sau ngày nào? tháng + Ngày 30 tháng thứ mấy? + Là thứ sáu - Tháng có 30 ngày - Nhận xét, tuyên dương 3/ Củng cố - Dặn dò: - đội điền nhanh ngày thứ - Mỗi đội cử HS lên thi đua tiếp tháng sức Lớp vỗ tay cỗ vũ đội - Xem lại lịch tháng trước - Chuẩn bị: Luyện tập chung - Nhận xét tiết học HS nghe Rút kinh nghiệm: TuÇn 16 Thứ sáu ngày 06 tháng 12 năm 2013 Toán Tiết 80 I/ Mục tiêu: LuyÖn tËp chung - Biết đơn vị đo thời gian: ngày, giờ; ngày, tháng; Biết xem lịch - Bài tập cần làm: Bài 1, Bài -Có ý thức thời gian, giấc II/ Đồ dùng dạy học: Tờ lịch tháng năm SGK Mơ hình đồng hồ III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) học sinh - HS1 lên điền tiếp ngày thiếu tờ lịch tháng - HS2 Tháng tư có ngày? - Nhận xét, chấm điểm 2/ Dạy mới: (30) Hoạt động thầy Bi 1: - Ni gi trờn ng h vi cõu tng ng Hoạt động trß HTĐB - HS thực hành xem - Thực hành nối Câu a – Đh D, câu b – Đh A, câu c- Đh C, câu d – Đh B 93 Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu học Kim Đồng **************************************************************************** - Nhận xét, sửa - HS Nhận xét, sửa Chốt: 17 hay chiều chiều hay 18 - Lần lượt HS nhóm lên điền * Bài 2: - HS Nhận xét, sửa a) Treo bảng tờ lịch ghi thứ ngày HS TB, BT2a Y điền - Gọi HS nhóm A, B lên điền số thiếu tờ lịch tháng Sửa bài, số thiếu là: 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, - Bảy 20, 21, 24, 25, 28, 29 b) Đọc yêu cầu 2b - Ngày tháng ngày thứ … Có ngày là: 1, 8, 15, 22 - Tháng có … ngày thứ bảy Đó ngày … - Thứ tư tuần ngày 12 tháng - tháng - Thứ tư tuần trước ngày … - 19 tháng - Thứ tư tuần sau ngày … - HS sửa - Nhận xét * Bài 3:ND ĐC Củng cố - Dặn dò: - Về làm tập - Chuẩn bị: Ơn tập phép cộng trừ Nhận xét tiết học - HS nghe Rút kinh nghiệm: 94 Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu học Kim Đồng **************************************************************************** Tuần 17 Thứ hai ngày 09 tháng 12 năm 2013 Toán Ôn tập phép cộng phép trừ TiÕt 81 I/ Mục tiêu: - Thuộc bảng cộng, trừ phạm vi 20 để tính nhẩm Thực phép tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 Giải tốn nhiều - Ghi tập cần làm: BT1; BT2 BT3(a,c) & BT4 - Giáo dục hs chịu khó làm II/ Đồ dùng dạy học: SGK; bảng con; III/ Hoạt động dạy học: 95 Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu học Kim Đồng **************************************************************************** 1/ Kiểm tra cũ: (5’) Một ngày có giờ? Một năm có tháng? 2/ Dạy mới: (30’) Ho¹t ®éng cđa thÇy Giới thiệu bài: HĐ1/Luyện tập : -Bài 1: + = 16 + = 12 + = 11 + = 16 + = 12 + = 11 16 – = 12 – = 11 – = 16 – = 12 – = 11 – = Bài 2: - Yêu cầu học sinh nêu đề bi Hoạt động trò - Tớnh nhm H làm tiếp sức HTĐB HS TB, Y làm - Đọc yêu cầu đề Đặt tính tính H làm bảng 38 81 47 63 - Nhận xét bạn bảng + 42 - 27 + 35 - 18 - Đọc yêu cầu đề Điền số thích Bài - Yêu cầu học sinh nêu đề hợp vào ô trống H làm theo nhóm -Bài tốn u cầu làm ? - cộng 17 - cộng ? -1+7=8 - Hãy so sánh + ? - Khơng cần + = + + Ta có -Khi biết + + = 17 có cần nhẩm thể ghi kết 17 + khơng ? Vì ? + 10 + 17 - Yêu cầu lớp thực vào - Nhận xét ghi điểm em - nhận xét bạn bảng - Đọc đề * Bài - Yêu cầu học sinh nêu đề Lớp 2A trồng 48 2B nhiều 12 - Bài tốn cho biết ? -Số lớp 2B trồng ? - Bài tốn hỏi ? - Dạng tốn nhiều -Bài tốn có dạng ? - em - Mời em lên bảng làm Lớp A : 48 12 c Lớp 2B: - Yêu cầu lớp làm vào - Nhận xét làm học sinh ? * Giải : - Số lớp B trồng 48 + 12 = 60 ( ) Đ/S : 60 - Nhận xét bạn - Hai em nhắc lại nội dung vừa luyện tập 3/ Củng cố - Dặn dò: Nhận xét đánh giá tiết học 96 HS K lên bảng th/ Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu học Kim Đồng **************************************************************************** Rút kinh nghiệm: Tuần 17 Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2013 Toán phép trừ Ôn tập phép cộng Tiết 82 I/ Mục tiêu: Thuộc bảng cộng, trừ phạm vi 20 để tính nhẩm Thực phép tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 Giải tốn 97 Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu học Kim Đồng **************************************************************************** - Ghi tập cần làm: BT1; BT2 BT3(a,c) & BT4 -Giáo dục hs tính tốn cẩn thận II/ Đồ dùng dạy học: bảng , III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) 35 51 H làm bảng lớp , lớp làm bảng con+ 16 - 16 2/ Dạy mới: (30’) Hoạt động thầy Hoạt động trò Luyn : -Bài 1: - Gọi em đọc yêu cầu đề - - Tính nhẩm, H làm tiếp sức - Theo dõi nhận xét bạn Yêu cầu nhẩm nêu kết nhẩm 12 – = 6 + = 12 + = 18 13 – = 14 – = + = 15 17 – = 16 – = - Đọc yêu cầu đề - Đặt tính Bài 2: - Yêu cầu học sinh nêu đề tính H làm bảng 68 90 56 71 + 27 - 32 + 44 - 25 - Nhận xét bạn bảng Bài - Yêu cầu học sinh nêu đề - Bài tốn hỏi ? -Bài tốn có dạng ? HS T, Y hs tb lên bảng - Đọc yêu cầu đề - Điền số thích hợp vào trống H làm theo nhóm 17 Bài - Yêu cầu học sinh nêu đề - Bài tốn cho biết ? HTĐB -3 -6 - 17 - = 15 – = 16 – = 14 – = 16 – – = 14 – – = - em lên bảng làm - Đọc đề thùng to đựng 60 l thùng bé đựng thùng to 22l thùng bé đựng l? - Thùng to : 22 l -Thùngnhỏ - Mời em lên bảng làm ?l 98 HS K, G lên bảng Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu học Kim Đồng **************************************************************************** - Số dầu thùng nhỏ đựng : 60 - 22 = 38 ( l ) - Gọi em khác nhận xét bạn bảng Đ/S : 38 l - Nhận xét làm học sinh 3/ Củng cố - Dặn dò: *Nhận xét đánh giá tiết học - Hai em nhắc lại ND vừa luyện tập Rút kinh nghiệm: Tuần 17 Thứ sáu ngày 13 tháng 12 năm 2013 Toán Tiết 85 I/ Mc tiờu: Ôn tập đo lêng 99 Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu học Kim Đồng **************************************************************************** - Biết xác định khối lượng qua sử dụng cân - Biết xem lịch để xác định số ngày tháng xác định thứ tuần - Biết xem đồng hồ kim phút số 12 - Giáo dục hs biết quý thời gian - Bài tạp cần làm: 1, 2(a,b); 3(a); II/ Đồ dùng dạy học: - lịch, cân III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) H vẽ đoạn thẳng dài 1dm lên bảng 2/ Dạy bi mi: (30) Hoạt động thầy Hoạt động trß HTĐB Luyện tập : Bài : - Chuẩn bị số vật thật - Thực hành cân đọc kết - Sử dụng cân đồng hồ yêu cầu học sinh cân số đồ vật cân đọc to số đo - Yêu cầu quan sát tranh nêu số đo Quan sát tranh trả lời : vật - Con vịt nặng 3kg kim đồng hồ đến số -Con vịt nặng 4kg gói đường + 1kg = kg - Bạn gái nặng 30kg kim đồng Nhóm hồ số 30 hỗ trợ Nhận xét làm học sinh H xem lịch cho biết Bài H hoạt động nhóm 3, nhóm - Treo tờ lịch lên bảng yêu cầu Tháng 10 có ngày?Có ngày Tháng 10 có 31 ngày Có ngày chủ nhật? Đó ngày nào? chủ nhật Đó ngày , 12 , Tháng 11 có ngày ? Có ngày 19 , 26 chủ nhật ? Có ngày thứ năm?Đó - Tháng 11 có 30 ngày Có ngày ? ngày chủ nhật Đó ngày : Tháng 12 có ngày? Có ngày 2, , 16 , 23 , 30 có ngày thứ chủ nhật? Có ngày thứ bảy?Em năm ngày? -Có 31 ngày, có ngày chủ nhật, có ngày thứ bảy, ngày Bài 3: Ngày tháng 10 ngày thứ tư 10 .10 .sáu 20 .11 năm 30 11 .chủ nhật - Nhận xét làm học sinh H nêu yêu cầu xem tờ lịch cho biết H làm 100 Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu học Kim Đồng **************************************************************************** Bài 4: - Cho học sinh quan sát tranh sau trả lời câu hỏi : - Các bạn chào cờ lúc giờ? Các bạn chào cờ lúc - Các bạn tập thể dục lúc ? - Các bạn tập thể dục lúc - Nhận xét làm học sinh - Nhận xét bạn 3/ Củng cố - Dặn dò: *Nhận xét đánh giá tiết học - Hai em nhắc lại nội dung Rút kinh nghiệm: Tuần 18 2012 Toán Thứ hai ngày 22 tháng 12 năm Ôn tập giải toán 101 Bựi Th Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu học Kim Đồng **************************************************************************** TiÕt 86 I/ Mục tiêu: -Biết tự giải tốn phép tính cộng trừ, có tốn nhiều , số đơn vị -HS làm Bài 1; Bài 2; Bài - GD hS chăm học II/ Đồ dùng dạy học: - -GV: SGK Bảng phụ -HS: Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’)1 hs Con vịt nặng kílơgam? Gói đường nặng kílơgam? Bạn gái nặng kílơgam? 2/ Dạy mới: (30’) Ho¹t động thầy Hoạt động trò Bi 1: -Gi HS đọc đề Bài toán cho biết gì? Đọc đề (biết buổi sáng bán 48l dầu, buổi chiều bán 37l dầu.) Bài tốn hỏi gì? ( hai buổi cửa hàng bán lít dầu ?) Muốn biết hai buổi bán bao Ta thực phép cộng 48 + 37 nhiêu lít dầu ta làm nào? Tại sao? (Vì số lít dầu ngày số lít dầu buổi sáng bán số lít dầu buổi chiều bán gộp lại.) Bài giải Số lít dầu ngày bán là: 48 + 37 = 85 (l) Nhận xét, cho điểm HS Đáp số: 85 lít Bài 2: - HS lên bảng làm, lớp làm Bài toán cho biết gì? - Lớp đổi chéo kiểm tra Bài tốn hỏi gì? Bài giải Bài tốn thuộc dạng gì? Vì sao? Bạn An cân nặng là: 32 – = 26 (kg) Bài Đáp số: 26 kg Bài tốn cho biết gì? 1hs đọc đề; hs lên bảng làm bài, Bài tốn hỏi gì? lớp làm vào Bài toán thuộc dạng tốn gì? Bài giải -Y/C HS tóm tắt số đo giải Liên hái số hoa là: Củng cố – Dặn do:ø 26 + 14 = 40 (bông) Nhận xét tiết học Đáp số:40 hoa Rút kinh nghiệm: 102 HTĐB Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu học Kim Đồng **************************************************************************** TuÇn 18 Toán Tiết 86 I/ Mc tiờu: - Thứ ba ngày 23 tháng 12 năm 2012 Luyện tập chung Bit cng, trừ nhẩm phạm vi 20 Biết làm tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 Biết tìm số hạng , số bị trừ Biết giải toán số đơn vị HS làm Bài 1(cột1, 2, 3); Bài (cột 1, 2); Bài (a, b); Bài GD HS chăm học toán II/ Đồ dùng dạy học: - -GV: SGK, bảng phụ -HS: Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’)1 hs - Sửa 3/ 88 - GV nhËn xÐt 2/ Dạy mới: (30’) Ho¹t động thầy Hoạt động trò Bi 1: -Yờu cầu HS tự nhẩm ghi kết vào Vở tập -Gọi HS báo cáo kết -Nhận xét Bài 2: - lớp tự làm -Yêu cầu HS nói rõ cách đặt tính thực tính phép tính -Gọi HS nhận xét bạn -Nhận xét cho điểm HS Bài 3: -Cho HS nêu cách tìm số hạng chưa biết tổng biết tổng số hạng lại Tìm số bị trừ chưa biết biết hiệu số trừ Bài 4: -Cho HS đọc đề bài, xác định dạng giải tốn Thực hành tính nhẩm -Nối tiếp báo cáo kết Mỗi HS báo cáo kết phép tính 28 73 +19 - 35 47 38 - HS trả lời Củng cố – Dặn do:ø - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Luyện tập chung - Nhận xét bạn làm phần trả lời x + 18 = 62 x = 62 - 18 x = 44 x – 27 = 37 x = 37 + 27 x = 64 -Bài toán thuộc dạng toán Bài giải Con lợn bé nặng là: 92 – 16 = 76 (kg) Đáp số: 76 kg Rút kinh nghiệm: 103 HTĐB Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu học Kim Đồng **************************************************************************** TuÇn 18 To¸n TiÕt 88 I/ Mục tiêu: - Thø tu ngày 24 tháng 12 năm 2012 Luyện tập chung Bit cộng, trừ nhẩm phạm vi 20 Biết làm tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 Biết tìm số hạng , số bị trừ Biết giải toán số đơn vị HS làm Bài 1(cột1, 2, 3); Bài (cột 1, 2); Bài (a, b); Bài GD HS chăm học toán .II/ Đồ dùng dạy học: - -GV: SGK, bảng phụ -HS: Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kim tra bi c: (5)3 hs lên bảng làm -Đặt tính tính 28 + 19 ; 73 – 35 ; 53 + 47 ; 90 – 42 -Sửa -GV nhận xét 2/ Dạy mới: (30’) Hoạt động thầy Hoạt động trò Bi 1: Tự làm chữa miệng -Yêu cầu HS tự làm -Nhận xét cho điểm HS Bài 2: - Tính Bài tốn u cầu làm gì? - Tính từ trái sang phải 14 trừ 6, -Viết lên bảng: 14 – + yêu cầu cộng 15 HS nêu cách tính - Làm Sau HS đọc chữa -Yêu cầu HS làm vào Vở tập Các HS khác tự kiểm tra -Nhận xét cho điểm HS Bài 3: -Cho HS nêu cách tìm số bị trừ, số Số bị trừ 44 63 64 90 trừ, hiệu phép tính trừ Sau Số trừ 18 36 30 38 YC làm phần b Hiệu 26 27 34 52 -Gọi HS làm bảng lớp Bài 4:1 hs đọc đề hs lên bảng giải Giải: Số lít dầu can to đựng là: 14 + = 22 (l) Đáp số: 22 lit dầu 104 HTĐB Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu học Kim Đồng **************************************************************************** Củng cố – Dặn dò: - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Luyện tập chung Rút kinh nghiệm: TuÇn 18 Thứ năm ngày 25 tháng 12 năm 2012 Luyện tập chung To¸n TiÕt 89 I/ Mục tiêu: - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 Biết tính giá trị biểu thức số có hai dấu phép tính cơng, trừ trường hợp đơn giản Biết giải tốn số đơn vị Các tập cần làm: 1, 2, II/ Đồ dùng dạy học: - -GV: SGK, bảng phụ -HS: Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) HD sửa tập 5/90 2/ Dy bi mi: (30) Hoạt động thầy Bi 1: YC hs nêu cách đặt tính tính Bài 2:Tính 12 + + = 26 25 + 15 – 30 =10 36 +19 -19 =55 51 – 19 + 18 = 50 Bài 3: Giải toán Gọi hs c Hoạt động trò hs đọc đề: Đặt tính tính Đặt số hàng đon vị thảng hàng đon vị, hàng chục thẳng hàng chục Bắt đầu tính từ hàng đơn vị đến hàng chục Làm vào hs đọc đề hs lên bảng trình bày giải Giải Số tuổi bố năm là: 70 – 32 = 38 (tuổi) Đáp số: 38 tuổi Nhận xét làm bạn Nhận xét Chấm điểm 10 học sinh 3/ Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học Nhắc học sinh nhà xem lại tập làm Ôn chuẩn bị kiểm tra cuối kì 105 HTĐB Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu học Kim Đồng **************************************************************************** Rút kinh nghiệm: 106 Bùi Thị Cánh Sinh – Lớp 2/4 – Trường Tiểu học Kim Đồng **************************************************************************** 107 ... 51 61 71 81 91 12 22 32 42 52 62 72 82 92 13 23 33 43 53 63 73 83 93 14 24 34 44 54 64 74 84 94 15 25 35 45 55 65 75 85 95 16 26 36 46 56 66 76 86 96 17 27 37 47 57 67 77 86 97 18 28 38 48 58... Lớp 2/ 4 – Trường Tiểu học Kim Đồng **************************************************************************** - Gọi hs nối tiếp trả lời miệng 10 20 30 40 50 60 70 80 90 11 21 31 41 51 61 71 81. .. thẳng CD ngắn AB - Nhận xét - 1hs đọc y/c tập 3dm + 2dm = 5dm 8dm + 2dm = 10 dm 9dm + 10 dm = 19 dm b) 8dm - 2dm = 6dm 16 dm - 2dm = 14 dm 10 dm - 9dm =1dm 35dm - 3dm = 32dm - Làm - hs lên làm 3/ Củng
- Xem thêm -

Xem thêm: MON TOAN LOP 2 TUAN 1 18, MON TOAN LOP 2 TUAN 1 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn