TAP VIET LOP 2 MON NGU VAN t1 t8

58 54 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:07

Tuần 03 Thứ năm ngày 09 tháng Tập viết năm 2010 Chữ hoa B Nm c cu to cách viết chữ hoa B- Viết chữ hoa B dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhở chữvà câu ứng dụng; Bạn ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhở ) Bạn bè sum họp( lần ) 2.Rèn kĩ viết đẹp Rèn cho HS tính cẩn thẩn, óc thẩm mĩ II Đồ dùng dạy - học - GV: Chữ mẫu, bảng phụ viết chữ câu ứng dụng - HS ; Vở Tập viết, bảng, phấn, III Các hoạt động dạy - học chủ yếu 1/ Kiểm tra cũ:( 5' ) - hs lên bảng viết, lớp viết bảng Ă, Â, Ăn 2/ Dạy mới: ( 30' ) Ho¹t động thầy Hoạt động trò HTB Gii thiu HĐ1/ Hướng dẫn viết chữ hoa Giới thiệu chữ mẫu - Quan sát, nhận xét - Nêu lại nét chiều cao, cấu tạo - Chỉ dẫn cách viết chữ mẫu - Viết bóng - Viết mẫu + Hướng dẫn cách viết - Viết bảng + Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng: - Giới thiệu câu ứng dụng Bạn bè sum họp Viết mẫu+ HD cách viết chữ ứng dụng Bạn + Hướng dẫn HS viết vào T.V - Nêu yêu cầu viết + Chấm, chữa 3/ Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học - HS đọc - Nêu ý nghĩa - Quan sát, nhận xét câu ứng dụng độ cao chữ, khoảng cách - Quan sát Viết bảng Viết Về luyện viết tiếp v TV Tuần 04 Thứ năm ngày 17 tháng năm 2010 Chữ hoaC Tập viết Tiết: I.Mc tiờu Nắm cấu tạo cách viết chữ hoa C; viết chữ C (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ); chữ câu ứng dụng: Chia (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ) Chia sẻ bùi (3 lần) Tập tính cẩn thận, tỉ mỉ rèn chữ viết II Đồ dùng dạy học : - GV: + Chữ mẫu + Bảng phụ viết mẫu chữ câu ứng dụng - Học sinh : Vở Tập viết, bảng, phấn, III Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1/ Kiểm tra cũ: (5' ) - hs lên bảng viết chữ B, bạn; lớp viết bảng 2/ Dy bi mi: ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động HTB trò Gii thiu : C Hướng dẫn viết chữ hoa - Giới thiệu chữ mẫu -Nêu lại quy trình viết - Viết mẫu + hướng dẫn cách viết C Hướng dẫn viết cụm từ ứng dung - Giới thiệu cụm từ ứng dụng Viết mẫu + Hướng dẫn viết vào Chia Hướng dẫn viết vào - Nêu yêu cầu viết Chấm, chữa Củng cố, dặn dò: - Giáo viên nhận xét tiết học - Quan sát - Nhận xét độ cao, cấu tạo chữ hoa C - Quan sát - Viết bảng Viết bảng - Đọc - Nêu ý nghĩa cụm từ ứng dụng - Quan sát nhận xét độ cao chữ, khoảng cách chữ, từ đặt dấu - Nhận xét chữ ứng dụng - Quan sát Viết bảng Viết Về nhà luyện viết thêm cho p Tuần Thứ năm ngày 24 tháng năm 2010 Chữ hoa D Tập viết Tiết: I.Mc tiêu 1, Nắm cấu tạo viết chữ hoa D ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ) chữ câu ứng dụng Dân ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ ) Dân giàu nước mạnh.( lần ) Rèn kĩ viết, quan sát GD HS ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp II Đồ dùng dạy - học : - GV : Chữ hoa D, bảng phụ viết cụm từ ứng dụng - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết III Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ: ( ) - Gọi HS lên bảng viết chữ C hoa viết chữ Chia - Lớp viết bảng 2/ Dạy ( 30) Hoạt động thầy Giới thiệu Dạy viết chữ hoa: Hoạt động trò - Giới thiệu chữ mẫu D -Nói lại quy trình viết kết hợp tô chữ mẫu - Quan sát - Nhận xét độ cao, cấu tạo - Viết mẫu + HD cách viếtD Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng - Giới thiệu viết cụm từ ứng dụng Dân giàu nước mạnh - Viết mẫu + HD cách viết Hướng dẫn viết vào - Nêu yêu cầu viết Chấm, chữa III.Củng cố, dặn dò: HTĐB - Quan sát - Viết bảng bóng - Viết bảng - 1- HS đọc - Nêu ý nghĩa cụm từ ứng dụng - NX độ cao, khoảng cách chữ - Quan sát Dân - Viết bảng D YC HS nhắc cấu tạo chữ hoa - Gọi HS tìm thêm cụm từ có chữ hoa D - Viết vào - Nhận xét tiết học Tuần Thứ năm ngày 23 tháng năm 2010 Ch÷ hoa TËp viÕt TiÕt: Đ I.Mục tiêu Đ 1, Nắm cấu tạo viết chữ hoa ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ) chữ câu ứng dụng Đẹp ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ ) Đẹp trường đẹp lớp ( lần ) Rèn kĩ viết, quan sát GD HS ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp II Đồ dùng dạy - học : - GV : Chữ hoa Dep, bảng phụ viết cụm từ ứng dụng - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết III Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ: ( ) - Gọi HS lên bảng viết chữ D hoa viết chữ âDân - Lớp viết bảng 2/ Dạy ( 30) Hoạt động thầy Giới thiệu Dạy viết chữ hoa: Hoạt động trò Đ - Giới thiệu chữ mẫu -Nói lại quy trình viết kết hợp tô chữ mẫu - Quan sát - Nhận xét độ cao, cấu tạo Đ - Viết mẫu + HD cách viết Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng - Giới thiệu viết cụm từ ứng dụng Dẹp trường đẹp lớp - Viết mẫu + HD cách viết Hướng dẫn viết vào - Nêu yêu cầu viết Chấm, chữa III.Củng cố, dặn dò: HTĐB - Quan sát - Viết bảng bóng - Viết bảng - 1- HS đọc - Nêu ý nghĩa cụm từ ứng dụng - NX độ cao, khoảng cách chữ - Quan sát Dẹp - Viết bảng Đ - Viết vào YC HS nhắc cấu tạo chữ hoa - Gọi HS tìm thêm cụm từ có chữ hoa Đ - Nhận xét tiết học Tuần Tập viết Thứ năm ngày 30 tháng năm 2010 Chữ hoa E,E Tiết: A.Mc tiờu Rèn kĩ viết, quan sát Nắm cấu tạo cách viết chữ hoa E, Ê ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ ) chữ câu ứng dụng Em ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ ) Em yêu trường em ( lần GD HS ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp B Đồ dùng dạy - học : Em - GV : Chữ mẫu , bảng phụ viết chữ - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết C Các hoạt động dạy - học : I Kiểm tra cũ( ) - Gọi HS lên bảng viết chữ Đ, Đẹp - Lớp viết bảng 2/ Dạy : ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trò Giới thiệu Hướng dẫn viết chữ hoa: - Giới thiệu chữ mẫu - Chỉ cách viết - Viết mẫu + HD cách viết E Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng - Giới thiệu viết cụm từ ứng dụng Em - Hướng dẫn viết chữ - Viết mẫu + HD cách viết Em Hướng dẫn viết vào - Nêu yêu cầu viết Chấm, chữa III.Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học HTĐB Quan sát - Nhận xét độ cao, cấu tạo - Quan sát - Viết bóng - Viết bảng - Đọc - Nêu ý nghĩa cụm từ ứng dụng - Nhận xét độ cao, khoảng cách chữ - Quan sát - Viết bảng Hoàn thành nốt Tập vit Tuần Tập viết Tiết: Thứ năm ngày 07 tháng 10 năm 2010 Chữ hoaG A.Mc tiờu Rèn kĩ viết, quan sát Nắm cấu tạo cách viết chữ hoa G Viết chữ hoa G ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ ) chữ câu ứng dụng: Góp ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ ) Góp sức chung tay ( lần ) GD HS ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp B Đồ dùng dạy - học : - GV : Chữ mẫu , bảng phụ viết chữ Gop - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết C Các hoạt động dạy - học : I Kiểm tra cũ( ) - Gọi HS lên bảng viết chữ E, Em - Lớp viết bảng 2/ Dạy : ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trò Giới thiệu Hướng dẫn viết chữ hoa: - Giới thiệu chữ mẫu G - Quan sát - Nhận xét độ cao, cấu - Chỉ cách viết tạo - Viết mẫu + HD cách viết - Quan sát 3.Hướng dẫn viết cụm - Viết bóng từ ứng dụng - Viết bảng - Giới thiệu viết cụm từ ứng dụng op - Hướng dẫn viết chữ G - Viết mẫu + HD cách viết Gop Hướng dẫn viết vào - Nêu yêu cầu viết Chấm, chữa III.Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học - Đọc - Nêu ý nghĩa cụm từ ứng dụng - Nhận xét độ cao, khoảng cách chữ - Quan sát Viết bảng Hoàn thành nốt bi Tp vit HTB ABCD U Ư ĐEÊGHIKLMNOOÔƠPQRST VXY TuÇn 10 Tập viết Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009 CHỮ HOA H Tiết: 10 A.Mục tiêu -Viết chữ hoa H ( dòng cỡ vừa dòng cỡ nhỏ), chữ câu ứng dụng: Hai (1 dòng cỡ vừa dòng cỡ nhỏ), Hai sương nắng lần - GD HS ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp B Đồ dùng dạy - học :- GV : Chữ mẫu , bảng phụ viết chữ - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ: - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: G, Góp 2/ Dạy mới: Hoạt động thầy a, GT bài: b HD viết chữ hoa: - Quan sát mẫu: - Chữ hoa H gồm nét? Là nét nào? Nhận xét độ cao nét? - Viết mẫu chữ hoa H, nêu cách viết - Yêu cầu viết bảng - Nhận xét sửa sai c HD viết câu ứng dụng - Mở bảng phụ viết câu ứng dụng - Yêu cầu hs đọc câu; - Em hiểu nghĩa câu này? - Quan sát chữ mẫu : - Nêu độ cao chữ cái? - Vị trí dấu đặt ? H Hoạt động trò Nhắc đè * Quan sát chữ mẫu - Cao li.(6 dòng kẻ) - Quan sát cách viết - Viết bảng lần - Hai sương nắng - 2, HS đọc câu ứng dụng - Nói vất vả, đức tính chịu khó, chăm người lao động - Quan sát TL: - Chữ cái: a, ô, ư, , n, i cao li - Chữ cái: g , h cao 2,5 li - Chữ cái: s cao 1,25 li HTĐB - Khoảng cách chữ ? - Viết mẫu chữ “Hai” dòng kẻ - HD viết chữ “Hai” vào bảng - Nhận xét- sửa sai d HD viết tập viết: - Quan sát uốn nắn đ Chấm chữa bài: - Thu - chấm - Nhận xét viết Củng cố- Dặn dò: (2’) - HD nhà - Nhận xét tiết học TuÇn 11 Tập viết - Dấu sắc đặt ă chữ nắng, dấu nặng ô - Các chữ cách chữ o - Quan sát - Viết bảng lần - Viết tập viết theo mẫu chữ qui định Thứ năm ngày tháng 10 năm 2009 CHỮ HOA I Tiết: 11 A.Mục tiêu Rèn kĩ viết, quan sát Viết chữ hoa I ( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) , chữ câu ứng dụng :Ích ( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) Ích nước lợi nhà Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : - GV : Chữ mẫu , bảng phụ viết chữ I - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ: - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: H Hai 2/ Dạy mới: Hoạt động thầy GT bài: Hoạt động 1: HD viết chữ hoa: * Quan sát mẫu: Chữ hoa J gồm nét? Là nét nào? Em có nhận xét độ cao nét? - Viết mẫu chữ hoa I - nêu cách viết - Yêu cầu viết bảng Hoạt động trò - Nhắc lại đề bai Quan sát chữ mẫu Trả lời câu hỏi - Viết bảng lần - ích nước lợi nhà - Nhận xét sửa sai Hoạt động 2: HD viết câu ứng dụng - Mở phần bảng phụ viết câu ứng dụng - Yêu cầu hs đọc câu; - Em hiểu nghĩa câu này? - 2, hs đọc câu ứng dụng - Đưa lời khuyên nên làm việc tốt cho gia đình cho HTĐB đất nước - Quan sát TL: - Quan sát - Quan sát chữ mẫu : - Nêu độ cao chữ cái? - Vị trí dấu đặt ? - Khoảng cách chữ ? - Viết mẫu chữ “ích” dòng kẻ - HD viết chữ “ích” vào bảng Hoạt động 3: HD viết tập viết: - Quan sát uốn nắn Hoạt động 4: Chấm chữa bài: - Thu - chấm - Nhận xét viết 3/ Củng cố- Dặn dò: (2’) - HD nhà - Nhận xét tiết học Tuần 12 Tập viết - Viết bảng lần - Viết tập viết theo mẫu chữ qui định Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2009 CHỮ HOA K Kề Tiết: A.Mục tiêu Rèn kĩ viết, quan sát Viết chữ hoa K ( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) , chữ câu ứng dụng : Kề ( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) Kề vai sát cánh ( lần ) Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : - GV : Chữ mẫu , bảng phụ viết chữ K - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: I, Ích 2/ Dạy mới:(32phut) HTĐB Hoạt động thầy Hoạt động trò GT bài: Nhắc lại Hoạt động 1: HD viết chữ hoa: Đính chữ mẫu: Chữ hoa H gồm … nét? Là nét nào? Quan sát chữ mẫu Nhận xét độ cao nét? - Viết mẫu chữ hoa K vừa viết vừa nêu cách viết - Yêu cầu viết bảng - Nhận xét sửa sai - Viết bảng lần Hoạt động 2:HD viết câu ứng dụng - Mở phần bảng phụ viết câu ứng dụng - Kề vai sát cánh - Yêu cầu hs đọc câu; - Em hiểu nghĩa câu này? - Quan sát chữ mẫu : - Nêu độ cao chữ cái? - Vị trí dấu đặt ? - Khoảng cách chữ ? - Viết mẫu chữ “kề” * HD viết chữ “ Kề"vào bảng - Nhận xét- sửa sai Hoạt động 3:HD viết tập viết: - Quan sát uốn nắn Hoạt động 4:Chấm chữa bài: - Thu - chấm - Nhận xét viết Củng cố- Dặn dò: (2’) - HD nhà - Nhận xét tiết học - 2, hs đọc câu ứng dụng - Chỉ đoàn kết bên để gánh vác công việc - Quan sát TL: - Quan sát - Viết bảng lần - Viết tập viết theo mẫu chữ qui định TuÇn 13 Tập viết Thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2009 CHỮ HOA L La Tiết: A.Mục tiêu Rèn kĩ viết, quan sát Viết chữ hoa L ( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) , chữ câu ứng dụng : ( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) Lá lành đùm rách ( lần 3.Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : - GV : Chữ mẫu , bảng phụ viết chữ L  - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: K Kề 2/ Dạy mới:(32phut) Hoạt động thầy Hoạt động trò GT Nhắc lại.đề Hoạt động 1:HD viết chữ hoa: * Quan sát mẫu: ? Chữ hoa Lgồm nét? Là nét * Quan sát chữ mẫu nào? Nhận xét độ cao - Viết mẫu chữ hoa L, nêu cách viết - Yêu cầu viết bảng Viết bảng lần - Nhận xét sửa sai - Lá lành đùm rách Hoạt động 2: HD viết câu ứng dụng - Mở phần bảng phụ viết câu ứng dụng 10 HTĐB Tuần 28 Tập viết Tiết: Thứ năm ngày tháng CHỮ HOA năm 200 Y A.Mục tiêu - Biết viết chữ hoa Y theo cỡ vừa nho.û - Viết câu ứng dụng “Yêu luỹ tre làng” theo chữ cở nhỏ Viết mẫu, nét Nối chữ qui định - Giáo dục hs tính cẩn thận, xác B Đồ dùng dạy học : GV : Chữ Y mẫu đặt khung, bảng phụ viết câu ứng dụng Hs : Vở Tập viết, bảng con, phấn 44 C Các hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy Hoạt động trò Khởi động : (1 phút) Hát Kiểm tra cũ: (4 phút) - Kiểm tra dụng cụ học tập học sinh - Nhận xét 3./ Bài : a) Giới thiệu : Chữ hoa Y *Hoạt động : Luyện viết chữ hoa câu ứng dụng Mục tiêu : Hs viết chữ hoa Y chữ Yêu *GV đính chữ mẫu Y -GV viết mẫu Y nêu cách viết -GV giới thiệu câu ứng dụng “Yêu luỹ tre làng” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng -Y/C hs quan sát nhận xét độ cao, -GV viết mẫu chữ Yêu hướng dẫn cách viết *Hoạt động : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa Mục tiêu : Viết chữ hoa Yêu câu ứng dụng “Yêu luỹ tre làng” theo cỡ vừa nhỏ -GV nêu yêu cầu -Theo dõi giúp đỡ học sinh -Giáo dục Hs : Tư ngồi, cách viết *Chấm chữa : 7-10 Nhận xét Củng co á: ( phút) - Cho hs nêu lại nét cách viết chữ Y hoa - Chọn số viết đẹp cho lớp xem - Nhận xét – Dặn hs luyện viết thêm nhà -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo chữ -Theo dõi.Viết bảng lượt -2 hs đọc -Hs nêu -Quan sát nhận xét -Theo dõi viết bảng lượt -Hs viết vào -Theo dõi tự chữa 45 Tuần 29 Tập viết Tiết: Thứ năm ngày tháng CHỮ HOA năm 200 A ( kiểu ) A.Mục tiêu - Biết viết chữ hoa A kiểu theo cỡ vừa nho.û - Viết câu ứng dụng “Ao liền ruộng cả” theo chữ cở nhỏ Viết mẫu, nét Nối chữ qui định - Giáo dục hs tính cẩn thận, xác B Đồ dùng dạy học : GV : Chữ A mẫu đặt khung, bảng phụ viết câu ứng dụng 46 Hs : Vở Tập viết, bảng con, phấn C Các hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy Khởi động : (1 phút) Hát Kiểm tra cũ: (4 phút) - Nhận xét 3./ Bài : a) Giới thiệu : “Chữ hoa A kiểu 2” *Hoạt động : Luyện viết chữ hoa câu ứng dụng Mục tiêu : Hs viết chữ hoa A kiểu chữ Ao *GV đính chữ mẫu A kiểu -GV viết mẫu A nêu cách viết -GV giới thiệu câu ứng dụng “Ao liền ruộng cả” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng -Y/C hs quan sát nhận xét độ cao, -GV viết mẫu chữ Ao hướng dẫn cách viết *Hoạt động : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa Mục tiêu : Viết chữ hoa Ao câu ứng dụng “Ao liền ruộng cả” theo cỡ vừa nhỏ -GV nêu yêu cầu -Theo dõi giúp đỡ học sinh -Giáo dục Hs : Tư ngồi, cách viết *Chấm chữa : 7-10 Nhận xét Củng co á: ( phút) - Cho hs nêu lại nét cách viết chữ A hoa (kiểu 2) - Chọn số viết đẹp cho lớp xem - Nhận xét – Dặn hs luyện viết thêm nhà Hoạt động trò HS1 viết chữ Y HS2 viết chữ Yêu -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo chữ -Theo dõi.Viết bảng lượt -2 hs đọc -Hs nêu -Quan sát nhận xét -Theo dõi viết bảng lượt -Hs viết vào -Theo dõi tự chữa 47 TuÇn 30 Tập viết Tiết: Thứ năm ngày tháng CHỮ HOA M ( kiểu ) A.Mục tiêu - Biết viết chữ hoa M (kiểu 2) theo cỡ vừa nho.û 48 năm 200 - Viết câu ứng dụng “Mắt sáng sao” theo chữ cở nhỏ Viết mẫu, nét Nối chữ qui định - Giáo dục hs tính cẩn thận, xác B Đồ dùng dạy học : GV : Chữ M mẫu đặt khung, bảng phụ viết câu ứng dụng Hs : Vở Tập viết, bảng con, phấn C Các hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy Khởi động : (1 phút) Hát Kiểm tra cũ: (4 phút) Hoạt động trò HS1 viết chữ A HS2 viết chữ Ao - Nhận xét 3./ Bài : a) Giới thiệu : “Chữ hoa M kiểu 2” *Hoạt động : Luyện viết chữ hoa câu ứng dụng Mục tiêu : Hs viết chữ hoa M kiểu chữ Mắt *GV đính chữ mẫu M kiểu -GV viết mẫu M nêu cách viết -GV giới thiệu câu ứng dụng “Mắt sáng sao” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng -Y/C hs quan sát nhận xét độ cao, -GV viết mẫu chữ Mắt hướng dẫn cách viết *Hoạt động : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa Mục tiêu : Viết chữ hoa Mắt câu ứng dụng “Mắt sáng sao” theo cỡ vừa nhỏ -GV nêu yêu cầu -Theo dõi giúp đỡ học sinh -Giáo dục Hs : Tư ngồi, cách viết *Chấm chữa : 7-10 Nhận xét Củng co á: ( phút) - Cho hs nêu lại nét cách viết chữ M hoa kiểu - Chọn số viết đẹp cho lớp xem - Nhận xét – Dặn hs luyện viết thêm nhà -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo chữ -Theo dõi.Viết bảng lượt -2 hs đọc -Hs nêu -Quan sát nhận xét -Theo dõi viết bảng lượt -Hs viết vào -Theo dõi tự chữa 49 Tuần 31 Tập viết Tiết: Thứ năm ngày tháng CHỮ HOA N ( kiểu ) A.Mục tiêu - Biết viết chữ hoa N kiểu theo cỡ vừa nho.û 50 năm 200 - Viết câu ứng dụng “Người ta hoa đất” theo chữ cở nhỏ Viết mẫu, nét Nối chữ qui định - Giáo dục hs tính cẩn thận, xác B Đồ dùng dạy học : GV : Chữ N mẫu đặt khung, bảng phụ viết câu ứng dụng Hs : Vở Tập viết, bảng con, phấn C Các hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy Hoạt động trò Khởi động : (1 phút) Hát Kiểm tra cũ: (4 phút) HS1 viết chữ M - Nhận xét HS2 viết chữ Mắt 3./ Bài : a) Giới thiệu : “Chữ hoa N kiểu 2” *Hoạt động : Luyện viết chữ hoa câu ứng dụng Mục tiêu : Hs viết chữ hoa N kiểu chữ Người *GV đính chữ mẫu N kiểu -GV viết mẫu N nêu cách viết -GV giới thiệu câu ứng dụng “Người ta hoa đất” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng -Y/C hs quan sát nhận xét độ cao, -GV viết mẫu chữ Người hướng dẫn cách viết *Hoạt động : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa Mục tiêu : Viết chữ hoa Người câu ứng dụng “Người ta hoa đất” theo cỡ vừa nhỏ -GV nêu yêu cầu -Theo dõi giúp đỡ học sinh -Giáo dục Hs : Tư ngồi, cách viết *Chấm chữa : 7-10 Nhận xét Củng co á: ( phút) - Cho hs nêu lại nét cách viết chữ N hoa kiểu - Chọn số viết đẹp cho lớp xem - Nhận xét –Dặn hs luyện viết thêm nhà -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo chữ -Theo dõi.Viết bảng lượt -2 hs đọc -Hs nêu -Quan sát nhận xét -Theo dõi viết bảng lượt -Hs viết vào -Theo dõi tự chữa 51 Tuần 32 Tập viết Tiết: Thứ năm ngày tháng CHỮ HOA Q ( kiểu ) A.Mục tiêu - Biết viết chữ hoa Q kiểu theo cỡ vừa nho.û 52 năm 200 - Viết câu ứng dụng “Quân dân lòng” theo chữ cở nhỏ Viết mẫu, nét Nối chữ qui định - Giáo dục hs tính cẩn thận, xác B Đồ dùng dạy học : GV : Chữ Q mẫu đặt khung, bảng phụ viết câu ứng dụng Hs : Vở Tập viết, bảng con, phấn C Các hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy Hoạt động trò Khởi động : (1 phút) Hát Kiểm tra cũ: (4 phút) HS1 viết chữ N - Nhận xét HS2 viết chữ Người 3./ Bài : a) Giới thiệu : “Chữ hoa Q kiểu 2” *Hoạt động : Luyện viết chữ hoa câu ứng dụng Mục tiêu : Hs viết chữ hoa Q kiểu chữ Quân *GV đính chữ mẫu Q kiểu -GV viết mẫu Q nêu cách viết -GV giới thiệu câu ứng dụng “Quân dân lòng” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng -Y/C hs quan sát nhận xét độ cao, -GV viết mẫu chữ Quân hướng dẫn cách viết *Hoạt động : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa Mục tiêu : Viết chữ hoa Quân câu ứng dụng “Quân dân lòng” theo cỡ vừa nhỏ -GV nêu yêu cầu -Theo dõi giúp đỡ học sinh -Giáo dục Hs : Tư ngồi, cách viết *Chấm chữa : 7-10 Nhận xét Củng co á: ( phút) - Cho hs nêu lại nét cách viết chữ Q hoa kiểu ) - Chọn số viết đẹp cho lớp xem - Nhận xét – Dặn hs luyện viết thêm nhà -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo chữ -Theo dõi.Viết bảng lượt -2 hs đọc -Hs nêu -Quan sát nhận xét -Theo dõi viết bảng lượt -Hs viết vào -Theo dõi tự chữa 53 Tuần 33 Tập viết Tiết: Thứ năm ngày tháng CHỮ HOA A.Mục tiêu 54 V ( kiểu ) năm 200 - Biết viết chữ hoa V kiểu theo cỡ vừa nho.û - Viết câu ứng dụng “Việt Nam thân yêu” theo chữ cở nhỏ Viết mẫu, nét Nối chữ qui định - Giáo dục hs tính cẩn thận, xác B Đồ dùng dạy học : GV : Chữ V mẫu đặt khung, bảng phụ viết câu ứng dụng Hs : Vở Tập viết, bảng con, phấn C Các hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy Hoạt động trò Khởi động : (1 phút) Hát Kiểm tra cũ: (4 phút) HS1 viết chữ Q - Nhận xét HS2 viết chữ Quân 3./ Bài : Giới thiệu : “Chữ hoa V kiểu 2” *Hoạt động : Luyện viết chữ hoa câu ứng dụng Mục tiêu : Hs viết chữ hoa V kiểu chữ Việt *GV đính chữ mẫu V kiểu -GV viết mẫu V nêu cách viết -GV giới thiệu câu ứng dụng “Việt Nam thân yêu” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng -Y/C hs quan sát nhận xét độ cao, -GV viết mẫu chữ Việt hướng dẫn cách viết *Hoạt động : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa Mục tiêu : Viết chữ hoa Việt câu ứng dụng “Việt Nam thân yêu” theo cỡ vừa nhỏ -GV nêu yêu cầu -Theo dõi giúp đỡ học sinh -Giáo dục Hs : Tư ngồi, cách viết *Chấm chữa : 7-10 Nhận xét Củng co á: ( phút) - Cho hs nêu lại nét cách viết chữ V hoa kiểu - Chọn số viết đẹp cho lớp xem - Nhận xét – Dặn hs luyện viết thêm nhà -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo chữ -Theo dõi.Viết bảng lượt -2 hs đọc -Hs nêu -Quan sát nhận xét -Theo dõi viết bảng lượt -Hs viết vào -Theo dõi tự chữa 55 Tuần 34 Tập viết Tiết: Thứ năm ngày tháng ÔN TẬP CÁC CHỮ HOA 56 năm 200 V, Q, N, M, A( kiểu ) A.Mục tiêu - Oân tập, củng cố kĩ viết chữ hoa A, M, N, Q, V kiểu - Oân cách nối nét từ chữ hoa (kiểu 2) đặt khung chữ (như SGK) - Giáo dục hs tính cẩn thận, xác B Đồ dùng dạy học : GV : Chữ A, M, N, Q,V mẫu đặt khung, bảng phụ viết câu ứng dụng Hs : Vở Tập viết, bảng con, phấn C Các hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy Hoạt động trò Khởi động : (1 phút) Hát Kiểm tra cũ: (4 phút) HS1 viết chữ V - Kiểm tra dụng cụ học tập học HS2 viết chữ Việt sinh - Nhận xét 3./ Bài : Giới thiệu : “Oân tập chữ hoa A, M, N, Q, V kiểu 2” *Hoạt động : Luyện viết chữ hoa câu ứng dụng Mục tiêu : Hs viết chữ hoa A, M, N, Q, V kiểu *GV đính chữ mẫu kiểu -GV viết mẫu A, M, N, Q, V nêu cách viết -GV giới thiệu câu ứng dụng “Việt nam, Nguyễn Aùi Quốc, Hồ Chí Minh” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng -Y/C hs quan sát nhận xét độ cao, -GV viết mẫu hướng dẫn cách viết *Hoạt động : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa Mục tiêu : Viết chữ hoa câu ứng dụng “Việt Nam, Nguyễn Aùi Quốc, Hồ Chí Minh” theo cỡ vừa nhỏ -GV nêu yêu cầu -Theo dõi giúp đỡ học sinh -Giáo dục Hs : Tư ngồi, cách viết *Chấm chữa : 7-10 Nhận xét Củng co á: ( phút) - Cho hs nêu lại nét cách viết chữ A, M, N, Q, V hoa kiểu - Chọn số viết đẹp cho -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo chữ -Theo dõi.Viết bảng lượt -2 hs đọc -Hs nêu -Quan sát nhận xét -Theo dõi viết bảng lượt -Hs viết vào -Theo dõi tự chữa 57 lớp xem - Nhận xét – Dặn hs luyn vit thờm nh ABCD U Ư ĐEÊGHIKLMNOOÔƠPQRST VXY A A BBC CD D §E £ GGH 58 L MNOR ... thi đua viết chữ đẹp - Chuẩn bị: Chữ hoa A ( kiểu 2) - GV nhận xét tiết học 25 TuÇn 29 04 năm 20 10 Tập viết Thứ năm ngày 08 tháng Chữ hoa A( Kiu 2) A.Mc tiờu Rốn kĩ viết, quan sát - Viết chữ hoa... viết chữ o - HS viết chữ Mắt vào bảng - HS viết vào -H nêu 28 TuÇn 30 năm 20 10 Tập viết Thứ năm ngày 22 tháng 04 Ch÷ hoa N( Kiểu 2) A.Mục tiêu Rèn kĩ viết, quan sát -Viết chữ hoa N kiểu (1 dòng... Thu - chấm - Nhận xét viết 3/ Củng cố- Dặn dò: (2 ) - HD viết nhà - Nhận xét tiết học TuÇn 28 04 năm 20 10 Tập viết Thứ năm ngày 01 tháng Chữ hoa Y 23 A.Mục tiêu Rèn kĩ viết, quan sát Viết chữ hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: TAP VIET LOP 2 MON NGU VAN t1 t8, TAP VIET LOP 2 MON NGU VAN t1 t8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn