Nghiên cứu tuyển chọn giống và mật độ trồng đối với giống cà chua mới tại thành phố hòa bình, tỉnh hòa bình

145 63 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:38

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN ĐÌNH THẮNG NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG MẬT ĐỘ TRỒNG ĐỐI VỚI GIỐNG CHUA MỚI TẠI THÀNH PHỐ HỊA BÌNH, TỈNH HỊA BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TRẦN ĐÌNH THẮNG NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG MẬT ĐỘ TRỒNG ĐỐI VỚI GIỐNG CHUA MỚI TẠI THÀNH PHỐHỊA BÌNH, TỈNH HỊA BÌNH Ngành:Khoa học trồng Mã số ngành: 8.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Ngọc Ngoạn THÁI NGUYÊN – 2018 i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hòa Bình, ngày 28 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trần Đình Thắng ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn nỗ lực thân nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp gia đình Trước tiên tơi xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Trần Ngọc Ngoạn người tận tình hướng dẫn đóng góp ý kiến quý báu trình thực hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn TS Trần Ngọc Hùng, môn công nghệ sinh học - Viện nghiên cứu rau thầy giáo Khoa Nơng học Phòng đào tạo Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tới tất đồng nghiệp, bạn bè người thân động viên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn Tác giả luận văn Trần Đình Thắng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích yêu cầu .3 2.1 Mục đích đề tài 2.2 Yêu cầu đề tài 3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học đề tài 3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Cơ sở khoa học nghiên cứu giống 1.1.2 Cơ sở khoa học 1.1.3 Nguồn gốc, phân .5 loại nghiên giá cứu trị mật độ trồng chua 1.2 Tình hình nghiên cứu sản xuất chua giới Việt Nam 1.2.1 Tình hình sản xuất chua giới 1.2.2 Tình hình sản xuất chua Việt Nam 11 1.3 Tình hình nghiên cứu giống chua giới Việt Nam 12 1.3.1 Tình hình nghiên cứu giống chua giới 12 1.3.2 Tình hình nghiên cứu giống chua Việt Nam 17 1.4 Kết nghiên cứu mật độ 22 1.5 Kết nghiên cứu biện pháp kỹ thuật sản xuất chua .23 1.5.1.Kết nghiên cứu thời vụ 23 1.5.2 Kết nghiên .24 cứu phân bón 1.5.3 Kết nghiên cứu biện pháp bảo vệ thực vật cho chua 25 1.6 Một số vấn đề rút từ tổng quan tài liệu 26 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu 26 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.1.2 Địa điểm thí nghiệm 27 2.1.3 Thời gian tiến hành thí nghiệm .27 2.2 Nội dung nghiêncứu 27 2.3 Phương pháp nghiêncứu 27 2.3.1 Phương pháp bố trí thínghiệm .28 2.3.2 Các tiêu theodõi .29 2.4 Phương pháp tính tốn xử lý số liệu .32 2.5 Kỹ thuật trồng trọt .32 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 34 3.1.Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển suất số giống chua chịu nhiệt vụ Thu – Đơng 2017 TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 34 3.1.1 Thời kỳ vườn ươm 34 3.1.2 Thời kỳ ruộng sản xuất 36 3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến suất giống chua CVR vụ Thu - Đơng 2017 TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 56 3.2.1 Ảnh hưởng mật độ trồng đến giai đoạn sinh trưởng, phát triển chủ yếu giống chua CVR9 vụ Thu – Đông 2017 .56 3.2.2 Năng suất yếu tố tạo thành năngsuất 58 3.2.3 Tình hình sâu bệnh hại giống chua CVR9 trồng vụ Thu - Đông 2017 59 3.2.4 Hiệu kinh tế giống chua CVR mật độ trồng khác vụ Thu - Đông 2017 .62 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ .64 Kết luận 64 Đề nghị .65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BNNPTNT : Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn CT : Công thức CV : Coefficient variance (hệ số biến động) Đ/C : Đối chứng FAO : Food and Agriculture Organization (Tổ chức lương thực) LSD : Least Significant Difference (sai khác nhỏ có ý nghĩa) NL : Nhắc lại NSLT : Năng suất lí thuyết NSTT : Năng suất thực thu TLB : Tỉ lệ bệnh TLH : Tỉ lệ hại UTL : Ưu lai P : Probability (xác suất) DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Thành phần hoá học 100 g chua .7 Bảng 1.2: Tình hình sản xuất chua giới giai đoạn 2013 - 2016 10 Bảng 1.3: Diện tích, suất sản lượng chua châu lụctrên giới năm 2016 10 Bảng 1.4: Diện tích, suất sản lượng chua Việt Namgiai đoạn từ năm 2008 - 2012 11 Bảng 3.1: Thời gian sinh trưởng giống chua thời kỳ vườn ươm .35 Bảng 3.2: Chiều cao giống chua giai đoạn vườn ươm 36 Bảng 3.3: Thời gian trưởng phát triển giống chua trồng vụ Thu - Đông 2017 TP Hòa Bình 37 Bảng 3.4 Động thái tăng trưởng chiều cao giống chua trồng vụ Thu Đông 2017 .40 Bảng 3.5 Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống chua trồng vụ Thu Đông 2017 .43 Bảng 3.6 Động thái thân giống chua tham gia trồng vụ Thu - Đông 2017 45 Bảng 3.7 Tốc độ qua kỳ theo dõi giống chua trồng vụ Thu Đông 2017 47 Bảng 3.8: Đặc trưng hình thái giống chua thí nghiệm 48 Bảng 3.9 Tình hình sâu, bệnh hại giống chua thí nghiệm giai đoạn sinh trưởng .50 Bảng 3.10 Tình hình sâu, bệnh hại giống chua thí nghiệm giai đoạn hoa đậu 51 Bảng 3.11 Tình hình sâu, bệnh hại giống chua thí nghiệm giai đoạn trước thu hoạch 51 Bảng 3.12: Năng suất yếu tố tạo thành suất 52 Bảng 3.13 Hiệu kinh tế giống chua thí nghiệm .54 vii Bảng 3.14: Ảnh hưởng mật độ trồng đến thời kỳ sinh trưởng phát triển giống chua CVR9 vụ Thu - Đông 2017 Hòa Bình 55 Bảng 3.15: Ảnh hưởng mật độ trồng khác đến suất yếu tố tạo thành suất giống chua CVR9 vụ Thu – Đông2017 56 Bảng 3.16 Ảnh hưởng mật độ trồng khác đến tình hình sâu, bệnh hại giống chua CVR9 giai đoạn sinh trưởng .58 Bảng 3.17 Ảnh hưởng mật độ trồng khác đến tình hình sâu, bệnh hại giống chua CVR9 giai đoạn hoa đậu 58 Bảng 3.18 Ảnh hưởng mật độ trồng khác đến tình hình sâu, bệnh hại giống chua CVR9 giai đoạn trước thu hoạch 59 Bảng 3.19 Hiệu kinh tế giống chua CVR mật độtrồng khác vụ Thu - Đông 2017 .60 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Động thái tăng trưởng chiều cao giống chua trồng vụ Thu Đông 2017 40 Hình 3.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống chua trồng vụ Thu Đông 2017 43 Hình 3.3 Động thái thân giống chua tham gia trồng vụ Thu - Đông 2017 46 Hình 3.4 Tốc độ qua kỳ theo dõi giống chua trồng vụ Thu Đông 2017 49 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Value 6.92 Source Pr > F 113.8666667 28.4666667 Error 16.4533333 4.1133333 Corrected Total 130.3200000 0.873747 6.19 7.65 Value 6.19 7.65 Mean Square Model 0.0438 R-Square F Sum of Squares DF Source DF rep 0.0596 trt 0.0430 Source Pr > F Root MSE 9.566677 Type I SS yield Mean 2.028135 21.20000 Mean Square 50.96000000 62.90666667 DF rep 0.0596 trt 0.0430 Thursday, July 28, 2018 Coeff Var F F Value Pr > 25.4800000 31.4533333 Type III SS Mean Square 50.96000000 25.48000000 62.90666667 31.45333333 The SAS System 12:29 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 4.113333 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 4.5977 F Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A B A B B Mean 24.533 21.000 18.067 N trt 3 Khối lượng tb Thursday, July 31, 2018 The SAS System 13:03 The GLM Procedure Class Level Information Class Thursday, July 31, 2018 Levels Values rep 3 trt 3 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System 9 13:03 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Value 9.02 Source Pr > F Model 0.0279 Error Corrected Total DF Squares Sum of Mean Square 430.6661111 47.7193111 R-Square 0.900249 F 107.6665278 11.9298278 478.3854222 Coeff Var 4.141713 Root MSE 3.453958 yield Mean 83.39444 Source Pr > F DF 16.64 rep 0.3447 trt 0.0115 Value Source Pr > F DF rep 0.3447 trt 0.0115 33.5628222 16.7814111 397.1032889 198.5516444 Value 1.41 1.41 16.64 Thursday, July 31, 2018 Type I SS Mean Square 33.5628222 16.7814111 397.1032889 198.5516444 Type III SS Mean Square The SAS System 13:03 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 11.92983 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 7.83 different Means with the same letter are not significantly t Grouping A A A B Năng suất lý thuyết Thursday, July 31, 2018 Mean N trt 90.817 84.670 74.697 3 The SAS System The GLM Procedure 13:04 F F Class Level Information Class Thursday, July 31, 2018 Levels Values rep 3 trt 3 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System 9 13:04 The GLM Procedure Dependent Variable: yield F 7.77 Source DF Model 0.0361 Error 1640.733311 Corrected Total 0.885935 Source DF F Value Pr > 410.183328 211.246244 R-Square F Sum of Mean Square Squares 52.811561 1851.979556 Coeff Var Root MSE 11.43314 Type I SS 7.267156 Mean Square yield Mean 63.56222 F Value Pr > 535.605489 1105.127822 10.46 rep 0.0800 trt 0.0258 Source Pr > F DF Value rep 0.0800 trt 0.0258 535.605489 267.802744 1105.127822 552.563911 5.07 5.07 10.46 Thursday, July 31, 2018 Type III SS The SAS System 267.80274 552.56391 Mean Square 13:04 F The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 52.81156 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 16.474 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A A A 74.273 3 68.113 B 48.300 Năng suất thực thu Thursday, August 12, 2018 The SAS System 07:29 The GLM Procedure Class Level Information Class Thursday, August 12, 2018 Levels Values rep 3 trt 3 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System 9 07:29 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Squares Sum of Mean Square F Value Pr > F 43.65 Model 0.0015 511.2823333 127.820583 Error 11.7136667 2.928416 Corrected Total 522.9960000 R-Square Coeff Var 0.977603 Source DF Root MSE 3.363329 Type I SS yield Mean 1.711262 50.88000 Mean Square F Value Pr > F 34.7602667 476.5220667 81.36 rep 0.0635 trt 0.0006 Value Source Pr > F DF rep 0.0635 trt 0.0006 34.7602667 17.3801333 476.5220667 238.2610333 5.93 5.93 81.36 Thursday, August 12, 2018 Type III SS 17.380133 238.261033 Mean Square The SAS System 07:29 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 2.928417 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 3.8794 different Means with the same letter are not significantly t Grouping Mean N trt F A 60.650 3 B 48.793 C 43.197 Thí nghiệm 1.Số đậu Thursday, July 31, 2018 The SAS System 13:12 The GLM Procedure Class Level Information Class Thursday, July 31, 2018 Levels Values rep 3 trt 3 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System 9 13:12 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Value Source Pr > F DF 24.85 Model 0.0044 Error 60.73777778 Corrected Total 0.961311 Source 46.28 rep 0.1366 trt 0.0017 Value Source Pr > F 3.41 DF F 15.18444444 2.44444444 R-Square F Sum of Mean Square Squares 0.61111111 63.18222222 Coeff Var Root MSE 3.514298 Type I SS 0.781736 Mean Square 4.16888889 56.56888889 DF Type III SS yield Mean 22.24444 F Value Pr > 2.0844444 28.2844444 Mean Square F 3.41 46.28 rep 0.1366 trt 0.0017 Thursday, July 31, 2018 4.16888889 56.56888889 2.0844444 28.2844444 The SAS System 13:12 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.611111 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 1.7722 different Means with the same letter are not significantly t Grouping 2.Tỷ lệ đâu Thursday, July 31, 2018 Mean N trt A 25.4000 3 B C 22.0667 19.2667 3 The SAS System 13:13 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 3 trt 3 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System 9 13:13 Thursday, July 31, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Sum of Squares Value Source Pr > F DF 13.10 Model 0.0144 632.2437778 158.060944 Error 48.2508444 12.062711 Corrected Total 680.4946222 R-Square 0.929094 F Source DF Coeff Var Root MSE 4.144780 Type I SS Mean Square yield Mean 3.473141 83.79556 Mean Square Source Pr > F DF Value rep 0.2558 trt 0.0058 47.1446889 23.5723444 585.0990889 292.5495444 24.25 Thursday, July 31, 2018 585.0990889 Pr > 24.25 1.95 47.1446889 F Value rep 0.2558 trt 0.0058 1.95 F Type III SS 23.572344 292.549544 Mean Square The SAS System 13:13 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 12.06271 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 7.8735 F Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A A B 3.Khối lượng tb Thursday, July 31, 2018 Mean N trt 92.603 3 85.663 73.120 3 The SAS System 13:22 The GLM Procedure Class Level Information Class Thursday, July 31, 2018 Levels Values rep 3 trt 3 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System 9 13:22 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Sum of Squares Value Source Pr > F DF 13.10 Model 0.0144 632.2437778 158.060944 Error 48.2508444 12.062711 Corrected Total 680.4946222 R-Square 0.929094 Coeff Var 4.144780 Root MSE 3.473141 Mean Square yield Mean 83.79556 F Source Pr > F DF 24.25 rep 0.2558 trt 0.0058 Value Source Pr > F DF rep 0.2558 trt 0.0058 47.1446889 23.5723444 585.0990889 292.5495444 Value 1.95 1.95 24.25 Thursday, July 31, 2018 Type I SS Mean Square 47.1446889 23.5723444 585.0990889 292.5495444 Type III SS Mean Square The SAS System F F 13:22 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 12.06271 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 7.8735 different Means with the same letter are not significantly t Grouping Mean N trt A A A 92.603 3 85.663 B 73.120 Năng suất lý thuyết September 25, 2018 The SAS System The GLM Procedure Class Level Information 16:21 Thursday, Class rep Levels trt Number Number of of September 25, 2018 Values 3 Observations Read Observations Used 9 The SAS System 16:21 Thursday, The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Sum of Mean Square Squares F Value Pr > F 23.83 Model 0.0047 Error Corrected Total 485.9942556 121.4985639 20.3905970 5.0976492 R-Square 0.959733 Source DF 506.3848526 Coeff Var Root MSE 3.646014 Type I SS yield Mean 2.257797 61.92509 Mean Square F Value Pr > F 104.2839799 37.44 rep 0.0267 trt 0.0026 381.7102758 Source Pr > F DF Value rep 0.0267 trt 0.0026 104.2839799 52.1419899 381.7102758 190.8551379 10.23 10.23 37.44 September 25, 2018 Type III SS 52.141989 190.855137 Mean Square The SAS System The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield F 16:21 Thursday, NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 5.097649 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 5.1183 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Năng suất thực thu Thursday, July 31, 2018 Mean N trt A 69.467 3 B C 62.733 53.576 3 The SAS System 12:00 The GLM Procedure Class Level Information Class Thursday, July 31, 2018 Levels Values rep 3 trt 3 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System 9 12:00 The GLM Procedure Dependent Variable: yield F 10.03 Source Model 0.0232 DF Squares 410.9517853 Sum of Mean Square 102.7379463 F Value Pr > Error 40.9615827 Corrected Total 451.9133680 R-Square Coeff Var 0.909360 Source DF 5.383835 Type I SS 10.240395 Root MSE yield Mean 3.200062 59.4383 Mean Square F Value Pr > F 119.6910447 14.22 rep 0.0650 trt 0.0152 291.2607407 Value Source Pr > F DF rep 0.0650 trt 0.0152 119.6910447 59.8455223 291.2607407 145.6303703 5.84 5.84 14.22 Thursday, July 31, 2018 59.845522 145.630370 Type III SS Mean Square The SAS System 12:00 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of t Least Significant Difference 0.05 10.240 2.7764 57.254 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 66.575 3 B B B 59.087 52.653 F ... THẮNG NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG ĐỐI VỚI GIỐNG CÀ CHUA MỚI TẠI THÀNH PHỐHÒA BÌNH, TỈNH HỊA BÌNH Ngành:Khoa học trồng Mã số ngành: 8.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG... triển giống cà chua tham gia trồng vụ Thu – Đông năm 2017 TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình - Đánh giá tình hình sâu, bệnh hại giống cà chua tham gia trồng vụ Thu - Đông năm 2017 TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. .. điều kiện vụ Thu Đơng năm 2017 TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình - Lựa chọn ược mật độ trồng thích hợp cho giống cà chua để đạt suất cao ổn định TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 2.2 Yêu cầu đề tài - Đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tuyển chọn giống và mật độ trồng đối với giống cà chua mới tại thành phố hòa bình, tỉnh hòa bình , Nghiên cứu tuyển chọn giống và mật độ trồng đối với giống cà chua mới tại thành phố hòa bình, tỉnh hòa bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn