Tìm hiểu lại danh xưng hùng vương

13 97 0
  • Loading ...
1/13 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:37

Tìm hiểu lại danh xưng “Lạc” vương “Hùng” vương Đinh Văn Tuấn Theo truyền thống người Việt Nam, danh xưng “Hùng vương” bao đời lưu truyền qua truyền thư tịch, nhiên vào đầu kỷ XX, Henri Maspéro [6] lần phủ nhận danh xưng cho tiền nhân Việt nối tiếp lầm lẫn văn tự chữ “Lạc” 雒 thành chữ “Hùng” 雒 thư tịch Hán để tự nhận “Hùng” vương, thật phải “Lạc” vương Sau đó, giới học giả Việt Nam từ Bắc đến Nam mở bút chiến sôi “Lạc” vương “Hùng” vương Ở miền Bắc, bào vệ “Hùng” vương, tiêu biểu Sở Cuồng Lê Dư, Vũ Ngọc Phan, Trần Quốc Vượng[21]…và bảo vệ “Lạc” vương Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố, Đào Duy Anh [19]… Ở miền Nam, tiêu biểu Nguyễn Phương (“Lạc” vương) Trần Viên (“Hùng” vương)[18] Cho đến hôm nay, dường đề diễn chưa có hồi kết Bài viết khơng có tham vọng giải vấn đề mà góp phần tìm hiểu lại “Lạc” vương “Hùng” vương khả có hay khơng có lầm lẫn văn tự tiền nhân? Chữ “Lạc” Lạc vương Sách sớm ghi chép “Lạc” vương sách Thủy kinh chú[1] Lịch Đạo Nguyên, kỷ VI, có dẫn lại từ sách Giao Châu ngoại vực ký khoảng kỷ IV đoạn văn sau: “雒雒雒雒雒雒雒雒雒, 雒雒雒雒雒, 雒雒雒雒雒雒雒, 雒雒雒 雒, 雒雒雒雒 雒雒雒雒雒雒雒雒雒 雒雒雒雒雒 雒雒雒雒雒雒” (Giao Chỉ xưa kia, lúc chưa có quận huyện, đất đai có ruộng Lạc, ruộng theo nước triều lên xuống, dân trồng cấy ruộng để ăn, nên gọi dân Lạc Các quận, huyện cai trị vua Lạc phụ tá vua quan Lạc Ở huyện tướng Lạc cai quản, tướng Lạc có ấn đồng, dây thao xanh) Tiếp đến sách Sử ký – Sách ẩn Tư Mã Trinh đời Đường nhắc đến sách Quảng Châu ký Bùi Uyên, đời Tấn,khoảng kỷ IV ghi chép nội dung trên: “雒雒雒雒雒,雒雒雒雒雒,雒雒雒雒,雒雒雒雒.雒雒雒, 雒雒.雒雒雒雒雒雒雒, 雒 雒雒雒, 雒雒雒雒雒雒”(Giao Chỉ có ruộng Lạc, ruộng theo nước triều lên xuống, người ta ăn ruộng nên gọi người Lạc Có vua Lạc phụ tá vua quan Lạc Các huyện tự gọi người cai quản tướng Lạc, đeo ấn đồng dải thao xanh, quan lệnh trưởng ngày vậy) Nhận xét chung: Chữ Lạc viết tự dạng 雒 雒 Theo Khang Hy tự điển [8]thì 雒: “雒雒雒, 雒雒雒” (âm lạc, vốn viết 雒), chữ đồng âm khác nghĩa Liên quan đến chữ “Lạc” Giao Chỉ thấy chép Lạc – Việt 雒-雒 sách Tiền Hán thư, Hậu Hán thư,Thủy kinh Hai văn Giao Châu ngoại vực ký Quảng Châu ký có lẽ xuất thời Thủy Kinh trích dẫn Quảng Châu ký (雒雒,雒雒雒雒…, Bùi Uyên, Quảng Châu ký chép…) Tuy cho rằng, đoạn văn cô đọng từ Quảng Châu Ký với chữ Lạc 雒 dựa vào sách xưa Sử ký, Hán thư viết chữ Lạc 雒 xuất sớm (hoặc gần nguyên gốc) đoạn văn sáng sủa Giao Châu ngoại vực ký với chữ Lạc 雒 Cả chữ Lạc 雒,雒 chữ ký âm cho tên gọi (thổ âm) ruộng người địa (Lạc điền) Giao Chỉ trước thuộc nhà Hán ám lên xuống thủy triều Nước triều lên xuống thuộc tính ruộng Lạc Về đoạn văn “雒雒雒雒雒” Quảng Châu ký, Giao Châu ngoại vực ký “雒雒雒雒雒雒雒”, thường hiểu ruộng theo nước thủy triều lên xuống theo chúng tôi, hiểu lại: chữ triều 雒 ám nước đầy vơi không nước thủy triều biển, sông dâng cao, xuống thấp Vậy đoạn văn hiểu ruộng dẫn nước từ khe suối đồi núi hay sông thung lũng chảy theo mương để vào ruộng có ngăn đê, nước ngập đầy với khoảng thời gian cần thiết, sau thoát nước vơi Đây kỹ thuật dẫn thủy nhập điền để trồng trọt sơ khai người Mường, Tày Dưới mắt người Hán, Giao Chỉ xưa có ruộng “Lạc” người ta sống nhờ ruộng nên gọi họ người Lạc (Quàng Châu ký) Tên “Lạc” thổ âm thực vật có lẽ tên người Hán gọi tiếp xúc với người cổ Việt xưa Các tên gọi Lạc vương, Lạc hầu, Lạc tướng cách mô tả theo quan chế nhà Hán nên Lạc vương đơn giản vua người Lạc Lạc hầu, Lạc tướng người phụ tá vua Lạc Vậy, chữ 雒 雒 ký âm cho tên gọi loài thực vật gì? Trước hết, từ nhận xét trên, cho chữ 雒 (bộ mã) mà Quảng Châu ký (nếu xưa nhất) dùng tự dạng ban đầu Theo Khang Hy tự điển, 雒: “雒雒雒” (thông với 雒 lạc), chứng Sử ký – Thiên quan thư chép “Đại Hoang Lạc” 雒雒雒 Lịch thư lại chép 雒雒雒, sách xưa Nhĩ Nhã, Hoài Nam tử chép 雒雒 雒 Do chúng tơi cho ban đầu người Hán dùng chữ 雒 (bộ thảo đầu) để ký âm cho tiếng cổ Việt tên gọi giống trồng ruộng có nước (đầy, vơi) sau đến Quảng Châu ký ghi chép 雒 (bộ mã) theo diễn biến văn tự thời đến Giao Châu ngoại vực ký dùng chữ đồng âm Lạc 雒 (bộ chuy) Chữ 雒 (bộ thảo đầu) chứng cho tên gọi loài thực vật khơng phải tên lồi chim “Lạc” (Đào Duy Anh)[3] hay “nước” (Nguyễn Kim Thản – Vương Lộc)[12]…Đáng ý Hồng Văn Chí[7] nêu giả thuyết âm Hán “luò” (lạc) ký âm từ thổ âm ló = lúa người Mường Hòa Bình, người nơng dân Nghệ An gọi (Từ điển Mường – Việt phiên âm lõ)[16] Âm Hán “l” âm cận trung cổ khơng phù hợp để đối chiếu (Chữ Hán xuất cổ Việt, sớm từ thời Triệu Đà, trước Hán), chữ 雒 (bộ thảo đầu) hay kể 雒,雒 theo Vương Lực, Lý Phương Quế có âm Hán thượng cổ [lak][2] không hợp với lõ, lúa Theo tìm hiểu chúng tơi, người Mường có tiếng “lốc” loại lúa nương Người Việt có loại lúa gọi lúa lốc lúa lốc nước [22] Tục ngữ Việt Nam có câu “Sao rua đứng trốc, lúa lốc ăn” Lê Quý Đôn Vân đài loại ngữ[3] có tả lúa Lốc sau: nếp Lốc, thân nảy ba bốn nhánh cây, thích hợp với đất núi, thóc màu vàng, gạo màu trắng sạm, chín sớm, người ta thường dùng nấu cơm Hậu Hán thư cho biết, dân Cửu Chân sống săn bắn nên thường mua thóc lúa Giao Chỉ Sách Tề dân yếu thuật [20] (Giả Tư Hiệp, Bắc Ngụy 386-534) dẫn sách Dị Vật chí (Dương Phù, Đơng Hán 25– 220) sau: “雒, 雒雒雒雒雒雒, 雒雒雒” (Đạo: loại lúa, năm gieo, mọc vào mùa Hạ, Đông, xuất xứ từ Giao Chỉ) theo Khang Hy tự điển, Đạo 雒: “(雒雒” 雒雒雒, 雒 雒雒雒雒雒雒雒, 雒雒雒雒雒雒” (Vận hội: lúa có dài nhọn lương thực, lúa gạo phương Nam, sống nước, sắc trắng) Sách Chỉ Nam ngọc âm giải nghĩa [2], diễn Nôm chữ Đạo nê 雒雒 “Lúa lốc nảy lan khắp đồng”[4] Cho nên tên gọi “lốc” (Mường–Việt) phù hợp với âm Hán thượng cổ [lak] Người Mường có tục thờ lúa nương[17] = lúa lốc người Việt làng Kẻ Nú hay Lú (Việt Trì), hàng năm đầu mùa có lễ cấy lúa (gieo mạ) để tế vua Hùng Trên đền Thượng Đền Hùng có thờ hạt thóc gỗ [11] Tập tục thờ Lúa phổ biến dân tộc Đông Nam Á khiến ta nghĩ lúa nước đặc sản riêng người Hán Tuy tranh cãi, đa số học giả nghiêng giả thuyết lúa nước xuất xứ từ Đông Nam Á Nam Trung Hoa [10] Có thể xưa kia, người Hán, lúc tiếp xúc với người cổ Việt, thấy xứ dân chúng trồng lúa nước có tên gọi “lốc”, giống lúa mà người Hán chưa biết đến nên lấy tên gọi ruộng “lốc” để gọi ruộng Lạc (Lạc điền) gọi người sống ruộng người Lạc (Lạc nhân), vua người Lạc vua Lạc (Lạc vương) Như danh xưng “Lạc”vương khơng phải tên tự xưng dân cổ Việt Chữ “Hùng” Hùng vương Danh xưng “Hùng vương” 雒雒 ghi chép thư tịch Hán sách Thái Bình quảng ký, kỷ thứ X,đã dẫn Nam Việt chí (Thẩm Hồi Viễn) khoảng kỷ V: “雒雒雒雒,雒雒雒雒,雒雒雒雒,雒雒雒雒.雒雒雒雒雒.雒雒雒雒.雒雒雒雒雒雒雒雒,雒雒雒雒雒.雒雒雒,雒雒雒雒;雒雒雒 雒,雒雒雒雒.雒雒雒雒雒雒雒” (Vùng đất Giao Chỉ màu mỡ, di dân đến ở, đầu biết trồng cấy Đất đen xốp Khí đất “hùng” Vì ruộng gọi ruộng Hùng, dân dân Hùng Có quân trưởng gọi vua Hùng; phụ tá gọi quan Hùng Đất chia cho tướng Hùng cai quản) So với Quảng Châu ký, Giao Châu ngoại vực ký sau khoảng kỷ, họ Thẩm, bậc túc Nho, tất nhiên đọc đến Sử ký, Hán thư, Thủy kinh nên chắn biết Lạc 雒,雒 Giao Chỉ, đáng ngạc nhiên ơng có nhãn quan dân Giao Chỉ thông qua việc viết chữ Hùng 雒 mà định Lạc 雒,雒 lý giải chữ 雒 sau “雒雒雒雒” (khí đất “hùng”) Yếu tố “hùng” khí đất gây ấn tượng cho họ Thẩm yếu tố “lạc” 雒,雒 hay thơng tin ruộng nước đầy vơi Có thể vào thời điểm họ Thẩm thu thập thông tin Giao Chỉ, lúc thuộc Hán, dân khơng người Hán gọi Lạc nữa, chứng sử liệu cho biết sau nước Nam Việt Triệu Đà bị nhà Hán diệt thư tịch nhắc đến “Lạc” nữa, Hậu Hán thư có nhắc đến tên Lạc tướng 雒雒 chép Trưng Trắc tiếp đến “Lạc Việt” Giao Chỉ, Cửu Chân Thế kỷ IV, Quảng Châu ký, Giao Châu ngoại vực ký nhắc đến tên Lạc 雒,雒 (Lạc điền, Lạc vương, Lạc tướng…) thuật lại chuyện xa xưa Giao Chỉ sau sử sách khơng nhắc đến Mãi đến đời Đường (618 -907) người Hán đặt tên cho Giao Chỉ An Nam Nam Việt chí cho biết người di dân gọi ruộng đất ruộng “Hùng” từ lâu (khơng gọi Lạc theo người Hán nữa) họ Thẩm, tìm hiểu lý sau: đất đen xốp với khí đất “hùng” 雒 nên gọi ruộng “Hùng” 雒 (Hùng điền) Khó có khả cho Thẩm Hoài Viễn tự tạo danh xưng Hùng vương 雒雒, chẳng có chứng cho thấy họ Thẩm ưu dân Giao Chỉ để cố ý viết chữ 雒 thay cho 雒 (phiên âm, tối nghĩa) ban cho ý nghĩa hay “hùng” (mạnh mẽ) Các học giả xưa chủ quan kết luận rằng, khởi đầu từ Thẩm Hoài Viễn qua việc nhận lầm tự dạng từ chữ 雒 giống chữ 雒 nên ông viết thay toàn chữ Lạc 雒 thành chữ 雒 sau nhà Nho Việt bắt chước để gọi Hùng vương Tuy thư tịch Hán xảy chuyện tên người lại viết tự dạng 雒=雒, chẳng hạn sách Lã Thị Xuân Thu viết Vương Tôn Hùng 雒雒雒, Sử ký Công Tôn Hùng 雒雒雒 sách Mặc tử lại Vương Tôn Lạc 雒雒雒 Có 雒= 雒 Hậu Hán Thư viết Thúc Tiên Hùng 雒雒雒, Thủy Kinh Chú Tiên Ni Lạc 雒雒 雒 Hiểu biết hạn hẹp nên học giả Trung Hoa xác nhận chữ 雒,雒, 雒 có trước? Nhưng theo thiển ý, nên tin vào sách sử Lã Thị Xuân Thu, Sử ký, Hậu Hán Thư viết chữ 雒 Đặc biệt Nam Việt chí, nhà nghiên cứu quên rằng, Thẩm Hồi Viễn sơ ý lầm tự dạng ơng khơng cần phải dẫn đoạn giải thích khác thường ý nghĩa chữ Hùng 雒 mà đơn giản máy móc đổi tự dạng Giao Châu ngoại vực ký thay tất chữ 雒 từ Giao Châu ký chữ 雒 giữ ý nguyên thủy: ruộng Lạc (Lạc điền), ruộng theo nước cao, thấp,…Tên gọi dân tộc nhất, tự xưng hay người ngồi gọi tên tùy thời kỳ lịch sử, tâm lý chủ quan hay khách quan…nên dân tộc có nhiều tên dân Trung Quốc gọi Hoa Hạ, Hoa, Hán, Trung Nguyên, Đường người Việt gọi họ Ngô, Tàu, Bắc hay người Việt người thiểu số lại gọi Kinh, Đáo, Keo Xem kiện Nam Việt chí ghi nhận Giao Chỉ có người Hùng, ruộng Hùng, vua Hùng…hay Giao Châu ký chép dân Lạc, ruộng Lạc, vua Lạc… chuyện bình thường Thư tịch Việt liên quan đến danh xưng Hùng vương 雒雒 có (Đại) Việt sử lược [25](khuyết danh đời Trần) ghi nhận sớm nhất: “雒雒雒雒,雒雒雒雒雒雒雒, 雒雒雒雒雒 雒雒雒,雒雒雒雒” (Đời Trang Vương nhà Chu, Gia Ninh có người dị nhân, dùng ảo thuật khuất phục lạc, tự xưng Hùng Vương), sách Lĩnh Nam chích quái (Trần Thế Pháp), Việt điện u linh (Lý Tế Xuyên) Trước hết cần nhận định tự dạng, Việt sử lược khắc in 雒雒, chữ Đối 雒 chữ Hùng 雒, vậy? Theo hiểu biết chúng tơi, chữ vua quan nhà Thanh khắc sai cách có chủ ý nhằm hạ thấp, miệt thị danh hiệu Hùng vương dân Việt, nên nhớ sách nằm Khâm định tứ khố toàn thư, vua Càn Long, kẻ bại trận tay Quang Trung, đạo biên soạn Theo Khang Hy tự điển “雒: (雒雒雒) 雒雒雒” (雒: (Tự vựng bổ), đồng với 雒) 雒 = 雒 (chữ hữu 雒 bên trái) cần thụt nét bên trái 雒 chữ 雒 (bộ thạch 雒) có nghĩa cối giã gạo, hóa vua người Việt khơng vua Hùng 雒 theo nghĩa hùng dũng, siêu quần, người đứng đầu mà trở thành vua Hùng “cối giã gạo”! [5] Ngoài ra, tựa đề gốc Đại Việt sử lược bị học giả nhà Thanh cố ý cắt bỏ chữ “Đại” phần chép Lý Thánh tông sơ lược so với vua Lý khác chắn bị cắt bỏ thông tin quốc hiệu “Đại Việt” Cần lưu ý thêm cách viết “dị nhân” “ảo thuật”, có lẽ nên hiểu nguyên ý tác giả Đại Việt sử lược diễn đạt người xuất chúng có tài trí, uy lực nên khuất phục lạc quan điểm nhà Thanh cố ý sửa lại ý niệm man di “dị nhân” (người quái dị) “ảo thuật” (phép thuật huyền ảo) Khoảng kỷ XIV, Lê Tắc, cựu thần nhà Trần biên soạn An Nam chí lược [9] khơng đả động đến danh hiệu Hùng vương mà dẫn Giao Châu ngoại vực ký với chữ Lạc 雒 Một số nhà sử học viện cớ vào ghi chép để gián tiếp phủ nhận danh hiệu Hùng vương, theo ý chúng tơi, An Nam chí lược nhà Nho Việt lưu vong Trung Hoa biên soạn khơng thể khỏi kiểm duyệt, sữa chữa theo ý đồ vua quan nhà Nguyên trước khắc in Như nhận định chữ 雒 Việt sử lược bị nhà Thanh khắc sai cách có chủ ý nhằm miệt thị danh hiệu Hùng vương, đến lượt An Nam chí lược thế, có viết “Hùng” vương bị loại bỏ để dùng “Lạc” vương theo quan điểm, thư tịch Trung Hoa Cần ý thêm An Nam chí lược ln gọi tên nước Đại Việt Giao chỉ, An Nam hay viết khởi nghĩa Hai Bà Trưng theo quan điểm thiên triều để gọi “u tặc”, khơng ngồi đạo vua quan nhà Nguyên Đáng ý lời Đại Việt sử ký toàn thư[23]: “雒 雒 雒 雒 雒 雒 雒” (Lạc tướng, sau bị lầm Hùng tướng) tỏ khuynh hướng tin vào chữ Lạc Nhưng tự hình, chữ 雒,雒 khác nhau, khó có chuyện lẫn lộn Người giải Đại Việt sử ký tồn thư có lẽ bị sử liệu Hán với chữ Lạc 雒 dễ lầm Hùng 雒 gây ảnh hưởng nên khơng tin có Hùng tướng, tin có Hùng vương Cho nên Đại Việt sử ký toàn thư viết Trưng Trắc lại viết giống sách Hán với chữ 雒, họ Lạc 雒, gái Lạc tướng 雒雒 huyện Mê Linh mà không viết 雒 雒 theo truyền thống Xem đủ biết định kiến LẠC (theo sử liệu Hán) ăn sâu vào trí não nhà Nho Việt Trong số lại Lĩnh Nam chích qi[4] chép Hai Bà Trưng họ Hùng, dòng dõi Hùng tướng khơng phải Lạc tướng có viết Lạc tướng Việt điện u linh[24] có chép Hùng Lĩnh Nam chích quái Ở Nôm Việt sử diễn âm ghi chép đoạn thơ chữ Hán: “雒, 雒 雒 雒 雒 雒 雒”(Vua, quan lẫn tướng thích xưng Hùng) [14] Thiên Nam ngữ lục [15], chép Hùng vương Hai Bà Trưng viết Hùng tướng Về âm đọc “Hùng” (khơng phải “Lạc”) có chứng vào năm 1659 qua lịch sử An Nam chép tay chữ Quốc ngữ Bento Thiện[5], tác giả ghi “Hùng vương” Hai Bà Trưng cháu “Hùng vương” Từ liệu trên, đặt lại vấn đề: Như dẫn luận trên, Nam Việt chí ghi chép Hùng vương Hùng tướng theo danh xưng người cổ Việt lưu truyền lâu đời, ghi chép Hùng vương, Hùng tướng lưu lại Lĩnh Nam chích quái, Việt điện u linh, Việt sử diễn âm… Người Hán muốn gọi Lạc vương, Lạc hầu, Lạc tướng (chữ Lạc phiên âm từ lúa “lốc”) chuyện họ người cổ Việt tin vào Hùng vương, Hùng hầu, Hùng tướng theo tập truyền đáng Do đó, theo quan điểm chúng tơi, khơng có chuyện viết lầm từ Lạc sang Hùng Như vậy, “Hùng” 雒 có âm cổ Việt ý nghĩa sao? Trần Quốc Vượng [21] nêu giả thuyết từ nguyên “Hùng” tiếng phiên âm từ tiếng Việt cổ gần với tiếng “cun” (con trưởng ngành, trưởng nhà Lang) tiếng Mường tiếng “khun” (chỉ người cầm đầu, tù trưởng, nhà quý tộc…) ngữ hệ Mon – khmer Thái La ha, Kháng, Xinh Mun, Khmu, Thái Tây Bắc, Lào Lưu ý người Mường có tiếng đồng nghĩa với tù trưởng tối cao “bua” (vua) sử thi Đẻ Đất Đẻ Nước nói đến “bua Dịt Dàng” người Việt kỷ XVII nói “ ” (A Rhodes 1651)[1] Vậy phải “bua” “cun” “bua” khơng tương ứng với “hùng” Theo thiển ý, có khả tiếng “sống” (trái với chết) tiền thân “sống” lưu tích tiếng Mường “khổng”, thật vậy, An Nam dịch ngữ [26] để ký âm tiếng sông dùng hai dạng chữ 雒 [şeŋ] 雒 [k’uŋ] cho thấy tiếng sơng dấu vết âm đầu [k’] kỷ XV-XVI Theo Nguyễn Ngọc San[13], thời Tiền Việt–Chứt, tiếng Mường – Việt chưa có âm “kh” bật hơi, cổ âm “khổng” “kổng” So sánh “kông” với âm Hán thượng cổ [ɣiuəŋ] (Vương Lực), [gwjəŋ] (Lý Phương Quế) tương đồng Các phụ âm đầu ɣ (g) k âm gốc lưỡi nên hốn chuyển, biến thể cách đọc chữ Hán của người Việt: gương/kính, gươm/kiếm, gửi/kí [ɣiuəŋ], [gwjəŋ] dùng ký âm cho “kổng” hợp lý Tiếng Mường giống đực “khổng”[16] (Việt “sống/trống”) “ca khổng” gà trống gọi “khổng ca” (trật tự tiếng Hán) dấu vết chứng tỏ “khổng” từ gốc Hán Theo chúng tơi, từ hùng 雒 (trống, đực) đối chiếu hùng 雒 [ɣiuəŋ], [gwjəŋ] = sống [khổng/kổng] chứng tỏ “khổng” (sống/trống) âm đọc tiếng Hán 雒 người Mường cổ đại Ngược lại, chữ Hán 雒 dùng để ký âm cho tiếng Việt – Mường “khổng/kổng” Vùng đất theo Nam Việt chí: “khí đất “hùng” màu mỡ, đen xốp đầy sức “sống” (sinh khí), đất sống, nguồn sống di dân Rất dân địa tự gọi theo đặc điểm xâm chiếm, khai phá vùng đất Ban đầu dân đất Sống gọi vua vua Sống sau cổ Việt bị thuộc Hán, hay từ thời Triệu Đà thơn tính nước Âu Lạc An Dương Vương, có cổ Việt, người Việt dùng chữ Hán để ký âm “vua Sống” 雒 雒 Hùng vương sau danh xưng theo âm đọc Hán Việt “Hùng vương” vào ký ức dân tộc Việt Nam Tóm lại, danh hiệu Hùng vương 雒雒 có chứng thuyết phục thư tịch Hán Việt Nam Việt chí tiết lộ dân cổ Việt di dân đến vùng đất để khai khẩn, trồng trọt đất đen xốp, khí đất “hùng” người dân gọi ruộng Hùng Cai trị đất Hùng có vua Hùng…Còn Đại Việt sử lược diễn đạt khác cho biết có bậc xuất chúng Gia Ninh dùng tài trí chinh phục lạc, sau làm vua tự xưng vua Hùng Đáng ý Lĩnh Nam chích quái kể chuyện di dân qua câu chuyện chia ly, Âu Cơ đem 50 đến vùng đất đất liền, cao tôn người anh lên làm vua, gọi vua Hùng (Hùng vương) Có thể hiểu rằng: thủ lĩnh xuất chúng dân cổ Việt với tài trí, uy lực mình, chinh phục lạc lân cận, dĩ nhiên xảy kiện di dân đến vùng đất màu mỡ để khai khẩn, trồng trọt Lúc có lẽ xuất tên gọi ruộng, đất “Hùng” lưu dân gọi tên theo đặc tính vùng đất tốt, màu mỡ, đầy sức “sống” (khí đất “hùng”) Một vị vua thống lĩnh vùng đất mang tên Hùng tự xưng vua Hùng (Hùng vương), vua đất Hùng, dân Hùng Danh xưng Hùng vương một danh xưng dân cổ Việt đặt ra, khác hẳn với danh xưng Lạc vương người Hán tạo tiếp xúc với dân trồng lúa “lốc” Giao Chỉ trước Hán thuộc Lời Kết Qua tìm hiểu danh xưng Lạc vương Hùng vương dẫn luận, chúng tơi đưa số nhận định giả thuyết sau: Tên gọi 雒,雒 (lạc) có tự dạng ban đầu 雒 người Hán dùng để phiên âm từ tên gọi cổ âm Mường – Việt “lốc” nên cổ Việt, ruộng trồng lúa Lốc nước ruộng Lạc, người sống ruộng người Lạc, vua người Lạc vua Lạc, phụ tá vua quan Lạc, tướng Lạc Tên gọi “Hùng”雒 người cổ Việt phiên âm từ tiếng Mường – Việt “khổng/kổng” (sống), xưa cổ Việt có vùng đất đen xốp màu mỡ đầy sức “sống”, dễ trồng trọt nên di dân gọi ruộng, đất Sống (Hùng điền), dân sống nhờ vào ruộng gọi dân Sống (Hùng dân), người trị dân vua Sống (Hùng vương), người phụ giúp vua quan, tướng Sống (Hùng hầu, Hùng tướng) Tên gọi LẠC, vua Lạc = Lạc vương người Hán phiên âm ý ruộng có trồng lúa Lốc người cổ Việt tự gọi, tồn thời gian sau khơng người cổ Việt chấp thuận để lưu truyền Ngược lại tên gọi HÙNG ký âm chữ Hán tiếng “sống” tên gọi có khả người cổ Việt tự gọi tên đất người nên có danh xưng vua Sống = Hùng vương Do huyền thoại, thư tịch ngữ dân gian Việt Nam ghi nhớ lưu truyền danh hiệu “Hùng vương” ngày mà định không chấp nhận danh xưng “Lạc vương” học giả nước tốn công phủ nhận từ đầu kỷ XX đến Biên Hòa ngày 09 tháng 11 năm 2015 Bài đăng tạp chí Ngơn Ngữ số 7/2016 Chú thích: [1] Các tài liệu chữ Hán Thủy kinh chú, Thái Bình quảng ký, Sử ký …tham khảo từ trang mạng Chinese Text Project, website: http://ctext.org [2] Các âm Hán thượng cổ từ sau tra cứu theo 雒雒雒雒雒, http://www.eastling.org/OC/oldage.aspx [3] Theo nguyên chữ Hán sách Lê Quý Đôn, Vân đài loại ngữ (tập III) Tủ sách Cổ văn, Ủy ban Dịch thuật – Phủ quốc vụ khanh, Đặc trách văn hóa xuất 1973 Chữ 雒, Tạ Quang Phát dịch “lộc” (hươu) Trong Chỉ Nam ngọc âm giải nghĩa viết 雒, phiên âm Trần Xuân Ngọc Lan phiên “lộc” khơng tiếng Mường tục ngữ tiếng Việt gọi “lốc” Hai tự dạng 雒, 雒 chứng tỏ chữ ký âm cho “lốc” [4] Lúa “lốc” theo CNNÂGN đạo 雒 Theo Khang Hy tự điển dẫn Lục thư cố 雒雒雒: “雒雒雒雒, 雒雒雒雒雒雒雒雒, 雒雒雒雒” (Lúa đạo (lốc) thích nghi với nước có loại trồng đất cao gọi lục đạo) điều phù hợp với tên gọi lúa lốc nương (Mường) lúa lốc nước (Việt) [5] Thế mà dịch giả, Nguyễn Đăng Na, Trần Lê Sáng thật phiên âm Đối vương dịch Đại Việt sử lược ! (xem Tổng tập văn học Việt Nam, tập 3b, Nxb KHXH, Hà Nội, 1994) Tài liệu tham khảo Alexandro de Rhodes (1651), Dictionarivm Annnamiticvm Lvsitanvm et Latinvm, dịch tiếng Việt Thanh Lãng, Hồng Xn Việt, Đỗ Quang Chính, Nxb Khoa học Xã hội, 1991 Chỉ Nam ngọc âm giải nghĩa, chụp từ Thư viện Hội Châu Á, anh Lê Sơn Thanh cung cấp Đào Duy Anh, Lịch sử cổ đại Việt Nam, NXB Văn Hóa Thơng Tin, 2005 Đinh Gia Khánh (chủ biên), Lĩnh Nam chích quái, , Nxb Văn học (tái bản), 2001 Đỗ Quang Chính, Lịch sử chữ quốc ngữ 1620 – 1659 (tái bản), NXB Tôn giáo 2008 Henri Maspẻro, Nước Văn Lang (dịch Pháp văn), Hà Nội, nhà in Thời 1948 Hồng Văn Chí, Duy văn sử quan, Tủ sách Cành Nam, 1990, nguồn http://www.dactrung.com/NoiDung.aspx?m=tr&id=17652 Khang Hy tự điển, Thượng Hải Cổ Tịch Xuất Bản Xã 1997 Lê Tắc, An Nam chí lược, Trần Kinh Hòa (dịch), NXB Lao Động – Trung Tâm văn hóa ngơn ngữ Đơng Tây 2009 Nguyễn Duy Hinh, Nghề trồng lúa nước thời Hùng vương Hùng vương dựng nước (tập IV), NXB Khoa Học Xã Hội Hà Nội, 1974 xem thêm, Văn minh lúa nước, theo nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_minh_l%C3%BAa_n%C6%B0%E1%BB %9Bc Nguyễn Khắc Xương, Vua Hùng dạy dân cấy lúa Truyền thuyết Hùng vương, Hội Văn nghệ Dân gian Vĩnh Phú xuất 1979, xem thêm Mối liên hệ văn hóa Việt – Mường vùng Đất Tổ, nguồn: http://www.phutho.gov.vn/web/guest/gioithieu/-/vcmsviewcontent/q4Mj/71/83494/8080/web/guest/du-khach Nguyễn Kim Thản Vương Lộc, Thử tìm hiểu nguồn gốc ngữ nghĩa từ tố “Lạc” Hùng vương dựng nước (tập IV), NXB Khoa Học Xã Hội Hà Nội, 1974 Nguyễn Ngọc San, Tìm hiểu tiếng Việt lịch sử (Tái có bổ sung sửa chữa), Nxb Đại học Sư phạm 2003 Nguyễn Tá Nhí (Sưu tầm , thích, biên dịch), Việt sử diễn âm (bản chữ Nơm), Nxb Văn Hóa Thơng Tin, 1997 Nguyễn Thị Lâm (Phiên chú), Thiên Nam ngữ lục (thơ Nôm), NXB văn học, 2001 Nguyễn Văn Khang, Từ Điển Mường Việt, NXB Văn Hóa Dân Tộc 2002 Người Mường với văn hóa cổ truyền Mường Bi (nhiều tác giả), NXB Ủy ban huyện Tân Lạc, Sở VHTT Hà Sơn Bình 1988 Xem thêm Cái vía lúa, Văn hóa Thể thao, nguồn: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/cai-via-luan20120701062500540.htm Tạp chí Bách Khoa số 178, 179, 205, 206 / 1964 Nguyễn Phương, Việt Nam thời khai sinh, Phòng nghiên cứu sử Viện Đại học Huế,1965 Tạp chí Tri Tân số 9/1941, số 96, 101, 105/1943 Tiểu Thuyết Thứ Bảy, Số 467/1943 Tề dân yếu thuật 雒雒雒雒/雒雒雒, nguồn: http://zh.wikisource.org/zh-hant/%E9%BD %8A%E6%B0%91%E8%A6%81%E8%A1%93/%E5%8D%B7%E7%AC%AC %E5%8D%81 Trần Quốc Vượng, Về danh hiệu “Hùng Vương”, Hùng vương dựng nước (tập III), NXB Khoa Học Xã Hội Hà Nội, 1974 Trung tâm Tài nguyên Thực vật, nguồn: http://www.google.com/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A %2F%2Fwww.pgrvietnam.org.vn%2FUserFiles%2FFile%2FBao%2520cao %2520Khoa%2520hoc%2FNC%2520tiem%2520nang%2520di%2520truyen %2520khang%2520ray%2520nau.pdf&ei=Xt5FVY-8K-LTmgWMoC4Aw&usg=AFQjCNFImX5YNV9Gpan4F1joWCVGaV177Q&sig2=snfx_tXws XkgsnrMBHz3Qw&bvm=bv.92291466,d.dGY Viện Khoa Học Xã Hội, Đại Việt sử ký toàn thư, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 1993 Việt điện U linh (bản chữ Hán), Tổng tập văn học Việt Nam, tập 3b, Nxb KHXH, Hà Nội, 1994 Việt sử lược 雒雒雒, nguồn: http://www.ishare5.com/8037916/ Vương Lộc (Giới thiệu giải), An Nam dịch ngữ (In lần hai, có sửa chữa ... xưng Hùng vương một danh xưng dân cổ Việt đặt ra, khác hẳn với danh xưng Lạc vương người Hán tạo tiếp xúc với dân trồng lúa “lốc” Giao Chỉ trước Hán thuộc Lời Kết Qua tìm hiểu danh xưng Lạc vương. .. Lạc (Lạc nhân), vua người Lạc vua Lạc (Lạc vương) Như danh xưng “Lạc vương khơng phải tên tự xưng dân cổ Việt Chữ Hùng Hùng vương Danh xưng Hùng vương 雒雒 ghi chép thư tịch Hán sách Thái Bình... An Dương Vương, có cổ Việt, người Việt dùng chữ Hán để ký âm “vua Sống” 雒 雒 Hùng vương sau danh xưng theo âm đọc Hán Việt Hùng vương vào ký ức dân tộc Việt Nam Tóm lại, danh hiệu Hùng vương 雒雒
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu lại danh xưng hùng vương , Tìm hiểu lại danh xưng hùng vương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn