Kiểm soát chi đầu tư XDCB tại KBNN huyện ia h’drai tỉnh kon tum

26 123 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:18

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÔ HIẾU SỰ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC HUYỆN IA H’DRAI TỈNH KON TUM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60 34 03 01 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Đà Nẵng - Năm 2019 Cơng trình hồn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS NGUYỄN CÔNG PHƢƠNG Phản biện 1: TS Nguyễn Hữu Cường Phản biện 2: TS Nguyễn Ngọc Tiến Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vốn đầu xây dựng (XDCB) từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) nguồn tài quan trọng quốc gia phát triển kinh tế xã hội nước địa phương Thực công đổi đất nước, hàng năm Nhà nước dành lượng vốn lớn chi NSNN cho đầu phát triển bao gồm nguồn vốn NSTW NSĐP Do nguồn vốn đầu XDCB có vai trò quan trọng, từ lâu quản lý vốn đầu XDCB từ NSNN cấp, ngành trọng Cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB ln nhiệm vụ quan trọng khó khăn đơn vị KBNN nói chung KBNN Ia H’Drai nói riêng Mặc dù số lượng dự án đầu XDCB địa bàn huyện liên tục tăng, cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB năm qua nhiều hạn chế, nhiều điểm bất cập, chưa thống nhất; chế quản lý chi vốn đầu XDCB qua KBNN nhiều vấn đề chưa hoàn chỉnh Với nhiệm vụ quản lý quỹ ngân sách địa bàn huyện Ia H’Drai, cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB Ban giám đốc KBNN Ia H’Drai đặc biệt quan tâm ln bám sát đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đảm bảo đồng vốn chi chế độ, hiệu tiết kiệm góp phần hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB KBNN Ia H’Drai Việc tìm kiếm giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi đầu XDCB vấn đề cấp thiết Xuất phát từ tầm quan trọng nguồn vốn đầu XDCB thực tế khách quan áp dụng công tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB qua hệ thống KBNN Bản thân mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Kiểm soát chi đầu XDCB KBNN huyện Ia H’Drai- tỉnh Kon Tum” làm luận văn thạc sĩ kế toán Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài cơng tác kiểm sốt chi đầu XDCB dự án cấp có thẩm quyền định đầu thuộc ngân sách cấp huyện KBNN Ia H’Drai Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: KBNN Ia H’Drai - Về thời gian: Thời gian nghiên cứu hoạt động kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN Ia H’Drai từ năm 2015 đến năm 2017 - Về nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung giải vấn đề liên quan đến công tác kiểm soát toán vốn đầu liên quan đến nguồn vốn NSNN Kho Bạc Nhà nước Ia H’Drai Phƣơng pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng nghiên cứu tài liệu, phân tích, đối sánh tổng hợp Ý nghĩa khoa học đề tài Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết cơng tác kiểm sốt chi đầu XDCB KBNN Chương 2: Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi đầu XDCB KBNN huyện Ia H’Drai Chương 3: Giải pháp tăng cường kiểm soát chi đầu XDCB Kho bạc Nhà nước huyện Ia H’Drai Tổng quan nghiên cứu có liên quan CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦUXDCB TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC 1.1 Những vấn đề chung vốn đầuXDCB từ NSNN 1.1.1 Vốn đầu XDCB từ NSNN 1.1.2 Đặc trưng vốn đầu XDCB từ NSNN Quy mô vốn đầu lớn: cơng trình đầu xây dựng từ nguồn vốn đa số cơng trình lớn, có phạm vi ảnh hưởng sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển dịch cấu kinh tế - xã hội vùng, địa phương vùng kinh tế Về khả thu hồi vốn: tất cơng trình XDCB từ NSNN cơng trình có ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế, song khả thu hồi vốn lại thấp, chí khơng có khả thu hồi vốn trực tiếp Do vậy, dự án thường không hấp dẫn thành phần kinh tế khác Nguồn vốn để thực đầu NSNN cấp phát trực tiếp, đặc trưng để phân biệt với hình thức đầu khác Tuy nhiên, thực tế nguồn vốn đầu kinh tế thị trường có mối quan hệ mật thiết đan xen với Việc quản lý vốn đầu XDCB từ NSNN khó khăn, dễ bị thất thốt, lãng phí Đây đặc điểm quan trọng công tác quản lý vốn đầu XDCB từ NSNN phải thường xuyên trọng, quản lý vốn theo quy định pháp luật 1.1.3 Quy trình ngân sách áp dụng cho vốn đầu XDCB từ NSNN Lập dự toán chi NSNN đầuXDCB Chấp hành chi NSNN đầuXDCB Qu ết toán chi NSNN đầuXDCB 1.1.4 Khái niệm, mục tiêu, ý nghĩa kiểm soát toán vốn đầu xây dựng qua Kho bạc Nhà nước a Khái niệm kiểm soát chi đầu XDCB Kiểm soát chi đầu XDCB việc kiểm tra, xem xét cứ, điều kiện cần đủ theo quy định Nhà nước để xuất quỹ NSNN chi trả theo yêu cầu chủ đầu khoản kinh phí thực dự án, đồng thời phát ngăn chặn khoản chi trái với quy định hành b Mục đích kiểm sốt chi đầu XDCB - Đảm bảo khoản chi tiêu đối tượng, nội dung dự án phê duyệt, theo đơn giá hợp đồng A-B ký kết, góp phần chống lãng phí, thất cơng tác quản lý chi đầu XDCB, nâng cao hiệu vốn đầu - Qua cơng tác kiểm sốt chi đầu làm cho chủ đầu hiểu rõ để thực sách, chế độ quản lý đầu xây dựng, góp phần đưa công tác quản lý đầu xây dựng vào nề nếp, quỹ đạo, từ nâng cao vai trò vị KBNN quan kiểm soát chi đầu XDCB từ NSNN - Qua cơng tác kiểm sốt chi đầu XDCB từ NSNN, KBNN đóng góp tích cực có hiệu với cấp quyền xây dựng chủ trương đầu tư, xây dựng kế hoạch đầu dài hạn hàng năm sát với tiến độ thực dự án Tham mưu với Bộ, ngành việc hoạch định sách quản lý đầu tư, thu hút nguồn vốn đầu c Ý nghĩa kiểm soát chi đầu XDCB Kiểm soát chi đầu XDCB góp phần đảm bảo vốn đầu toán thực tế, hợp đồng A-B ký kết Thơng qua q trình kiểm sốt chi đầu góp phần quan trọng việc tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước Góp phần tránh thất thốt, lãng phí đầu xây dựng Góp phần đảm bảo thực dự án theo tiến độ Góp phần đảm bảo thực đầu tập trung theo định hướng Nhà nước, từ tham mưu cho cấp quyền điều chỉnh, điều hồ kế hoạch vốn đối tượng Góp phần làm lành mạnh tài Nhà nước, từ giúp tốn sách, chế độ, thời gian, sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng Góp phần hồn thiện quy định quản lý đầu xây dựng Nhà nước Góp phần nâng cao hiệu hoạt động máy Nhà nước, thơng qua kiểm sốt chi, KBNN thực tốt chức tham mưu, đề xuất cho cấp quyền, địa phương thực cải cách thủ tục hành đầu xây dựng, đảm bảo đơn giản, dễ thực theo quy định pháp luật Từ nâng cao lực, hiệu hoạt động quan quản lý Nhà nước đầu xây dựng 1.2 Nhận diện đánh giá rủi ro cơng tác kiểm sốt NSNN nói chung kiểm sốt chi đầuXDCB nói riêng 1.2.1 Nhận diện rủi ro - Rủi ro điều hành chi NSNN - Rủi ro tổ chức máy kiểm soát chi - Rủi ro chế, sách, quy trình nghiệp vụ - Rủi ro trình độ lực; đạo đức phẩm chất cán kiểm soát chi NSNN đối tượng kiểm soát - Rủi ro hệ thống công nghệ thông tin liên quan đến cơng tác kiểm sốt chi 1.2.2 Đánh giá rủi ro 1.3 Hoạt động kiểm soát chi đầuXDCB từ NSNN 1.3.1 Quy trình kiểm sốt Sơ đồ 1.1.Quy trình thực cơng tác chi đầu tƣ xây dựng kho bạc nhà nƣớc Lãnh đạo KBNN (3) (5) (4) Bộ phận Kế toán Bộ phận Kiểm soát chi (2) (6) (1) Chủ đầu tƣ Nhà thầu 1.3.2 Thủ tục kiểm soát a Kiểm soát hồ sơ pháp lý ban đầu dự án b Kiểm soát hồ sơ lần tạm ứng, toán dự án c Thủ tục kiểm soát tốn khối lượng hồn thành d Kiểm sốt chi trường hợp có định phê duyệt tốn dự án hồn thành 1.4 Hoạt động giám sát cơng tác kiểm sốt chi qua KBNN 1.5 Đánh giá kết kiểm soát chi đầuXDCB KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương trình bày vấn đề kiểm soát chi đầu XDCB đặc điểm vốn đầu XDCB; quy trình ngân sách áp dụng cho vốn đầu XDCB; mục tiêu, ý nghĩa việc kiểm soát toán vốn đầu XDCB qua KBNN Đặc biệt, chương 1, tác giả nhận diện, phân tích rủi ro xảy cơng tác kiểm soát chi đầu XDCB, hoạt động kiểm soát nhằm ngăn ngừa, phát rủi ro hoạt động giám sát nhằm kiểm tra việc chấp hành quy trình, thủ tục kiểm sốt chi vốn đầu XDCB Cơ sở lý luận chương tảng cho việc thực nghiên cứu đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt đầu XDCB qua KBNN Ia H’Drai giai đoạn 2015 - 2017, từ đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu XDCB KBNN Ia H’Drai thời gian tới CHƢƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI ĐẦUXDCB TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC IA H’DRAI 2.1 Đặc điểm hoạt động quản lý Kho bạc nhà nƣớc Ia H’Drai 2.1.1 Đặc điểm hoạt động Về đặc điểm hoạt động, KBNN Ia H’Drai đơn vị thành lập từ 01/08/2015, gặp nhiều khó khăn giao thơng lại, cách thành phố Kon Tum 150km; điều kiện làm việc, phương tiện làm việc thiếu thốn, đơn vị vượt qua khó khăn, thách thức hồn thành tốt nhiệm vụ trị ngành địa phương giao theo chức nhiệm vụ KBNN quy định 2.1.2 Tổ chức quản lý KBNN Ia H’Drai Cơ cấu máy tổ chức KBNN huyện Ia H’Drai sau: Giám đốc Phó giám đốc Kiểm sốt chi Kế tốn Nhà nƣớc Sơ đồ 2.1 Tổ chức má KBNN hu ện Ia H’Drai (Nguồn: KBNN huyện Ia H’Drai) 10 2.4 Hoạt động kiểm sốt 2.4.1 Quy trình kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước KBNN Ia H’Drai Cán kiểm soát chi 1.Chủ đầu tư/đơn vị sử dụng NSNN gửi hồ sơ, chứng từ toán Lãnh đạo KB Áp toán để chuyển tiền cho nhà cungcấp hàng hóadịch vụ, trả chứng từ chobộ phận KSC 7.Chuyển liên chứng từ cho đơn vị Chuyên viên KSC kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ nhập YCTT trình GĐ Kiểm tra dự tốn/số dư TKTG hệ thống TABMIS Cán kế toán 3.Lãnh đạo KBNN phê duyệt KTV truy vấn YCTT kiểm soát yếu tố hạch tốnđảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp hạch tốn KTT kiểm sốt YCTT ký duyệt YCTT T BMIS,đồng thời ký chứng từ giấy Sơ đồ 2.2 Quy trình kiểm sốt chi NSNN KBNN Ia H’Drai (Nguồn: Quyết định số 4377/QĐ- KBNN ngày 15/9/2017 Tổng Giám đốc) 11 2.4.2 Thủ tục kiểm soát a Kiểm soát hồ sơ pháp lý ban đầu * Sơ đồ minh họa trình tự kiểm soát hồ sơ pháp lý ban đầu: Hồ sơ mở tài khoản (1) Chủ đầuKiểm soát chi Hồ sơ pháp lý ban đầu (2) Hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ giải ngân (4) Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp (3) Sơ đồ 2.3 Trình tự kiểm soát hồ sơ pháp lý ban đầu b Kiểm soát chi tạm ứng vốn đầu XDCB * Sơ đồ minh họa trình tự kiểm sốt hồ sơ tạm ứng Lãnh đạo KBNN (4) (2) (1) Kế toán trƣởng CV Kiểm soát chi (3) (2) (1) Chủ đầu tƣ (2) (3) (4) Kế tốn viên Sơ đồ 2.4 Trình tự Kiểm soát hồ sơ tạm ứng 12 c Kiểm soát hồ sơ tốn khối lượng hồn thành *Sơ đồ minh họa trình tự kiểm sốt chi khối lƣợng hồn thành Lãnh đạo KBNN (4) (2) (1) Kế toán trƣởng CV Kiểm soát chi (2) (1) (3) (2) (3) (4) Chủ đầu tƣ Kế tốn viên Sơ đồ 2.5 Trình tự Kiểm sốt chi khối lƣợng hồn thành d Kiểm sốt chi tốn dự án, cơng trình hồn thành phê duyệt *Sơ đồ minh họa trình tự kiểm sốt tốn dự án hồn thành Chủ đầu tƣ Chủ đầu gửi đến KBNN Ia H’Drai định phê duyệt tốn dự án, cơng trình hồn thành Kho bạc nhà nƣớc (1) Quyết toán duyệt lớn số vốn toán Quyết toán duyệt nhỏ số vốn toán Chuyên viên KSC kiểm tra, đối chiếu tất toán tài khoản theo quy định (2) (3) Thanh toán tiếp phần chênh lệch Phối hợp với chủ đầu thu hồi số vốn chi trả vượt số phê duyệt toán Sơ đồ 2.6 Trình tự Kiểm sốt chi tốn dự án hoàn thành 13 2.5 Hoạt động giám sát Kho bạc nhà nƣớc Ia H’Drai 2.6 Kết hoạt động kiểm soát - Kết kiểm soát chi đầu XDCB hàng năm sau: Năm 2015 đạt 91,6%, năm 2016 đạt 96,2%, năm 2017 đạt 93,1% Tỷ lệ toán so với kế hoạch năm thể qua bảng so sánh sau: Bảng 2.1 Kết KSC đầuXDCB qua năm (2015- 2017) Đơn vị tính: triệu đồng So sánh STT Năm Kế Vốn hoạch toán Thanh toán so với Kế hoạch (%) 01 2015 12.000 11.000 91,6 02 2016 37.800 36.400 96,2 03 2017 63.200 58.900 93,1 (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm KBNN huyện Ia H’Drai) - Tình hình tạm ứng thu hồi tạm ứng năm sau có tăng năm trước nằm chế độ cho phép: Bảng 2.2 Kết kiểm soát tạm ứng thu hồi tạm ứng qua năm (2015-2017) Vốn toán, TT Năm tạm ứng Tổng số Đơn vị tính: triệu đồng So sánh Trong Tỷ lệ tạm ứng so với tổng vốn tạm ứng số vốn toán (%) 01 2015 12.000 3.600 30 02 2016 37.800 11.500 30,4 03 2017 63.200 22.750 35,9 (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm KBNN huyện Ia H’Drai) 14 Bảng 2.3 Kết kiểm soát hồ sơ chi đầuXDCB qua năm (2015-2017) Đơn vị tính: triệu đồng TT Số lƣợng Giấy Giá trị chủ Giá trị Số tiền từ Chỉ đề nghị TT đầu tƣ đề lại chối tiêu VĐT nghị sau kiểm toán, bổ kiểm soát toán tra sung 01 2015 203 12.000 11.800 200 02 2016 615 37.800 37.400 400 03 2017 820 63.200 62.900 300 (Nguồn: Báo cáo năm KBNN huyện Ia H’Drai) 2.7 Đánh giá tổng hợp cơng tác kiểm sốt vốn đầuXDCB KBNN Ia H’Drai 2.7.1 Ưu điểm cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu KBNN Ia H’Drai a Về nhận diện đánh giá rủi ro kiểm soát chi đầu XDCB KBNN Ia H’Drai b Về hoạt động kiểm soát toán vốn đầu XDCB c Về hoạt động giám sát toán vốn đầu XDCB 2.7.2 Hạn chế công tác kiểm soát TTVĐT KBNN Ia H’Drai a Về nhận diện đánh giá rủi ro kiểm soát chi đầu b Về hoạt động kiểm soát toán vốn đầu XDCB c Về hoạt động giám sát toán vốn đầu XDCB 2.7.3 Nguyên nhân tồn hạn chế a Nguyên nhân khách quan b Nguyên nhân chủ quan 15 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên thực trạng cơng tác kiểm sốt chi đầu XDCB KBNN Ia H’Drai Luận văn nêu đặc điểm hoạt động, cấu tổ chức máy mơi trường kiểm sốt KBNN Ia H’Drai; mơ tả quy trình kiểm sốt chi NSNN KBNN Ia H’Drai; nhận diện đánh giá rủi ro phát sinh q trình kiểm sốt chi đầu tư, thủ tục kiểm soát hồ sơ pháp lý ban đầu, hồ sơ tạm ứng toán khối lượng hoàn thành Cuối hoạt động giám sát việc tn thủ quy trình, thủ tục kiểm sốt chi đầu KBNN Ia H’Drai Từ sở lý luận Chương thực trạng kiểm soát toán vốn đầu XDCB Chương sở để tác giả đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu XDCB KBNN Ia H’Drai, góp phần nâng cao hiệu kiểm soát toán vốn đầu XDCB KBNN Ia H’Drai trình bày chương 16 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG KIỂM SOÁT NGÂN SÁCH CHI ĐẦUXDCB TẠI KBNN IA H’DRAI - TỈNH KON TUM 3.1 Giải pháp hoàn thiện hạn chế rủi ro kiểm soát chi đầuXDCB Kho bạc Nhà nƣớc Ia H’Drai 3.1.1 Hoàn thiện tổ chức, máy làm công tác kiểm soát chi Kiến nghị với KBNN cấp thực máy kiểm soát chi đầu XDCB theo cấp (chuyên viên kiểm soát chi - Kế toán trưởng - Lãnh đạo KBNN huyện) thay cho quy trình kiểm soát cấp (chuyên viên kiểm soát chi - Lãnh đạo KBNN huyện) tức là: cần thực mô hình kiểm sốt chi đồng với mơ hình kiểm soát KBNN tỉnh cán kiểm soát chi - trưởng phòng kiểm sốt chi lãnh đạo KBNN tỉnh để đảm bảo an tồn nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, kiểm soát rủi ro, khối lượng giao dịch lớn trình độ nghiệp vụ cán cấp huyện hạn chế Bên cạnh đó, kế tốn trưởng KBNN huyện người có trình độ nghiệp vụ, đào tạo bản, am hiểu tài ngân sách cần nghiên cứu sử dụng cấp kiểm soát chi NSNN để phát huy lực sở trường phù hợp với tiêu biên chế KBNN cấp huyện Tuy thống đầu mối kiểm soát chi NSNN hai mảng nghiệp vụ chi đầu chi thường xuyên hai lĩnh vực khác sở pháp lý áp dụng, mức độ kiểm sốt, trình tự kiểm sốt, phần mềm theo dõi hỗ trợ quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ quy định khác để vận hành thông suốt, giảm áp lực công việc, giảm rủi ro phát sinh cơng tác kiểm sốt chi công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi thường xuyên lẫn kiểm soát chi đầu XDCB đơn vị sử dụng 17 NSNN Do KBNN cấp cần bổ sung cơng chức làm kiểm soát chi đầu theo quy định để phân cơng nhiệm vụ cán kiểm sốt trực tiếp, người kiểm sốt, người phê duyệt góp phần giảm thiểu rủi ro xảy 3.1.2 Hồn thiện nhận diện đánh giá rủi ro Để hoàn thiện nhận diện đánh giá rủi ro công tác kiểm sốt chi đầu XDCB tốt cần phải xây dựng hoàn thiện khung quản lý rủi ro theo trình tự từ việc nhận diện rủi ro phát sinh, tiến hành đánh giá, phân tích mức độ ảnh hưởng để đưa khả phòng tránh biện pháp khắc phục Trên sở nhận diện đánh giá rủi ro chương tác giả đề xuất nhóm giải pháp xây dựng chương trình cảnh báo rủi ro chương trình ứng dụng hữu để nhận diện sai sót, đặc biệt rủi ro có nguy xảy cao, trung bình thấp theo phương thức thực đánh giá, xác định rủi ro cập nhật danh mục rủi ro thủ công hay ứng dụng chương trình tin học Cụ thể chi đầu XDCB, xây dựng chương trình cảnh báo theo mã dự án, kế hoạch vốn, theo Mục lục NSNN, định đầu tư, hợp đồng, đơn vị sử dụng ngân sách đề nghị toán khoản chi; chuyên viên KSC nhập vào chương trình T BMIS, chương trình cảnh báo khoản chi hạch toán vào tiểu mục thủ tục cần để kiểm soát lưu trữ hồ sơ Xây dựng máy thực nhiệm vụ quản lý, kiểm soát rủi ro hoạt động nghiệp vụ KBNN, có nhiệm vụ xây dựng, triển khai giám sát thực quy trình quản lý rủi ro toàn hệ thống Tại KBNN huyện, đứng đầu Giám đốc KBNN huyện, phận chuyên mơn giúp việc, thực chức kiểm sốt, giảm thiểu rủi ro toán 18 Xây dựng công cụ cảnh báo rủi ro truyền thông công nghệ, vấn hỗ trợ đơn vị sử dụng ngân sách làm tốt công tác đề phòng, hạn chế tổn thất họ trước phê duyệt thực khoản chi NSNN Thực tuyên truyền nâng cao ý thức chủ tài khoản, người chuẩn chi việc thực biện pháp đảm bảo an toàn tiền tài sản nhà nước đơn vị sử dụng NSNN quản lý Nâng cấp triển khai kho liệu công cụ thống kê, phân tích nghiệp vụ, xây dựng phương pháp phân tích thơng tin rủi ro, nhận diện sai sót phục vụ cho cơng tác kiểm sốt, tốn yếu tố góp phần đáp ứng tốt u cầu cơng tác kiểm sốt, nhận diện rủi ro, phòng ngừa rủi ro toán chi trả KBNN mức độ thấp nhất; bước đại hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển hệ thống KBNN sở phân tích, đánh giá mức độ rủi ro theo quy định Luật NSNN 3.2 Hoàn thiện thủ tục kiểm soát toán vốn đầuXDCB KBNN Ia H’Drai 3.2.1 Về kiểm soát hồ sơ pháp lý ban đầu Việc quản lý tài liệu pháp lý dự án Quy trình ban hành ổn định Cách ứng xử tài liệu định hình hợp lý vấn đề chưa thật rõ chưa thật khả thi Thực tế hầu hết tài liệu pháp lý dự án đầu chuẩn, ngoại trừ số trường hợp sai thẩm quyền, chế độ, sai hình thức văn bản, sai số liệu, không đảm bảo yêu cầu kiểm soát Khi gặp tài liệu pháp lý dự án sai thẩm quyền, sai chế độ KBNN thường có báo cáo người có thẩm quyền ban hành tài liệu đó, nhiên việc phản hồi lại người có thẩm quyền 19 nhiều lý nên khơng chậm Sau lại báo cáo KBNN Bộ Tài khơng khả thi Nên cho phép thủ trưởng KBNN huyện từ chối thực sai thẩm quyền, sai chế độ chịu trách nhiệm định Các trường hợp chưa phù hợp hình thức chấp hành, trách nhiệm thuộc người ban hành văn 3.2.2 Về kiểm soát hồ sơ tạm ứng thu hồi tạm ứng Nguyên nhân hạn chế dẫn đến việc số dư tạm ứng lớn kéo dài, KBNN huyện phải theo dõi tạm ứng qua nhiều năm quy định tạm ứng thu hồi tạm ứng thiếu chặt chẽ, chưa có chế tài xử phạt với trường hợp cố tình sai quy định tạm ứng thu hồi tạm ứng Để khắc phục hạn chế này, cần có giải pháp cụ thể sau: - Quy định chặt chẽ điều kiện tạm ứng mức tạm ứng tối đa để đề phòng trường hợp tạm ứng q nhiều khơng mục đích - Phải yêu cầu chủ đầu toán dứt điểm khoản tạm ứng kỳ trước cho tạm ứng tiếp kỳ này, trường hợp khơng hồn ứng phải có đơn gia hạn thời gian hồn ứng khơng kéo dài thời gian hoàn ứng kỳ Đối với chủ đầu có số dư tạm ứng kéo dài cần có văn đơn đốc gửi văn tới UBND huyện để có biện pháp xử lý kịp thời Bên cạnh đó, KBNN huyện nên sử dụng thường xuyên có hiệu cam kết chi điều kiện vận hành T BMIS công tác tốn để kiểm sốt tình trạng hồn ứng chậm Việc kiểm sốt có sử dụng cam kết chi góp phần ngăn chặn tình trạng nợ đọng tốn, nâng cao trách 20 nhiệm, kỷ luật tài khơng quan tài chính, kho bạc nhà nước mà đơn vị dự tốn, dự án đầu Đối với công tác xây lắp thiết bị, thực tạm ứng hợp đồng CĐT yêu cầu nhà thầu phải cung cấp bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị tương đương khoản tiền tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng ngân hàng tổ chức tín dụng phát hành, hiệu lực bảo lãnh tạm ứng hợp đồng phải kéo dài CĐT thu hồi hết số tiền tạm ứng Về thu hồi tạm ứng: Nguyên nhân dư tạm ứng lớn, kéo dài văn hướng dẫn quy định tỷ lệ tạm ứng, thời điểm bắt đầu thu hồi tạm ứng mà chưa quy định tỷ lệ thu hồi tạm ứng lần tốn, ngun nhân dẫn đến khó khăn cho KBNN công tác đôn đốc thu hồi tạm ứng, cần quy định tỷ lệ thu hồi tạm ứng tối thiểu qua lần toán tương ứng với tỷ lệ tạm ứng khối lượng toán chưa đạt 80% giá trị hợp đồng + Định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo UBND huyện danh mục cơng trình (dự án), Chủ đầu (Ban QLD ), nhà thầu có tạm ứng kéo dài để có biện pháp xử lý kịp thời, khơng để thất thốt, lãng phí vốn đầu XDCB xảy địa bàn + Phối hợp với Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án việc kiểm tra thực tế trường thi cơng cơng trình, đơn đốc nghiệm thu tốn hồn tạm ứng theo quy định + Đối với bảo lãnh tạm ứng có thời hạn: trước hết thời hạn bảo lãnh tạm ứng 30 ngày, KBNN Ia H’Drai thông báo cho Chủ đầu (Ban QLD ) biết để xem xét việc có cần thiết phải gia hạn thời gian bảo lãnh tạm ứng hay không, đảm bảo việc thu hồi vốn tạm ứng 21 3.2.3 Về toán khối lượng hồn thành - Giải pháp khơng quy định chi tiết số lần toán, giai đoạn toán, thời điểm toán phải quy định rõ hợp đồng mà tùy hợp đồng cụ thể chủ đầu toán cho nhà thầu theo quy định hợp đồng mà hai bên ký kết, để trách tình trạng phải điều chỉnh hợp đồng nhiều lần ảnh hưởng đến trình thực hợp đồng chủ đầu công tác kiểm soát kho bạc - Giải pháp Ban hành thống Quy trình kiểm sốt chi đầu XDCB từ NSNN Ban hành thống Quy trình kiểm sốt chi đầu XDCB từ NSNN bao gồm vốn đầu nước nước, sở gộp hai quy trình kiểm sốt chi vốn đầu nước nước quy định hành quản lý đầu xây dựng Như vậy, đảm bảo quán có quy trình kiểm sốt chi đầu cho NSNN đồng thời dễ tra cứu, đối chiếu cần thiết tiện lợi cho khách hàng giao dịch - Giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu XDCB theo nghị 70/NQ-CP ngày 03/08/2017 Chính phủ KBNN phối hợp đề xuất với quan có thẩm quyền bố trí vốn giải dứt điểm dự án nợ vốn đầu XDCB kéo dài Về lâu dài, KBNN tham mưu xác định thứ tự ưu tiên để đầu thực dự án tiến độ, tránh đầu dàn trải; kiên khơng bố trí kế hoạch vốn cho dự án chậm tiến độ, chậm thủ tục Mặt khác, đa số điều chỉnh kế hoạch vốn rơi vào thời điểm cuối năm, cuối niên độ tốn; vậy, KBNN chủ động đề xuất với quan chức điều chỉnh kế hoạch vốn thời gian sớm (tháng 9) để Chủ đầu chủ động cơng việc hồn thành khối lượng, hồ sơ thủ tục gửi 22 đến KBNN, đồng thời KBNN chủ động công tác giải ngân Kho bạc nhà nước Ia H’Drai thơng qua cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư, từ có ý kiến đánh giá, nhận xét tình hình triển khai thực dự án đầu tư, qua tham mưu với cấp có thẩm quyền thực điều hoà, điều chỉnh kế hoạch kịp thời từ dự án khơng có khả thực sang dự án có khối lượng thực lớn; phát báo cáo cấp có thẩm quyền dự án chưa thực trình tự, thiếu thủ tục đầu xây dựng, từ có biện pháp đơn đốc tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu 3.2.4.Về kiểm soát hồ sơ có phê duyệt tốn dự án hồn thành - Giải pháp quy định cụ thể mức toán tối đa hợp đồng, số giữ lại để chờ đến có định phê duyệt tốn dự án cấp có thẩm quyền - Đối với cơng tác tốn vốn đầu XDCB hồn thành: định kỳ cuối tháng, phòng Tài chính-Kế hoạch gửi KBNN Ia H’Drai Quyết định phê duyệt toán cơng trình (dự án) hồn thành bàn giao đưa vào sử dụng, khắc phục tình trạng Chủ đầu (Ban QLDA) không gửi đến KBNN; định kỳ cuối quý, KBNN Ia H’Drai gửi phòng Tài chính-Kế hoạch kết thực khoản thu hồi sau toán để quan tài có biện pháp đơn đốc thu hồi vốn cho NSNN; định kỳ 06 tháng, sở hồ sơ nghiệm thu cơng trình hồn thành chủ đầu đề nghị toán, KBNN Ia H’Drai rà sốt, báo cáo phòng Tài - Kế hoạch Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì xác định cơng trình (dự án) hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng chưa lập hồ sơ báo cáo toán cơng trình 23 hồn thành gửi quan tài theo quy định, báo cáo UBND huyện để có biện pháp xử lý 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động giám sát kiểm soát chi đầuXDCB Kho bạc Nhà nƣớc Ia H’Drai Phương pháp giám sát: Đổi vận dụng linh hoạt phương pháp tự kiểm tra, xây dựng chương trình tin học ứng dụng để nâng cao hiệu cảnh báo giám sát theo nguồn vốn, theo cán kiểm soát, theo chủ đầu Nội dung giám sát: Hầu hết tự kiểm tra, giám sát thời gian qua áp dụng phương pháp kiểm tra chọn mẫu theo thời điểm có phát sinh khối lượng giao dịch lớn tháng cuối năm ngân sách, thời kỳ chỉnh lý toán gắn với đạo quản lý để tiến hành kiểm tra Cách làm có ưu điểm xem xét trọng tâm thời gian, khối lượng công việc lớn dễ xảy sai sót; nhược điểm dàn trải tất đơn vị dự toán, tất nghiệp vụ nên không giải rủi ro xảy Để khắc phục nhược điểm phương pháp trên, cần thay đổi cách chọn mẫu theo loại đơn vị chủ đầu gắn với chế tài tính chất hoạt động đơn vị kết hợp với việc kiểm tra nội dung lớn, nhạy cảm lựa chọn số thời điểm định Phương pháp kiểm tra toàn diện hoạt động chủ đầu tư, dự án cơng trình từ khâu giao dự tốn đến sử dụng dự tốn mục đích, đối tượng, lưu trữ hồ sơ ban đầu để kiểm soát, đối chiếu mẫu dấu, chữ ký, đối chiếu số dư dự toán nội dung dễ xảy sai sót Trên sở phát tồn tại, đánh giá tồn nội dung kiểm tra tác nghiệp cán nghiệp vụ theo loại đơn vị chủ đầu thời điểm 24 KẾT LUẬN Kiểm soát chi đầu XDCB qua KBNN vấn đề quan trọng trình cải cách hệ thống tài tiền tệ nước ta Kết đề tài làm sáng tỏ nội dung bản: Thứ nhất, hệ thống hóa tổng quan nội dung hoạt động kiểm soát toán vốn đầu XDCB qua KBNN; ý nghĩa việc kiểm soát toán vốn đầu qua KBNN Thứ hai, luận văn đề đưa thực trạng cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu XDCB giai đoạn 2015-2017 KBNN Ia H’Drai có đánh giá ưu điểm,hạn chế, nguyên nhân dẫn tới hạn chế Thứ ba, đưa số giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát toán vốn đầu XDCB KBNN Ia H’Draivề cảnh báo rủi ro, nâng cao hiệu kiểm soát, hiệu giám sát KBN Ia H’Drai Đây vấn đề phức tạp, có phạm vi rộng liên quan tới nhiều ngành, nhiều cấp Nội dung luận văn tránh khỏi thiếu sót hạn chế Do đó, tác giả mong muốn nhận đóng góp q thầy, để hoàn thiện ... hợp cơng tác kiểm sốt vốn đầu tƣ XDCB KBNN Ia H’Drai 2.7.1 Ưu điểm công tác kiểm soát toán vốn đầu tư KBNN Ia H’Drai a Về nhận diện đánh giá rủi ro kiểm soát chi đầu tư XDCB KBNN Ia H’Drai b Về... lý đầu tư, thu hút nguồn vốn đầu tư c Ý nghĩa kiểm soát chi đầu tư XDCB Kiểm sốt chi đầu tư XDCB góp phần đảm bảo vốn đầu tư toán thực tế, hợp đồng A-B ký kết Thơng qua q trình kiểm sốt chi đầu. .. kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB Chương sở để tác giả đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư XDCB KBNN Ia H’Drai, góp phần nâng cao hiệu kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB KBNN Ia
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi đầu tư XDCB tại KBNN huyện ia h’drai tỉnh kon tum , Kiểm soát chi đầu tư XDCB tại KBNN huyện ia h’drai tỉnh kon tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn