đề thi thử THPTQG 2019 hóa học chuyên sư phạm hà nội lần 3 có lời giải

15 132 5
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:34

TRƯỜNG ĐHSP NỘI THPT CHUYÊN (Đề thi 04 trang) ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019- LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian giao đềđề thi 231 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ……………………………………………… Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H= 1; Li= 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133 Câu 41: (NB) Dung dịch sau phản ứng với dung dịch HCl dư tạo chất khí ? A Ba(OH)2 B Na2CO3 C K2SO4 D Ca(NO3)2 Câu 42: (TH) Đốt cháy hoàn toàn m gam rượu no, đơn chức, mạch hở, sau phản ứng thu 13,2 gam CO2 8,1 gam nước Công thức rượu no, đơn chức A C3H7OH B C4H8OH C C2H5OH D CH3OH Câu 43: (TH) Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75%, khối lượng glucozo thu A 250 gam B 360 gam C 270 gam D 300 gam Câu 44: (TH) Phát biểu sau sai? A Fructozơ nhiều mật ong B Metyl acrylat, tripanmitin tristearin este C Ở điều kiện thường, chất béo (C7H3COO)3C3H5 trạng thái rắn D Thủy phân hoàn tồn chất béo ln thu glixerol Câu 45: (TH) Cho 1,37 gam kim loại kiềm thổ M phản ứng với nước (dư), thu 0,01 mol khí H2 Kim loại M A Ba B Sr C Mg D Ca Câu 46: (NB) Phương trình hóa học sau sai? A 2Cr + 3H2SO4 (loãng) → Cr2(SO4)3 + 3H2 B 2C + 3Cl2 → 2CrCl3 C Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O D Cr2O3 + 2NaOH (đặc) → 2NaCrO2 + H2O Câu 47: (TH) Nung 21,4 gam Fe(OH)3 nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu m gam oxit Giá trị m A B 12 C 14 D 16 Câu 48: (TH) Cho Cu dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy khí khơng màu, hóa nâu khơng khí Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH mùi khai Chất X A amophot B ure C natri nitrat D amoni nitrat Câu 49: (VD) Cho 2,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu m gam muối Giá trị m A 3,425 B 2,550 C 4,725 D 3,825 Câu 50: (NB) Tên gọi polime cơng thức (-CH2-CH2-)n A poli vinyl clorua B poli etilen C poli metyl metacrylat D polistiren Câu 51: (TH) Saccarozơ glucozơ A phản ứng thủy phân mơi trường axit B phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam C phản ứng với dung dịch NaCl D phản ứng với AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng Câu 52: (TH) Cho dãy chất: C2H5NH2, CH3NH2, NH3, C6H5NH2 (alilin) Chất dãy lực bazo yếu A C2H5NH2 B NH3 C CH3NH2 D C6H5NH2 Câu 53: (TH) Khử hoàn toàn 32 gam CuO khí CO dư, thu m gam kim loại Giá trị m A 25,6 B 19,2 C 56,4 D 12,8 + Câu 54: (TH) Trong dung dịch X chứa đồng thời ion: Na (0,2 mol); Mg2+ (0,15 mol) SO42-( x mol) Giá trị x A 0,25 mol B 0,35 mol C 0,3 mol D 0,2 mol Câu 55: (TH) Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng Khổi lượng muối CH3COONa thu A 4,1 gam B 12,3 gam C 8,2 gam D 16,4 gam Câu 56: (TH) Polime thiên nhiên X sinh trình quang hợp xanh Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất màu xanh tím Polime X A tinh bột B xenlulozơ C glixcogen D saccarozo Câu 57: (TH) Thủy phân hoàn toàn mol peptit mạch hở X thu mol Gly mol Ala Số liên kết peptit phân tử X A B C D Câu 58: (NB) Đề bảo quản natri, người ta phải ngâm natri A phenol lỏng B dầu hỏa C nước D rượu etylic Câu 59: (TH) Trong công nghiệp, Mg điều chế cách đây? A Điện phân dung dịch MgSO4 B Điện phân nóng chảy MgCl2 C Cho kim loại K vào dung dịch Mg(NO3)2 D Cho kim loại Fe vào dung dịch MgCl2 Câu 60: (TH) Polime sau điều chế phản ứng trùng ngưng? A Poli (etylen terephatalat) B Poli (metyl metacrylat) C Poli stiren D Poli acrilo nitrin Câu 61: (NB) Nước cứng nước chứa nhiều ion A HCO3-, ClB Na+, K+ C.S042-, ClD Ca2+, Mg2+ Câu 62: (TH) Cho hỗn hợp Cu Fe2O3 vào dung dịch HCl dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X lượng chất rắn không tan Muối dung dịch X A FeCl3 B CuCl2, FeCl2 C FeCl2, FeCl3 D FeCl2 Câu 63: (TH) Trong công nghiệp, kim loại sau điều chế phương pháp điện phân nóng chảy A Fe B Ag C Cu D Mg Câu 64: (VD) Nung hỗn hợp X gồm 2,7 gam Al 10,8 gam FeO, sau thời gian thu hỗn hợp Y Để hòa tan hồn tồn Y cần vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 1M Giá trị V A 375 B 600 D 400 C 300.com Câu 65: (VD) Este hai chức, mạch hở X cơng thức phân tử C6H8O4 không tham gia phản ứng tráng bạc X tạo thành từ ancol Y axit cacboxyl Z Y không phản ứng với Cu(OH)2 điều kiện thường, đun Y với H2SO4 đặc 170°C không tạo anken Nhận xét sau không đúng? A Trong X ba nhóm -CH3 B Phân tử chất Z số nguyên tử cacbon số nguyên tử oxi C Chất Y ancol etylic D Chất Z không làm màu dung dịch nước brom Câu 66: (VD) Chất X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu hai chất Y Z Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 thu chất hữu T Cho T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu Y Chất X A HCOOCH=CH B CH3COOCH=CH-CH3 C HCOOCH3 D CH3COOCH=CH2 Câu 67: (VDC) Đốt cháy hoàn toàn (a) mol X (là trieste glixerol với axit đơn chức, mạch hở), thu (b) mol CO2 (c) mol H2O (b-c = 4a) Hidro hóa m1 gam X cần 6,72 lít H2 (đktc), thu 39 gam Y (este no) Đun nóng m gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, cạn dung dịch sau phản ứng, thu m2 gam chất rắn Giá trị m A 57,2 B 52,6 C 42,6 D 53,2 Câu 68: (VD) Cho mol triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu mol glixerol, mol natri panmitin mol natri oleat Phát biểu sau sai? A Phân tử X liên kết TT B đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X C Cơng thức phân tử chất X C32H96O6 D mol X làm màu tối đa mol Br2 dd Câu 69: (VD) Nhỏ từ từ 62,5 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,08M KHCO3 0,12M vào 125 ml dung dịch HCl 0,1M khuấy Sau phản ứng thu V ml khí CO2(đktc) Giá trị V A 200 B 224 C 280 D 168 Câu 70: (VDC) Điện phân (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) dung dịch muối nitrat kim loại M (có hóa trị khơng đổi) Sau thời gian t giây, khối lượng dung dịch giảm 6,96 gam catot thu (a) gam kim loại M Sau thời gian 2t giây, khối lượng dung dịch giảm 11,78 gam catot 0,224 lít khí (đktc) Giá trị (a) A 8,64 B 6,40 C 6,48 D 5,60 Câu 71: (TH) Cho chất: Fe, CrO3, Fe(NO3)2, FeSO4, Cr(OH)3, Na2Cr2O7 Số chất phản ứng với dung dịch NaOH A B C D Câu 72: (VD) Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch gồm (4) mol NaOH (b) mol Ca(OH)2 Sự phụ thuộc số mol kết tủa CaCO3 vào số mol CO2 biểu diễn theo đồ thị sau: Tỉ lệ (a - b) tương ứng A 4: B 2:5 C 5:4 D 5:2 Câu 73: (VD) Cho phát biểu sau: (a) Các kim loại Na, K, Ba phản ứng mạnh với nước (b) Kim loại Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp NaNO2 H2SO4 (loãng) (c) Crom bền khơng khí nước màng oxit bảo vệ (d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu dung dịch chứa muối (e) Hỗn hợp Al BaO (tỉ lệ mol tương ứng 1: 1) tan hoàn toàn nước dư (g) Lưu huỳnh, photpho, ancol etylic bốc cháy tiếp xúc với CrO3 Số phát biểu A B C D Câu 74: (VD) Cho (a) mol este X (C9H10O2) tác dụng vừa đủ với (2a) mol NaOH, thu dung dịch khơng phản ứng tráng bạc Số công thức cấu tạo phù hợp X A B C D Câu 75: (TH) Cho phát biểu sau: (a) Tất peptit phản ứng màu biure (b) Muối phenylamoni clorua không tan nước (c) Ở điều kiện thường, metylamin đimetylamin chất khí (d) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Gly nguyên tử oxi (e) Ở điều kiện thường, amino axit chất lỏng Số phát biểu là: A B C D Câu 76: (TH) Cho hỗn hợp gồm Na2O, CaO, Al2O3 MgO vào lượng nước dư, thu dung dịch X chất rắn Y Sục khí CO2 đến dư vào X, thu kết tủa A Al(OH)3 B Mg(OH)2 C MgCO3 D CaCO3 Câu 77: (VDC) Hòa tan hết 28,16 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe3O4 FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 NaNO3, thu 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) khối lượng 5,14 gam dung dịch Z chứa muối trung hòa Dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,285 mol NaOH, thu 43,34 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng Mg X A 34,09% B 25,57% C 38,35% D 29,83% Câu 78: (VDC) Hỗn hợp E gồm chất: X (là este amino axit); Y Z hai peptit mạch hở, nguyên tử nitơ (đều chứa hai loại gốc amino axit, M Y < Mz) Cho 36 gam E tác dụng vừa đủ với 0,44 mol NaOH, thu 7,36 gam ancol no, đơn chức, mạch hở 45,34 gam ba muối glyxin, thu CO2, N2 1,38 mol H2O Phần trăm khối lượng Y E A 43,33% B 20,72% C 27,58% D 18,39% Câu 79: (TH) Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Điện phân NaCl nóng chảy (b) Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ) (c) Cho mẩu K vào dung dịch AlCl3 (d) Cho Fe vào dung dịch CuSO4 (e) Cho Ag vào dung dịch HCl (g) Cho Cu vào dd hỗn hợp Cu(NO3)2 NaHSO4 Số thí nghiệm thu chất khí A B C D Câu 80: (VDC) Este X hai chức, mạch hở, tạo ancol no với hai axit cacboxylic no, đơn chức Este Y ba chức, mạch hở, tạo glixerol với axit cacboxylic không no, đơn chức (phân tử hai liên kết TT) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X Y cần vừa đủ 0,5 mol O2 thu 0,45 mol CO2 Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,16 mol E cần vừa đủ 210 ml dung dịch NaOH 2M, thu hai ancol (có số nguyên tử cacbon phân tử) hỗn hợp ba muối, tổng khối lượng muối hai axit no (a) gam Giá trị (a) A 10,68 B 20,60 C 12,36 D 13,20 - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm ĐÁP ÁN 41-B 42-C 43-C 44-C 45-A 46-A 47-D 48-D 49-D 50-B 51-A 52-D 53-A 54-A 55-C 56-A 57-C 58-B 59-B 60-A 61-D 62-B 63-D 64-C 65-B 66-D 67-B 68-C 69-A 70-C 71-B 72-A 73-D 74-B 75-D 76-A 77-A 78-D 79-C 80-C (http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 41: B Phương pháp: Dựa vào tính chất hóa học HCl: làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ, tác dụng với oxit bazo, bazo, tác dụng với kim loại đứng trước H, tác dụng với muối (điều kiện tạo chất kết tủa bay hơi) Hướng dẫn giải: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑+ H2O Câu 42: C Phương pháp: Đặt công thức rượu no, đơn chức, mạch hở là: CnH2n+1OH Ta có: nCnH2n+1OH = nH2O = nCO2 = 0,15 (mol) => n= nCO2/n rượu =?=>Công thức rượu Hướng dẫn giải: nCO2 = 13,2: 44 = 0,3 (mol) nH2O = 8,1 : 18 = 0,45 (mol) Đặt công thức rượu no, đơn chức, mạch hở là: CnH2n+1OH CnH2n+1OH → nCO2 + (n+1)H2O Ta có: nCnH2n+1OH = nH2O – nCO2 = 0,15 (mol) => n = nCO2/n rrợu = 0,3/0,15= => Công thức rượu là: C2H5OH Câu 43: C Phương pháp: (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 Vì %H = 75% => mGlucozo thực tế = mGlucozo lí thuyết.%H :100% = ? với lượng lí thuyết lượng tính theo PTHH Hướng dẫn giải: ntb = 324 : 162 = (mol) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 →2 (mol) => mGlucozo lí thuyết = 180 = 360 (g) Vì %H = 75% => mGlucozo thực tế = mGlucozo lí thuyết.H :100%=360.75%:100%=270 (g) Chú ý: Để thuận tiện cho tính tốn ta bỏ qua hệ số n phương trình, việc bỏ qua khơng ảnh hưởng đến kết tính tốn Câu 44: C Phương pháp: Dựa vào kiến thức cacbohidrat, este - lipit Hướng dẫn giải: A,B,D C sai chất béo (C17H3COO)3C3H5 trạng thái lỏng điều kiện thường Câu 45: A Phương pháp: PTHH: M+ H2O  M(OH)2 + H2  Tính mol M theo mol H2, sau khối lượng M suy phân tử khối M Hướng dẫn giải: PTHH: M+ H2O  M(OH)2 + H2  0,01 ← 0,01 (mol) => MM = 1,37 : 0,01 = 137 => M nguyên tố Bari (Ba) Câu 46: A Phương pháp: Dựa vào tính chất hóa học Crom hợp chất Hướng dẫn giải: A sai Cr tác dụng với H2SO4 lỗng tạo muối Cr hóa trị (II) PTHH viết lại: Cr +H2SO4 (loãng)  CrSO4 + H2 Câu 47: D Phương pháp: Nung Fe(OH)3 thu chất rắn Fe2O3, bảo toàn nguyên tố Fe: nFe2O3 = 1/2 nFe(OH)3 = ? + m = ? Hướng dẫn giải: nFe(OH)3 = 21,4: 107 = 0,2 (mol) t PTHH: 2Fe(OH)3   Fe2O3 + 3H2O 0,2 0,1 (mol) =>Khối lượng Fe2O3 thu là: 0,1.160 = 16 (g) Câu 48: D Phương pháp: Khí X khơng màu NO, khí mùi khai NH3 Từ sản phẩm thu suy ngược lại thành phần X Hướng dẫn giải: Cu H2SO4 tác dụng với chất X khí khơng màu, hóa nâu khơng khí NO => Trong X nhóm NO3Khi X tác dụng với dd NaOH  khí mùi khai  khí NH3 Vậy công thức X NH4NO3: amoni nitrat an PTHH: Cu + 4H2SO4 + 8NH4NO3 + 4(NH4)2SO4 + 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO↑ NaOH + NH4NO3 + NaNO3 + NH3↑(mùi khai) + H2O Câu 49: D Phương pháp: Bảo tồn khối lượng ta có: mmuối = mamin + mHCl = ? Hướng dẫn giải: Amin + HCl + Muối Bảo tồn khối lượng ta có: mmuối = mamin + mHCl = + 0,05.36,5 = 3,825 (g) Câu 50: b Phương pháp: Dựa vào kiến thức học polime sgk hóa 12 Hướng dẫn giải: Tên gọi polime cơng thức (-CH2-CH2-)n poli etilen Câu 51: A Phương pháp: Dựa vào kiến thức học cacbohidrat Hướng dẫn giải: A Sai glucozo khơng phản ứng thủy phân B C sai, chất khơng phản ứng D sai glucozo phản ứng, saccarozo khơng phản ứng Câu 52: D Phương pháp: Lấy NH3 làm chuẩn, thay H NH3 gốc R ta có: + nhóm đẩy e, tức R no tính bazo RNH2 > NH3 + nhóm hút e, tức R khơng no, vòng thơm tính bazo RNH2 1.0,2 + 2.0,15 = 2x => x= 0,25 (mol) Câu 55: C Phương pháp: mol muối CH3COONa = mol CH3COOC2H5 → mmuối = ? Hướng dẫn giải: nCH3COOC2H5 = 8,8 : 88 = 0,1 (mol) PTHH: CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH 0,1 → 0,1 (mol) => mCH3COONa = 0,1.82 = 8,2 (g) Câu 60: A Phương pháp: Phản ứng trùng ngưng trình tổng hợp polymer dựa vào phản ứng monomer chứa nhóm chất, tạo thành liên kết mạch polymer đồng thời sinh hợp chất phụ H2O Hướng dẫn giải: A Poli (etylen terephatalat) điều chế phản ứng trùng ngưng etylenglicol axit terephatalat t , p , xt  (-O-CH2-CH2-O-OC-C6H4-CO-)n + nH2O nHO-CH2-CH2-OH+ nHOOC-C6H4-COOH  B Poli (metyl metacrylat) điều chế phản ứng trùng hợp metyl metacrylat OOCH3 | t , p , xt  (-CH2-C-)n nCH2=C-COOCH3  | | CH3 CH3 C Poli stiren điều chế phản ứng trùng hợp từ stiren t , p , xt  (CH-CH2-)n nC6H5CH=CH2  | C6H5 D Poli acrilo nitrin điều chế phản ứng trùng hợp nitrin t , p , xt  (-CH2-CH-)n CH2=CH-CN  | CN Câu 61: D Phương pháp: Dựa vào kiến thức học nước cứng kim loại kiềm thổ sgk hóa 12 Hướng dẫn giải: Nước cứng nước chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+ Câu 62: B Phương pháp: Chú ý: Cu phản ứng với HCl phản ứng với muối Fe3+ Hướng dẫn giải: Cu Fe2O3 tác dụng với HCl phản ứng Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O (1) Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2 (2) Vì lượng chất rắn khơng tan Cu nên phương trình (2) FeCl3 phản ứng hết Vậy muối dung dịch X gồm CuCl2 FeCl2 Câu 63: D Phương pháp: Dựa vào kiến thức điều chế kim loại học đại cương kim loại sgk hóa 12 Hướng dẫn giải: Mg điều chế phương pháp điện phân nóng chảy Câu 64: C Phương pháp: Bỏ qua giai đoạn trung gian tạo Y coi Al FeO phản ứng với trực tiếp với H2SO4 Tính tổng mol H2SO4 pư theo PTHH sau: 2A1 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O Hướng dẫn giải: nA1 = 2,7:27 = 0,1 (mol); nFeO = 10,8 : 72 = 0,15 (mol) Bỏ qua giai đoạn trung gian tạo Y coi Al FeO phản ứng với trực tiếp với H2SO4 2A1 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 0,1 → 0,15 (mol) FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O 0,15 → 0,15 (mol) =>  nH SO = 0,15 +0,15 =0,3 (mol) => VH2SO4 = n: CM=0,3 :1 = 0,3 (lít) = 300 (ml) Câu 65: B C6H8O4 độ bất bão hòa k = (6.2+ 2-8)/2 = X không tham gia phản ứng tráng bạc => X không tạo axit HCOOH ancol Y khơng phản ứng với Cu(OH)2 => Y khơng cấu tạo nhóm -OH kề nhau, đun Y với H2SO4 đặc 170°C không tạo anken => Y ancol CH3OH => CTCT X là: CH3OOC-CH=CH-COOCH3 =>Z HOOC-CH=CH-COOH A sai, phân tử X nhóm -CH3 B đúng, Z số cacbon với oxi C Sai, Y ancol metylic CH3OH D Sai, chất Z liên kết đôi C=C phân tử nên làm màu nước brom Câu 66: D X + NaOHY+Z Z + AgNO3/NH3 →T T + NaOH + Y => Y, Z, T số cacbon => Y muối Na, Z anđehit => CTCT X thỏa mãn đáp án D là: CH3COOCH=CH2 CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa (Y) + CH3CHO(Z) t CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O   CH3COONH4(T) + 2Ag↓ + 2NH4NO3 CH3COONH4(T) + NaOH → CH3COONa(Y) + NH3↑ + H2O Câu 67: B Nhận thấy b - c = 4a X liên kết T liên kết m gốc COO liên kết T gốc hidrocacbon C=C Như để hidro hóa hồn tồn mol X cần dùng mol H2 → nx= 0,3 : = 0,15 mol BTKL ta có: mx = 39 - 0,3.2 = 38,4 (g) Khi tham gia phản ứng thủy phân → nC3H5(OH)3 = nx = 0,15 (mol) BTKL: mchất rắn = mx + mNaOH - mC3H5(OH)3 →mchất rắn = 38,4 + 0,7.40 – 0,15.92 = 52,6 (g) Câu 68: C Phương pháp: Từ kiện thu số mol muối natri panmitin natri oleat → công thức triglixerit ban đầu tạo gốc axit olein gốc axit panmitin với glixerol Từ kết luận nhận định hay sai Hướng dẫn giải: => CTCT X là: A đúng, phân tử X liên kết với liên kết T nhóm -COO- liên kết  C=C nhóm C17H33 B C sai, công thức phân tử X C33H102O6 D đúng, X liên kết T C=C nhóm C17H33 Câu 69: A nNa2CO3 = 0,0625 0,08 = 0,005 (mol) ; nKHCO3 = 0,0625.0,12 = 0,0075 (mol) nHCl = 0,125.0,1 = 0,0125 (mol) nNa2CO3 0, 005 Ta co   nKHCO3 0, 0075 Khi cho từ từ dd hỗn hợp Na2CO3 NaHCO3 vào dd HCl phản ứng xảy theo tỉ lệ Na2CO3 NaHCO3 ban đầu 2:3 Ta thấy: nH+ = 0,0125 < 2nCO32- + nHCO3- = 0,0175 nên lượng H+ thiếu Đặt nNa2CO3 = 2a (mol); nNaHCO3 = 3a (mol) PTHH: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O 2a → 4a → 2a (mol) NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2T + H2O 3a → 3a → 3a (mol) → n HCl = 7a = 0,0125 => a = 1/560 (mol) + VCO2(đktc) = a.22,4 = 5.1/560.22,4 = 0,2 (lít) = 200 (ml) Câu 70: C x k M Trong t giây trình xảy điện cực Tại catot (-) Tại anot (+) M+n + xe → Mo H2O → O2 + 4H+ + 4e a Số mol e trao đổi ta: ne trao đổi = x = ka => nO2 = ka/4 M Khối lượng dd giảm 6,96 gam →a + 32ka/4 = 6,96 → a + 8ka = 6,96 (1) Trong 2t giây số mol e trao đổi mối điện cực 2ka Tại catot (-) Tại anot (+) +n o M + xe → M H2O → O2 + 4H+ + 4e 2H2O + 2e → H2 + 2OHTại catot: nH2 = 0,01 =>nM = (2ka – 0,02)/x Tại anot: nO2 = 2ka/4 = 0,5ka (mol) - Khối lượng dd giảm = mM + mH2 + mO2 2ka  0, 02  M+0,01.2+0,5ka.32 =11,78 x 2ka  0, 02  +16ka = 11,76 k Đặt hóa trị kim loại M hóa trị x Đặt : 0, 01 +8ka = 5,88(2) k 0, 01 Thế (1) vào (2) 6,96   5,88  k  k 108 x x Ta có: k =   M M 108 + Chọn x= M = 108 (Ag) thỏa mãn 1 Thế k = vào (1) → a+8 a =6,96 → a =6, 48(g) 108 108 Câu 71: B Phương pháp: Dựa vào tính chất hóa học chất để xác định chất phản ứng với dung dịch NaOH Hướng dẫn giải: chất phản ứng với NaOH gồm: CrO3, Fe(NO3)2, FeSO4, Fe(OH)3, Na2Cr2O7 PTHH: CrO3 + H2O + H2CrO4; H2CrO4 + 2NaOH → Na2CrO4 + 2H2O Fe(NO3)2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaNO3 FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4 Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O Na2Cr2O7 + 2NaOH + 2Na2CrO4 + H2O Câu 72: A + nCaCO3 max = nCa(OH)2 = b = 0,25 mol Tại nCO2=0,7 mol: Phản ứng tạo Ca(HCO3)2 NaHCO3  BTNT "Ca": nCa(HCO3)2 = nCa(OH)2 = 0,25 mol BTNT "C": nCO2 = 2nCa(HCO3)2 + nNaHCO3 => 0,7 = 2.0,25 + nNaHCO3 => nNaHCO3 = 0,2 mol BTNT "Na": nNaOH = nNaHCO3 = a = 0,2 mol => a : b = 0,2 : 0,25 = 4:5 Câu 73: D (a) (b) đúng, PTHH: 3Cu + 2NO3- + 8H+ → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O (c) (d) đúng, PTHH: Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2 (Vậy dung dịch muối thu gồm muối: CuCl2, FeCl2, FeCl3 dư) (e) Giải thích: BaO + H2O  Ba(OH)2 mol mol  2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(A1O2)2 + 3H2 → 0,5du 0,5 => Al tan hết (g) CrO3 tính oxi hóa mạnh nên lưu huỳnh, photpho, ancol etylic bốc cháy gặp CrO3 Vậy tất phát biểu Câu 74: B Phương pháp: X este đơn chức, phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:2 nên X este phenol Do X khơng phản ứng tráng bạc nên X khơng dạng HCOOR' Từ HS viết CTCT phù hợp với X Hướng dẫn giải: X este đơn chức, phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:2 nên X este phenol Do X phản ứng tráng bạc nên X khơng dạng HCOOR' Vậy CTCT phù hợp X là: Câu 75: D (a) sai, đipeptit khơng phản ứng màu biure (b) sai, muối phenylamoni clorua tan nước (c) HS ghi nhớ amin chất khí điều kiện thường: metylamin, đimetylamin, trimetylamin, etylamin (d) đúng, CTCT: H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH nguyên tử O (e) sai, điều kiện thường amino axit chất rắn kết tinh Vậy tất phát biểu 12 Câu 76: A Phương pháp: Viết PTHH xảy từ xác định thành phần dung dịch X suy kết tủa thu sục CO2 dư vào dung dịch X Hướng dẫn giải: Na2O + H2O → 2Na+ + 2OHCaO + H2O  Ca2+ + H2O Al2O3 + 2OH-  2A1O2- + H2O Vậy dung dịch X chứa Na+, Ca2+, AlO2, OH- (có thể dư) Khi sục CO2 dư vào dd X: CO2 + OH- → HCO3 CO2 + A1O2- + H2O → Al(OH)3↓ + HCO3 Vậy kết tủa thu sau phản ứng Al(OH)3 Câu 77: A Phương pháp: Bảo toàn khối lượng, bảo tồn ngun tố, bảo tồn điện tích Hướng dẫn giải: Khi cho Z tác dụng với BaCl2 dư kết tủa thu BaSO4 => nBaSO4 = 0,715 mol => nH2SO4 = 0,715 mol Khi cho Z tác dụng với NaOH vừa đủ thu khí NH3: ANH3 = 0,025 mol => nNH4+ = 0,025 mol nNaOH = 2nMg2+ + 2nFe2+ + 3nFe3+ + nNH4+ = 1,285 (mol) BTĐT cho dd Z: 2nMg2+ + 2nFe2+ + 3nFe3+ + nNH4+ + nNa+ = 2nSO42Hay 1,285 + nNa+ = 2.0,715 => nNa+ = 0,145 mol => nNaNO3 = 0,145 mol Ta sơ đồ sau: nOH- (hidroxit) = 1,285 – 0,025 = 1,26 mol => mMg, Fe =43,34 – 1,26.17 = 21,92 gam => mz = 21,92 +0,145.18+ 0,025.18 +0,715.96 = 94,345 gam BTKL: mH2O = 28,16 +0,715.98 +0,145.85 – 5,14 – 94,345 = 11,07 gam => nH2O = 0,615 mol BTNT “H”: nH2 = (0,715.2 - 4.0,025 – 0,615.2)/2 = 0,05 mol Đặt số mol CO2, NO, N2 x, y, z x + y + z = 0,2 – 0,05 44x + 30y + 28z + 0,05.2 = 5,14 y + 22 +0,025 = 0,145 (BTNT “N”) Giải hệ x= 0,04; y= 0,1; z = 0,01 => nFeCO3 = nCO2 = 0,04 mol mO(Fe3O4) = 28,16 – mMg,Fe – mco3 = 28,16 – 21,92 – 0,04,60 = 3,84 gam => nO(Fe3O4) = 0,24 mol => nFe3O4 = 0,06 mol => mMg = 28,16 – 0,06.232 – 0,04.116 = 9,6 gam => %mMg = 34,09% Câu 78: Phương pháp: Bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, quy đổi peptit biện luận Hướng dẫn giải: BTKL: nH2O = mx + m NaOH - m muoi – mancol > mH2O = 36+0, 44.40 – 45,34 – 7,36 = 0,9 gam → nH2O = 0,05 mol npeptit = 14,0 = 0,05 mol G/s: Gly - Na (x mol), Val – Na(y mol)  x  y  0,1  0, 44  x  0,31   97 x  139 y  111.0,1  y  0, 03 CH : a CONH : 0, 44  Quy doi:E   H 2O : 0, 05 Cn H n  2O : b mCH2= mE- mCONH – mH2O –mancol = 8,82(g) → a= 0,63(mol) O2 E   H 2O : 0,63  0, 44.0,5  0,05  nH2O  ancol chay   1,38 CnH2n+2O → (n+1) H2O +0,48.(14n+18) = 7,36 →n=2(C,H,OH) 0, 48  0, 48 n 1 0, 48  14n  18   7,36  n   C2 H 5OH  n 1 => neste = n ancol =7,36:46 = 0,16 mol Ta thấy nGly-Na > neste nên este este Gly (Gly-C2H5) nN(peptit) = 0,44 – 0,16 = 0,28 mol 0, 28  N peptit   5,  =>Y pentapeptit (c mol), Z hexapeptit (d mol) 0, 05 c  d  0, 05 c  0, 02   5c  6d  0, 28 d  0, 03 Mà d= nval-Na => Y không chứa Val; Z chứa 1Val Gly  C2 H : 0,16  E Glym Ala5n  n  5 : 0, 02  nGly  0,16  0, 02n  0, 03m  0,31  Glym Ala5mVal  m   : 0, 03  2n  3m  15  n  3; n  Gly  C2 H : 0,16 0, 02.331  100%  18,39% Gly3 Ala2 : 0, 02  mY  36 Gly Ala Val : 0, 03  Câu 79: C Phương pháp: Viết PTHH từ suy thí nghiệm thu chất khí Hướng dẫn giải: dpnc  Na + Cl2 (a) NaCl  dpdd (b) 2CuSO4 + 2H2O   2Cu + O2 + 2H2SO4 => thu khí Cl2 (c) 2K + 2H2O → 2KOH + H2 => thu khí O2 AlCl3 + 3KOH + Al(OH)3 + 3KCl => thu khí H2 Al(OH)3 + KOH → KAlO2 + 2H2O (d) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu => không thu khí (e) Ag khơng phản ứng với HCl (g) 3Cu + 8H+ + 2NO3 → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O => thu khí NO Vậy tất thí nghiệm thu khí sau phản ứng Câu 80: Trong 0,16 mol E chứa x mol X y mol Y nE = x + y = 0,16 nNaOH = 2x + 3y = 0,42 => x= 0,06 y= 0,1 (mol) => nX : nY = 3: Trong m gam E chứa X( 3e mol) Y( 5e mol) X=C3H6(OH)2 + 2HCOOH +?CH2 – 2H2O Y = C3H5(OH)3 + 3HCOOH + ?CH2 – 3H2O -3H2 Quy đổi m gam E thành: C3H6(OH)2: 3e C3H5(OH)3: 5e HCOOH: 21e CH2: u H2: -15e H2O: -21e nO2 = 4.3e +3,5.5e + 0,5.21e + 1,5u - 0,5.1,5e = 0,5 nCO2 = 3.3e + 3.5e + 21e + u = 0,45 => e = 0,005 u = 0,225 n muối no = 6e = 0,03 (mol) n muối không no = 15e = 0,075 (mol) Muối no muối khơng no tương ứng k g nhóm CH2 nCH2 = 0,03k + 0,075g = 0,225 => 2k + 5g = 15 Do k> g> nên k= 2,5 g = nghiệm Vậy muối no gồm HCOONa: 0,03 (mol) ; CH2: 0,03k = 0,075 (mol) => m muối no = 3,09 Tỉ lệ: 81 mol E → 3,09 gam muối no => 0,16 mol E → a gam muối no => a = 12,36 (g) Đáp án C ... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 033 38.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 41: B Phương pháp: Dựa vào tính chất hóa học HCl: làm... đáp án D là: CH3COOCH=CH2 CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa (Y) + CH3CHO(Z) t CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O   CH3COONH4(T) + 2Ag↓ + 2NH4NO3 CH3COONH4(T) + NaOH → CH3COONa(Y) + NH3↑ + H2O Câu 67:... 5e mol) X=C3H6(OH)2 + 2HCOOH +?CH2 – 2H2O Y = C3H5(OH )3 + 3HCOOH + ?CH2 – 3H2O -3H2 Quy đổi m gam E thành: C3H6(OH)2: 3e C3H5(OH )3: 5e HCOOH: 21e CH2: u H2: -15e H2O: -21e nO2 = 4.3e +3, 5.5e +
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 hóa học chuyên sư phạm hà nội lần 3 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 hóa học chuyên sư phạm hà nội lần 3 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn