(Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau hữu cơ trong nhà lưới quy mô hộ gia đình trên địa bàn xã Hóa Trung huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

63 72 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:49

Đánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau hữu cơ trong nhà lưới quy mô hộ gia đình trên địa bàn xã Hóa Trung huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau hữu cơ trong nhà lưới quy mô hộ gia đình trên địa bàn xã Hóa Trung huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau hữu cơ trong nhà lưới quy mô hộ gia đình trên địa bàn xã Hóa Trung huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau hữu cơ trong nhà lưới quy mô hộ gia đình trên địa bàn xã Hóa Trung huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau hữu cơ trong nhà lưới quy mô hộ gia đình trên địa bàn xã Hóa Trung huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau hữu cơ trong nhà lưới quy mô hộ gia đình trên địa bàn xã Hóa Trung huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau hữu cơ trong nhà lưới quy mô hộ gia đình trên địa bàn xã Hóa Trung huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau hữu cơ trong nhà lưới quy mô hộ gia đình trên địa bàn xã Hóa Trung huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau hữu cơ trong nhà lưới quy mô hộ gia đình trên địa bàn xã Hóa Trung huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LỘC VĂN HOÀN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HÌNH TRỒNG RAU HỮU TRONG NHÀ LƢỚI QUY HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HĨA TRUNG, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Định hƣớng đề tài Chun ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Hƣớng nghiên cứu : Phát triển nông thôn : Kinh tế & PTNT : 2014 - 2018 Thái Nguyên - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LỘC VĂN HOÀN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HÌNH TRỒNG RAU HỮU TRONG NHÀ LƢỚI QUY HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HĨA TRUNG, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Định hƣớng đề tài Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hƣớng dẫn : Chính quy : Hƣớng nghiên cứu : Phát triển nông thôn : K46 - PTNT - N02 : Kinh tế & PTNT : 2014 - 2018 : TS Bùi Đình Hòa Thái Ngun - 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn “Đánh giá hiệu áp dụng hình trồng rau hữu nhà lưới quy hộ gia đình địa bàn Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”, em nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, tổ chức cá nhân Em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực luận văn Trước hết, em xin chân thành cảm ơn trường Ðại học Nông lâm Thái Nguyên đào tạo, giảng dạy, giúp đỡ cho em trình học tập nghiên cứu trường Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, TS Bùi Đình Hòa trực tiếp bảo, hướng dẫn khoa học giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu, hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới thầy giáo khoa KT& PTNT tạo điều kiện giúp đỡ Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, cán UBND Hóa Trung nhiệt tình, tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian thực tập địa phương Xin chân thành cảm ơn tất bạnđộng viên, giúp đỡ nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến q báu để em hồn thành khóa luận Do thời gian nghiên cứu hạn, luận văn em khơng tránh khỏi thiếu sót, sơ xuất, em mong nhận đóng góp thầy giáo tồn thể bạn để khóa luận em hoàn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn! ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Cụm từ đầy đủ ATTP An toàn thực phẩm BVMT Bảo vệ môi trường BVTV Bảo vệ thực vật GSL Glucosinonates UBND Ủy ban nhân dân RHC Rau hữu iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Sự khác RHC với loại rau khác Bảng 4.1: Tình hình sử dụng đất đai Hóa Trung 21 Bảng 4.2: Mức chi phí đầu tư trồng rau hộ gia đình năm 25 Bảng 4.3: sở vật chất hình RHC ăn mầm 28 Bảng 4.4: Một số thông tin hộ điều tra 32 Bảng 4.5: Diện tích trồng rau hộ điều tra 32 Bảng 4.6: Chi phí bình qn hộ gia đình sản xuất RHC 33 Bảng 4.7: Kết thu hoạch RHC ăn 34 Bảng 4.8: Thu nhập hộ gia đình trồng RHC ăn 35 Bảng 4.9: Tổng thu chi kì sản Xuất RHC ăn mầm 36 Bảng 4.10: Sản lượng thu hoạch tiêu thụ RHC ăn mầm hộ gia đình 37 Bảng 4.11: Lợi nhuận sản xuất RHC ăn mầm sau 38 Bảng 4.12: Đánh giá mức độ rủi ro hộ trồng rau 40 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: RHC muống bị bệnh, sinh vật phá hoại Hình 4.1: hình sản xuất RHC rộng 18 m2 26 Hình 4.2: hình RHC Ủy ban nhân dân 27 Hình 4.3: hình trồng RHC ăn mầm hộ gia đình 29 Hình 4.4: hình trồng RHC ăn mầm hộ gia đình 29 v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv MỤC LỤC v Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 sở lí luận đề tài 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Một số vấn đề RHC 2.1.2.1 Sự khác RHC loại rau khác 2.1.2.2 Cách nhận biết rau hữu với loại rau an toàn, rau thường khác6 2.1.2.3 Phân loại RHC 2.1.2.4 Mùi vị 2.1.2.5 Công dụng RHC ăn mầm 2.1.2.6 Một số loại bệnh thường gặp 2.1.2.7 Đặc điểm lợi ích rau hữu 2.1.3 Một số đặc điểm chung hình RHC 11 2.1.4 Mục đích sản xuất RHC 11 2.1.5 Ý nghĩa việc phát triển hình trồng RHC 12 vi 2.2 sở thực tiễn 12 2.2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ RHC giới 12 2.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ RHC Việt Nam 13 2.2.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ RHC tỉnh Thái Nguyên 15 2.2.4 Kinh nghiệm địa phương khác 16 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 18 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 18 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 18 3.1.3 Địa điểm nghiên cứu 18 3.1.4 Thời gian nghiên cứu 18 3.2 Nội dung nghiên cứu 18 3.3 Phương pháp nghiên cứu 18 3.3.1 Phương pháp thu thập thông tin số liệu 18 3.3.2 Phương pháp phân tích thơng tin 19 3.3.3 Phương pháp sử lý thông tin 19 Phần 4: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 20 4.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế - hội Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 20 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 20 4.1.1.1 Vị trí địa 20 4.1.1.2 Địa hình, địa mạo 20 4.1.1.3 Khí hậu 20 4.1.1.4 Thủy văn 21 4.1.1.5 Hiện trạng sử dụng đất quy hoạch 21 4.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 21 4.1.2.1 Điều kiện kinh tế 21 vii 4.1.2.2 Điều kiện hội 22 4.2 Thực trạng sản xuất RHC địa bàn Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 23 4.3 Nghiên cứu hình RHC cách thiết kế hình RHC hộ gia đình 25 4.3.1 Nghiên cứu hình RHC ăn 25 4.3.2 Nghiên cứu hình RHC ăn mầm 27 4.3.3 Ngun tắc thực hình sản xuất RHC 30 4.4 Đánh giá hiệu kinh tế, hội, môi trường việc sản xuất RHC địa bàn Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 32 4.4.1 Tình hình chung hộ điều tra 32 4.4.2 Hiệu kinh tế hình RHC 33 4.4.2.1 Hiệu hình RHC ăn 33 4.4.2.2 Hiệu hình trồng RHC ăn mầm 36 4.4.3 Hiệu hội 38 4.4.4 Hiệu môi trường 39 4.4.5 Đánh giá mức độ rủi ro hộ hình trồng rau 39 4.5 Đề xuất giải pháp 40 4.5.1 Giải pháp nhằm nhân rộng, phổ biến hình trồng RHC 40 4.5.2 Một số giải pháp thúc đẩy phát triển hình sản xuất RHC hộ gia đình địa phương 41 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Kiến nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 I Tài liệu tiếng Việt 44 II Tài liệu từ Internet 44 PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Việt Nam quốc gia ngành sản xuất nơng nghiệp giữ vai trò chủ đạo việc phát triển kinh tế Chính việc đầu tư cho phát triển ngành nông nghiệp cần quan tâm cấp quyền Nơng nghiệp ngành sản xuất lớn bao gồm nhiều ngành: trồng trọt, chăn ni, sơ chế nơng sản lĩnh vực rau quan trọng Rau loại thực phẩm quan trọng thiếu đời sống hàng ngày, rau cung cấp vitamin A, B, C, E, K loại khoáng chất Ca, P, Fe muối khoáng chất xơ cần thiết cho phát triển thể người Nước ta ưu điều kiện tự nhiên lao động dồi tiềm lớn việc sản xuất loại rau như: dưa chuột, khoai tây, cà chua, su hào, bắp cải đem lại giá trị kinh tế cao Hiện nhiều sở sản xuất rau chưa đáp ứng yêu cầu ngày cao thị trường, chí người bán người mua khó phân biệt “rau sạch”, “rau an tồn” Nhiều tụ điểm chạy theo lợi nhuận mà nhập loại rau rẻ nguồn gốc khơng rõ ràng, khơng sở để truy xuất nguồn gốc làm lòng tin người dân rau hữu giải pháp tốt cho nhu cầu người dân Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên chủ yếu hoạt động sản xuất nông nghiệp cụ thể trồng lúa rau màu Trên địa bàn hoạt động sản xuất rau màu chủ yếu theo hình thức tự phát, phân tán chưa theo quy hoạch Người dân sản phẩm rau rau an tồn, nhiên chưa đơn vị kiểm chứng rõ ràng chất lượng chưa thực đảm bảo số hộ gia đình địa bàn tự sản xuất RHC nhà lưới để phục vụ nhu cầu sinh hoạt Thậm chí hộ bán sản phẩm thị trường đem lại nguồn thu nhập cho hộ 40 Bảng 4.12: Đánh giá mức độ rủi ro hộ trồng rau (Đơn vị tính %) Tiêu trí Thị trường tiêu thụ Khơng rủi ro Ít rủi ro Trung bình Rủi ro cao Rủi ro cao 12 41,6 45,4 Đầu vào 54,7 42,7 2,6 0 Điều kiện tự nhiên 23,4 75,5 1,1 0 Dịch bệnh 8,6 52,6 26 12,8 Tài 40,6 57,2 2,2 0 (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) Kết chứng minh hộ sản xuất rau cho nghề trồng rau rủi ro người sản xuất hồn tồn n tâm đầu tư sản xuất không ngành giúp bảo vệ sức khỏe gia đình mà ngành phát triển lâu dài mãi hứa hẹn đem lại khoản lợi tức cho người sản xuất 4.5 Đề xuất giải pháp 4.5.1 Giải pháp nhằm nhân rộng, phổ biến hình trồng RHC - Thay đổi nhận thức, suy nghĩ người dân việc hành động, hình thao khảo để người dân thấy cần thiết RHC - Tăng cường nghiên cứu khoa học để quy trình trồng chăm sóc RHC cho xuất chất lượng cao tăng hiệu kinh tế - Công tác tập huấn, chuyển giao kĩ thuật sản xuất RHC đối tượng, phù hợp với người dân - Lựa chọn hình đối thoại tuyên truyền phát cho người dân - Chuyền miệng: để người sản xuất tự lan truyền, chia sẻ thông tin lợi ích RHC 41 4.5.2 Một số giải pháp thúc đẩy phát triển hình sản xuất RHC hộ gia đình địa phương - Tập huấn, tuyên truyền để người trồng rau từ bỏ tư trồng rau theo kiểu truyền thống áp dụng quy chuẩn trồng RHC sản phẩm rau dinh dưỡng cao, chất lượng, bảo vệ sức khỏe môi trường - Tài chợ RHC cho bữa tiệc để quảng bá nhiều người biết đến từ xây dựng thương hiệu cá nhân - Tiếp cận thị trường, giới thiệu sản phẩm gây sốc cho người tiêu dùng - UBND, quyền cần sách, chế thuận lợi cho người dân nhu cầu vốn kỹ thuật trồng RHC 42 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận - Hóa Trung nhiều hộ gia đình sản xuất rau với diện tích trung bình 30 m2/hộ, 23% số hộ sản xuất RHC - hình RHC bao gồm: hình RHC ăn hình RHC ăn mầm, tùy vào hộ chọn hình thức sản xuất khác hình RHC ăn quy từ 20 m2 trở lên, hình RHC ăn mầm quy từ 10 m2 trở lên - Sản xuất RHC lợi nhuận cao, chi phí bỏ RHC ăn hàng năm bỏ từ 300 nghìn đồng để sản xuất thời gian trồng kéo dài, thích hợp với hộ gia đình nhiều đất, lợi nhuận lên đến triệu đồng RHC ăn mầm chi phí ban đầu từ triệu đồng chi phí sản xuất hàng năm từ 1,2 triệu đồng, nhiều ưu việt, thời gian sản xuất ngắn, thích hợp cho hoạt động kinh doanh, lợi nhận hàng năm 40 triệu đồng - RHC giúp người sử dụng sức khỏe tốt, ngăn ngừa bệnh tật, giảm nguy ung thư, tăng tuổi thọ người - hình RHC biện pháp tốt việc cải tạo đất đai, bảo vệ môi trường - Sản xuất RHC nghề gặp rủi ro, người sản xuất yên tâm trồng rau nghề cần thiết nhu cầu sinh hoạt người 5.2 Kiến nghị quan, tổ chức nhà nước: - Tổ chức lớp tập huấn kĩ thuật sản xuất RHC cho người dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia sản xuất RHC, bảo vệ sức khỏe, mơi trường - sách, chế thuận lợi cho người dân nhu cầu nguồn vốn 43 Gia đình, cá nhân hình sản xuất RHC: - Duy trì, phát triển mở rộng hình rau có, tận dụng tối đa hiệu quỹ đất mặt - Thay đổi cách nghĩ hình trồng RHC, mạnh dạn áp dụng phương pháp kĩ thuật trồng RHC vào sản xuất loại bỏ hoàn toàn phân bón hóa học, thuốc BVTV, hóa chất - Người sản xuất mạnh dạn đầu tư thực hình trồng RHC để bảo vệ sức khỏe gia đình người thân - Truyền đạt, chia sẻ cho người xung quanh để họ sản xuất 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt UBND Hóa Trung, 2018, Báo cáo số 03/UBND-ĐC “Về việc thực cơng tác thống kê diện tích đất đai 2017 Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ” UBND Hóa Trung, 2017, Báo cáo số 60/BC-UBND “Tóm tắt kết ước thực nhiệm vụ kinh tế - hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018” Trương Đích (2000), Kỹ thuật trồng giống lạc, đậu đỗ, rau ăn củ mới, Nxb Nông Nghiệp Mai Thị Phương (1999), Kỹ thuật trồng số loại rau cao cấp, Nxb Nông nghiệp Nguyễn Thị Minh Phương (2008), Bảo quản chế biến hoa tươi, Nxb Tri thức Trần Khắc Thi, Trần Ngọc Hùng (2005), Kỹ thuật trồng rau sạch, Nxb Nông Nghiệp Trần Thế Tục, Nguyễn Ngọc Kính (2005), Kỹ thuật trồng số rau giàu vitamin, Nxb Nông nghiệp II Tài liệu từ Internet http://amigoschem.vn/tinh-hinh-tieu-thu-thuc-pham-huu-co-tai-my-va-thegioi/ https://baomoi.com/can-canh-trout-lake-nong-trai-thuc-pham-huu-co-lonnhat-nuoc-my/c/21156111.epi 10 http://dungcunongnghiep.vn/rau-an-toan-la-gi-rau-sach-la-gi-rau-vietgapla-gi-rau-huu-co-la-gi-bid70.html 45 11 http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/bi-quyet-lam-giau/vuonrau-huu-co-cho-thu-nhap-350-trieuthang-cua-dao-dien-trea208710.html 12 https://www.foodnk.com/5-dau-hieu-de-nhan-biet-rau-huu-co.html 13 https://www.mard.gov.vn/Pages/nong-dan-song-khoe-nho-trong-rau-huuco.aspx PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN NƠNG HỘ TRỒNG RAU TẠI HĨA TRUNG, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN Tên người vấn: LỘC VĂN HOÀN Lớp: K46-PTNT-N02 Ngày vấn: Mã số phiếu: I Thông tin ngƣời đƣợc vấn: Họ, tên chủ hộ: Số điện thoại: Giới tính:  Nam  NữTuổi:……… Trình độ văn hóa (số năm học): .(năm) Số người hộ: (Trong tuổi lao động: Ngoài tuổi lao động: ) Số người gia đình tham gia sản xuất nơng nghiệp (người) Số năm trồng rau (kinh nghiệm): (năm) II Tình hình sản xuất năm 2017 Diện tích: Tổng diện tích đất nơng nghiệp: m2 Tổng diện tích trồng rau m2 Loại rau canh tác: Các loại rau lách Muống Cải Húng Khác Diện tích (m2) Số mùa vụ/năm Doanh thu năm 2017: Sản lƣợng (kg) Loại Giá bán (.000đ/kg) Doanh thu lách Muống Cải Húng Khác Tổng Hình thức tiêu thụ: Chỉ tiêu Hình thức bán lách  Thương lái  Chợ  gia đình sử dụng  Khác Muống  Thương lái  Chợ  gia đình sử dụng  Khác Cải  Thương lái  Chợ  gia đình sử dụng  Khác Húng  Thương lái  Chợ  gia đình sử dụng  Khác Rau khác Số lƣợng nơi tiêu thụ  Thương lái  Chợ  gia đình sử dụng  Khác 4.1 Ơng/bà biết trước giá rau khơng?  Có Khơng 4.2 Ơng/bà biết giá rau qua phương tiện nào?  Hội khuyến nông Báo, đài, internet Từ nông hộ khác  Nguồn khác:……………………………… 4.3 Giá bán rau định thu mua?  Thương lái Nông hộ Theo giá thị trường  Khác:……………………………………… 4.4 Ơng/bà thấy giá bán hợp lý khơng?   Khơng Vì III Chi phí sản xuất: Chi phí đầu tư ban đầu Nông cụ Số lƣợng Đơn giá (.000 đồng) Thời gian sử dụng Máy bơm Bình phun thuốc Dàn Màng phủ cho đất Tấm bạc Công cụ khác Chi phí biến đổi 2.1 Cơng lao động: Số lƣợng (ngƣời/vụ) Số ngày thuê (ngày/vụ) Đơn giá (đồng/ngày) Lao động nhà Lao động thuê 2.2 Chi phí vật chất CHỈ TIÊU Giống Thuốc trừ sâu Thuốc Thuốc dưỡng (B1, kích thich) NPK Phân bón Lân vơ ………… Chuồng Phân Xanh bón Phân hữu hữu khác Điện Nước ĐƠN VỊ LÁCH SL Giá Kg/vụ Gói/vụ Kg/Vụ Kg/vụ KW/vụ Khối/vụ MUỐNG SL Giá CẢI HÚNG SL Giá SL Giá IV Nhận thức chung nông hộ rủi ro trồng rau: Mức độ rủi ro đo theo thang điểm sau: Không rủi ro2 Ít rủi ro3 Trung bình4 Rủi ro Rủi ro cao Bảng đánh giá Chỉ tiêu Thị trường tiêu thụ Mức độ Giá bán Khơng nơi tiêu thụ Vận chuyển khó khan Sản phẩm không đạt chuẩn Chất lượng giống Giá Chất lượng Nguồn cung cấp Giá Thuốc bảo Chất lượng vệ thực vật Nguồn cung cấp 5 Chất lượng hệ thống vườn Nguồn nước tưới Đầu vào Phân bón Yếu tố ảnh hưởng Dịch bệnh Sâu bọ, côn trùng Mưa bão hạn hán Ẩm độ, nhiệt độ Sương muối Vốn đầu tư ban đầu Lãi suất tiền vay cao Nguồn vay Thế chấp vay Điều kiện tự nhiên Tài Đánh giá chung mức độ nhận thức Chỉ tiêu Mức độ rủi ro 1.Thị trường tiêu thụ Đầu vào Dịch bệnh Điều kiện tự nhiên 5 Tài Sau trả lời câu hỏi trên, ông/bà cho biết nghề trồng rau nào?  Không rủi ro Ít rủi ro  Trung bình  Rủi ro Rủi ro cao Mức độ thiệt hại Mức độ Tƣơng Không Không đáng Yếu tố Thấp đối thiệt kể (5- thấp hại (dƣới 15%) (16- 5%) 30%) Trung Tƣơng bình đối lớn (31- (51- 50%) 60%) Lớn Rất lớn (61- (trên 80%) 80%) TT tiêu thụ Đầu vào Dịch bệnh ĐK Tự nhiên Tài Chính V Vấn đề sản xuất rau an tồn, rau hữu Ơng/bà tham gia chương trình sản xuất rau an tồn khơng?  Có, số năm tham gia:……(năm) Khơng Nếu ơng/bà tham gia sản xuất rau theo tiêu chuẩn nào?  VietGap GlobalGap Rau an toànRau  Rau hữu cơ Rau mầm hữu  Khác: Ông/bà nêu số loại bệnh thường gặp sản xuất RAT? Ơng/bà biết thơng tin chương trình sản xuất rau hữu đâu?  Hội khuyến nông Báo, đài, internet Từ nông hộ khác  Nguồn khác:……………………………… Ơng/bà nhu cầu sản xuất rau hữu khơng? có khơng (Nếu trả lời câu hỏi phần IV mục 5) Ông/bà sản xuất RHC chưa? có khơng Nếu trả lời tiếp câu hỏi: Ơng/bà (sẽ) sản xuất với diện tích bao nhiêu? (M2) Ông/bà sản xuất phục vụ gia đình hay kinh doanh? Sản lượng hàng ngày (dự kiến) cho loại rau bao nhiêu? Loại rau ông/bà (dự kiến) sản xuất gì? Ơng/bà hiểu biết (nắm được) kỹ thuật trồng rau hữu chưa?ở mức độ nào?(chưa biết gì, biết, hiểu, vững) Ông/bà học kỹ thuật trồng RHC từ phương tiện nào? Nguyên liệu Đơn vị Giá thể Bao Khay Khay Vòi tưới, Máy bơm Chiếc Số lƣợng Đơn giá (.000 đồng) Thành tiền (.000 đồng) Dàn Dao, Kéo cắt Chiếc Điện, nước Hạt giống Kg Lao động Người Tổng Ơng/bà sản xuất với kinh phí nào?(chi phí ban đầu) Bảng giá bán rau STT Loại rau Đơn vị tính Giá bán Thành tiền Ông/bà cảm nhận sản phẩm RHC? (ngon, giá thành, thị trường, kỹ thuật…) Hội khuyến nông giúp đỡ ơng/bà gì?  Thơng tin chương trình sản xuất RHC  Hướng dẫn tham gia chương trình sản xuất RHC  Hướng dẫn quy trình sản xuất, thu hoạch, bảo quan RHC  Hỗ trợ nông hộ gặp khó khăn sản xuất  Hỗ trợ khâu tiêu thụ (thông tin giá bán, thương lái, thị trường …)  Khác: Hoạt động hội Khuyến nơng giúp ích cho ông/bà không?  Có Không Ý kiến ông/bà: VI Thông tin khác Ơng/bà tham gia bảo hiểm sản xuất khơng?  Có Khơng: Ơng/bà vay vốn tín dụng:  Khơng Nguồn vay đâu: Ơng/bà cho biết nguồn thu nhập gia đình:(có thể bỏ qua để đảm bảo tính bảo mật cá nhân) Nguồn thu nhập Nông nghiệp Sản xuất rau Cây công nghiệp Khác Tổng thu nhập Lương Làm thuê Phi nông nghiệp CBCNVC Buôn bán Khác Tổng thu nhập Mức thu nhập/năm Nhận định ông/bà tham gia sản xuất rau hữu cơ: Thuận lợi: Khó khăn: Đề xuất ý kiến giải khó khăn: Kiến nghị nông hộ lên địa phương để tham gia sản xuất rau hữu cơ: (khi chưa tham gia) Ngƣời đƣợc vấn (ký, ghi rõ họ tên) Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ông/bà!!! ... Đình Hòa Thái Ngun - 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn Đánh giá hiệu áp dụng mơ hình trồng rau hữu nhà lưới quy mơ hộ gia đình địa bàn xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LỘC VĂN HOÀN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG MƠ HÌNH TRỒNG RAU HỮU CƠ TRONG NHÀ LƢỚI QUY MƠ HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HĨA TRUNG, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH... Các hộ gia đình có mơ hình trồng RHC hộ sản xuất rau thường, rau Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Thực địa bàn xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau hữu cơ trong nhà lưới quy mô hộ gia đình trên địa bàn xã Hóa Trung huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, (Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá hiệu quả áp dụng mô hình trồng rau hữu cơ trong nhà lưới quy mô hộ gia đình trên địa bàn xã Hóa Trung huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn