Quy trình tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa” của ngân hang vietcombank

11 69 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:22

Operations Management QUY TRÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA” CỦA NGÂN HANG VIETCOMBANK Trong quốc gia Ngân hàng ln có vai trò quan trọng nhà kinh tế học ví “quả tim” thực chức bơm “máu” cho kinh tế hoạt động Những biến động thị trường ngân hàng, tài tiền tệ nước giới Việt Nam thời gian gần cho ta thấy quan trọng hệ thống Ngân hàng kinh tế Cuộc khủng hoảng tài Mỹ nói manh nha xuất từ lâu thực xảy vào năm 2008 với nguyên nhân nhà phân tích kết luận bùng nổ việc cho vay nợ chuẩn Nguyên nhân sâu xa “khủng hoảng nợ chuẩn” Mỹ, theo tác giả Mạc San phân tích trang http://vneconomy.vn, bắt nguồn từ bất cân đối nguồn vốn tín dụng tồn cầu (nguồn: http://vneconomy.vn/62186P0C6/khung-hoang-no-duoi-chuantai-my-tu-a-den-z.htm) Chính tác động khủng hoảng mà kinh tế tồn cầu nói chung kinh tế Việt nam nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hậu khủng hoảng chưa tới hồi kết Có thể nói nhiều mảng hoạt động kinh doanh Ngân hàng hoạt động tín dụng ln tiềm ẩn nhiều rủi ro có ảnh hưởng lớn đến hiệu tồn vong Ngân hàng Chính tính chất quan trọng hoạt động nên Ngân hàngquy định, quy trình chặt chẽ để kiểm sốt tốt chất lượng Nơi Tơi cơng tác Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam ngoại Page of 11 Operations Management lệ Sau Tơi xin trình bày bước “Quy trình tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa” Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam (sau gọi tắt Quy trình) Về tổng quan Quy trình có đặc điểm phân chia làm giai đoạn khác từ khâu tiếp xúc với khách hàng khâu cuối lý hợp đồng giải chấp tài sản bảo đảm Trong thực theo Quy trình, cán tín dụng phải tn thủ theo quy định, quy trình khác quy định cho vay, quy chế miễn giảm lãi, sách bảo đảm tín dụng, quy định trích lập dự phòng rủi ro, quy chế xử lý nợ có vấn đề nhiều văn quy định khác pháp luật Trong phạm vi viết Tôi đề cập đến bước mà không đề cập đến chi tiết yêu cầu hồ sơ chi tiết nội dung hồ sơ Bước 1: TT Tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn đánh giá ban đầu Các bước công việc Bộ phận thực Tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn khách hàng, tập hợp hồ Phòng Tín sơ theo danh mục quy định, kiểm tra sơ, thơng tin liên quan đến nhu cầu tín dụng cụ thể : phương án kinh doanh, nguồn trả nợ, biện pháp bảo đảm tiền vay … 1.2 Thẩm định đề xuất tín dụng Page of 11 dụng Operations Management TT Các bước công việc Bộ phận thực Thẩm định rủi ro đề xuất cấp tín dụng khách Phòng Tín hàng Nguồn thơng tin thẩm định lấy từ hồ sơ dụng thu thập, nguồn thông tin nội nguồn thơng tin từ bên ngồi Lập Báo cáo thẩm định đề xuất tín dụng theo mẫu với Phòng Tín nguyên tắc: phải phản ánh đầy đủ, rõ ràng, trung thực thể dụng mạch lạc, rõ ràng, không tẩy xố 1.3 TT Tập hợp hồ sơ trình cấp đủ thẩm quyền phê duyệt Hồ sơ đề Phòng Tín xuất tín dụng dụng Phê duyệt tín dụng Các bước công việc Bộ phận thực 1.4 TT Căn nội dung thẩm định đề xuất cho vay, cấp Cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt … thẩm quyền Ký Hợp đồng tín dụng, chấp, cầm cố Hợp đồng liên quan Các bước công việc Bộ phận thực Căn nội dung tín dụng duyệt, phòng tín dụng Phòng Tín chọn mẫu Hợp đồng phù hợp để dự thảo Hợp đồng ký dụng với khách hàng gửi khách hàng xem xét ký Tổ chức ký Hợp đồng với khách hàng theo nội Phòng Tín dung điều kiện tín dụng duyệt dụng Page of 11 Operations Management TT Các bước công việc Bộ phận thực Giám đốc 1.5 Lập thông báo theo mẫu đồng thời gửi tồn hồ sơ gốc Phòng Tín cho phận Quản lý nợ để cập nhật hệ thống, lưu trữ hồ sơ dụng Nhập liệu hệ thống công nghệ thông tin lưu trữ hồ sơ TT Các bước công việc Bộ phận thực Kiểm tra hồ sơ phòng Tín dụng bàn giao, đối chiếu với Phòng điều khoản phê duyệt Quản lý nợ Mở Hợp đồng tín dụng hệ thống đảm bảo nội dung Phòng thơng tin nhập vào hệ thống khớp với nội dung tín Quản lý nợ dụng phê duyệt Gửi gốc giấy tờ cần thiết đến phận liên quan Phòng để hạch tốn, để lưu trữ …, Quản lý nợ Bước 2: TT Rút vốn vay Các bước công việc Bộ phận thực Tiếp nhận hồ sơ rút vốn vay, kiểm tra, phân tích, đánh giá Phòng Tín rủi ro lập thơng báo tác nghiệp gửi phòng Quản lý nợ dụng Kiểm tra chi tiết điều kiện tín dụng phê duyệt, so Phòng sánh đối chiếu hồ sơ rút vốn hợp đồng tín dụng, mở Quản lý nợ tài khoản vay luân chuyển chứng từ rút vốn đến phận liên quan để giải ngân Trả lại phòng Tín dụng sao, lưu trữ hồ sơ gốc giải Page of 11 Phòng Operations Management TT Các bước công việc Bộ phận thực ngân theo quy định Quản lý nợ Bước 3: Quy trình kiểm tra, giám sát tín dụng, phát xử lý dấu hiệu rủi ro 3.1 Quy trình kiểm tra giám sát tín dụng TT Các bước cơng việc Bộ phận thực Phòng Tín dụng chủ động xác lập lịch kiểm tra định kỳ Phòng Tín đột xuất, phương thức kiểm tra loại hồ sơ, giấy tờ cần dụng thiết lập chụp Gửi 01 kế hoạch kiểm tra cho phòng Quản lý nợ để phối hợp Thực kiểm tra : Phòng Tín a) Chủ động nắm thơng tin từ khách hàng thực kế dụng hoạch kiểm tra định Kết kiểm tra phải thể Báo cáo/Biên kiểm tra Giám sát việc thực kiểm tra: phòng Quản lý nợ nhắc Phòng nhở phòng tín dụng hồn thành việc kiểm tra theo kế hoạch Quản lý nợ 3.2 Phát xử lý trường hợp có dấu hiệu rủi ro a) Các cán tham gia quy trình tín dụng có nhiệm vụ hỗ trợ phòng tín dụng việc phát dấu hiệu rủi ro: Page of 11 Operations Management  Phòng quản lý nợ thơng báo kịp thời cho Phòng tín dụng trường hợp khơng thực lịch trả nợ khách hàng để có biện pháp kịp thời  Phòng tín dụng theo dõi kịp thời nắm bắt thông tin, phát dấu hiệu rủi ro liên quan đến Khách hàng, đánh giá mức độ rủi ro xảy để báo cáo cấp cao b) Khi phát có dấu hiệu rủi ro, Phòng tín dụng phải thực hiện:  Xác định phân loại nguyên nhân dẫn đến rủi ro;  Trường hợp đánh giá có nhiều khả tổn thất Ngân hàng, phòng Tín dụng báo cáo Giám đốc tình hình đề xuất xin phê duyệt biện pháp cần thiết phù hợp với thơng tin khả có  Chuyển hồ sơ gốc cho phòng Quản lý nợ đồng thời theo dõi thực biện pháp xử lý phê duyệt Bước 4: TT Thu nợ Các bước công việc Bộ phận thực Liệt kê khoản nợ chuẩn bị đến hạn 10 ngày tới Phòng để chuyển phòng Tín dụng đơn đốc nhắc nợ Quản lý nợ Thông báo nợ đến hạn tới khách hàng Phòng Tín dụng Trường hợp thấy khách hàng khơng có khả trả nợ Phòng Tín Page of 11 Operations Management TT Các bước công việc Bộ phận thực hạn, tùy thuộc vào nguyên nhân chủ quan hay khách quan, dụng lập đề xuất biện pháp thích hợp để cấp thẩm quyền định Tính tốn, kiểm tra lại lãi, phí, giá trị nợ đến hạn phải thu để Phòng thơng báo phận quản lý tài khoản khách hàng để thu nợ Quản lý nợ Trường hợp khoản vay bị chuyển nợ q hạn phải thơng báo Phòng kịp thời đến phòng Tín dụng để phối hợp thực theo quy Quản lý nợ trình xử lý nợ hạn Bước 5: TT Xử lý khoản nợ có vấn đề Các bước công việc Bộ phận thực Khi khoản vay bị chuyển thành nợ hạn, phòng Quản lý Phòng nợ thơng báo cho phòng Tín dụng để tiếp tục nhắc nợ Quản lý nợ khách hàng đề xuất biện pháp thích hợp Chủ động rà sốt, phân tích ngun nhân nợ q hạn, thực Phòng Tín xếp hạng lại Khách hàng thực bước tiếp dụng theo theo Quy trình xử lý nợ có vấn đề Bước 6: Thanh lý hợp đồng giải chấp tài sản đảm bảo Page of 11 Operations Management TT Các bước công việc Bộ phận thực Sau toàn nợ thuộc Hợp đồng tín dụng thu hồi Phòng đầy đủ, lập Thơng báo đóng hồ sơ vay, giải chấp tài sản để Quản lý nợ gửi phòng Tín dụng Lấy gốc Hồ sơ tài sản bảo đảm bàn giao Hồ sơ cho Phòng phòng Tín dụng Quản lý nợ Nhận hồ sơ gốc từ phòng Quản lý nợ hướng dẫn, bàn Phòng Tín giao hồ sơ gốc cho khách hàng dụng Nhận xét, đánh giá: Về quy trình đảm bảo tính thuận tiện cho khách hàng giao dịch cửa với phòng Tín dụng đồng thời đảm bảo tính an tồn, loại trừ rủi ro tác nghiệp tách bạch phận thẩm định phận lưu trữ hồ sơ cập nhật hệ thống Trong thực tế triển khai quy trình, số điểm chưa thuận lợi cần phải xem xét lại - Thứ nhất: Hồ sơ luân chuyển qua tối thiểu 04 khâu (1: tập hợp, kiểm tra, thẩm định hồ sơ để trình duyệt; 2: duyệt hồ sơ; 3: kiểm tra lại hồ sơ, cập nhật hệ thống chuyển hồ sơ đến phận liên quan; 4: hạch toán giải ngân) dẫn đến khoảng thời gian từ khách hàng đề nghị rút vốn đến giải ngân tương đối lâu Để cải thiện giảm bớt khâu (phòng Tín dụng tiếp nhận hồ sơ sau bàn giao thẳng cho Page of 11 Operations Management phòng Quản lý nợ kiểm tra, cập nhật hệ thống) khâu (phòng Tín dụng tiếp nhận hồ sơ, đánh giá, thẩm định sau bàn giao thẳng cho phòng Quản lý nợ kiểm tra, cập nhật hệ thống) Trong trường hợp cần cân nhắc đến mức độ rủi ro khách hàng và\hoặc tính chất, mức độ rủi ro hồ sơ rút vốn mà quy định cho phù hợp - Thứ hai: Chưa tận dụng hết lợi mạng lưới phòng giao dịch việc phê duyệt tín dụng, giải ngân thực trụ sở điều bất tiện cho khách hàng việc lại giao dịch với giao dịch đơn giản, giá trị nhỏ điều kiện phê duyệt tín dụng rõ ràng Để giải vấn đề này, cần phân loại, đánh giá khách hàng chi tiết quy định thêm chức cho phòng giao dịch việc kiểm tra hồ sơ, hạch toán giải ngân cho khách hàng Các trường hợp cần quy định rõ hạn mức kiểm tra, giải ngân, điều kiện phê duyệt tín dụng phải rõ ràng chi tiết Sau học môn học Quản trị tác nghiệp, với kiến thức thu nhận từ giáo trình qua giảng Giảng viên, cá nhân nhận thấy tất học phần áp dụng vào cơng việc nhiên mức độ áp dụng có khác Hai học phần áp dụng rõ ràng “Hệ thống sản xuất Lean “Quản trị chất lượng” nhiên để áp dụng vào thực tiễn “Hệ thống sản xuất Lean” khó áp dụng phụ thuộc vào q nhiều yếu tố đòi hỏi tính đồng cao để Page of 11 Operations Management áp dụng kiến thức Tôi dự định áp dụng “Quản trị chất lượng” vào hoạt động đơn vị nơi Tơi cơng tác Tại Phòng Tín dụng nơi Tơi quản lý có chức nhiệm vụ đầu mối thiết lập, trì phát triển khách hàng doanh nghiệp, giới thiệu bán sản phẩm dịch vụ Ngân hàng tới doanh nghiệp Để thực tốt chức nhiệm vụ đòi hỏi nhân viên tín dụng phải có tác phong chun nghiệp, nắm vững toàn dịch vụ, nghiệp vụ ngân hàng Theo khía cạnh đo lường dịch vụ : mơ hình SERVQUAL khía cạnh độ tin cậy dịch vụ, đáp ứng tới khách hàng yếu tố vật chất trang thiết bị, hệ thống thơng tin đảm bảo đáp ứng chất lượng tới khách hàng Tơi ưu tiên cơng tác tuyển dụng đào tạo cán bao gồm đào tạo lại cán cũ Cách thức thực chủ yếu giao quyền cho nhân viên, dựa vào ý thức, sức mạnh cá nhân, nhóm nhân viên kết hợp với hỗ trợ lạnh đạo nhằm giúp nhân viên có đảm bảo dịch vụ thấu cảm Khi cán cá nhân Tơi có kiến thức, lịch thiệp, khả truyền cảm tới khách hàng ý thức lắng nghe ý tới yêu cầu khách hàng chất lượng dịch vụ đạt mong muốn hài lòng khách hàng mục tiêu phấn đấu khơng ngừng tồn thể cán Vietcombank Tài liệu tham khảo: Page 10 of 11 Operations Management - Slide Quản trị Sản xuất tác nghiệp – Tiến sỹ Nguyễn Danh Nguyên - Giáo trình Quản trị hoạt động - Chương trình đào tạo thạc sĩ QTKD quốc tế Griggs University - Nguồn Internet Page 11 of 11 ... Management lệ Sau Tơi xin trình bày bước Quy trình tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa” Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam (sau gọi tắt Quy trình) Về tổng quan Quy trình có đặc điểm phân... khâu tiếp xúc với khách hàng khâu cuối lý hợp đồng giải chấp tài sản bảo đảm Trong thực theo Quy trình, cán tín dụng phải tn thủ theo quy định, quy trình khác quy định cho vay, quy chế miễn giảm... Tín xuất tín dụng dụng Phê duyệt tín dụng Các bước công việc Bộ phận thực 1.4 TT Căn nội dung thẩm định đề xuất cho vay, cấp Cấp có thẩm quy n xem xét phê duyệt … thẩm quy n Ký Hợp đồng tín dụng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa” của ngân hang vietcombank , Quy trình tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa” của ngân hang vietcombank

Từ khóa liên quan