QUY TRÌNH HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

12 58 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:21

QUY TRÌNH HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG I LỜI MỞ ĐẦU Cùng với đời phát triển Nhà Nước Thuế không tạo nguồn thu cho Chính phủ hoạt động mà cơng cụ để phân phối lại thu nhập, tạo công xã hội thuế đóng vai trò quan trọng hệ thống công cụ quản lý kinh tế vĩ mơ Chính phủ Ở Việt nam, Luật thuế GTGT đời (thay cho thuế doanh thu) thành cơng lớn q trình cải cách hệ thống thuế, có ý nghĩa lịch sử hoạt động quản lý kinh tế Đảng Nhà nước ta Quả vậy, sau năm thực Luật thuế GTGT chứng tỏ ưu như: Khắc phục tính trùng lặp thuế doanh thu, thúc đẩy phát triển sản xuất, khuyến khích xuất Song bên cạnh thành tựu đạt được, thuế GTGT nhiều bất cập trình thực hiện, đặc biệt tình trạng lợi dụng việc hồn thuế GTGT để bòn rút NSNN diễn phổ biến gây thất thoát lớn cho NSNN Đối với thủ đô Hà nội, doanh nghiệp Cơng nghiệp chiếm vị trí quan trọng cấu kinh tế tồn thành phố, đóng góp lớn số thu cho NSNN Hàng năm hoàn thuế GTGT doanh nghiệp chiếm tỷ trọng không nhỏ số thu tồn Cục Cơng tác hồn thuế GTGT doanh nghiệp thời gian vừa qua đem lại nhiều kết tốt Tuy nhiên tồn nhiều hạn chế bao doanh nghiệp khác, hạn chế đặt đòi hỏi phải nghiên cứu vấn đề hồn thuế nói chung thực trạng cơng tác hồn thuế doanh nghiệp Công nghiệp điạ bàn Hà nội nói riêng để nắm bắt kẽ hở, gian lận cơng tác hồn thuế từ đưa giải pháp hợp lý để ngăn chặn tình trạng đảm bảo cho việc hoàn thuế GTGT doanh nghiệp Công nghiệp điạ bàn Hà nội đạt kết tốt II QUY TRÌNH HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Bước 1: Giải hồ sơ hoàn thuế Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau: Bộ phận giải hồ sơ hồn thuế: a) Phân tích hồ sơ hồn thuế: - Căn hồ sơ đề nghị hoàn thuế NNT số liệu kê khai NNT có CQT, như: + Đối chiếu thông tin hồ sơ hoàn thuế với liệu đăng ký thuế hệ thống tin học CQT; + Đối chiếu số thuế đề nghị hoàn số liệu liên quan đến số thuế hoàn hồ sơ hoàn thuế với liệu khai thuế hàng tháng NNT có liên quan hệ thống ứng dụng tin học CQT (chương trình ứng dụng QLT, ) như: số thuế đầu ra, số thuế đầu vào (lưu ý phân bổ số thuế GTGT đầu vào), số thuế nộp, số thuế đề nghị hoàn kỳ (chỉ tiêu [42] Tờ khai thuế GTGT có liên quan), số thuế khấu trừ, - Phối hợp với phận QLN để xác định số nợ tiền thuế, tiền phạt NNT thời điểm hoàn thuế làm bù trừ với số thuế hồn trường hợp nợ tiền thuế, tiền phạt, cụ thể: + Bộ phận giải hồ sơ lập Phiếu xác nhận tình trạng nợ thuế NNT (mẫu số 04/QTr-HT ban hành kèm theo Quy trình này), chuyển phận QLN; trường hợp NNT thuộc Cục Thuế quản lý trực tiếp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất Chi cục Thuế quản lý NNT Chi cục Thuế quản lý có dự án sử dụng đất thuê đất huyện, thị xã, quận khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chuyển Phiếu xác nhận tình trạng nợ thuế đến Chi cục Thuế nơi phát sinh khoản thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất + Bộ phận QLN, Chi cục Thuế xác nhận số tiền thuế, tiền phạt nợ, tính chất nợ (tính đến thời điểm xác nhận nợ) chuyển cho phận đề nghị đối chiếu nợ Thời hạn phận QLN, Chi cục Thuế phải chuyển kết đối chiếu nợ cho phận giải hồ sơ hồn thuế chậm khơng q 01 (một) ngày làm việc trường hợp CQT 02 (hai) ngày làm việc trường hợp khác, kể từ ngày nhận văn đề nghị đối chiếu nợ Phiếu xác nhận tình trạng nợ thuế NNT kết xác nhận tình trạng nợ thuế NNT cấp có thẩm quyền duyệt ký gửi qua đường thư điện tử gắn chữ ký số Trường hợp chưa sử dụng chữ ký số sau phải gửi văn giấy Trường hợp NNT nợ tiền thuế, tiền phạt khơng đề nghị bù trừ dự thảo Thơng báo tạm dừng hoàn thuế (mẫu số 05/QTr-HT ban hành kèm theo Quy trình này, nêu rõ lý dừng hồn theo quy định Điểm 6.4.1 Mục I Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC, thời hạn dừng hồn khơng q 10 ngày kể từ ngày CQT có thơng báo dừng hồn, thời hạn khơng tính vào tổng số thời gian giải hồ sơ hồn thuế theo quy định), trình thủ trưởng CQT duyệt ký gửi NNT Hết thời hạn ghi Thơng báo tạm dừng hồn thuế, NNT khơng xuất trình chứng từ nộp thuế chưa lập giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN ghi rõ nội dung đề nghị bù trừ khoản phải nộp gửi CQT xử lý bù trừ tiếp tục giải hồ sơ hoàn thuế theo quy định Trường hợp NNT cam kết không nợ thuế Sổ theo dõi thu nộp thuế Sổ theo dõi nợ thuế NNT CQT nợ thuế, phận giải hồ sơ phối hợp với phận QLN xác định nợ chờ điều chỉnh giải hồn thuế, đồng thời thơng báo NNT đối chiếu nợ thuế với CQT - Trong trình phân tích hồ sơ hồn thuế: + Đối với số thuế chưa đủ điều kiện hồn thuế, thiếu thơng tin cần giải trình, bổ sung tài liệu: Dự thảo Thơng báo giải trình, bổ sung thơng tin, tài liệu (mẫu số 01/KTTT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TTBTC), trình thủ trưởng CQT duyệt ký gửi NNT Trường hợp NNT giải trình trực tiếp CQT: Lập Biên làm việc (mẫu số 02/KTTT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC) theo quy định; Thông báo cho phận tiếp nhận hồ sơ để theo dõi, ghi nhận thời hạn giải trình bổ sung NNT Trường hợp NNT giải trình bổ sung mà chưa đủ theo u cầu CQT dự thảo Thơng báo giải trình, bổ sung thơng tin, tài liệu (lần 2), trình thủ trưởng CQT duyệt ký gửi NNT (Thời hạn NNT giải trình, bổ sung thơng tin, tài liệu theo hướng dẫn Khoản 1(b) Điều 55 Thông tư số 28/2011/TT-BTC: không 10 ngày làm việc thông báo lần 10 ngày làm việc thơng báo lần hai, kể từ ngày CQT có thơng báo u cầu giải trình bổ sung; Thời gian chờ NNT giải trình, bổ sung thơng tin, tài liệu khơng tính tổng số thời gian giải hồ sơ hoàn thuế CQT) + Đối với số thuế xác định đủ điều kiện hoàn thuế: Lập Phiếu đề xuất hoàn thuế (mẫu số 06/QTr-HT ban hành kèm theo Quy trình này) thực tiếp công việc nêu Điểm 1(b) Bước để giải hồn thuế Thời gian thực cơng việc nêu chậm không 03 (ba) ngày làm việc - Trường hợp hết thời hạn theo Thông báo mà NNT khơng giải trình bổ sung theo u cầu, giải trình, bổ sung (lần 2) khơng chứng minh số thuế khai thực hiện: + Lập Phiếu nhận xét hồ sơ hoàn thuế (mẫu số 03/QTr-HT ban hành kèm theo Quy trình này); + Dự thảo Thông báo việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau (mẫu số 01/HT-TB ban hành kèm theo Thơng tư số 28/2011/TT-BTC), trình thủ trưởng CQT duyệt ký gửi NNT; + Chuyển hồ sơ đến phận giải hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hồn thuế sau có liên quan để tiếp tục giải hoàn thuế Thời gian thực công việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hồn thuế sau chậm khơng q 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn giải trình bổ sung kể từ ngày nhận văn giải trình bổ sung (lần 2) NNT không chứng minh số thuế khai b) Đề xuất hoàn thuế: - Dự thảo Quyết định hồn thuế mẫu số 01/QĐHT ban hành kèm theo Thơng tư số 28/2011/TT-BTC Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN mẫu số 02/QĐHT ban hành kèm theo Thơng tư số 28/2011/TT-BTC số thuế hồn (kèm theo thông tin số tài khoản, ngân hàng/KBNN nơi NNT mở tài khoản trường hợp lựa chọn hình thức hồn trả chuyển khoản số CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp trường hợp lựa chọn hình thức hồn trả tiền mặt địa NNT để phận KK&KTT có đủ lập lệnh hồn trả), và/hoặc Thơng báo việc khơng hồn thuế (mẫu số 02/HT-TB ban hành kèm theo Thơng tư số 28/2011/TT-BTC) - Chuyển tồn hồ sơ đề nghị thẩm định đến phận Pháp chế để thẩm định theo quy định hành - Sau nhận ý kiến thẩm định phận Pháp chế: Bộ phận giải hồ sơ tổng hợp ý kiến thực hiện: + Nếu kết thẩm định trí với nội dung dự thảo: trình thủ trưởng CQT duyệt, ký định hoàn thuế + Nếu kết thẩm định khơng trí với nội dung dự thảo: tổng hợp ý kiến đề xuất hướng xử lý trình thủ trưởng CQT xem xét định Thời gian thực công việc nêu chậm không 01 (một) ngày làm việc Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau: Bộ phận giải hồ sơ hoàn thuế: a) Kiểm tra hồ sơ CQT: - Phối hợp với phận QLN, Chi cục Thuế để xác định nợ thuế làm bù trừ với số thuế hồn trường hợp nợ tiền thuế, tiền phạt theo quy định Điểm 1(a) Bước - Kiểm tra sơ hồ sơ hoàn thuế dự thảo Quyết định kiểm tra hoàn thuế trụ sở NNT (mẫu số 03/KTTT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC), trình thủ trưởng CQT duyệt ký gửi NNT - Đối chiếu với kế hoạch tra để tránh trùng lặp Thời gian thực công việc nêu chậm không 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau phận phân loại hồ sơ phận giải hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau chuyển đến b) Kiểm tra hoàn thuế trụ sở NNT: - Thực công việc kiểm tra thuế trụ sở NNT theo quy định Quy trình Kiểm tra thuế Tổng cục Thuế, xác định rõ số thuế hồn số thuế khơng hồn; số nợ tiền thuế, tiền phạt Lưu ý: + Đối chiếu số liệu, chứng từ liên quan với bảng kê kèm theo văn đề nghị hoàn thuế; + Đối chiếu, phân tích điều kiện thủ tục hàng hố, dịch vụ xuất để khấu trừ, hồn thuế GTGT đầu vào; + Đối chiếu, phân tích điều kiện thủ tục hàng hoá, dịch vụ mua vào liên quan đến số thuế đề nghị hoàn; - Trường hợp NNT đến làm việc trực tiếp CQT theo văn đề nghị CQT: Lập Biên làm việc (mẫu số 02/KTTT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC) theo quy định; thông báo cho phận tiếp nhận hồ sơ để theo dõi, ghi nhận thời hạn làm việc NNT c) Đề xuất hoàn thuế: - Căn kết luận kiểm tra hoàn thuế trụ sở NNT, gồm: biên kiểm tra; định xử lý kết kiểm tra, kết xác nhận nợ tài liệu có liên quan (nếu có), lập Phiếu đề xuất hồn thuế (mẫu số 06/QTr-HT ban hành kèm theo Quy trình này) Trường hợp số nợ tiền thuế, tiền phạt biên kiểm tra hồn thuế có chênh lệch với kết xác nhận nợ phận QLN, Chi cục Thuế thực đối chiếu lại với phận QLN, Chi cục Thuế có liên quan - Thực bước công việc quy định Điểm 1(b) Bước để trình cấp có thẩm quyền định hồn thuế Thời gian thực công việc nêu chậm không 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày có kết luận kiểm tra hồn thuế trụ sở NNT d) Trường hợp qua kiểm tra trước hoàn thuế trụ sở NNT, CQT xác định NNT có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế; CQT có kế hoạch tra NNT, nhận đơn khiếu nại, tố cáo NNT, nhận yêu cầu phải tra thuế quan nhà nước có thẩm quyền liên quan CQT thông báo việc tạm dừng giải hồ sơ hoàn thuế để tiến hành tra thuế gửi cho NNT CQT tiếp tục giải hồ sơ hồn thuế sau có kết luận tra Việc thực tra thuế trụ sở NNT theo quy định Quy trình Thanh tra thuế Tổng cục Thuế, xác định rõ số thuế hồn số thuế khơng hồn; số nợ tiền thuế, tiền phạt Trường hợp việc giải hồ sơ hoàn thuế phận thuộc CQT thực tồn bước cơng việc từ phân loại hồ sơ đến trình đề nghị thủ trưởng CQT định hồn thuế phận phải lập đầy đủ nội dung, in ký Phiếu đề xuất hoàn thuế (mẫu số 06/QTr-HT ban hành kèm theo Quy trình này), khơng phải in Phiếu phân loại hồ sơ hoàn thuế Phiếu nhận xét hồ sơ hoàn thuế Trường hợp việc thực phân loại hồ sơ hoàn thuế giải hồ sơ hoàn thuế thuộc diện “hoàn thuế trước, kiểm tra sau” phận thuộc CQT thực hiện, trình giải hồ sơ xác định hồ sơ hoàn thuế thuộc diện “hoàn thuế trước, kiểm tra sau” chuyển sang diện “kiểm tra trước, hoàn thuế sau” phải chuyển cho phận khác thực lập đầy đủ nội dung, in ký Phiếu nhận xét hồ sơ hoàn thuế (mẫu số 03/QTr-HT ban hành kèm theo Quy trình này), khơng phải in Phiếu phân loại hồ sơ hồn thuế làm trình thủ trưởng CQT thơng báo hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hồn thuế sau chuyển kèm theo hồ sơ đến phận có liên quan Bước 2: Thẩm định pháp chế - Bộ phận Pháp chế thực thẩm định pháp chế hồ sơ hoàn thuế theo nội dung thẩm định quy định Quy chế thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật văn hành CQT cấp Tổng cục Thuế, bao gồm nội dung như: thủ tục hồ sơ đề nghị hoàn thuế, pháp lý xác định đối tượng trường hợp hoàn thuế, thẩm quyền trình tự ban hành định hồn thuế - Bộ phận Pháp chế chuyển trả kết thẩm định kèm theo toàn hồ sơ đến phận đề nghị thẩm định - Thời gian thẩm định chậm không 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị thẩm định hoàn thuế Bước 3: Quyết định hoàn thuế Phê duyệt hoàn thuế: Thủ trưởng CQT duyệt hồ sơ hoàn thuế, ký định hoàn thuế văn có liên quan theo thẩm quyền quy định Thời gian thực chậm không 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ trình Lưu hành văn hoàn thuế: a) Bộ phận HCVT thực hiện: - Thực thủ tục đăng ký văn “đi” theo quy định - Nhập vào chương trình ứng dụng QHS ngành Thuế hồ sơ NNT QLCV trường hợp khác theo quy định - Chuyển định hoàn thuế văn có liên quan sau: + Gửi định hồn thuế văn có liên quan (nếu có) qua đường bưu cho NNT trường hợp NNT không đến nhận trực tiếp CQT theo phiếu hẹn trả kết quả; trường hợp NNT đến nhận trực tiếp CQT theo phiếu hẹn trả kết Bộ phận HCVT chuyển cho Bộ phận “một cửa” trả kết giải hồ sơ cho NNT + Chuyển định hoàn thuế văn có liên quan đến phận có liên quan thuộc CQT lưu trữ theo chế độ quy định Trường hợp Chi cục Thuế ban hành định hồn thuế GTGT NNT khơng nợ tiền thuế, tiền phạt loại thuế khác sau bù trừ mà NNT số tiền thuế hồn phải chuyển 01 định hoàn thuế Cục Thuế để lập lệnh hoàn trả Trong trường hợp hoàn thuế nêu trên, phận KK&KTT nhận 01 định hồn thuế để lập lệnh hoàn trả theo quy định + Gửi văn có liên quan (nếu có) cho quan có liên quan qua đường bưu b) Bộ phận “một cửa” trả kết giải hồ sơ cho NNT đến nhận trực tiếp CQT theo Phiếu hẹn trả kết Trường hợp thời trả kết theo đường bưu mà NNT chưa nhận kết giải hồn thuế NNT liên hệ trực tiếp với CQT trả kết phận “một cửa” Thời gian thực công việc nêu ngày làm việc chậm đầu ngày làm việc kể từ nhận định hoàn thuế văn có liên quan thủ trưởng CQT ký Lập lưu hành lệnh hoàn trả khoản thu NSNN: Căn định hoàn thuế (kèm theo thông tin số tài khoản, ngân hàng/KBNN nơi NNT mở tài khoản trường hợp lựa chọn hình thức hoàn trả chuyển khoản số CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp trường hợp lựa chọn hình thức hoàn trả tiền mặt địa NNT phận giải hồ sơ hoàn thuế cung cấp), phận KK&KTT thực hiện: - Dự thảo Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN (mẫu số 01/LHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC) trường hợp khơng nợ tiền thuế, tiền phạt có số tiền hồn trả sau bù trừ nợ thuế Đối với hồ sơ hoàn thuế GTGT NNT Chi cục Thuế quản lý trực tiếp Chi cục Thuế khơng phải lập lệnh hồn trả Căn phương thức hồn trả, quy trình hồn thuế bù trừ nợ, trả lãi chậm giải hoàn thuế, hình thức chi trả cho NNT như: trả tiền mặt, trả vào tài khoản KBNN ngân hàng, hoàn trả KBNN khác địa bàn, để lập lệnh hoàn trả đảm bảo đối tượng liên quan có đủ chứng từ để theo dõi, hạch tốn đối chiếu toán theo quy định Điều 53 Thơng tư số 28/2011/TT-BTC - Trình thủ trưởng CQT duyệt, ký lệnh hoàn trả - Phối hợp với phận HCVT để thực thủ tục đăng ký văn “đi” theo quy định (lệnh hoàn trả phải đánh số thứ tự theo dõi riêng) - Chuyển lệnh hoàn trả kèm theo 01 định hoàn thuế cho KBNN có liên quan Thời gian thực công việc nêu 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận định hoàn thuế thủ trưởng CQT ký - Căn định hoàn thuế, lệnh hồn trả (đã có xác nhận KBNN): Thực hạch tốn hồn trả, thu nợ thuế, trả lãi chậm giải hoàn thuế lưu trữ theo quy định ... nghị thẩm định hoàn thuế Bước 3: Quy t định hoàn thuế Phê duyệt hoàn thuế: Thủ trưởng CQT duyệt hồ sơ hoàn thuế, ký định hoàn thuế văn có liên quan theo thẩm quy n quy định Thời gian thực chậm... TRỊ GIA TĂNG Bước 1: Giải hồ sơ hoàn thuế Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau: Bộ phận giải hồ sơ hồn thuế: a) Phân tích hồ sơ hoàn thuế: - Căn hồ sơ đề nghị hoàn thuế NNT... chiếu thơng tin hồ sơ hoàn thuế với liệu đăng ký thuế hệ thống tin học CQT; + Đối chiếu số thuế đề nghị hoàn số liệu liên quan đến số thuế hoàn hồ sơ hoàn thuế với liệu khai thuế hàng tháng NNT
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TRÌNH HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG , QUY TRÌNH HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn