Test luat de thi

7 62 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 06:36

1 BÀI THI TRẮC NGHIỆM VĂN BẢN LUẬT Môn thi: Luật Thời gian làm bài: 30 câu/25 phút Họ tên: Ngày sinh: Điện thoại: Email: Ngày thi: Hướng dẫn: Mỗi câu trả lời điểm Mỗi câu có MỘT đáp án Trả lời cách khoanh tròn vào đáp án Anh/Chị cho Phiếu trả lời trắc nghiệm Đề thi thử vào Ngân hàng vị trí Tổng hợp Đề thi Luật Theo Quy định NHNN, ngân hàng TM sử dụng tối đa bao nhiêu% nguồn vốn ngắn hạn huy động vay trung dài hạn: a 20% b 30% c 50% d 60% Quy định NHNN, NHTM phải thường xuyên đảm bảo tỷ lệ khả chi trả loại đồng tiền thời gian 30 ngày là: a) 25% b) 50% c) 75% d) 100% Để nâng cao hệ số CAR, Ngân hàng cần thực biện pháp nào: a Tăng vốn điều lệ b Giảm tài sản có rủi ro c Tăng vốn tự có kết hợp với giảm tài sản có rủi ro d Tăng tài sản có rủi ro Các Tài sản "Có" sau có mức rủi ro 0%: a Tiền mặt, vàng b Tiền gửi NHNN VND c Cho vay Tổ chức tín dụng khác d Cho vay đảm bảo giấy tờ có giá TCTD phát hành e Cả a, b d Loại hình tổ chức tín dụng sau KHƠNG ĐƯỢC cung ứng dịch vụ ngoại hối: a Ngân hàng b Tổ chức tài vi mơ c Cơng ty tài d Cơng ty cho th tài Doanh nghiệp hai hay nhiều bên hợp tác thành lập Việt Nam Đề thi thử vào Ngân hàng vị trí Tổng hợp Đề thi Luật sở hợp đồng liên doanh là: a Doanh nghiệp 100% vốn nước b Doanh nghiệp liên doanh c Hợp đồng hợp tác kinh doanh d Hợp đồng BOT Đồng SDR tiền tệ: a Tiền mặt b Tiền tín dụng c Đồng tiền khơng chuyển đổi d Đồng tiền chuyển đổi phần Các công cụ thực sách tiền tệ NHNN bao gồm: a Dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở b Lãi suất, tái cấp vốn, tỷ giá hối đoái c Cả a b sai d Cả a b Tổ chức tín dụng phi ngân hàng không thực hoạt động nào: a Cho vay b Cho thuê tài c Bảo lãnh ngân hàng d Cung ứng dịch vụ toán qua tài khoản 10 Mệnh đề sai cơng ty tài chính: a loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng b chủ thể có tư cách pháp nhân c hoạt động chủ yếu cho thuê tài d Được thành lập hình thức cơng ty cổ phần, cơng ty TNHH 11 Tình trạng kiểm sốt đặc biệt chấm dứt nào: a TCTD giải thể b TCTD phá sản c TCTD hết thời hạn hoạt động d TCTD sáp nhập, hợp vào TCTD khác Đề thi thử vào Ngân hàng vị trí Tổng hợp Đề thi Luật 12 Tổ chức lại tổ chức tín dụng bao gồm: a Chia, tách, hợp nhất, phá sản, chuyển đổi hình thức pháp lý b Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản c Hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý d Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý TCTD nhận tài sản làm biện pháp bảo đảm thức: 13 A Cổ phiếu cuả cơng ty TCTD B Cổ phiếu người vay phát hành C Cổ phiếu TCTD D Khơng đáp án 14 Ngân hàng thương mại không trực tiếp thực hoạt động sau A Bảo lãnh phát hành chứng khoán B Bao toán C Chiết khấu giấy tờ có giá D Tất nghiệp vụ 15 Câu sau Tổng Giám đốc TCTD Có thể kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐTV A TCTD Có thể kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) B tổ chức kinh tế khác Có thể người đại diện phần vốn góp TCTD tổ chức kinh tế C khác D 16 Là người đại diện theo pháp luật TCTD Giới hạn góp vốn, mua cổ phần Ngân hàng vào doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực phép: a Không vượt 11% vốn điều lệ doanh nghiệp nhận vốn góp b Khơng vượt q 11% vốn tự có Ngân hàng c Khơng vượt 11% vốn điều lệ Ngân hàng d Không vượt 11% vốn điều lệ quỹ dự trữ 17 a Dự phòng chung trích : Tổng giá trị khoản nợ từ nhóm đến nhóm Đề thi thử vào Ngân hàng vị trí Tổng hợp Đề thi Luật b Tổng giá trị khoản nợ từ nhóm đến nhóm c Tổng giá trị khoản nợ từ nhóm đến nhóm d Khơng câu 18 Ở VN nay, khoản nợ NHTM phân thành loại nào? A Nhóm khoản nợ đánh giá có khả thu hồi nợ gốc, lãi hạn khoản nợ có khả thu hồi đủ nợ gốc, lãi có dấu hiệu giảm khả trả nợ (gia hạn nợ) B Gồm A, nhóm khơng trả phần hay tồn nợ gốc lãi vòng 180 ngày kể từ ngày đến hạn trả C Gồm B, nhóm khơng trả phần hay tồn nợ gốc lãi vòng 180 ngày kể từ ngày đến hạn trả, nhóm khơng trả phần hay toàn nợ gốc lãi thời gian từ 181 đến 360 ngày kể từ ngày đến hạn trả D Gồm C, nhóm khơng trả phần hay toàn nợ gốc lãi thời gian từ 181 đến 360 ngày kể từ ngày đến hạn trả, nhóm khơng trả phần hay tồn nợ gốc lãi sau 360 ngày, khoản nợ khả thu hồi 19 Đối tượng gửi tiết kiệm ngoại tệ: a Cá nhân người cư trú b Cá nhân người không cư trú c Là cá nhân Việt Nam, cá nhân nước sinh sống hoạt động hợp pháp Việt Nam d 20 Cá nhân Việt Nam Người giám hộ, người đại diện theo pháp luật chủ tài khoản quyền ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản không: a Được quyền ủy quyền sử dụng b Được quyền ủy quyền sử dụng có đồng ý chủ tài khoản c Chỉ ủy quyền trường hợp tài khoản tiền gửi tiết kiệm d Không ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản người giám định hộ, người đại diện theo pháp luật 21 Theo quy định NHNN, ngân hàng thương mại phép trì trạng thái ngoại hối bao nhiêu: a +/- 10% vốn tự có b +/- 15% vốn tự có Đề thi thử vào Ngân hàng vị trí Tổng hợp Đề thi Luật c +/- 20% vốn tự có d +/- 30% vốn tự có 22 Kỳ hạn giao dịch kỳ hạn, hoán đổi đồng Việt Nam với ngoại tệ là: a Từ ngày đến 365 ngày, kể từngày ký hợp đồng giao dịch b Từ ngày đến 365 ngày, kể từngày ký hợp đồng giao dịch c Từ ngày đến 365 ngày, kể từngày ký hợp đồng giao dịch d Từ ngày đến 365 ngày, kể từngày ký hợp đồng giao dịch 23 Loại hình tổ chức tín dụng sau KHÔNG bắt buộc tham gia bảo hiểm tiền gửi: a Ngân hàng b Công ty tài c Tổ chức tài vi mơ d Qũy tín dụng nhân dân 24 Người giám hộ, người đại diện theo pháp luật chủ tài khoản quyền ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản không: e Được quyền ủy quyền sử dụng f Được quyền ủy quyền sử dụng có đồng ý chủ tài khoản g Chỉ ủy quyền trường hợp tài khoản tiền gửi tiết kiệm h Không ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản người giám định hộ, người đại diện theo pháp luật 25 Theo Quy định NHNN, ngân hàng TM sử dụng tối đa bao nhiêu% nguồn vốn ngắn hạn huy động vay trung dài hạn: a 20% b 30% c 50% d 60% 26 Một Tổ chức tín dụng phép đầu tư vào khoản đầu tư thương mại không % vốn điều lệ Doanh nghiệp, Quỹ đầu tư giá trị dự án đầu tư: Đề thi thử vào Ngân hàng vị trí Tổng hợp Đề thi Luật a 9% b 10% c 11% d 13% Theo quy định NHN nay, NHTM (không phải NHTM nhà 27 nước) phép sử dụng tối đa phần trăm vốn huy động vay: a 70% b 80% c 90% d 100% 28 Vốn tự có để tính tỷ lệ an tồn vốn bao gồm khoản nào: a Vốn cấp khoản giảm trừ khỏi vốn tự có b Vốn cấp vốn cấp c Vốn cấp 1, vốn cấp khoản giảm trừ khỏi vốn tự có d Khơng câu 29 Theo quy định hành NHNN, hệ số CAR hợp tính số liệu hợp loại trừ số liệu công ty trực thuộc nào: a Công ty bảo hiểm b Cơng ty chứng khốn c Cơng ty cho th tài d Khơng câu 30 Các Tài sản "Có" sau có mức rủi ro 0%: a Tiền mặt, vàng b Tiền gửi NHNN VND c Cho vay Tổ chức tín dụng khác d Cho vay đảm bảo giấy tờ có giá TCTD phát hành e Cả a, b d Đề thi thử vào Ngân hàng vị trí Tổng hợp Đề thi Luật ... trì trạng thái ngoại hối bao nhiêu: a + /- 10% vốn tự có b + /- 15% vốn tự có Đề thi thử vào Ngân hàng vị trí Tổng hợp Đề thi Luật c + /- 20% vốn tự có d + /- 30% vốn tự có 22 Kỳ hạn giao dịch kỳ... phá sản c TCTD hết thời hạn hoạt động d TCTD sáp nhập, hợp vào TCTD khác Đề thi thử vào Ngân hàng vị trí Tổng hợp Đề thi Luật 12 Tổ chức lại tổ chức tín dụng bao gồm: a Chia, tách, hợp nhất, phá... dự trữ 17 a Dự phòng chung trích : Tổng giá trị khoản nợ từ nhóm đến nhóm Đề thi thử vào Ngân hàng vị trí Tổng hợp Đề thi Luật b Tổng giá trị khoản nợ từ nhóm đến nhóm c Tổng giá trị khoản nợ từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Test luat de thi , Test luat de thi