Nghiên cứu ý định sử dụng dịch vụ marketing trực tuyến của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

109 92 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 05:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ MINH TRANG NGHIÊN CỨU Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ MINH TRANG NGHIÊN CỨU Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS Võ Quang Tri Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn PHẠM THỊ MINH TRANG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 LÝ THUYẾT VỀ Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ 1.2 LÝ THUYẾT VỀ MARKETING TRỰC TUYẾN 1.2.1 Marketing trực tuyến 1.2.2 Đặc điểm mạnh Marketing trực tuyến .10 1.2.3 Các loại hình Marketing trực tuyến 13 1.3 LÝ THUYẾT HÀNH VI DOANH NGHIỆP 16 1.4 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM 18 1.5 CÁC MƠ HÌNH LÝ THÚT LIÊN QUAN 21 1.5.1 Thuyết hành động hợp lý TRA (Theory of Reasoned Action) 22 1.5.2 Thuyết nhận thức rủi ro TPR .22 1.5.3 Lý thuyết về ý định hành vi TPB (Theory of Planned Behavior) 23 1.5.4 Mô hình chấp nhận cơng nghệ TAM 24 1.5.5 Mơ hình chấp nhận thương mại điện tử Ecam 25 1.5.6 Mơ hình chấp nhận công nghệ hợp (UTAUT) 25 1.6 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ MARKETING TRỰC TUYẾN 26 1.6.1 Mơ hình nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến người tiêu dùng trực tuyến” (Hasslinger cộng sự, 2007) 26 1.6.2 Mơ hình nghiên cứu “Influence of Various Factors on the Intended Use of Mobile Marketing Services”- “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Mobile Marketing” 27 1.7.NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÁC LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU 28 1.8 KẾT LUẬN CHƯƠNG .30 CHƯƠNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT .31 2.1 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 31 2.2 KẾT LUẬN CHƯƠNG .36 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .37 3.1 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 37 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 3.3 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 47 3.3.1 Thực nghiên cứu định tính 47 3.3.2 Kết hiệu chỉnh thang đo nghiên cứu định tính 48 3.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 55 3.4.1 Xây dựng thang đo 55 3.4.2 Công cụ thu thập thông tin 59 3.4.3 Kích thước mẫu 59 3.4.4.Chọn mẫu .60 3.4.5.Triển khai thu thập liệu 60 3.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG .61 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 62 4.1 MÔ TẢ VỀ MẪU KHẢO SÁT 62 4.2 KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 62 4.2.1 Kiểm tra độ tin cậy cho thang đo Lợi ích cảm nhận 62 4.2.2 Kiểm tra độ tin cậy cho thang đo Chi phí cảm nhận 63 4.2.3 Kiểm tra độ tin cậy cho thang đo Rủi ro cảm nhận 63 4.2.4 Kiểm tra độ tin cậy cho thang đo Nhận thức thuận tiện 64 4.2.5 Kiểm tra độ tin cậy cho thang đo Ảnh hưởng xã hội 65 4.2.6 Kiểm tra độ tin cậy cho thang đo Ý định sử dụng 65 4.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 66 4.4.MÔ HÌNH KIỂM CHỨNG THỰC NGHIỆM VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 71 4.5.KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THÚT 72 4.5.1.Đánh giá kiểm định độ phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính bội 72 4.5.2 Kiểm tra vi phạm giả định mơ hình hồi quy tuyến tính bội 76 4.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG .78 CHƯƠNG KIẾN NGHỊ 79 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.1 Thang đo khái niệm đã kiểm định 42 3.2 Thang đo Likert điểm 56 3.3 Thang đo lợi ích cảm nhận 56 3.4 Thang đo chi phí cảm nhận 57 3.5 Thang đo Rủi ro cảm nhận 57 3.6 Thang đo Ảnh hưởng xã hội 58 3.7 Thang đo nhận thức thuận tiện 58 3.8 Thang đo Ý định hành vi 59 4.1 Độ tin cậy thang đo Lợi ích cảm nhận 62 4.2 Độ tin cậy thang đo chi phí cảm nhận 63 4.3 Độ tin cậy thang đo Rủi ro cảm nhận 64 4.4 Độ tin cậy thang đo Nhận thức thuận tiện 64 4.5 Độ tin cậy thang đo Ảnh hưởng xã hội 65 4.6 Độ tin cậy thang đo Ý định sử dụng 65 4.7 Kết EFA cho nhân tố ảnh hưởng 67 4.8 Kết Cronbach’s Alpha cho nhân tố ảnh hưởng 69 4.9 Kết EFA cho thang đo Ý định hành vi 70 4.11 Phân tích tương quan- Correlations 73 4.12 Phân tích hồi quy – Model Summary 75 4.13 Phân tích hồi quy – Coefficients 75 4.14 Phân tích hồi quy – ANOVA 76 DANH MỤC CÁC HÌNH Sớ hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Thuyết hành động hợp lý (TRA) 22 1.2 Thuyết nhận thức rủi ro PTR (Bauer,1960) 23 1.3 Mơ hình TPB (Theory of Planned Behavior) 24 1.4 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ TAM 24 1.5 Mơ hình chấp nhận thương mại điện tử E-CAM 25 1.6 Mơ hình chấp nhận Cơng nghệ hợp UTAUT 26 1.7 Mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến người tiêu dùng trực tuyến (Hasslinger cộng sự, 2007) 26 1.8 Mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Mobile Marketing 27 2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 32 3.1 Quy trình nghiên cứu 41 4.1 Mơ hình kiểm chứng thực nghiệm 71 4.2 Mơ hình sau kiểm chứng thực nghiệm 77 MỞ ĐẦU Tinh cấp thiết của đề tài Tốc độ phát triển nhanh chóng Internet phát triển mạnh mẽ thiết bị kết nối: điện thoại thông minh, máy tính bảng…trong năm qua dần thay đổi cách thức tiếp cận thông tin người dùng Thuận theo xu hướng phát triển, doanh nghiệp sẽ dần thay đổi cách thức tiếp cận khách hàng, phương thức Marketing truyền thống dần thu hẹp, chuyển sang phương thức Marketing trực tuyến Với đa dạng ưu điểm vượt trội mà phương thức Marketing truyền thống không thể có được, Marketing trực tuyến đánh giá có tiềm phát triển vô cùng to lớn, có khả thay Marketing truyền thống tương lai (vn Marketer 2012) Tuy nhiên, tại Việt Nam nay, Marketing trực tuyến chưa phải lựa chọn số đa phần doanh nghiệp, đồng thời, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ Quảng cáo nước cũng chưa đủ tầm để cạnh tranh với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ từ nước (vn Marketer 2012), đánh vai trò tiên phong thị trường quảng cáo Việt Nam Vậy, đâu nguyên nhân sâu xa vấn đề lựa chọn hay không lựa chọn dịch vụ Marketing trực tuyến doanh nghiệp? Đâu vấn đề còn vướng mắc dẫn đến khó khăn việc tiếp cận B2B doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Marketing trực tuyến tại Việt Nam? Để trả lời cho câu hỏi đó, nghiên cứu về ý định sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến doanh nghiệp nhu cầu cần thiết Mặc dù giới đã xuất nhiều lý thuyết, mơ hình nghiên cứu về ý định sử dụng, ý định sử dụng dịch vụ cá nhân nhằm giải thích yếu tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ trực tuyến, nhiên dựa sở liệu tìm kiếm bởi tác giả đến nay, chưa có mơ hình nghiên cứu giúp trả lời câu hỏi đến yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến đặc biệt đặc biệt ý định sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến doanh nghiệp Ngồi ra, việc vận dụng số mơ hình tương tự giới vào Việt Nam có thể không phù hợp điều kiện đặc thù riêng về kinh tế, văn hóa, xã hội Vì vậy, việc nghiên cứu mơ hình giới, dựa nền tảng nghiên cứu nước thời gian qua, để xây dựng mơ hình phù hợp với Việt Nam đã trở thành vấn đề cấp thiết, đề tài “Nghiên cứu ý định sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng” thực nhằm giải vấn đề đó Mục tiêu nghiên cứu Trong khuôn khổ luận văn, tác giả xác định mục tiêu chính mà luận văn hướng đến, đó là:  Xây dựng mô hình yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng  Khảo sát, kiểm chứng, thiết lập mơ hình chính thức  Dựa vào kết nghiên cứu, đưa kiến nghị, đề xuất cho nhà cung cấp dịch vụ Marketing trực tuyến việc thiết kế gói dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn Ý định sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Việc khảo sát tiến hành với chủ doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Đây đối tượng có quyền đưa định về chiến dịch Marketing trực tuyến doanh nghiệp 3.2 Phạm vi nghiên cứu Không gian nghiên cứu: Thu thập liệu phân tích dựa kết bảng khảo sát thu về từ doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng [26]Waleed Al-Ghaith, Louis Sanzogni, Kuldeep Sandhu - Dept of Management Griffith Business School Griffith University, (2010) “Factors influencing the adoption and usage of online services in saudi arabia” [27] Zeithaml (1988), “Analysis of the influence of perceived quality and trust on perceived value” PHỤ LỤC Phụ lục A Phiếu lấy ý kiến doanh nghiệp PHIẾU LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP Xin chào Quý Lãnh đạo Doanh nghiệp, học viên cao học tại Đại học Đà Nẵng Với mong muốn Nghiên cứu chuyên sâu về việc sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến doanh nghiệp– nhằm góp phần tìm hướng thúc đẩy phát triển cho ngành dịch vụ Marketing trực tuyến thành phố thời gian tới, kính mong Quý Anh/Chị dành ít thời gian để trả lời số câu hỏi Trong phỏng vấn này, không có quan điểm đúng hoặc sai, tất đều thông tin hữu ích phục vụ cho công tác nghiên cứu Tôi xin cam đoan thông tin cá nhân Quý Anh/Chị sẽ hoàn toàn giữ bí mật Xin chân thành cảm ơn  Anh/Chị vui lòng trả lời các câu hỏi sau cách đánh dấu (X hay ) vào ô thich hợp.(Các câu 1, 2, 3, 5, bảng đánh giá mức độ đồng ý mang tinh bắt buộc ) 1.Lĩnh vực công ty Anh (Chị) hoạt động: Du lịch Bất động sản Xây dựng Khác(Ghi rõ):………… Anh (Chị) đã biết đến dịch vụ Marketing trực tuyến hay chưa? Đã biết Chưa (chuyển sang phần Thông tin cá nhân ở cuối Bảng hỏi) Anh (Chị) đã biết đến dịch vụ Marketing trực tuyến đây: SEO Google Adwords Facebook Ads Content marketing Email Marketing Khác… Anh (chị) đã sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến chưa Đã sử dụng Chưa sử dụng Các câu hỏi dành cho các doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến: Anh chị đã sử dụng dịch vụ dịch vụ SEO Media) Google Adwords EmailMaketing Facebook Ads (Socical Content Marketing Khác:…… Các câu hỏi 10, 11 dành cho các doanh nghiệp chưa sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến: 10 Anh (chị) có ý định sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến hay không Có Không 12 Anh (chị) đánh về tầm quan trọng thực chiến dịch Marketing trực tuyến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ở thời điểm tại Khơng quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Các dịch vụ Marketing trực tuyến phổ biến bao gồm: SEO, Quảng cáo Google Adwords, Quảng cáo Facebook, Content Marketing, Email Marketing… Dưới phát biểu về yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến (MO), Anh/Chị vui lòng khoanh tròn vào số từ đến để biểu thị mức độ đồng ý Anh/Chị v ê cac phat biểu sau Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý STT Cảm nhận về lợi ich dịch vụ MO Việc sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến giúp truyền tải thông tin đến Mức độ đồng ý Việc sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến giúp triển khai chiến dịch quảng 5 đúng đối tượng khách hàng mục tiêu bá cách nhanh chóng, tức thời Với dịch vụ Marketing trực tuyến, có thể quảng bá sản phẩm, dịch vụ tới nơi nào, không giới hạn phạm vi, lãnh thổ Tôi đánh giá cao hiệu việc sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến hoạt động quảng bá sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp STT Cảm nhận về chi phi sử dụng dịch vụ MO Mức độ đồng ý Tôi nhận thấy việc sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến giúp tiết kiệm chi Sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến giúp dễ dàng so sánh giá nhà 5 phí Marketing cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Dịch vụ Marketing trực tuyến tiết kiệm chi phí so với cách thức làm Marketing khác Dịch vụ Marketing trực tuyến có khung giá linh hoạt So với hiệu mang lại, nhận thấy việc sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến 5 có chi phí thấp Dịch vụ Marketing trực tuyến có giá phù hợp với loại hình doanh nghiệp STT Nhận định về mức độ rủi ro sử dụng Mức độ đồng ý dịch vụ MO Tôi nghĩ dịch vụ Marketing trực tuyến không hiệu bằng marketing truyền Tôi không tin tưởng vào báo cáo dịch vụ mà đối tác cung cấp Tôi e ngại kết thu từ dịch vụ Marketing không đối tác cam kết Tôi e ngại đối tác cung cấp dịch vụ truyền tải thông điệp không đúng về doanh nghiệp tới khách hàng chúng thống STT Ảnh hưởng xã hội lên ý định sử dụng dịch vụ MO của anh/chị: Mức độ đồng ý Nếu khách hàng khuyên sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến, sẽ 5 sử dụng Nếu chuyên gia khuyên nên sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến, sẽ sử dụng Nếu nhận thấy đối thủ cạnh tranh sử dụng Marketing trực tuyến, sẽ sử dụng Nếu bạn bè, đối tác khuyên sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến, sẽ sử dụng STT Cảm nhận về sự thuận tiện của dịch vụ Mức độ đồng ý Marketing trực tuyến (MO) Việc sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến giúp có thể lựa chọn đối tác triển 5 khai ở nơi Tơi dễ dàng tìm hình thức Marketing trực tuyến mà cần sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến Dịch vụ Marketing trực tuyến đa dạng hình thức để tơi có thể lựa chọn Dịch vụ Marketing trực tuyến đa dạng nhà cung cấp để so sánh lựa chọn 5 Tôi có thể sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến vào thời điểm STT Nhận định về ý định sử dụng MO Tôi dự định sẽ sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến cho doanh nghiệp thời gian tới Tơi cho rằng doanh nghiệp sẽ sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến Mức độ đồng ý 5 thời gian tới Tôi sẽ giới thiệu người sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến Tôi sẽ quan tâm nhiều đến dịch vụ Marketing trực tuyến Khi có nhu cầu Marketing cho doanh nghiệp, sẽ nghĩ đến dịch vụ 5 Marketing trực tuyến Phần thông tin cá nhân: Anh/Chị vui lòng cung cấp thông tin sau (nếu có thể): Tên công ty…………………………………………………………… Tên Anh (Chị):…………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Anh/Chị! Chuc Quý Anh/Chị sức khỏe thành công Phụ lục B Kết chi tiết quá trình phân tich liệu B1: Kết độ tin cậy cho thang đo B2: Kết phân tích nhân tố khám phá B3: Kết kiểm định mô hình giả thuyết B1: Kết độ tin cậy cho các thang đo Độ tin cậy thang đo Lợi ích cảm nhận Cronbach's Alpha 822 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 725 N of Items Item-Total Statistics Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted LI01 LI02 0.585 0.779 0.804 0.719 LI03 0.603 0.799 LI04 0.634 0.782 Độ tin cậy thang đo chi phí cảm nhận Cronbach's Alpha 812 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 725 Item-Total Statistics Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CP01 CP02 0.613 0.556 0.773 0.786 CP03 0.539 0.790 CP04 CP05 0.643 0.514 0.767 0.795 CP06 0.574 0.782 N of Items Độ tin cậy thang đo Rủi ro cảm nhận Cronbach's Alpha 761 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 725 N of Items Cronbach's Alpha Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items Item-Total Statistics Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted RR01 0.494 0.754 RR02 0.752 0.594 RR03 0.516 0.728 RR04 0.514 0.729 Độ tin cậy thang đo Nhận thức sự thuận tiện Cronbach's Alpha 789 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 725 N of Items Item-Total Statistics Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TT01 0.491 0.774 TT02 0.512 0.767 TT03 0.613 0.735 TT04 0.568 0.750 TT05 0.657 0.720 Độ tin cậy thang đo Ảnh hưởng xã hội Cronbach's Alpha 676 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 725 N of Items Corrected Item-Total Correlation Item-Total Statistics Cronbach's Alpha if Item Deleted AH01 AH02 0.357 0.459 0.677 0.609 AH03 0.566 0.537 AH04 0.461 0.609 Độ tin cậy thang đo Ý định sử dụng Cronbach's Alpha 819 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 725 Item-Total Statistics Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted YD01 0.596 0.788 YD02 0.781 0.734 YD03 0.477 0.825 YD04 0.707 0.756 YD05 0.524 0.808 B2.Kết phân tich nhân tố khám phá  Kết EFA cho các nhân tố ảnh hưởng N of Items Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity Df Sig .729 6.513E3 231 000 Component LI02 0.788 LI03 0.774 LI04 0.770 LI01 0.678 CP06 0.802 CP04 0.648 TT04 0.601 CP02 0.597 TT01 TT02 0.810 TT03 0.788 TT05 0.688 RR02 0.837 RR04 0.783 RR01 0.684 RR03 0.627 CP03 0.838 CP01 0.680 CP05 0.589 AH03 0.786 AH02 0.713 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity Df Sig .729 6.513E3 231 000 Component AH04 0.667 AH01 0.649  Kết phân tich nhân tố khám phá cho thang đo Ý định hành vi KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square Df Sig Component Matrixa Component YD02 YD04 YD01 YD05 YD03 882 835 761 645 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .752 212.772 10 000 B3.Kết kiểm định mơ hình các giả thuyết  Phân tich tương quan Correlations LI LI Pearson CP1 Correlation Sig (2-tailed) CP1 Pearson Correlation Sig (2-tailed) TT Pearson Correlation Sig (2-tailed) RR Pearson Correlation Sig (2-tailed) CP2 Pearson AH 475 TT ** 000 475 ** 000 387 ** 387 RR CP2 ** -.177 471 000 069 387 387 ** 009 -.079 ** 000 -.177 -.253 -.079 069 009 423 ** 501 ** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 Pearson 139 089 Correlation Sig (2-tailed) 154 366 ** 000 000 471 -.253 423 205 * ** -.379 AH ** 000 501 ** 000 205 * 139 299** 154 002 089 338** 366 198 ** 000 384 ** 035 042 000 ** -.022 060 000 823 540 -.063 -.379 035 000 * 022 063 000 688 464 198 YD 521 239 * 014 381** 000 YD Pearson Correlation Sig (2-tailed) 299 ** 002 ** 338 000 384 ** 000 060 540 239 * 014 381 ** 000  Phân tich hồi quy đa biến Phân tích hồi quy – Model Summary Model Summaryb Std Error of Mode R l R 99 Adjusted Change Statistics R Square the Square R Square Estimate Change a 808 806 27924 Sig F Durbin- df1 df2 Change Watson F Change 808 413.931 100 000 2.156 a Predictors: (Constant), AH, CP2, TT, LI, CP1 b Dependent Variable: YD Phân tích hồi quy – Coefficients Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Collinearity Statistics T Sig B Std Error TT 415 082 131 021 3.171 098 3.802 002 000 978 1.023 CP1 076 021 087 3.600 000 802 1.248 LI 695 026 923 32.416 000 801 1.248 CP2 547 024 094 3.318 023 874 1.292 AH 301 024 084 3.595 001 956 1.046 (Constant) a Dependent Variable: YD Beta Tolerance VIF Phân tích hồi quy – ANOVA ANOVAb Model Sum of Squares Mean Square Df Regression 96.827 Residual 23.080 100 119.907 105 Total a Predictors: (Constant), AH, CP2, TT, LI, CP1 b Dependent Variable: YD F 32.276 413.931 078 Sig .000a ... dụng dịch vụ Marketing trực tuyến doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Việc khảo sát tiến hành với chủ doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Đây đối tượng có quyền đưa định về chiến dịch Marketing. .. hình nghiên cứu Từ sở lý thuyết mơ hình tham khảo, tác giả đưa mơ hình nghiên cứu yêu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Marketing trực tuyến doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng. .. Marketing trực tuyến doanh nghiệp 3.2 Phạm vi nghiên cứu Không gian nghiên cứu: Thu thập liệu phân tích dựa kết bảng khảo sát thu về từ doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng 3 Thời gian nghiên cứu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ý định sử dụng dịch vụ marketing trực tuyến của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng, Nghiên cứu ý định sử dụng dịch vụ marketing trực tuyến của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan