Hướng dẫn chạy mô hình OLS, FEM, REM trên stata - làm luận văn thạc sĩ (kèm file excel dữ liệu)

15 1,498 44
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 00:24

Hướng dẫn chạy mô hình OLS, FEM, REM trên stata Làm luận văn thạc sĩ Kèm theo file dữ liệu Excel để thực hành Dành cho học viên cao hoc chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng có thể áp dụng để chạy số liệu cho việc làm luận văn tốt nghiệp cao học Sử dụng liệu 47 công ty ngành Bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 05 năm từ năm 2010 đến năm 2014, tổng mẫu thu được 235 (47 cty x năm = 235 quan sát) Với kết này, kích thước mẫu đủ khả để tiến hành phân tích hồi quy kết phân tích đủ độ tin cậy cho việc kết luận nghiên cứu tả biến sử dụng hình Biến Phụ thuộc MP Độc lập Tên biến Giá thị trường CP Đo lường LNST/VCSH lợi/VCSH Tỷ suất sinh lợi/TTS LNST/TTS LNST CP thường/S.lượng CP Thu nhập CP thường lưu hành BQ Giá trị sổ sách ROA EPS BV CP Hê số giá TT/EPS Hệ số giá TT/BV Tỷ số nợ TTS Quy doanh PE PB TD SIZE GROWTH nghiệp Tốc độ tăng trưởng TTS vọng Nguồn tham khảo Giá CP TTCK niêm yết Tỷ suất sinh ROE Dấu kỳ (+) (+) (+) (+) Giá TT/EPS Giá TT/BV Tổng nợ/TTS (-) (+) (-) Logarit Tổng tài sản (+) (TTS năm – TTS năm trước)/TTS năm trước (+) hình nghiên cứu dự kiến có phương trình sau: MPit = β0 + β1ROEit + β2ROAit + β3EPSit + β4BVit + β5PEit + β6PBit + β7TDit + β8SIZEit + β9GROWTHit + εit Syntax: import excel “đường dẫn đến file liệu”, sheet(“tên sheet”) firstrow  nhập liệu từ excel encode MACK, gen (MACK1)  Tạo biến MACK1 biến MACK có dạng string, Stata không hiểu xtset MACK1 YEAR  định dạng liệu thành dạng panel data theo K/gian T/gian Thống kê tả biến hình nghiên cứu Syntax: sum MP ROE ROA EPS PE BV PB TD SIZE GROWTH  Thống kê tả biến Kết quả: Variable Obs Mean MP ROE ROA EPS PE 235 235 235 235 205 12378.72 0686651 0286103 1253.241 57.43438 BV PB TD SIZE GROWTH 235 235 235 235 235 14284.98 1.019757 5323776 6.160365 1.145251 Std Dev Min Max 9076.464 1503401 0555953 1591.287 135.7086 1900 -.6839968 -.2122973 1.92392 61500 6296915 2735206 9397.78 1024.499 7089.425 9786483 1634513 545282 3094645 2900 1499423 0757027 5.048065 6268703 36600 7.057057 9154871 7.956578 3.857517 Phân tích mối tương quan biến Syntax: corr MP ROE ROA EPS PE BV PB TD SIZE GROWTH  chạy tương quan biến Kết quả: MP MP ROE ROA EPS PE BV PB TD SIZE GROWTH ROE ROA EPS PE BV PB TD SIZE GROWTH 1.0000 0.5148 1.0000 0.4631 0.8713 1.0000 0.5297 0.7453 0.7399 1.0000 -0.1462 -0.2933 -0.2966 -0.3154 1.0000 0.2219 -0.0174 0.0630 0.4760 -0.2168 1.0000 0.6362 0.4967 0.3446 0.1125 -0.0236 -0.3787 0.1185 0.2086 -0.1282 0.1020 0.0238 -0.0215 0.4005 0.0971 0.0615 0.0522 -0.0218 0.0820 0.3204 0.3915 0.3130 0.1523 -0.0905 -0.2251 1.0000 0.2066 0.2844 0.4658 1.0000 0.1573 0.1393 1.0000 0.1381 1.0000 Kết hình hồi quy hình nghiên cứu sử dụng liệu bảng (panel data) được hồi quy theo cách: pooled, random effect (ảnh hưởng ngẫu nhiên) fixed effect (ảnh hưởng cố định) Để tìm hiểu xem phương pháp hồi quy phù hợp ba phương pháp trên, sử dụng kiểm định: kiểm định F, kiểm định Lagrangian Multiplier (LM test, Breusch Pagan, 1980) kiểm định Hausman (Hausman, 1978) 3.1 hình POLS hình pooled: hình hồi quy pooled để kiểm định ảnh hưởng biến độc lập biến phụ thuộc hình pooled thực chất việc sử dụng liệu bảng để phân tích hình thức sử dụng tất liệu cách xếp chồng không phân biệt cá thể riêng, tức hình sử dụng liệu phân tích OLS thơng thường Phương pháp bình phương bé (OLS) được sử dụng để ước lượng đường thẳng hồi quy cho phép sai số cực tiểu điểm ước lượng đường thẳng hồi quy điểm quan sát thực tế đường thẳng hồi quy phù hợp Syntax: reg MP ROE ROA EPS PE BV PB TD SIZE GROWTH  Chạy hình hồi quy OLS Kết quả: Source SS df MS Model Residual 1.2641e+10 4.4090e+09 1.4046e+09 195 22610310.7 Total 1.7050e+10 204 83580760.4 MP Coef ROE ROA EPS PE BV PB TD SIZE GROWTH _cons -17709.54 2039.249 2.678211 1.77139 3387856 6637.919 -3501.179 2800.898 985.992 -17773.08 Std Err 9401.39 21022.25 4775668 2.65712 0714769 467.0285 2823.266 654.5824 1202.593 4103.785 t -1.88 0.10 5.61 0.67 4.74 14.21 -1.24 4.28 0.82 -4.33 Number of obs F(9, 195) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.061 0.923 0.000 0.506 0.000 0.000 0.216 0.000 0.413 0.000 = = = = = = 205 62.12 0.0000 0.7414 0.7295 4755 [95% Conf Interval] -36251 -39420.91 1.736352 -3.468994 1978185 5716.844 -9069.236 1509.928 -1385.766 -25866.58 831.9219 43499.41 3.62007 7.011773 4797527 7558.995 2066.878 4091.868 3357.75 -9679.579 Syntax: est store POLS  Lưu hình tên POLS, để so sánh với hình sau - Kiểm định không bị tượng đa cộng tuyến hình Syntax: vif Kết quả: Variable VIF 1/VIF ROE ROA EPS BV PB TD GROWTH SIZE PE 10.37 7.92 5.43 2.44 2.04 1.88 1.36 1.18 1.17 0.096408 0.126234 0.184093 0.410395 0.489158 0.531993 0.734538 0.846013 0.852392 Mean VIF 3.76 Theo lý thuyết kinh tế lượng, sử dụng nhân tử phóng đại phương sai VIF, hình có VIF >10 R2>0.9 hình có biến đa cộng tuyến cao với biến khác Trong hình thử nghiệm, VIF trung bình 3.76, R2 = 7414 xem tượng đa cộng tuyến hình được đánh giá không nghiêm trọng (theo Gujrati, 2003) Tuy nhiên, hình nghiên cứu ta có biến ROE có VIF>10 Khi so sánh dấu hệ số tương quan ROE 3.2 hình FEM (mơ hình hồi quy tác động cố định) hình ảnh hưởng cố định (FEM – Fixed effects model): hình giả định thực thể có đặc điểm riêng biệt ảnh hưởng đến biến giải thích, FEM phân tích mối tương quan phần dư thực thể với biến giải thích qua kiểm soát tách ảnh hưởng đặc điểm riêng biệt khỏi biến giải thích để ước lượng ảnh hưởng thực biến giải thích lên biến được giải thích (biến phụ thuộc) hình ước lượng sử dụng: Yit = β1i + β2Xit + uit (1) Yit: biến phục thuộc Xit: biến độc lập i: doanh nghiệp; t: thời gian (năm) β1i: hệ số chặn cho cá thể nghiên cứu β2: hệ số góc biến giải thích X uit: phần dư hình thêm vào số i cho hệ số chặn β1 để phân biệt hệ số chặn doanh nghiệp khác khác đặc điểm khác doanh nghiệp khác sách quản lý, hoạt động doanh nghiệp Syntax: xtreg MP ROE ROA EPS PE BV PB TD SIZE GROWTH, fe  Chạy MH hồi quy FE Kết quả: Fixed-effects (within) regression Group variable: MACK1 Number of obs Number of groups R-sq: within = 0.7804 between = 0.4119 overall = 0.4216 Obs per group: corr(u_i, Xb) = = 205 51 = avg = max = 4.0 = = 57.26 0.0000 F(9,145) Prob > F = -0.8809 MP Coef Std Err t ROE ROA EPS PE BV PB TD SIZE GROWTH _cons -23562.97 9755.006 2.570255 2.276915 155983 7498.537 -28213.06 25236.82 2397.017 -142882.2 9496.801 21583.19 4434001 2.416078 2241242 521.4591 6723.797 7000.768 1166.513 38349.48 sigma_u sigma_e rho 12675.328 3638.3938 92387712 (fraction of variance due to u_i) -2.48 0.45 5.80 0.94 0.70 14.38 -4.20 3.60 2.05 -3.73 P>|t| 0.014 0.652 0.000 0.348 0.488 0.000 0.000 0.000 0.042 0.000 F test that all u_i=0: F(50, 145) = 3.76 [95% Conf Interval] -42333.02 -32903.29 1.693893 -2.498366 -.2869894 6467.894 -41502.37 11400.08 91.45148 -218678.4 -4792.931 52413.3 3.446618 7.052196 5989554 8529.179 -14923.75 39073.55 4702.582 -67086 Prob > F = 0.0000 Syntax: est store FEM  Lưu hình tên FEM, để so sánh với hình khác 3.3 hình REM (mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên) hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM – Random Effects Model): Giả định hình FEM có biến động cá thể có liên quan đến biến giải thích giả định hình REM biến động cá thể ngẫu nhiên khơng tương quan đến biến giải thích Như vậy, khác biệt hình FEM hình REM biến động cá thể, khác biệt cá thể có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc REM thích hợp so với FEM Trong mộ hình REM phần dư thực thể (không tương quan với biến giải thích) được xem biến giải thích Ý tưởng hình REM hình: Yit = β1i + β2Xit + uit (1) Nếu (1) β1i cố định REM có giả định biến ngẫu nhiên với trung bình β1 giá trị hệ số chặn được tả sau: β1i = β1 + εi (i = 1,2,3,…,n) εi: sai số ngẫu nhiên có trung bình phương sai б2 Thay vào hình ta có: Yit = β1 + βXit + εi + uit hay Yit = β1 + βXit + wit (2) với wit = εi + uit εi: sai số thành phần đối tượng khác (đặc điểm riêng khác doanh nghiệp) uit: sai số thành phần kết hợp khác đặc điểm riêng theo đối tượng theo thời gian Syntax: xtreg MP ROE ROA EPS PE BV PB TD SIZE GROWTH, re  Chạy MH hồi quy RE Kết quả: Random-effects GLS regression Group variable: MACK1 Number of obs Number of groups R-sq: Obs per group: within = 0.7511 between = 0.7234 overall = 0.7317 corr(u_i, X) = = 205 51 = avg = max = 4.0 = = 564.48 0.0000 Wald chi2(9) Prob > chi2 = (assumed) MP Coef Std Err z ROE ROA EPS PE BV PB TD SIZE GROWTH _cons -21964.95 4715.721 2.881886 1.715764 4271168 6714.805 -6706.076 3404.694 1713.477 -21774.87 9128.096 20436.97 4311705 2.392245 0842875 437.6454 3194.503 984.033 1100.163 5936.865 sigma_u sigma_e rho 2975.8091 3638.3938 40081927 (fraction of variance due to u_i) -2.41 0.23 6.68 0.72 5.07 15.34 -2.10 3.46 1.56 -3.67 P>|z| 0.016 0.818 0.000 0.473 0.000 0.000 0.036 0.001 0.119 0.000 [95% Conf Interval] -39855.69 -35340.01 2.036807 -2.97295 2619163 5857.035 -12967.19 1476.025 -442.8033 -33410.91 Syntax: est store REM  Lưu hình tên REM, để so sánh với hình khác 3.4 Kiểm định lựa chọn hình phù hợp Kiểm định Hausman Syntax: Hausman FEM REM  Kiểm định Hausman hình FEM REM -4074.215 44771.45 3.726965 6.404477 5923173 7572.574 -444.9654 5333.363 3869.757 -10138.83 Coefficients (b) (B) FEM REM ROE ROA EPS PE BV PB TD SIZE GROWTH -23562.97 9755.006 2.570255 2.276915 155983 7498.537 -28213.06 25236.82 2397.017 -21964.95 4715.721 2.881886 1.715764 4271168 6714.805 -6706.076 3404.694 1713.477 (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E -1598.021 5039.285 -.3116307 5611513 -.2711338 783.7318 -21506.98 21832.12 683.5401 2620.517 6940.036 1034198 3385263 2076711 283.5244 5916.469 6931.265 387.8057 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 2.30 Prob>chi2 = 0.8898 (V_b-V_B is not positive definite) So sánh lựa chọn hình Syntax: esttab POLS FEM REM, star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01)  Kết xuất MH dạng bảng Nếu lệnh esttab chưa có sẵn Stata, cài đặt sau: Syntax: ssc install estout Tên biến ROE ROA EPS PE hình Pooled hình FEM hình REM -17709.5* -23563.0** -21965.0** (-1.88) (-2.48) (-2.41) 2039.2 9755 4715.7 -0.1 -0.45 -0.23 2.678*** 2.570*** 2.882*** -5.61 -5.8 -6.68 1.771 2.277 1.716 -0.67 -0.94 -0.72 BV PB TD SIZE GROWTH _Cons N R2 Fstatistic/Wald.Chi2 Pro.F/Pro.Chi2 Kiểm định Hausman 0.339*** -4.74 6637.9*** -14.21 -3501.2 (-1.24) 2800.9*** -4.28 986 -0.82 -17773.1*** (-4.33) 205 7414 0.156 -0.7 7498.5*** -14.38 -28213.1*** (-4.20) 25236.8*** -3.6 2397.0** -2.05 -142882.2*** (-3.73) 205 7804 57.26 0.0000 Chi2(6)=2.30 0.427*** -5.07 6714.8*** -15.34 -6706.1** (-2.10) 3404.7*** -3.46 1713.5 -1.56 -21774.9*** (-3.67) 205 7515 564.48 0.0000 Pro.Chi2 = 0.9898 Các biến ROA, PE ý nghĩa thống kê, biến ROE có hệ số hồi quy trái dấu so với hệ số tương quan → có cần thực việc loại bỏ biến khỏi hình chạy lại hình Để lựa chọn hình phù hợp hình vừa thống kê trên, tiến hành kiểm định: - Kiểm định F-test: so sánh hình Pooled Regression Fixed effects model với giả thuyết H0: chọn Pooled Regression Kết cho thấy với mức ý nghĩa 1%, ta có: F = 0,0000 < 1% nên bác bỏ giả thuyết H0 → chọn Fixed effects model - Kiểm định Hausman test: so sánh hình Fixed effects model Random effects model với giả thuyết H0: chọn Random effects model Kết cho thấy với mức ý nghĩa 1%, ta có Prob = 2,30% > 1% nên chấp thuận giả thuyết H0 → chọn Random effects model Kiểm định phương sai sai số thay đổi Cách 1: Phương sai sai số thay đổi làm cho ước lượng thu được phương pháp OLS vững không hiệu quả, kiểm định hệ số hồi quy khơng đáng tin cậy Từ dẫn đến tượng ngộ nhận biến độc lập hình nghiên cứu có ý nghĩa, lúc kiểm định hệ số hồi quy R bình phương khơng dùng được Bởi phương sai sai số thay đởi làm tính hiệu ước lượng, nên cần thiết phải tiến hành kiểm định giả thuyết phương sai sai số không đổi kiểm định White, với giả thuyết H0: Khơng có tượng phương sai thay đổi Syntax: reg MP ROE ROA EPS PE BV PB TD SIZE GROWTH imtest, white  Kiểm định White hình POLS White's test for Ho: homoskedasticity against Ha: unrestricted heteroskedasticity chi2(53) Prob > chi2 = = 167.37 0.0000 Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test Source chi2 df p Heteroskedasticity Skewness Kurtosis 167.37 13.09 3.10 53 0.0000 0.1585 0.0784 Total 183.56 63 0.0000 Với mức ý nghĩa alpha = 5%, kiểm định White cho kết là: Prob = 0,0504 Vậy, Prob < 5% nên bác bỏ giả thuyết H0 → Có tượng phương sai thay đổi Cách 2: Kiểm định phương sai sai số thay đổi hình REM (kiểm định nhân tử Lagrange) Giả thiết Ho = var(u) = ; phương sai sai số qua biến hình REM khơng đởi Syntax: xtreg MP ROE ROA EPS PE BV PB TD SIZE GROWTH, re xttest0  Kiểm định nhân tử Lagrange hình REM Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects MP[MACK1,t] = Xb + u[MACK1] + e[MACK1,t] Estimated results: Var MP e u Test: sd = sqrt(Var) 8.36e+07 1.32e+07 8855440 9142.251 3638.394 2975.809 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 26.63 0.0000 Với mức ý nghĩa alpha = 5%, kiểm định nhân tử Lagrange cho REM có kết là: Prob = 0,0000 Vậy, Prob < 5% nên bác bỏ giả thuyết H0 → Có tượng phương sai thay đổi Cách 3: Kiểm định phương sai sai số khơng đổi hình FEM (kiểm định Wald - hình FEM đươc chọn) xtreg MP ROE ROA EPS PE BV PB TD SIZE GROWTH, fe xttest3  Kiểm định Wald hình FEM Stata chưa có install lệnh ssc install xttest3 Kết quả: Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (51) = Prob>chi2 = 1.2e+05 0.0000 Prob < 5% nên bác bỏ giả thuyết H0 → Có tượng phương sai thay đổi Kiểm định tương quan chuỗi Thông thường ta phải thực kiểm định tương quan chuỗi hình khoảng thời gian mẫu khảo sát tương đối ngắn (5 năm) nên việc kiểm định tương quan chuỗi không cần thiết Hướng dẫn cách kiểm định tương quan chuỗi Syntax: findit xtserial  tìm xem Stata có lệnh để kiểm định tương quan chuỗi hay chưa net sj 3-2 st0039 net install st0039  install lệnh Syntax: xtserial MP ROE ROA EPS PE BV PB TD SIZE GROWTH Kết quả: Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 32) = 33.509 Prob > F = 0.0000 Prob < 5% nên bác bỏ giả thuyết H0 → Có tượng tương quan chuỗi ... 6637.9*** -1 4.21 -3 501.2 (-1 .24) 2800.9*** -4 .28 986 -0 .82 -1 7773.1*** (-4 .33) 205 7414 0.156 -0 .7 7498.5*** -1 4.38 -2 8213.1*** (-4 .20) 25236.8*** -3 .6 2397.0** -2 .05 -1 42882.2*** (-3 .73) 205... Stata, cài đặt sau: Syntax: ssc install estout Tên biến ROE ROA EPS PE Mô hình Pooled Mơ hình FEM Mơ hình REM -1 7709.5* -2 3563.0** -2 1965.0** (-1 .88) (-2 .48) (-2 .41) 2039.2 9755 4715.7 -0 .1 -0 .45... 5857.035 -1 2967.19 1476.025 -4 42.8033 -3 3410.91 Syntax: est store REM  Lưu Mô hình tên REM, để so sánh với Mơ hình khác 3.4 Kiểm định lựa chọn mơ hình phù hợp Kiểm định Hausman Syntax: Hausman FEM REM
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn chạy mô hình OLS, FEM, REM trên stata - làm luận văn thạc sĩ (kèm file excel dữ liệu), Hướng dẫn chạy mô hình OLS, FEM, REM trên stata - làm luận văn thạc sĩ (kèm file excel dữ liệu)

Từ khóa liên quan