Giáo trình thang máy tiến sĩ nguyễn tiến thuận

23 114 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 21:51

lời nói đầu Cách sống làm việc nhà cao tầng có nhiều thay đổi khác biệt với thói quen thông thờng, với kiểu truyền thống ngời dân Việt Nam Để có điều kiện phù hợp cho ngời sử dụng, đòi hỏi am hiểu yêu cầu nhà cao tầng chuyên gia t vấn thiết kế Một yêu cầu việc tính toán thoát hiểm thang máy Các nớc phát triển có môi trờng kiến trúc cao tầng phổ biến, đồng thời hoàn chỉnh tiêu chuẩn quy phạm nhà nớc lĩnh vực Chúng ta cần có biên soạn phù hợp với giai đoạn phát triển kiÕn tróc cao tÇng ë ViƯt Nam hiƯn Trong tập sách này, tác giả ThS KTS Vũ Hữu Trác giảng viên trờng Đại học Kiến Trúc Hà Nội, có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu biên soạn Hy vọng sách tài liệu tham khảo tốt cho đồng nghiệp bạn đọc Một ®ång nghiƯp lµ Master Architecture Japan Furuichi nãi: "Mn trë nên đại thứ phải đợc trình bày cách đơn giản rõ ràng Tuy nhiên tồn gian điều lúc giảng giải cách đơn giản nh đợc Rất mong đợc cổ vũ, góp ý bạn đọc đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn ! TS KTS Nguyễn Tiến Thuận Đại học Kiến Trúc Hà Nội Chơng I thang máy điện thẳng đứng nh cao tầng (lift) I Yêu cầu thiết kế thang máy điện thẳng đứng Thang máy thông thờng đợc bố trí vị trí u tiên thang dễ nhận biết thuận tiện giao thông Những công trình lớn số thang máy lên đến 45 thang Một khu vực bố trí thang không vợt 25 thang máy, thờng dùng loại thang mở cửa cánh CO (Center Opening) Cã thĨ sư dơng thang m¸y më dån cánh bên Trờng hợp đặc biệt më cưa vµo tõ tr−íc vµ ë sau RÊt dùng thang máy mở cửa vào từ đằng trớc bên cạnh Thang hàng có chở ngời mở cửa lên hay mở cửa vào tõ tr−íc vµ ë sau Thang hµng cã thĨ tham gia tình thoát khẩn cấp tơng tự nh thang tốc hành chạy ray có không cần trung chuyển Bố trí điểm dừng theo yêu cầu có điểm dừng nhừng tầng bắt buộc, thờng bố trí sảnh phụ, có liên hệ với sảnh tầng trực tiếp với kho chứa tầng dịch vụ hay mang hàng cho tất tầng Thang máy hàng bố trí tơng tự nh thang hàng có ngời kèm, điều khiển từ bên Cabin, tham gia thoát hiểm Thang máy cứu hoả chạy thẳng suốt chiều cao công trình, giúp nhân viên cứu hoả mang theo thiết bị lên tầng nhanh chóng cấp cứu ngời Lobby thang máy cứu hoả phải ngăn đợc khói lửa, hoạt động cháy nên bố trí rải rác Tải trọng 800 - 1000 Kg Tèc ®é cao (3-4m/s) ®i tõ tầng lên đến tầng không kể tầng không 60 giây (theo tài liệu Trung qc) diƯn tÝch phơc vơ thang 1500 m2 sµn tầng, không trờng hợp (khi lớn 4500 m2sàn) Giải thích ký hiệu, cách đặt tên thang máy Ví dụ : P15 - CO - 120 - 15 (16) - 900 - P = Passenger (ng−êi) (Cã lo¹i PP = Panoramic P thn ng−êi, HP = Hydraulic P thủ lùc, chë ng−êi, MP = thang máy bánh răng, chở ngời, B = Bed and Hopital, thang bƯnh viƯn, F = Freight, thn hàng, FP = chở hàng có ngời kèm) - 15 = Sè ng−êi (Cã lo¹i ghi 600/ theo tiêu chuẩn châu ASIA = 600kg/ ngời, theo tiêu chuẩn châu Âu EURO 640/8) - CO = Center Opening Panel cánh mở từ bên (Có loại CO - cánh mở từ giữa, SR - (to Right) cánh mở sang phải, 2SL - (to Left), cánh mở sang trái, 2U, 3U - (to Up) cánh mở lên - 120 = Tốc độ 120 m/ - 15 (16) = Sè ®iĨm dõng tÝnh theo tầng/số điểm dừng toàn trờng hợp số tầng khác số điểm dừng - 900 = Kích thớc mặc định cửa mở to (phần mở đợc) Chỉ số có thang có sức chở lớn 15 ng−êi TÝnh to¸n sư dơng thang m¸y bớc tiến hành Bao gồm xác định : - Tốc độ V (Speed) m/giây Từ 0,25 m/s - m/ s th−êng ë Catalogue lµ m/phót nh− : 60, 90, 105,120… - Søc chë (Kg - ng−êi) tõ 400 Kg - 3000 Kg hay 6- 40 ng−êi - Số lợng thang máy theo quy định ban đầu thiết kế kiến trúc (chiếc /loại /công trình) Xác định kích thớc thang máy Tra bảng Catalo theo thiết kế định sẵn hãng khác Mỗi hãng có kích thớc khác (Có bảng Standard Elevators Specifications h·ng Otis American kÌm theo), ®Ĩ cã kÝch thớc thông thuỷ đa vào thiết kế kiến trúc : - KÝch th−íc bªn Cabin (Car Internal size) = a × b Cã Catalo gäi AA × BB - KÝch th−íc bªn giÕng thang (Hoist way) = A × B = réng × s©u, th−êng B = chiỊu có lắp đối trọng Chiều A thoả mãn lần độ rộng mặc định cửa vào Có Catalo gọi X ì Y - Chiều cao thông thuỷ ®Çu (®Ønh) giÕng thang = OH (Over head) - ChiỊu sâu thông thuỷ đáy giếng thang đến mặt sàn tầng dới PIT (Depth) Phụ thuộc vào vận tốc thang số ngời chở Thang nhanh, nặng Pit sâu Thang có tốc độ tới 4m/s sức chë tèi ®a ®Õn 3000 kg/ 40 ng−êi PÝt dao ®éng tõ 1400 - 2500 - KÝch th−íc th«ng thủ buồng đặt máy tối thiểu, lớn (Machine room) C ì D Có Catalo gọi AM ì BM - Trọng lợng nén lên giảm chấn Cabin đối trọng, thờng đối trọng nặng Ca bin (để thiết kế kết cấu sàn Pit dầm có móc treo lỗ cáp treo Cabin cần sửa chữa) - Chú ý đáy Pit phải có tiếp địa riêng cho thang máy Hồ sơ thang máy vấn đề liên quan đến kiÕn tróc Chun ®ỉi kÝch th−íc Chun kÝch th−íc tõ th«ng thủ tra ë Catalo PIT, OH, Machine room vỊ kích thớc tim tờng vách thang, độ cao mặt sàn đáy đỉnh giếng thang - Vách thang bê tông cốt thép đơn thang máy làm việc có độ dày 150 xây gạch xây có khung cột bê tông cốt thép dày 220 tỉnh phía Bắc, dày 200 tỉnh phía Nam Khi ý khoảng cách dầm bê tông cốt thép giằng theo phơng nằm ngang cách 2,5m đởntùng với vị trí nối ray, tuân theo độ dài mặc định ray thép 5m có điểm bắt cố định ray khoảng cách tính từ đầu ray 1,25m - 2,5m - 1,25m - Vách giếng thang Bằng bê tông cốt thép có độ dày 250 công trình có tầng cao trung bình tầng dày 300 - 400 công trình cao tầng sử dụng giếng thang máy làm lõi cứng cho công trình - Không thiết kế giếng thang rộng yêu cầu kể kích thớc không với Modul xây dựng, nhng đảm bảo dễ thi công, bắt buộc phải thêm chi tiết cột thép gắn vào bên vách giếng thang bắt đợc ray thẳng đứng cho Cabin Tuy nhiªn kÝch th−íc mét sè h·ng gần thờng chênh lệch phạm vi (50), nên để thuận tiện biến động phù hợp thực tế lắp lẫn nên + 25 chiều rộng (A) sâu (B), điều có tác dụng chống sai sót thi công Để di chuyển ca bin thật êm ray phải thảng đứng, Giếng thang phải đảm bảo độ xác thẳng đứng nghiêm ngặt - Cửa vào Cabin vách giếng thang bê tông cốt thép phải rộng kích thớc mặc định cửa thang máy + 100 cho phía bên, để lắp khung cửa ®ång bé víi thang m¸y VÝ dơ cưa thang m¸y mặc định chiều cao cho tất loại 2000 lỗ cửa vách giếng thang cao 2000 +100 = 2100 so với mặt sàn sau lát Riêng cửa tầng (có thể) sử dụng khung cửa cao 2700 + 100 (không phải tất hãng thang máy đèu tuân theo quy định này) - Độ dµy khung thÐp thµnh Cabin lµ 50 Khi vÏ khung Cabin nằm mặt giếng thang cần cộng thêm 50 theo kích thớc thông thuỷ tra bảng Cabin (a + 50 vµ b + 50) VÏ mặt cắt qua giếng thang, buồng máy Vẽ cắt qua giếng thang (mặt Hoist way) sau chuyển đổi kích thớc tim bề dày tờng với công trình vẽ chi tiết Vẽ cắt qua mặt buồng máy (mặt Machine room, có phần khuất giếng thang bên dới) để biết vị trí lỗ lồng cáp treo Cabin đối trọng Cửa thoát hiểm phải mở cứu ngời cháy Vẽ mặt cắt qua đỉnh Pit giếng thang Cắt qua cửa thoát hiểm, mở mái nhà cần chống nớc ma tràn vào, cần vẽ rõ sàn mái lớp chống nhiệt mái Các Catalo vẽ kiểu điển hình cho biết độ cao OH độ sâu PIT, lấy tầng cao sát mái OH, để dễ bố trí Machine room (có thể phân thành buồng Pullye phần cao đặt mô tơ kéo buồng đặt tủ điều khiển phần thấp hơn) OH thờng lớn chiều cao thông thờng tầng Có cửa thoát hiểm thang máy, giống nh cửa tầng nhng có cánh nhỏ 1/2 cửa tầng thang máy, cách chiều cao giếng thang 8-12 m khoảng chiều cao cửa tầng Có thể lật trần Ca bin lên hay đập vỡ trần nhựa chỗ bố trí đèn chui lên bám vào lan can, thoát qua cửa thoát hiểm Có cửa thông gió nằm độ chênh lệch hai sàn mái sàn Pullye tạo nên khoảng trống thông gió cho giếng thang mà Ca bin đóng vai trò nh Piston bơm gió vào Có thể cấp gió tơi, gió lạnh vào giếng thang Cửa vào Cabin sàn tầng, mép sàn đủ cứng để vận chuyển vật nặng qua cửa vào Cabin thờng có góc nghiêng với phơng thẳng đứng 30o liền với dầm (xem hình vẽ kèm theo) Bố trí Lobby thang máy phù hợp với công trình yêu cầu vùng sảnh chờ Nếu thang liên thông (không có vách ngăn buồng thang máy với nhau) phải có biện pháp an toàn cho ngời sửa chữa vùng Pit, bố trí ray cân trọng tâm Cabin Các yêu cầu lắp đặt tham khảo TCVN 6395-98; 6396- 98, 6397- 98 Sau chọn loại thang, tiến hành đặt tên thang nh ví dụ : P15 - CO 120 - 15 (16) - 900 DiÖn tÝch Lobby thang máy thờng lớn diện tích Ca bin Lobby thang máy, tính bề rộng giếng thang phía cửa vào không kể hành lang Lobby Có tờng đối diện = Độ sâu giếng WL hay có ≥ 1,5 WCar (m) bỊ s©u phÝa cã thang = Độ sâu Cabin WCar hay có (P1 + P2) 0,18(m2) diƯn tÝch DiƯn tÝch Lobby cho nhiỊu tr−êng hỵp cã P 0,2 (m ) søc chë P Có thể lấy theo Neufert Thang đối diện nên cách từ 2500m - 3500m Diện tích Lobby tầng từ 5- m2, tầng 15 - 20m2 Lập bảng thống kê, (thể vÏ kü thuËt) - LËp thèng kª (Xem vÝ dơ trang 54 ) : TÝnh sè l−ỵng ng−êi vùng thang máy đảm nhiệm, để xét duyệt kiểm tính mức độ xác lựa chọn - Lập thống kê (Xem trang 46 ví dụ trang 56 ) : Số lợng tiêu kỹ thuật lựa chọn thang máy cho công trình C¸c b−íc tÝnh to¸n thang m¸y B−íc : Tính số ngời cần thoát phút (B) B(ng/ph) = SS.D a.(100 + b) c α 10.000 B−íc : TÝnh thêi gian ®i vỊ mét hành trình thang máy (T) (tính phút) H T (ph) = ⎡⎢ + m.5"⎤⎥ : 60 ⎣V ⎦ B−íc : Tính số lợng thang máy thang (N) P(ng) N (chiÕc) = B (ng/ph) hay P N = B.T T(ph) Tr−íc tÝnh sè thang, cÇn xác định số B ì T số ngời cần thang khoảng thời gian hành trình có N thang máy biết số thang số nguyên SSD = Diện tích sư dơng a = HƯ sè gi¶m søc t¶i cã thang bé (Tra.b) c = HƯ sè tho¸t ng−êi qua thang (Tra.b) α = Tiªu chn m2 diƯn tÝch SD/1 ng−êi (Tra.b) m = Sè ®iĨm dừng H = 2h chiều dài hành trình T.máy h = Chiều cao trừ tầng V = Vận tốc định mức lựa chọn (Tra.b) N = Là số thang vùng thang đảm nhiệm, số nguyên dơng P = Là sức chở định mức chọn theo Catalogue nhà chế tạo Bớc : Kiểm tra số thang (N) theo yêu cầu thời gian chê thang (Tct) T ct = H ChiỊu dµi hành trinh = ì V ì N ì Tốc độ ì Số thang máy β = 0,6 - 0, 75 HƯ sè c«ng suất thang máy, hệ số tơng đơng với hƯ sè cđa vËn tèc thang lµm viƯc thùc tÕ so với tốc độ định mức lựa chọn (V= tối ®a) T c.t = Thêi gian chê thang cho phÐp (Xem bảng) Bớc : Kiểm tra với yêu cầu tho¸t khÈn cÊp tr−íc ch¸y (xem vÝ dơ 2) ii Phân vùng mặt thang máy đảm nhiƯm - Ph¶i tÝnh sè ng−êi cho bé thang phải đảm nhiệm chuyên chở, phân thành vùng mặt tầng khác Có thể có nhiều thang máy công trình Không tính số ngời không tham gia sử dụng thang có mặt công trình - Tất hãng cung cấp thang máy Data Neufert sử dụng cách tính từ thông số thực nghiệm Cách tính thông dụng tính số ngời có mặt lớn phút cao điểm theo khả sức chứa công trình Tuy có khác số tiêu phụ cho kết khác nh−ng s¸t víi thùc tÕ cđa tõng qc gia Bỏ không tính tầng (tức tầng theo cách gọi miền Bắc), gọi tầng lầu hay tầng Các tầng trở lên lấy theo quy mô sức chứa ngời công trình, để khỏi nhầm lẫn tính toán sau Định rõ vïng mét bé thang m¸y cã thang bé hay thang tham gia làm giảm sức tải cho thang m¸y TÝnh theo diƯn tÝch SD (sư dơng) không kể diện tích phụ trợ, kết cấu Với văn phòng lấy 0.6 diện tích sàn Một số khu vực khác lấy theo quy định (xem ví dơ tÝnh to¸n thang m¸y) iiI sè ng−êi sư dơng thang máy phút cao điểm (A) - Số ngời có mặt vùng thang máy đảm nhiệm a1 (Cần phân biệt với khả giải phóng ngời cđa mét bé thang m¸y) a1 = DiƯn tÝch SD khu vùc/Tiªu chn sư dơng mét ng−êi a1 = Σ SS.D α SS.D = DiƯn tÝch sư dơng tõng chøc (m2) SS.D = 0, 55 - 0,6.S sàn = Hệ số, Tiêu chuẩn sử dụng mặt cho mét ng−êi B¶ng 2-1 : HƯ sè (α) - Tiêu chuẩn sử dụng mặt SD m2/ ngời 1) Công trình công cộng, Văn phòng làm việc : Phòng ăn Bếp, phục vụ Dịch vụ có đón tiếp Dịch vụ có ngời phục vụ Vùng có thơng mại buôn bán Làm việc dạng văn phòng Hội họp Hội trờng Chỗ để xe máy Chỗ để ôtô 2,5 8-10 12-15 TÝnh trùc tiÕp 4-5 6-8 0,8- 1,5 5% sè xe 10 % sè «t« 2) Chung c− cao tầng, tính riêng Số ng ì Số hộ - Số ngời có nhu cầu sử dụng thang máy a2 a2 = (a1 × hƯ sè thang bé) + kh¸ch v·ng lai = a1 a b + 100 100 - Công trình công cộng hay vùng dịch vụ công cộng tính riêng - Công trình chung c tính riêng Bảng 2-2 : Hệ số (a) - Giảm sức tải thang máythang theo tầng cao TÇng trƯt (tÇng1) TÇng (2) TÇng hÇm TÇng (3) TÇng hÇm TÇng (4) TÇng hÇm TÇng (5) TÇng hÇm 1/3 1/2 2/3 Bỏ không tình tầng ( tầng theo cách gọi miền bắc) a2 = (1/ - 2/3) a1 tính tầng đến tầng có thang làm giảm bớt sức tải cho thang máy a1 tầng B¶ng 2-3 : HƯ sè (b) - Tû lƯ khách vãng lai (%) Văn phòng riêng, Trụ sở VIP Văn phòng chung Chung c Số khách v·ng lai = (5 - 8) % a1 tÝnh theo bảng - Văn phòng VIP trụ sở cộng thêm b = 8% khách mời đến làm việc - Văn phòng thờng cộng thêm b = 6% khách mời đến làm việc - Nhà Chung c đợc cộng thêm b = % tổng số khách vãng lai - Khách sạn tỷ lệ này, chủ yếu tiếp khách phòng khách tầng Giải thích lập bảng thống kê (xem ví dụ) - Cột a1 số lợng ngời có mặt vùng thang máy đảm nhiệm Lấy diện tích SD phòng, vùng chia cho tiªu chn sư dơng cho ng−êi - Cét a2 số lợng ngời có nhu cầu sử dụng thang máy tính toán vùng thang máy đảm nhiệm - Không sử dụng hệ số thang tầng hầm có thang thoát hiểm, thang cho nhân viên Các tầng cao hay thấp đợc tính toàn số ngời có mặt (= a1) - Sè ng−êi sư dơng thang m¸y (A) phút cao điểm Các nớc đa vào tiêu chuẩn nhà nớc để phù hợp yêu cầu xã hội tõng qc gia Sè ng−êi sư dơng thang m¸y (hay gọi số ngời yêu cầu thoát qua thang máy) tính phút vào cao điểm thể hệ số (c%) tỷ lệ phần trăm số ngời có nhu cầu sử dụng thang máy (a2) Hệ số thể điều kiện sống yêu cầu tiện nghi khác cho nớc khác nhau, cho loại công trình khác thể mức độ thoát khẩn cấp khác nhau, đợc ban hành cụ thể tiêu chuẩn nhà nớc để lựa chọn thiết kế Số ngời yêu cầu thoát qua thang máy phút cao điểm (A): A = a2 c % = a2 c 100 A = Số ngời yêu cầu thoát qua thang m¸y a2 = Sè ng−êi cã nhu cầu sử dụng thang máy c = Hệ số yêu cầu thoát ngời qua thang máy phút, xem bảng Bảng 2-4 : Hệ số c (%) - Yêu cầu thoát qua thang máy phút Giờ cao ®iĨm c %(*) so víi a2 8h s¸ng 15 19h chiỊu 15 Giê cao ®iĨm c %(*) so víi a2 Thơng mại, khu vui chơi cao tầng công trình có cao điểm 19h chiều 15 Ăn uống công trình tổ hợp nhiều công có cao điểm 11h tra 10 -11 Chung c, nhà có cao điểm 7h sáng Đặc điểm, loại công trình Văn phòng, Trụ sở C.Q, Trờng học phần cao tầng Khách sạn tính chung Đặc điểm, loại công trình Giải thích(*) : - Hệ số c = % cho Chung c− lµ chØ tÝnh cho thang máy thờng xuyên sau đợc cộng thêm đơng nhiên thang giờng/1 thang máy để sát với yêu cÇu sư dơng Thang gi−êng cã kÝch th−íc : F 750 Kg Cưa CO 1100 Ca bin 1600× (2100-2600), GiÕng thang 2200 ì 2900, Buồng máy 3000ì 4500ì 2300 Kiểm tra l¹i víi c 10 % = 15 nÕu chän thang có sức chở lớn 20 ngời bỏ qua thang giờng - Kiểm tra lại riêng cho phần cao tầng chung c, công trình vui chơi, thơng mại khối ngủ khách sạn dùng chung thang máy Định rõ số lợng thang cho phần cao tầng riêng theo c % = 15 chọn theo diƯn tÝch ca bin lóc tho¸t khÈn cÊp trớc cháy (Xem phần ví dụ dới) - Tham khảo Data - Neufert (T.Máy/411), dùng chung tiêu chuẩn 15 % cho trờng hợp chung c dùng thang giờng bảng dới Tham khảo tiêu chuẩn Data - Neufert Bảng 2-5: Số ngời thang máy phút/số ngời có mặt không kể tầng Sức chứa tối đa công trình trừ tầng x % phút) Loại công trình Cao ốc VP có VP cho thuê riêng Cao ốc VP có VP cho thuê chung Khách sạn 15 - 20% 11 - 15% 10 - 15% Chung c - 7% Tham khảo tiêu chuẩn, Mỹ - Nhật Đặc điểm nhà Nhà hành : Thuần tuý Kết hợp hoạt động khác Còn lại Khách sạn: Phục vụ + tính chung Dịch vụ, vui chơi Nhà : Chung c - Mỹ Nhật Trung bình n−íc 12-18 11-12 10-11 20-25 16-20 11-15 19 % 15% 12% 12-15 8-10 9-11 11% 10% 5-7 3,5-7 6% Ng−êi Mü Ýt di chun h¬n ng−êi NhËt giê cao điểm có mức sống cao Các nớc đa vào tiêu chuẩn quốc gia để thực tÝnh to¸n 11 IV TÝnh thang m¸y TÝnh sè ngời cần thoát phút (B) B (ngời /1 phót) = A (ng−êi) : (phót) B= SS.D a.(100 + b) c α.10.000.5 SSD = DiƯn tÝch sư dơng a = HƯ sè gi¶m søc t¶i cã thang bé (Tra.b) b = HƯ sè tÝnh sè kh¸ch v·ng lai c = HƯ sè tho¸t ng−êi qua thang (Tra.b) α = T/chn m2 diƯn tÝch SD: ngời (Tra.b) Tính thời gian hành trình thang máy (T) T(s) = t (s) + t (s) (sau ®ã ®ỉi sang phót) t1 (s) = H (m) : V(m/s) t2 (s) = Sè ®iĨm dừng tầng ì giây = m 5" H T (phót) = ⎡⎢ + m.5"⎤⎥ : 60 ⎣V ⎦ t1 - Thời gian thang máy tính giây V- Vận tốc chọn định mức thang máy tính m/s t2 - Thời gian dừng tầng thang máy tính giây H = 2h chiều dài hành trình thang máy h = Chiều cao công trình trừ tầng V = Vận tốc định mức lựa chọn (Tra.b) m = Số điểm dừng tầng - Tính chiều dài hành trình thang máy (H) H = 2(h - h tầng cùng) H = Chiều dài hành trình thang máy = lần chiều cao trừ tầng - Chọn vận tốc định mức thang máy (V) Bảng 2-6 : Khung lựa chọn vận tốc định mức thang máy (V) theo tầng cao Loại công trình Văn phòng Khách sạn & C.cộng Chung c Tốc độ nên chọn V (m/s) d−íi tÇng 5-9 tÇng 10 - 14 tÇng 15 - 19 tÇng 20 -40 tÇng 1,5- 1,75 1,75 - 2- 2,5 3-4 1,25 - 1,5 1,5 - 1,75 1,75 - 2,5 0,25 - 1,25 - 1,5 1.5 - 1,75 1,75 - 2,5 - 3.0 - 2,5 Chó ý : C¸c h·ng cung cÊp ®Ịu ghi chØ sè tèc ®é thang b»ng m/ phút, tính toán cần tránh nhầm lẫn Mỗi h·ng cã thĨ cung cÊp tíi 45 - 50 lo¹i thang khác tốc độ, kích cỡ, sức chở 12 TÝnh : t1 (s) = H (m) : V(m/s) = Chiều dài hành trình thang máy / Vận tốc định mức tra bảng - Tính số điểm dừng hành trình thang máy (m) : Số điểm dừng hành trình thang máy = Số mặt sàn phải dừng chở ngời (Tg Hầm + Tg Trệt + Tg trên) t2 (s) = Số điểm dừng tầng ì giây = m 5'' Thời gian dừng tầng trung bình Số giây dừng thang/1 tầng Cho tất trờng hợp để tính toán /1 điểm dừng Chú ý : Chỉ tính giây ì Số điểm dừng lần chiều cao công trình h (không tính giây ì Số điểm dừng hành trình H) Đây công thức thực nghiệm Cách tính trung bình đợc kiểm nghiệm, áp dụng rộng rãi tính sát thực tính bù trừ, đồng thời phù hợp với yêu cầu thoát khẩn cấp Tính số lợng thang máy thang (N) - Tính số ngời yêu cầu cần thoát hành trình thang máy B(ng) ì T(ph) Là số ngời thang thời gian hành trình có N thang máy Biết số thang N số nguyên P (ng) N (chiÕc) = B (ng/ph) hay P N = B.T T(ph) N = Lµ sè thang vïng mét thang đảm nhiệm, số nguyên dơng P = Là sức chở định mức chọn theo Catalogue nhà chế tạo - Tính thang dần theo khả bè trÝ cđa mỈt b»ng kiÕn tróc Khi chän sè lợng thang N phải khả bố trí vùng mặt cho thang máy đảm nhiệm Kiểm tra lại với thời gian chờ thang (xem phần tiếp theo) để điều chỉnh số N cho phù hợp (điều chỉnh lại V, P, N) Lập bảng thống kê 13 Thống kê : Các tiêu kỹ thuật thang máy công trình Loại thang : VÝ dô : P - 15- CO - 105 sau tra Catalogue Số Tốc Sức lợng độ chở (bộ) (m/p (ng) 105 15 Réng GiÕng Buång c¸nh Cabin thang máy OH PD R1 R2 cửa aìb AìB CìD (mm) (mm) (Kg) (Kg) (mm) (mm) (mm) (mm) 900 1600 2150 × × 500 2300 4200 4800 1850 5630 6030 ì 2400 Đợc thực vẽ vẽ kỹ thuật thang máy Tóm tắt công thức - Xác định số B ì T số ngời thang thời gian hành trình thang B.T = ∑ SS.D a.(100 + b) c ⎡ H ⎤ ⎢ + m.5"⎥ : 60 α.10.000.5 ⎣V ⎦ - TÝnh sè thang m¸y N, biÕt sè thang số nguyên dơng P N = B.T V Kiểm tra lại với điều kiện thoả mn thời gian chờ thang - Ngoài cách tính số thang máy (N) theo số ngời có mặt (hay gọi tính theo quy mô) cần thiết phải kiểm tra lại theo số thời gian chờ thang quy định (TCT theo bảng thời gian chờ thang) - Có nhiều công trình coi cách lựa chọn thứ bắt buộc với công trình quan trọng không đợc chờ thang lâu nên thay đổi số lợng thang, tốc độ, sức tải thang - Sau có đợc số thang máy (N), cần thiết phải kiểm tra tính lại số thời gian chờ thang cho phép theo c«ng thøc : T ct = H H ChiỊu dài hành trinh = ì V ì N ì Tốc độ ì Số thang máy bé β = 0,6 - 0, 75 = HÖ số công suất thang máy, hệ số tơng đơng với hệ số vận tốc thang làm việc thùc tÕ so víi tèc ®é tèi ®a (V) T c.t = Thêi gian chê thang cho phÐp (Xem b¶ng) H = Chiều dài hành trình thang máy V = Vận tốc thang máy định mức lựa chọn N = Số thang máy thang vùng ®¶m nhiƯm 14 B¶ng 2-7 : Thêi gian cho phÐp chê thang Thêi gian cho phÐp chê thang (Tc.t) Lo¹i công trình Số giây để tính toán Số phút để −íc tÝnh 1) C¬ quan trung −¬ng, VIP 25 - 30 < 1/2 phút Văn phòng, C.T cao cấp 25 - 35 > 1/2 p TT thơng mại, vui chơi, Ga cao tầng 40 -50 3/4 p Khách sạn 30 - 60 1/2 - p Chung c− 60 - 90 ≈ 1- 1,5 p - Không bắt buộc thay đổi V, P, N thêi gian chê thang nhá h¬n thêi gian T ct tra bảng T ct tính toán T ct tra bảng Khi yêu cầu vận chuyển, số thang nhiều nên thời gian chờ giảm rõ rệt - Thông thờng thời gian chờ thang tối đa cao điểm ngời, liên tục không vào đợc thang đông ngời : (100 % :15%) 35 ": 60” = VI KiĨm tra víi yêu cầu thoát khẩn cấp trớc cháy Riêng chung c phải kiểm tra lại với c = 15 % (ngoài cách tính c = % nhà chung c theo cách tính trên) - Xác định theo số B ì T tính số thang cần thiết N theo sức chở P Điều kiện đủ để thoát khẩn cấp nhng không tiện lợi cho sinh hoạt chung c thờng có đồ đạc cồng kềnh KiĨm tra : - TÝnh sè ng−êi trªn tỉng sè thang theo yêu cầu c = 15% - Nếu chọn đợc thang có sức chở P lớn 20 ngời, th× cã thĨ bá qua thang gi−êng - NÕu P nhá h¬n 20 ng−êi, chän kÝch th−íc 01 thang cã chiều sâu từ 1900 đến 2200 để thay cho thang gi−êng lo¹i B (Bed and Hospital- gi−êng BƯnh viƯn) loại thang giờng (B) thờng không đồng víi thang th−êng tèc ®é chËm d−íi m/s, không bố trí điều khiển đồng cụm nhiều thang đợc - Có thể chọn loại R (Residen - nhà ở) để có số ngời P theo cataloque đợc chọn có tốc độ với thang khác theo tính toán Sau trừ bỏ số lợng ngời 01 thang (R) này, số ngời cần thiết lại đợc bố trí cho thang thờng Chú ý nên chọn tốc độ, hãng chế tạo để lắp phần mềm điều khiển đồng thang - Chọn thang hợp lý đảm bảo vận chuyển cho chung c thoát khẩn cấp trớc cháy không lãng phí sức chở (Xem ví dụ) Chó ý thang gi−êng bè trÝ c¹nh thang chÝnh ( có) 15 VII cách tính nhanh theo điều kiện thêi gian chê thang §Ĩ tÝnh nhanh tÝm ý thiết kế ban đầu ngời ta lựa chọn số thang máy (N) theo công thức: N(chiếc) = H (2/3 V) ì T c.t Để dễ nhớ công thức ta chọn tốc độ thang 1,5m/s Ta có 2/3 V = 1m/s N(chiÕc) = hay = H (m) T c.t (gi©y) (2 lần chiều cao - tầng).(m) T c.t (giây) Chó ý : - Do chØ kĨ ®Õn chiỊu cao chọn tốc độ 1,5 m/s nên có kích thớc thang, biết đợc số thang nên có tác dụng tìm ý ban đầu - Khi tính nhanh theo công thức thời gian tính giây lấy theo bảng tra thời gian chờ thang tính giây - Nhớ nhanh phút bảng tra sau đổi lại giây - Do T ct tính toán T ct tra bảng, nên kết tính nhanh đại diện cho thành phần chất lợng phục vụcủa thang máy Tuy số thời gian nhỏ T ct chấp nhận đợc Để dễ nhớ thời gian chờ thang tÝnh b»ng : “Chung c− cã muèn lừng khừng 1-1,5 Khách sạn coi chừng tụt nửa xuống quan 1-0,5 - Cơ quan = 0,5 Ba phần t Thơng mại, lang thang 3/4 phút VIII phơng pháp tính khác - Tính theo diện tích mặt để xác định diện tích Ca bin Chỉ có tác dụng tham khảo sơ phác tìm ý ban đầu nh phơng pháp tính nhanh diện tích sàn ì số sàn ì hệ số sử Diện tích ca dụng bin = 226 ì số thang máy ΣSA.F.C E (m2) = 226.N E lµ diƯn tÝch sµn bên ca bin S A.F tổng diện tÝch sµn nhµ C lµ hƯ sè sư dơng thang máy (Tra theo bảng phụ thuộc loại nhà từ 0,16 - 0,38) 226 lµ hƯ sè thùc nghiƯm cho mäi trờng hợp 16 Tính diện tích ca bin phải giả định tính dần N Yếu tố chiều cao công trình tham gia - Tính theo tổng số ngời có mặt toàn công trình thời gian hành trình thang máy phụ thuộc sơ đồ phục vụ theo chiều cao mặt cắt Pmax5' = P.N = (5' 60") (0,8) (Ptoµn bé i%) T công thức Pmax 5' T 5' 60" 0,8 i% số ngời thoát qua thang máy tơng tự nh bảng C% giới thiệu Pmax5' = Số ngời ®i thang P toµn bé = tỉng số ngời có mặt toàn nhà (cả tầng trệt) T = T1 + T2 + T3 + T4 = Thời gian hành trình Thời gian hoạt động hành trình gồm : Tổng số thời gian ®ãng më cưa, Thêi gian dõng x¸c st ®ãn kh¸ch tầng hao phí theo số sơ đồ phục vụ giả định chiều cao P = sức chứa thang, N số thang số nguyên, 0,8 hệ số giảm sức chở thang so với sức chở định mức1 thang Sơ đồ phục vụ thang, thuật toán phức tạp, số liệu lấy theo kết thực nghiệm - Chọn thang theo bảng tra sẵn theo tiêu chuẩn BS Chỉ có bảng tra tính cho mét sè l−ỵng thang tõ -5 thang, cã số tầng cao từ 618 tầng, kết cho số thang lớn, đầu t kinh phí nhiều Ví dụ nhà cao 10 tầng, i = 165, Ttb= 29" (nếu chọn nhà văn phòng có i = 15%P Ttb = 30s, tính ngợc lại có 1100 ngời làm việc tầng 880 m2 nhà cao 10 tầng) Cần tới thang søc chë 21 ng−êi tèc ®é 2,5 m/s - Chọn thang theo biểu đồ Có biểu đồ cho số giới hạn loại thang máy sức chứa tõ - 24 ng−êi theo sè tÇng cao tõ - 36 tầng Ví dụ chọn theo biểu đồ cho công trình có quy mô nh ví dụ : Nhà cao 10 tầng có 1100 ngời làm viÖc NÕu 15% P = 165 ng−êi Chän thang søc chë 15 ng−êi tèc ®é 1,75 (105 m/ s loại tốc độ khác) cách dóng nội suy nhà cao 10 tầng, thời gian chu kì của1 thang chở đợc 33 ngời T = 113 gi©y - NÕu hiĨu T : Ttb = 113s : (30s - 40s) : Cần thang sức chở 15 ngời tốc độ 1,75m/s Nhà 10 tầng có thĨ chän lo¹i thang P13, P15, P17 nh−ng kết khác nhau, khó lựa chọn - Nếu hiểu 113 giây chở đợc 33 ngời phút chở đợc 17,5 ngời Có 15% P: = 33 ng : Cần thang sức chở 15 ng−êi tèc ®é 1,75m/s 17 Qua ®ã thÊy râ tiêu chuẩn BS đợc mức sống cao Kết lớn nhiều so với chọn theo biểu đồ Neufert còng ®−a biĨu ®å cã thêi gian chờ thang 30" (tơng đơng nhà văn phòng) tầng cao 3,3m (và biểu đồ chờ thang 45" nhng với tầng cao 3,8 m), với ví dụ nhà cao 10 tầng (11 tầng bỏ không tính số ngời có mặt tầng trệt) công trình có 600 ngời (tơng đơng 660 ngời/11 tầng), có 15 % P: phút = 18 ngời, Chọn biểu đồ Neufert đợc thang 11 ngời (theo tiêu chuẩn châu âu = 900Kg) tèc ®é 1,5 m/s thêi gian chê thang 30" vµ cã thĨ chê tíi 45" (Data Elevators Trang 411) Do độ xác chép, vẽ lại biểu đồ dễ sai lệch nên kết không xác có số lợng thông tin rÊt Ýt cho sù lùa chän B¶ng 2- : Chọn theo bảng tra sơ số thang N (tính nhanh) Loại nhà Cơ quan hành chính: Chỉ chở ngời Có kết hợp Nhiều mục đích Nhà : Chất lợng trung bình Chất lợng cao Bệnh viện : Bệnh viện thành phố Tính thang chở ngời Thang phôc vô 150 - 200 ng−êi 200 - 280 ng−êi 250 - 300 ng−êi 21.000 m nt nt 80 - 100 50 - 80 nt nt 100 - 150 phòng 160 - 180 phòng Cơ sở xác định thông số đợc ớc đoán theo kinh nghiệm, thông số tốc độ, sức chở Nếu nh ví dụ nhà văn phòng cao 10 tầng sức chứa 1100 ngời, diện tích sàn 8800 m2 (tiêu chuẩn trung bình ngời m2) thì: Cần thang ngời thang phục vụ Qua ví dụ cách lựa chọn cho kết khác nhau, nên cần thống ban hành tiêu chuẩn nhà nớc (TCVN) IX ví dụ tính toán thang máy Ví dụ Đầu bài: Tính số thang máy cho công trình nhà văn phòng chung (văn phòng có nhiều đơn vị thuê) cho biết : Nhà cao 17 tầng + tầng hầm Từ tầng đến tầng (tầng m.Bắc) dịch vụ, tầng đến tầng 17 (13 tầng) văn phòng, tầng diện tích 300 m2 Chiều cao tầng hầm để xe 3000, tầng dịch vụ 4500 tầng 3200 Dự kiến công trìnhthang máy, thang thang thoát 18 hiểm Ngoài thang sảnh phụ cho khách, thang tời hàng thang thoát hiểm cho nhân viên lên đến tầng Giải : a) Phân vùng mặt thang máy đảm nhiệm Bỏ không tính tầng Trờng hợp công trìnhthang máy nên không phân vùng mặt C¸c thang bé bè trÝ cã thĨ tÝnh c¸c hƯ số thang nh bảng thống kê dới a) TÝnh sè ng−êi sư dơng thang m¸y (A) phút cao điểm, lập bảng thống kê Thống kê : Số ngời sử dụng thang máy theo diên tích SD STT Tên khu vực hay phòng Tiªu Sè ng−êi cã Sè ng−êi sư DiƯn chn mặt vùng dụng thang máy tích SD SD thang m¸y (a 2) (m2) (m2/ ng) (a1) Giải khát tầng 200 2.5 80 80ì(2/3) = 53.3 Phòng ăn tầng 400 2,5 160 160ì(1/2) = 80 Bếp, phục vụ tầng 360 - 10 42 40×(1/3) = 14 Đón tiếp tầng 96 12 - 15 9ì (1/3) = Dịch vụ câu lạc 12 tầng phòng 12 ì = 72 72 ì (2/3) = 48 Thơng mại buôn bán tầng 300 4- 60 60ì (1/2) = 30 Làm việc văn phòng khu H.C.Q.T Tg 108 6-8 15,4 15,4ì (2/3) = 10,2 Hội họp tầng 400 0,8 -1 400 400 (1/2) = 200 Chỗ để xe máy tầng hầm có 150 xe 5% số xe 7,5 7,5ì (1/3) = 2,5 10 Chỗ đỗ xe «t« (tÇng hÇm cã 50 «t« 10% sè «t« 5×(1/2) = 2,5 16 18× (1/3) = 11 Nhân viên kho điện nớc tầng hầm a2 = 449.5 ng Tỉng sè ng−êi cã mỈt khèi dịch vụ tầng hầm : a2 công cộng = 449,5 ng Tổng số ngời có mặt khối Văn phòng (không trừ % thang cao tầng) : a2 văn phòng = 13 tầng 300 0,6 = 292,5 ng m2 19 Sè l−ỵng ng−êi sư dụng thang máy khu vực VP kể khách vãng lai 8% lµ : 292,5 ng x 108% = 316 ng Σ a2 = 449,5 + 316 = 765,5 ng TÝnh sè ng−êi sư dơng thang m¸y (A) phút cao điểm Công trình tổ hợp nhiều chức cao điểm 11 tra chọn c = 11% A= Σa2 x c% =765,5 ng x 11% = 84,2 ng - Tính số ngời cần thoát (B) B = 84,2 : 5’ = 16,84 ng - Tính thời gian hành trình thang máy (T) : H(m) = [(2 tg.hầm ì 3) + (4 × 4,5) + (13-1)tÇng ë × 3,2)].2 = 124.8m Chän tốc độ V = 2,5 m/s tốc độ định mức thang nhà văn phòng có cao 19 tầng t1 (gi©y) = 124.8 m : 2,5 = 49,92" Sè điểm dừng m (theo số mặt sàn dừng thang máy) : (Tg HÇm) +1(Tg TrƯt) + (Tg D.Vơ) + 13 (Tg ë) = 19 t (gi©y) = 19 5" = 95 " T(phót) = t1 + t2 = 49,92" + 95 " = 166 " : 60” = 2,42 phút - Tính số lợng ngời cần thoát hành trình (BìT): B T = 16,84 x 2,42 = 40,75 ng−êi = N P - TÝnh sè lợng thang máy phải có thang (N): NÕu N = th× P = 40, 75 : = 13,58 ≅ 14 ng−êi NÕu N = th× P = 10,18 ≅ 10 ng−êi c) KiĨm tra víi thêi gian chê thang cho phÐp Chän N = 3, ta cã : T ct = 124.8m = 25,6 giây 0,65.2,5 m/s.3 So công trình văn phòng 25- 35 s Đạt yêu cầu Chọn đặt tên gọi lo¹i thang : P - 15 - CO - 150 - 900 20 Thống kê 2: Các tiêu kỹ thuật thang máy công trình Loại thang P - 15- CO - 150 -900 (sau tra Catalogue) Sè Tèc Sức lợng độ chở (bộ) (m/p (ng) 150 15 Réng GiÕng Buång Cabin Pit R1 R2 c¸nh thang m¸y OH b cưa B C×D (mm) (mm) (Kg) (Kg) (mm) (mm) (mm) (mm) 900 1600 2300 × × 1500 2400 4200 5600 2450 7000 8500 ì 2400 Hoặc : Trong trờng hợp dễ dàng bố trí kiến trúc mặt chọn thang Đặt tên gọi: P - 10 - CO - 150 - 800 Khi ®ã thời gian chờ thang Số Tốc Sức lợng ®é chë (bé) (m/p (ng) 150 10 Réng GiÕng Buồng Cabin Pit R1 R2 cánh thang máy OH aìb cưa B C×D (mm) (mm) (Kg) (Kg) (mm) (mm) (mm) (mm) 800 1400 1900 × × 1250 2000 3800 × 5600 2450 6200 7000 2100 Ví dụ Đầu bài: Tính số thang máy cho công trình nhà chung c Cho biết: Nhà cao 17 tầng Mỗi tầng ë 20 ng−êi TÇng cao 3,2 m Dù kiến công trìnhthang máy, thang thang thoát hiểm 2.1 Tính số ngời có mặt công trình Từ tầng ®Õn 17 : 20 13 = 260 ng Tõ tÇng d−íi (cã hƯ sè thang bé, trõ tÇng 1) : (20 1/3) + 20 (1/2) + 20 (2/3) = 30 ng Σ a2 chung c− = 260 + 30 = 290 ng Tính số ngời có mặt kể kh¸ch v·ng lai 5% : Σ a2 chung c− x 105 % = 290 ng x 105 % = 304,5 ng Nhà chung c chọn cao điểm sáng chọn c % = có thêm thang giờng cho thang hoạt động không thờng xuyên đảm bảo thoát khẩn cấp trớc cháy A = 304,5 x % = 18,27 ng TÝnh sè ng−êi tho¸t ; 21 B = 18,27 : 5’ = 3,65 ng 2.2 TÝnh thêi gian cña mét hành trình thang máy (T) H (m) = (17 -1) 3,2m = 102,4 m Chän tèc ®é V = 1,75 m/s (105m/p) tốc độ định mức thang nhà chung c cao 17 tầng t1 (giây) = 102,4 : 1,75 = 58,51" Sè ®iĨm dõng m (theo sè mặt sàn dừng thang máy) = 17 t2 (giây) = 17 x 5" = 85" T(phót) = t1 + t2 = 58,51" + 85 " = 143,51" = 2,4 2.3 Tính số ngời cần thoát hành trình B × T B T = 3,65 x 2,4 = 8,76 ng−êi = N P 2.4 TÝnh sè l−ỵng thang máy phải có thang (N) Nếu N = th× P = 8,76 ≅ ng−êi 2.5 KiĨm tra víi thêi gian chê thang cho phÐp T ct = 102,4m = 90 giây 0,65.1,75m/s.1 So công trình nhà chung c 60- 90s : Đạt yêu cầu - Thang giờng mặc định có kích thớc : F 750 Kg Cöa CO - 1100 Ca bin 1600 2600, GiÕng thang 2200 2900, Buång m¸y 3000 4500 2300 2.6 Kiểm tra với yêu cầu thoát khẩn cấp trớc cháy - Phải kiểm tra lại với c % = 15 , nÕu chän thang cã søc chë lín h¬n 20 nên bỏ qua thang giờng Nếu lấy C = 15% Ta cã : A = 304,5 x 15% = 45.68 ng B = 45,68 : 5’ = 9,13 ng - Tính số ngời cần thoát hành trình B × T B T = 9,13 x 2,4 = 21,92 ng−êi = N P - NÕu N = th× P = 21,92 : = 10,95 ≅ 11 ng−êi, thêi gian chê thang 45 s (h¬i Ýt), tỉng số ngời P= 22 ng Điều kiện đủ để thoát khẩn cấp nhng không tiện lợi cho sinh ho¹t - NÕu sư dơng thang P 20 = thang 2, 1,5 = 6m2 Điều kiện gây lãng phí - Nên dùng diện tích ca bin P1 + ca bin lo¹i (R) cã P = ng−êi P1 = P - P = 22 - = 13 ng - Car 1600 x 1350 OH = 4650 - GiÕng thang 2050 x 1950 PIT = 1850 22 - Buång m¸y 3200 x3900 x 2250 V= 105m/p P = ng−êi cã kÝch th−íc - Car 1050 x (1520 + 480) - giÕng thang 1750 x 2500 - Buång m¸y 2800 x 4100 x 2250 OH = 4650 Pit = 1850 V= 105m/p Chó ý thang gi−êng bè trÝ c¹nh thang chÝnh Ví dụ tơng tự cho công trình hỗn hợp nhiều chức nhng có phận cao tầng có thang máy riêng, có lối vào riêng - thang loại : P- - CO - 105 - 800 vµ thang gi−êng nh− quy định - Tổng số thang - Kích thớc thông số kỹ thuật thể bảng thống kê, sau tra Catalogue Số Tốc Sức lợng độ chở (bộ) (m/p (ng) 105 thang thang 60 GiÕng Buång Réng Cabin Pit R1 R2 thang máy OH cánh aìb AìB CìD (mm) (mm) (Kg) (Kg) cưa (mm) (mm) (mm) (mm) 1400 1850 × × 1030 1700 3800 × 5600 2450 3440 4200 2100 1540 2200 1100 × × 2370 2900 3000 4600 1550 2980 3190 ì 2300 800 Trong trờng hợp thang gần nên lấy độ cao OH độ sâu Pit thông số lớn loại thang liên thông để dễ sửa chữa Pít cần phải có tiếp điem để tiếp địa cho thang máy gần khu vực đối trọng Chọn thang máy chở ngời cho nhà từ ®Õn tÇng BS 5655 - phÇn : 1990 ng−êi 10 ng−êi 13 ng−êi 16 ng−êi 21 ng−êi Sè 630kg 800kg 1000kg 1250kg 1600kg Sè V, thang tÇng m/s i, i, i, i, i, g Ttb, s T ,s T ,s T ,s T ,s ng−êi tb ng−êi tb ng−êi tb ng−êi tb ng−êi 2 1,0 1,6 1,0 38 32 50 61 75 36 - 69 - 39 - 79 - 42 - 89 - 47 - 103 - 1,6 1,6 21 35 91 55 24 39 103 61 26 43 120 71 28 46 135 80 32 - 157 - 23 3 1,6 1,6 1,6 1,6 2,5 37 - 51 - 42 - 55 - 29 46 31 33 46 107 64 97 93 66 31 35 36 48 122 111 105 75 35 38 40 - 140 132 123 - 2,5 - - - - 30 100 33 114 38 132 Chän thang máy chở ngời cho nhà từ 10 đến 14 tÇng BS 5655 - phÇn : 1990 Sè tÇng Sè thang V, m/s 13 ng−êi 1000kg 16 ng−êi 1250kg 21 ng−êi 1600kg Ttb, s i, ng−êi Ttb, s i, ng−êi Ttb, s i, ng−êi 10 11 12 13 14 1,6 35 86 38 97 44 113 2,5 32 98 34 106 40 124 2,5 24 126 26 141 29 165 1,6 37 83 40 91 - - 2,5 34 92 36 100 43 118 2,5 25 123 27 132 32 157 2,5 35 88 38 95 44 112 2,5 26 117 29 126 33 149 3,5 - - 37 98 43 115 3,5 - - 27 130 32 152 2,5 36 84 40 91 46 106 2,5 27 113 30 121 34 142 3,5 - - 29 125 34 145 3,5 - - 23 156 27 182 2,5 38 81 41 87 - - 2,5 28 109 31 116 36 135 3,5 - - 30 120 35 140 3,5 - - 24 151 28 175 Chän thang m¸y chë ng−êi cho nhà từ 15 đến 18 tầng BS 5655 - phÇn : 1990 Sè tÇng Sè thang V, m/s 13 ng−êi 1000kg 16 ng−êi 1250kg 21 ng−êi 1600kg Ttb, s i, ng−êi Ttb, s i, ng−êi Ttb, s i, ng−êi 15 2,5 29 105 32 112 37 130 3,5 - - 31 116 36 135 3,5 - - 25 146 29 168 24 16 17 18 3,5 - - - - 24 202 2,5 30 102 33 108 39 125 3,5 - - 32 113 38 130 3,5 - - 26 141 30 163 3,5 - - - - 25 195 2,5 31 99 35 105 40 123 3,5 - - 33 110 39 127 3,5 - - 26 137 31 157 3,5 - - - - 26 189 3,5 - - 34 107 40 124 3,5 - - 27 134 32 153 3,5 - - - - 27 184 25 ... trình thang máy (H) H = 2(h - h tầng cùng) H = Chiều dài hành trình thang máy = lần chiều cao trừ tầng - Chọn vận tốc định mức thang máy (V) Bảng 2-6 : Khung lựa chọn vận tốc định mức thang máy. .. cấp Tính số lợng thang m¸y mét bé thang (N) - TÝnh sè ng−êi yêu cầu cần thoát hành trình thang máy B(ng) ì T(ph) Là số ngời thang thời gian hành trình có N thang máy Biết số thang N số nguyªn... Dự kiến công trình có thang máy, thang thang thoát 18 hiểm Ngoài thang sảnh phụ cho khách, thang tời hàng thang thoát hiểm cho nhân viên lên đến tầng Giải : a) Phân vùng mặt thang máy đảm nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình thang máy tiến sĩ nguyễn tiến thuận, Giáo trình thang máy tiến sĩ nguyễn tiến thuận

Từ khóa liên quan