Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạm

240 111 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 19:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ LOAN RÌN LUN KÜ N¡NG THIÕT KÕ BµI HäC THEO TIÕP CËN N¡NG LùC CHO SINH VIÊN ĐạI HọC PHạM LUN N TIN S KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ LOAN RÌN LUN KÜ N¡NG THIÕT KÕ BµI HäC THEO TIÕP CËN N¡NG LùC CHO SINH VI£N ĐạI HọC PHạM CHUYấN NGNH: L LUN V LCH SỬ GIÁO DỤC Mã số: 9.14 01 02 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Đặng Thành Hưng PGS.TS Hoàng Thanh Thúy HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết luận án tác giả nghiên cứu, khảo sát hoàn toàn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu Tác giả luận án Trần Thị Loan MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA RÈN LUYỆN NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC PHẠM 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu học thiết kế học .8 1.1.2 Những nghiên cứu rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực 14 1.2 Những vấn đề lí luận thiết kế học theo tiếp cận lực 19 1.2.1 Tiếp cận lực 19 1.2.2 Bài học theo tiếp cận lực 22 1.2.3 Thiết kế học thiết kế học theo TCNL 26 1.2.4 Đặc điểm sinh viên phạm 32 1.2.5 thiết kế học theo tiếp cận lực 34 1.3 Những vấn đề lí luận rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực 49 1.3.1 Mục tiêu rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực 49 1.3.2 Nội dung rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực 50 1.3.3 Qui trình rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực 51 1.3.4 Đánh giá kết rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực 53 1.3.5 Những đường rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực 55 1.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực 58 1.4.1 Đặc điểm sinh viên phạm rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực .58 1.4.2 Năng lực giảng dạy giảng viên .59 1.4.3 Quản lí đào tạo học tập 59 1.4.4 Hoạt động thực hành, thực tập phạm .60 1.4.5 Cơ sở vật chất, môi trường rèn luyện 60 Kết luận chương 61 Chương 2: THỰC TRẠNG RÈN LUYỆN NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC PHẠM 62 2.1 Khái quát địa bàn khảo sát thực trạng 62 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực 64 2.2.1 Mục đích, qui mơ, địa bàn khảo sát .64 2.2.2 Nội dung khảo sát 64 2.2.3 Phương pháp khảo sát 65 2.3 Kết khảo sát 66 2.3.1 Đánh giá chung thực trạng mức độ thực thiết kế học theo tiếp cận lực sinh viên đại học phạm .67 2.3.2 Thực trạng mức độ thành phần thiết kế học theo tiếp cận lực sinh viên .70 2.3.3 Thực trạng rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực 97 Kết luận chương 109 Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC PHẠM 111 3.1 Cơ sở xác định biện pháp 111 3.2 Cơ sở đề xuất biện pháp .111 3.2.1 Nguyên tắc dựa vào người học 111 3.2.2 Nguyên tắc khoa học 113 3.3 Biện pháp rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực sinh viên .113 3.3.1 Thiết kế chuyên đề lí luận rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực module 113 3.3.2 Xây dựng qui trình rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực 116 3.3.3 Sử dụng dạy học vi mô rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực 121 3.3.4 Sử dụng nghiên cứu học rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên .124 3.3.5 Sử dụng thuật đánh giá theo tiếp cận lực 126 3.4 Thực nghiệm biện pháp .129 3.4.1 Quá trình thực nghiệm 129 3.4.2 Phân tích kết thực nghiệm 133 Kết luận chương 145 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 147 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ 150 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 151 PHỤ LỤC 1PL DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ DH Dạy học ĐHSP Đại học phạm ĐHSPHN Đại học phạm Hà Nôi ĐTB Điểm trung bình GiV Giáo viên GV Giảng viên KN KNDH dạy học NVSP Nghiệp vụ phạm PPDH Phương pháp dạy học SV Sinh viên TCNL Tiếp cận lực TKBH Thiết kế học TTSP Thực tập phạm DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Bảng 2.15 Bảng 2.16 Tự đánh giá sinh viên thiết kế học theo tiếp cận lực .67 Mức độ đầy đủ xác định thiết kế mục tiêu học theo tiếp cận lực 70 Thực trạng mức độ tính thục xác định thiết kế mục tiêu học theo tiếp cận lực 72 Thực trạng mức độ linh hoạt xác định thiết kế mục tiêu theo TCNL 74 Mức độ đầy đủ xác định lựa chọn nội dung học tập theo tiếp cận lực 75 Mức độ thục xác định lựa chọn nội dung học tập theo tiếp cận lực 77 Thực trạng mức độ linh hoạt xác định lựa chọn nội dung học tập theo tiếp cận lực 79 Mức độ đầy đủ xác định thiết kế hoạt động học tập theo tiếp cận lực 81 Mức độ thục xác định thiết kế hoạt động học tập theo tiếp cận lực sinh viên 82 Mức độ linh hoạt thiết kế hoạt động học tập theo tiếp cận lực .84 Mức độ đầy đủ xác định lựa chọn phương pháp, phương tiện, học liệu theo tiếp cận lực 86 Mức độ thục xác định lựa chọn phương pháp, phương tiện, học liệu theo tiếp cận lực 88 Thực trạng mức độ linh hoạt xác định lựa chọn phương pháp theo tiếp cận lực sinh viên đại học phạm 90 Mức độ đầy đủ thiết kế môi trường, thiết kế tổng kết hướng dẫn theo tiếp cận lực 92 Mức độ thục thiết kế môi trường, thiết kế tổng kết hướng dẫn theo tiếp cận lực 93 Mức độ linh hoạt thiết kế môi trường, thiết kế tổng kết, hướng dẫn theo tiếp cận lực 95 Bảng 2.17 Bảng 2.18 Bảng 2.19 Bảng 2.20 Bảng 2.21 Bảng 2.22 Bảng 2.23 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Đánh giá giảng viên SV mực độ cần thiết rèn luyện KN TKBH theo TCNL 97 Đánh giá GV SV thực trạng nội dung rèn luyện KN TKBH theo TCNL cho SV trường đại học phạm 100 Mức độ hài lòng SV qui trình rèn luyện KN TKBH theo TCNL .102 Thực trạng giảng viên sử dụng nguyên tắc rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực 103 Đánh giá giảng viên sinh viên đường rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên 104 Đánh giá giảng viên sinh viên yếu tố ảnh hưởng đến rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực 106 Đánh giá sinh viên yếu tố ảnh hưởng đến rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực 107 thành phần hành động thiết kế học theo tiếp cận lực 120 Bảng tần suất điểm đánh giá sản phẩm thiết học theo tiếp cận lực sinh viên K41 .133 Bảng đánh giá thiết học theo tiếp cận lực sinh viên 134 Sự thay đổi xác định thiết kế mục tiêu học theo TCNL .135 Sự thay đổi xác định lựa chọn nội dung học 136 Sự thay đổi xác định thiết kế hoạt động học tập 137 Sự thay đổi xác định lựa chọn phương pháp, phương tiện, học liệu .137 Kết đánh giá thiết học theo tiếp cận lực sinh viên L.T.H.Y - K41 Giáo dục Tiểu học 139 Kết đánh giá thiết học theo tiếp cận lực sinh viên T.Đ.V – K41A khoa Vật lí 139 Kết đánh giá thiết học theo tiếp cận lực sinh viên N.T.L – K41 Giáo dục Tiểu học 140 46PL thân Tổ chức nhóm học sinh hợp tác thực hoạt động, đưa ý kiến đóng góp nhiệm vụ giao  Năng lực tính tốn II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY- HỌC Chuẩn bị giáo viên:  Xây dựng kế hoạch học  Chuẩn bị phương tiện DH: Phấn, mơ hình thí nghiệm (thật ảo)  Học liệu liên quan đền dạy Chuẩn bị học sinh  Làm học cũ: Qúa trình đẳng nhiệt Định luật Bơi lơ Mariot  Chuẩn bị mới: Thiết kế thí nghiệm dự kiến cho trạng thái: áp suất, nhiệt độ thay đổi đại lượng thể tích giữ nguyên (dựa theo thí nghiệm trước) III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP  Chuỗi hoạt động học: Các bước Khởi động Hoạt động Hoạt động Hoạt động Hình thành kiến Hoạt động thức Hoạt động Hoạt Động Luyện tập Hoạt Động Vận dụng Hoạt động Tên hoạt động Kiểm tra cũ Tạo tình học tập vào Định nghĩa q trình đẳng tích Định luật Sáclơ Đường Đẳng Tích Tổng hợp nội dung kiến thức học Làm tập vận dụng trả lời số câu hỏi Thời lượng dự kiến phút 5phút phút 20 phút phút phút A Hoạt động 1: Kiểm tra cũ  Câu 1: Trạng thái khối khí xác định thơng số nào? Trả lời: Đó Nhiệt Độ, Áp suất, thể tích  Câu 2: Em cho biết trình đẳng nhiệt? Phát biểu nội dung định luật Bôi lơ Mariot 47PL Trả lời: Qúa trình đẳng nhiệt trình biến đổi trạng thái mà nhiệt độ giữ khơng đổi Nội dung định luật Bôi lơ – Mariot: B HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Hoạt động 2: Tạo tình học tập để vào Mục tiêu: Tạo tình tượng thực tế giúp học sinh vào Phương thức: Hoạt động giáo viên Chuyển giao nhiệm vụ học tập Chia nhóm ng thảo luận, Cho học sinh suy nghĩ thảo luận câu hỏi - Vì chất khí gây áp suất lên thành bình ? Vậy áp suất chất khí phụ thuộc vào yếu tố ? Vì Hoạt động học sinh Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ - Các phân tử chuyển động hỗn loạn nên va đập vào thành bình tạo nên áp lực lên thành bình gây áp suất lên thành bình Áp suất chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ thể tích bình chứa - Vậy muốn khảo sát - Ta giữ nguyên đại phụ thuộc áp suất lượng thể tích chất khí nhiệt độ đại lượng cần giữ nguyên ? - Cho học sinh xem hình: Bóng đèn bơm đầy khí trơ áp suất thấp, lốp xe để nắng lại dễ nổ,… Đặt câu hỏi cho học sinh lại làm thế, lại ? Thực nhiệm vụ Theo dõi quan sát học sinh làm nhóm Báo cáo kết thảo Nội dung 48PL luận - Học sinh thực nhiệm vụ Đánh giá nhận xét - Nhận xét thái độ, kết học sinh - Giaỉ thích chi tiết câu trả lời nhóm giải thích - Tổng hợp kiến thức phần đề để dẫn học sinh vào - Các nhóm thảo luận đưa câu trả lời đại diện nhóm hình thức dơ tay trả lời - Học sinh lắng nghe rút kinh nghiệm Sản phẩm hoạt động - Ôn tập lại cho học sinh kiến thức cũ hình thành vấn đề kiến thức C HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 4: Định nghĩa q trình đẳng tích Mục tiêu: Định nghĩa q trình đẳng tích Phương thức: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Chia nhóm, Cho học sinh Học sinh tiếp nhận nhiệm trả lời câu hỏi sau: vụ - Viết định nghĩa q trình đẳng tích - Qúa trình biến đổi trạng thái thể tích khơng đổi q trình đẳng tích - Viết thơng số trạng thái - Ở q trình đẳng tích: q trình đẳng tích V V Thực nhiệm vụ ……… Theo dõi quan sát học sinh Nội dung I Qúa trình đẳng tích - Qúa trình biến đổi trạng thái thể tích khơng đổi q trình đẳng tích 49PL làm nhóm Báo cáo kết thảo luận V - Học sinh thực nhiệm vụ Đánh giá nhận xét - Nhận xét thái độ, kết học sinh - Giaỉ thích chi tiết câu trả lời nhóm giải thích - Tổng hợp kiến thức phần đề để dẫn học sinh vào - Các nhóm thảo luận đưa câu trả lời đại diện nhóm hình thức dơ tay trả lời - Học sinh lắng nghe rút kinh nghiệm 3.Sản phẩm hoạt động: - Học sinh định nghĩa được định nghĩa trình đẳng tích Hoạt động 5: Định Luật Sác –lơ Mục tiêu: -HS phát biểu định luật Sáclơ thông qua kết thí nghiệm Phương Thức Hoạt động GV Chuyển giao nhiệm vụ học tập - Từ câu hỏi khảo sát phụ thuộc áp suất nhiệt độ phải giữ nguyên thể tích, Hãy nêu phương án thiết kế đơn giản ? Hình dung thiết bị đơn giản cần có - Từ câu trả lời học sinh ta giới thiệu thí nghiệm So sánh phương án thí nghiệm học sinh rút ưu điểm Hoạt động HS Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ thiết kế phương án thí nghiệm, thí nghiệm khác nêu ưu nhược điểm thí nghiệm so với sơ đồ thí nghiệm giới thiệu Nội dung II Định luật Sác lơ 1.Thí nghiệm: a Dụng cụ Nêu dụng cụ thí nghiệm gồm: -1 Xi lanh, pit tông Trong xi lanh giam sẵn khối khí khơng đổi - Ấm nước siêu tốc dùng để thay đổi nhiệt độ khí xi lanh b Cách tiến hành: c Kết quả: Định luật Sác lơ Trong q trình đẳng tích 50PL thí nghiệm so với thí nghiệm học sinh ? - Yêu cầu học sinh quan sát thí nghiệm, điền thông số trạng thái vào phiếu học tập rút kết luận phụ thuộc nhiệt độ áp suất thể tích khơng đổi ? - Như thí nghiệm ta đun sơi nước để nhiệt độ tăng dần lên, ta khảo sát phụ thuộc theo cách để nước sơi sẵn xung quanh khối đó, để tự giảm nhiệt độ khảo sát có khơng ? - Kết thu kết định luật Sác lơ, Vậy bạn đứng lên phát biểu định luật Sác lơ? Và viết biểu thức định luật q trình đẳng tích trạng thái với thơng số TT1: TT2: lượng khí định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối - Quan sát thí nghiệm, điền thơng tin vào bảng số liệu rút kết luận phụ thuộc áp suất nhiệt độ = const , áp suất nhiệt độ tuyệt đối lượng khí trạng thái , áp suất nhiệt - Học sinh suy nghĩ, trả lời câu hỏi đưa ra, lắng độ tuyệt đối nghe GV đưa đáp lượng khí trạng thái án = - Tư trả lời câu hỏi yêu cầu V V Thực nhiệm vụ Theo dõi quan sát học sinh làm nhóm Báo cáo kết thảo luận - Học sinh thực nhiệm vụ Đánh giá nhận xét - Nhận xét thái độ, kết - Các nhóm thảo luận đưa học sinh câu trả lời đại diện - Giaỉ thích chi tiết 51PL câu trả lời nhóm giải thích - Tổng hợp kiến thức phần đề để dẫn học sinh vào nhóm hình thức dơ tay trả lời - Học sinh lắng nghe rút kinh nghiệm Sản phẩm hoạt động - Hs tự hình thành ý tưởng thí nghiệm đơn giản theo lý thuyết mà em suy luận - Hs phát biểu định luật Sác – Lơ thơng qua kết thí nghiệm phiếu học tập hình thành cơng thức Hoạt động 5: Đường đẳng tích 1.Mục tiêu: Nhận biết hình dạng đường đẳng tích trục POT, POV,TOV 2.Phương thức: Hoạt động GV Hoạt động HS Chuyển giao nhiệm vụ - Học sinh tiếp nhận học tập nhiệm vụ, vận dụng kiến thức cũ trả lời - Nhắc lại định nghĩa - Đường đẳng nhiệt đường đẳng nhiệt, hình đường biểu diễn biến dạng đường đẳng thiên áp suất theo thể nhiệt tích nhiệt độ khơng đổi, Trong hệ tọa độ P0V có dạng hypebol - Đường đẳng tích - Tương tự đường đường biểu diễn biến đẳng nhiệt, Hs thiên áp suất theo phát biểu định nghĩa nhiệt độ thể tích đường đẳng tích? khơng đổi - Hồn thành tiếp phiếu học tập, từ kết thí nghiệm vẽ đường đẳng tích trục POV, POT, TOV Nhận xét hình dạng đường đẳng tích trục tọa độ khác Nội dung III.Đường đẳng tích Định nghĩa: Đường đẳng tích đường biểu diễn biến thiên áp suất theonhiệt độ thể tích khơng đổi Đặc điểm đường đẳng tích Trong hệ P0V, đường đẳng tích đường mà qua gốc tọa độ 52PL - Trong hệ tọa độ POV, đường đẳng tích lại khơng qua gốc tọa độ mà kéo dài qua? Nó qua gốc tọa độ khơng? Vì sao? - Trong hệ tọa độ POV, đường đẳng tích ứng với thể tích nhỏ đường đẳng tích dưới, chứng minh điều hay khơng ? Thực nhiệm vụ Theo dõi quan sát học sinh làm nhóm Báo cáo kết thảo luận - Học sinh suy nghĩ, vận dụng kiến thức cũ trả lời - Học sinh thực nhiệm vụ - Các nhóm thảo luận đưa câu trả lời đại diện Đánh giá nhận xét nhóm hình thức dơ - Nhận xét thái độ, kết tay trả lời học sinh - Giaỉ thích chi tiết - Học sinh lắng nghe rút câu trả lời nhóm kinh nghiệm giải thích - Tổng hợp kiến thức phần đề để dẫn học sinh vào Sản phẩm hoạt động - Nhận biết hình dạng đường đẳng tích hệ trục tọa độ định nghĩa đường đẳng tích D HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Hoạt động 6: Tổng hợp nội dung kiến thức học 1.Mục tiêu: Nhằm củng cố toàn kiến thức HS học bài:  Định nghĩa q trình đẳng tích  Định luật sác lơ  Định nghĩa hình dạng đường đẳng tích 53PL Phương thức: - Cho học sinh trả lời lại vấn đề hình ảnh bơm khí trơ với áp suất thấp lốp xe căng để trời nắng lại dễ nổ Sản phẩm hoạt động: - Học sinh trả lời câu hỏi đầu bài:  Khi đèn sáng nhiệt độ sợi đốt tăng cao làm áp suất khơng khí tăng mạnh với áp suất khơng khí bên ngồi để khơng bị vỡ  Khi để lốp bơm căng ngồi khơng khí, nhiệt độ khơng khí xăm tăng, làm áp suất tăng theo lốp xe bơm căng bị nổ E HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG Mục tiêu: Nhằm vận dụng kiến thức mà học sinh lĩnh hội để giải vấn đề học tập thực tiễn Phương thức: Giao tập củng cố kiến thức Bài 4,5,6,8 Sản phẩm hoạt động:  Câu 4: B  Câu 5: C  Câu 6: B  Câu 8: Tóm tắt: = ?, =5bar=5 Pa, = 25+273=298 K =50+273=323K Áp dụng công thức =  = F NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Người giảng: Nông Thị Loan Ngày soạn: 29 / /2018 Thứ ba ngày tháng năm 2018 Tiết 2: Đạo đức Bài 9: Giúp đỡ người (tiết 2) 54PL * Mục tiêu: - Em biết ý nghĩa việc giúp đỡ người - Em biết giúp đỡ người hành động vừa sức * Ổn định lớp * Các hoạt động HĐ 4: Kết nối - Em đọc thầm yêu cầu tài liệu - Em tô màu vào hình vẽ thể hành động giúp đỡ người - Em bạn hỏi – đáp làm *Ban học tập điều hành: - Mời số bạn chia sẻ làm - Giáo viên nhận xét tổng hợp ý kiến - Giáo viên yêu cầu: Mỗi bạn tìm thêm hoạt động thể giúp đỡ người hoạt động không giúp đỡ người 55PL HĐ 5: Thực hành - Em đọc thầm yêu cầu tài liệu - Em kể số việc em giúp đỡ người khác - Em chọn cách ứng xử cho tình tài liệu - Nhóm trưởng điều hành thành viên hỏi – đáp cách ứng xử tình * Ban học tập điều hành: - Mời số bạn chia sẻ cách ứng xử - Giáo viên nhận xét - Giáo viên yêu cầu: Mỗi nhóm xây dựng tình thể việc làm giúp đỡ người khác - Mời số nhóm lên chia sẻ tình huống, bạn khác chia sẻ bình chọn cho nhóm có tình hay - Giáo viên kết luận: Trong sống hàng ngày, có nhiều người gặp khó khăn cần giúp đỡ người xung quanh Chính chung tay góp sức giúp đỡ người vượt qua khó khăn với hành động vừa sức HĐ 6: Ghi nhớ - Giáo viên mời số học sinh đọc to phần ghi nhớ PHỤ LỤC 56PL PHIẾU TỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC (Dành cho SV K41 lớp thực nghiệm) Họ tên SV:………………………………………………… Lớp: …………… Khoa……………………., Trường ĐHSP Hà Nội Điền dấu X vào mức độ mà em đạt cho KN TKBH theo TCNL lực tương ứng với ô trống tương ứng đây: KN TKBHKT Xác XĐ mục tiêu học định thiết kế mục tiêu Viết mục tiêu học học tập Xác định phân tích nội dung Xác định học lựa chọn Thiết kế biểu đạt nội dung nội dung Lựa chọn PP, phương tiện triển học tập khai nội dung Xác định hoạt động học tập Xác định Thiết kế hoạt động phối hợp thiết kế GiV HS hoạt Xây dựng thuật đánh giá học động tập Lựa chọn xác định PPDH phù hợp Xác định Dự kiến cách thức phối hợp lựa chọn PPDH PPDH Cách kết hơp PPDH với nội dung, hoạt động học tập Thiết kế Lựa chọn phương tiện, học liệu phương Xây dựng kế hoạch sử dụng tiện phối hợp phương tiện học liệu Thiết kế Phân tích yếu tố môi trường CÁC MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC Yếu Trung Khá Tốt bình 57PL mơi trường học tập Tổ chức yếu tố môi trường Kết hợp môi trường với PP, PT, học liệu Cảm ơn hợp tác bạn 58PL PHIẾU ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Tính đầy đủ nội dung cấu trúc KN KN TKBH theo TCNL Xác định Thiết kế mục tiêu học tập XĐ giải thích mục tiêu học Xác định lựa chọn dung học tập Phân tích nội dung học Xác định thiết kế hoạt động Biểu đạt mục tiêu học Tổ chức nội dung học Biểu đạt nội dung phương tiện khác Phân tích hoạt động người học người dạy Dự kiến tổ chức hoạt động người học người dạy Phát triển thuật đánh giá học tập Số lượn g thao tác cần thiết Số lượn g thao tác thừa Tính tối giản việc tổ c thao tác Mức độ thành thạo KN Tần số thao tác, hàn h vi sai Tỉ lệ lặp lại thao tác, cử chỉ, hàn h vi đún g Mức độ hoà n thiệ n thao tác đún g mẫu Mức độ linh hoạt KN Tính chất phâ n việc tổ c thao tác Tính chất biến đổi thao tác chuyể n sang hồn cảnh khác Tín h lưu lốt từn g tha o tác 59PL Lựa chọn xác Luqaj định mơ hình kiến chọn tạo phù hợp với xác học định Cách kết hợp phương PPDH pháp Cách kết hơp PP HĐ Lựa chọn/ thiết kế Thiết dạng lượng phương tiện, học kế phương liệu tiện Cách sử dụng PT học học liệu liệu Cách kết hợp PP học liệu Phân tích yếu tố mơi trường Thiết Tổ chức yếu tố kế môi môi trường trường học tập Kết hợp môi trường với PP, PT, học liệu Hướng dẫn đánh giá: - Đánh giá KN TKBH theo TCNL theo KN thành phần - Có tất tiêu chí để đánh giá KN - Ứng với tiêu chí đánh giá cho điểm theo công thức sau: o0 điểm điểm: Yếu (chưa có KN/KN hình thành mức độ thấp) o2 điểm: Trung bình (bước đầu hình thành KN) o3 điểm: Khá(có KN thành thạo) o4 điểm: Có KN tốt 60PL PHỤ LỤC BÀI KIỂM TRA THỰC NGHIỆM BÀI KIỂM TRA Bài kiểm tra số Bạn xây dựng kế hoạch học phù hợp với chuyên ngành đào tạo bạn? Bài kiểm tra số Bạn TKBH theo TCNL học phù hợp với chuyên ngành bạn? Bài kiểm tra số Bạn TKBH theo TCNL học phù hợp với chuyên ngành bạn? ... pháp rèn luyện kĩ thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học sư phạm 8 Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM... luận rèn luyện kĩ thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học sư phạm Chương 2: Thực trạng rèn luyện kĩ thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học sư phạm Chương 3: Biện pháp rèn. .. rèn luyện kĩ thiết kế học theo tiếp cận lực 51 1.3.4 Đánh giá kết rèn luyện kĩ thiết kế học theo tiếp cận lực 53 1.3.5 Những đường rèn luyện kĩ thiết kế học theo tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạm , Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạm , CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, Đặng Thành Hưng “Kĩ thuật thiết kế bài học theo nguyên tắc hoạt động”. Tác giả cho rằng: “Bản thiết kế mỗi hoạt động chính là kết hợp những yếu tố cơ bản và xác lập được mối quan hệ cần thiết, hợp lý giữa các yếu tố này. Đó là thiết kế mục tiêu học tập, n, Theo Meir và Nguyễn văn Cường, khi nói đến năng lực là năng lực hành động thì cấu trúc của năng lực bao gồm: NL phương pháp, NL chuyên môn, NL cá thể, NL xã hội. Điều này được thể hiện như sau:, Thiết kế bài học, Kĩ năng TKBH theo TCNL là một dạng KN và là một trong những KN DH dạy học của giáo viên. Vì vậy KN TKBH theo TCNL đó đầy đủ tính chất và đặc điểm của KN nói chung:, Cấu trúc kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực, - Giai đoạn 2: Giai đoạn rèn luyện. Bao gồm:, - Giai đoạn 3: Kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện: GV và SV sẽ nhận xét, góp ý, bổ sung, đánh giá cho từng SV, đồng thời SV tự đánh giá quá trình rèn luyện của bản thân nhằm tổng kết, rút kinh nghiệm năng cao hiệu quả rèn luyện., Luận án đưa ra các con đường khác nhau để rèn luyện KN TKBH theo TCNL: Thông qua học tập môn học; Rèn luyện trong các hoạt động thực hành, thực tập sư phạm; Trong giao lưu, tự học và nghiên cứu. Rèn luyện KN TKBH theo TCNL trong nhưng nguyên tắc thống nhấ, THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, KN xác định và lựa chọn môi trường Thiết kế tổng kết theo TCNL, Mức độ hài lòng của Sv về tính khách quan trong kiểm tra đánh giá rất cao, 42%. Tuy nhiên chỉ có 35% hài lòng về tính chính xác trong kiểm tra đánh giá. Điều này được sinh viên lí giải là do GV chỉ đánh giá sản phẩm cuối cùng mà không đánh giá quá trình và cụ thể cho từng KN. Và đánh giá của GV chỉ được công bố vào cuối kì, lúc , Đánh giá của giảng viên về những yếu tố ảnh hưởng đến rèn luyện KN TKBH theo TCNL, Module chuyên đề lí luận về KN TKBH theo TCNL được thiết kế để SV tham khảo và tự học ở nhà; giúp giảng viên tham khảo để lồng ghép trong bài giảng của mình., - Mục đích: Chuyên đề lí luận về rèn luyện kĩ năng TKBH theo TCNL được xây dựng nhằm trang bị cho sinh viên hệ thống lí luận về: Bài học, bài học theo TCNL, TKBH theo TCNL, rèn luyện KN TKBH theo TCNL. Làm cơ sở cho việc SV lên kế hoạch thực hành rè luyện, - Hiện nay trong các nhà trường đại học sư phạm chưa có qui trình chuyên biệt nào dành cho rèn luyện KN TKBH theo TCNL. Đồng thời GV và SV chưa thống nhất được với nhau qui về trình rèn luyện KN TKBH theo TCNL., - Dựa trên việc kế thừa những nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước về rèn luyện KN nói chung, chúng tôi đề xuất qui trình rèn luyện KN TKBH theo TCNL., Nội dung và cách thực hiện rèn luyện KN TKBH thông qua NCBH, - Mục đích: Đánh giá là khâu quan trọng trong qui trình đánh giá KN TKBH theo TCNL của SV. Kiểm tra đánh giá được thực hiện kịp thời, khách quan và có hiệu quả sẽ tạo động lực tích cực cho SV rèn luyện KN TKBH theo TCNL., Kết quả đã chứng minh, nhờ có các biện pháp tác động, KN TKBH theo TCNL sau thực nghiệm đã tăng cao hơn so với trước thực nghiệm, các biến liên quan đến lớp thực nghiệm đã được kiểm soát ở mức độ nhất định. Do vậy, kết quả này cho thấy hiệu quả của biện p, Kết quả tự đánh giá của SV về sự thay đổi của kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực, Kết quả đánh giá kĩ năng thiết bài học theo tiếp cận năng lực của sinh viên qua nghiên cứu trường hợp, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, b. KN TKBH theo TCNL là một quá trình thực hiện có hiệu quả hoạt động nghề nghiệp của GiV dựa vào tri thức của hoạt động DH theo TCNl, về KN TKBH theo TCNL, những điều kiện sinh học, tâm lí xã hội của cá nhân có liên quan đến DH.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm