Đồ án nền móng Trường Đại học Giao thông vận tải Tp.Hcm. Kèm bản vẽ

94 349 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2019, 17:02

Đồ án nền móng Trường Đại học Giao thông vận tải Tp.Hcm. KÈM BẢN VẼCọc khoan nhồi và cọc đóng.Pttc Tĩnh tải thẳng đứng Phttc Hoạt tải thẳng đứng6500+15 2=6530Hx Hoạy tải ngang My Moment hoạt tải350+0.1 2=350.2 ĐỒ ÁN NỀNMÓNG GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT PHỤ LỤC A PHỤ LỤC BÀI ĐỌC: LỜI MỞ ĐẦU PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT I Điều kiện địa chất cơng trình: .8 Bảng tổng hợp : Nhận xét sơ địa kĩ thuật: .9 Kiến nghị: 10 PHẦN II: THIẾT KẾ KỸ THUẬT 11 PHƯƠNG ÁN: MÓNG CỌC VUÔNG 450 x 450 S I Chọn lựa kích thước cơng trình: 11 Kích thước bệ cọc: 11 Chọn kích thước cọc cao độ mũi cọc: 11 II Số liệu thiết kế: 12 Số liệu tải trọng: (tại vị trí tim đỉnh trụ theo phương dọc cầu) .12 Số liệu thủy văn kí kiệu sử dụng tính tốn: 12 Tải trọng trụ đặt CĐĐB tính toán theo MNTN: 13 Xác định sức chịu tải dọc trục cực hạn cọc: .14 III Tính tốn thiết kế: 15 Sức chịu tải cực hạn dọc trục theo vật liệu: 15 Sức chịu tải cọc theo điều kiện đất (theo tiêu học): 15 Sức chịu tải dọc trục cho phép cọc tính theo kết thí nghiệp xuyên động chuẩn (SPT) (Theo công thức Meyerhof 1956) 18 Xác định số lượng cọc bố trí cọc bệ: 19 Tổ hợp tổng tải trọng thiết kế đáy bệ cọc: 20 Kiểm toán sức chịu tải cọc: .21 IV Tính tốn nội lực đầu cọc vị trí đáy bệ cọc (Theo trạng thái giới hạn thứ nhất): 23 Tính tốn theo phương pháp chuyển vị đầu cọc theo học kết cấu.23 Xác định chuyển vị đài cọc ( v; u; w) 27 Tính nội lực cọc: 27 Tính tốn cọc: 37 SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCA Page ĐỒ ÁN NỀN VÀ MĨNG V GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT Kiểm tốn theo trạng thái giới hạn 2: .46 Xác định kích thước khối móng quy ước .46 Xác định trọng lượng khối móng qui ước đặt tâm đáy khối móng qui ước 46 Tổ hợp tải trọng tiêu chuẩn tâm đáy khối móng qui ước: 47 Xác định giá trị ứng suất khối móng qui ước: 47 Xác định sức chịu tải đất đáy khối móng qui ước: .48 Kiểm tốn độ lún đáy móng: 49 VI Kiểm toán nội lực cọc: 51 Kiểm toán nội lực cọc trình cẩu cọc giai đoạn sử dụng: 51 Kiểm toán cường độ đường hàn: 52 Kiểm toán bệ cọc theo điều kiện xuyên thủng: 53 Chọn thiết bị ép cọc tính tốn độ chối thiết kế 54 VII Tính tốn bố trí cốt thép cho bệ cọc: 55 Tính tốn bố trí cốt thép cho bệ cọc theo phương dọc cầu: .55 Tính tốn bố trí cốt thép cho bệ cọc theo phương ngang cầu: 56 PHẦN III: THIẾT KẾ KỸ THUẬT .59 PHƯƠNG ÁN: MÓNG CỌC KHOAN NHỒI D1500 59 I Chọn kích thước cơng trình: 59 Kích thước bệ cọc: 59 Chọn kích thước cọc cao độ mũi cọc: 59 II Số liệu thiết kế: 59 III Tính tốn thiết kế: 60 Sức chịu tải dọc trục thiết kế cọc: 60 Tính tốn số lượng cọc móng bố trí cọc 65 Tổ hợp tổng tải trọng thiết kế đáy bệ cọc: 66 Kiểm toán sức chịu tải cọc: .67 IV Kiểm toán theo trạng thái thứ nhất: 69 Kiểm tra sức chịu tải cọc: 69 Kiểm tra nội lực dọc trục: .76 Kiểm tra tải trọng ngang cọc: 77 Tính tốn cọc chịu đồng thời H – P – M 77 Tính tốn nội lực cọc: 79 SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCA Page ĐỒ ÁN NỀN VÀ MĨNG V GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT Kiểm tốn theo trạng thái giới hạn 2: .85 Xác định kích thước khối móng quy ước .85 Xác định trọng lượng khối móng qui ước đặt tâm đáy khối móng qui ước: 86 Tổ hợp tải trọng tiêu chuẩn tâm đáy khối móng qui ước: 86 Xác định giá trị ứng suất khối móng qui ước: 87 Xác định sức chịu tải đất đáy khối móng qui ước: .87 Kiểm toán độ lún đáy móng: 88 VI Kiểm toán nội lực cọc: 91 Kiểm toán bệ cọc theo điều kiện chọc thủng: 91 VII Tính tốn bố trí cốt thép cho bệ cọc: 92 Tính tốn bố trí cốt thép cho bệ cọc theo phương dọc cầu: .92 Tính tốn bố trí cốt thép cho bệ cọc theo phương ngang cầu: 92 VIII So sánh lựa chọn phương án tối ưu 94 Phương án móng cọc khoan nhồi 94 Cọc đóng 450 x 450 .94 B PHỤ LỤC BẢNG: I THIẾT KẾ MÓNG CỌC ĐÓNG 450 x 450 Bảng 1: Bảng tổng hợp Bảng 2: Số liệu tải trọng 12 Bảng 3: Số liệu thủy văn 12 Bảng 4: Bảng tổ hợp tổng tải thiết kế 14 Bảng 5: Bảng tổ hợp tổng tải trọng thiết kế đáy bệ 21 SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCA Page ĐỒ ÁN NỀNMÓNG GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT Bảng 6: Sức chịu tải đầu cọc 21 Bảng 7: Bảng tính hệ số phương trình tắc 30 Bảng 8: Bảng tính lực cắt 32 Bảng 9: Bảng tính lực dọc 33 Bảng 10: Bảng tính moment vị trí ngàm vào đài 34 Bảng 11: Bảng tính moment vị trí ngàm vào đất 35 Bảng 12: Kiểm tra kết tính tốn 36 Bảng 13: Bảng tính ứng suất  z dọc thân trục 40 Bảng 14: Bảng tính moment dọc trục 41 Bảng 15: Bảng tính lực cắt dọc trục 43 Bảng 16: Bảng tổ hợp tải trọng tâm đáy móng qui ước 47 Bảng 17: Bảng tính tốn độ lún móng 50 SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCA Page ĐỒ ÁN NỀNMÓNG II GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI D1500 Bảng 1: Bảng tổ hợp tổng tải thiết kế 59 Bảng 2: Sức chịu tải dọc trục theo đất 62 Bảng 3: Sức chịu tải đất theo kết SPT 64 Bảng 4: Bảng tổ hợp tổng tải trọng thiết kế đáy bệ 67 Bảng 5: Sức chịu tải đầu cọc 68 Bảng 6: Bảng tính lực dọc 73 Bảng 7: Bảng tính lực cắt 73 Bảng 8: Bảng tính moment vị trí ngàm vào đài 74 Bảng 9: Bảng tính moment vị trí ngàm vào đất 74 Bảng 10: Kiểm tra kết tính toán 75 Bảng 11: Bảng tính ứng suất  z dọc thân trục 79 SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCA Page ĐỒ ÁN NỀNMÓNG GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT Bảng 12: Bảng tính moment dọc trục 80 Bảng 13: Bảng tính lực cắt dọc trục 82 Bảng 14: Bảng tổ hợp tải trọng tâm đáy móng qui ước 86 Bảng 17: Bảng tính tốn độ lún móng 89 III TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng môn học Nền móng, TS Nguyễn Thành Đạt, Trường ĐH Giao thơng vận tải TP HCM Nền móng, Châu Ngọc Ẩn, Nhà xuất Đại học Quốc gia TP.HCM – 2012 Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272 – 05 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 10304: 2014 SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCA Page ĐỒ ÁN NỀNMÓNG GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT LỜI MỞ ĐẦU Đồ án mơn học móng” môn học quan trọng cần thiết sinh viên ngành xây dựng Nó môn học tổng hợp hai môn học” CƠ HỌC ĐẤT” mơn“ NỀN MĨNG” Nó giúp cho sinh viên làm quen với cơng tác tính tốn thiết kế móng đất tốt đất yếu Để làm đồ án mơn học nầy đòi hỏi sinh viên phải tham khảo nhiều tài liệu móng, tiêu chuẩn quy phạm xây dựng kinh nghiệm người trước để lại, đồ án mơn học khóa trước Nhưng quan trọng người thầy hướng dẫn thầy hướng đi, cách xác định phương án giải thắc mắc Trong đồ án môn học em nhận thiết kế phương án móng cho cơng trình: “XÂY DỰNG MỚI CẦU PHONG MỸ II TRÊN XA LỘ HÀ NỘI QUẬN 2, QUẬN VÀ QUẬN THỦ ĐỨC – TP HỒ CHÍ MINH’’ Sau nghiên cứu thống kê số liệu địa chất em định chọn phương án sau móng cọc đóng 450 x 450 cọc khoan nhồi D1500 Mỗi phương án có ưu nhược điểm Quyết định chọn phương án cơng việc người thiết kế cho tối ưu mặt kinh tế, khả thi mặt thi công Do lần làm đồ án nên khơng có kinh nghiệm tính tốn thiết kế em phải làm lại nhiều lần vẽ không tránh khỏi nhiều sai sót mong thầy bỏ qua dẫn thêm, để em hồn thành tốt đồ án Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy môn Cơ địa chất Nền móng hướng dẫn, giải cho em thắc mắc tính tốn, thiết kế, đặc biệt thầy hướng dẫn chính: TS Nguyễn Thành Đạt giúp em hồn thành đồ án Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2015 Sinh viên thực Nguyễn Ngọc Cảnh SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCA Page ĐỒ ÁN NỀNMÓNG SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCA Page GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT ĐỒ ÁN NỀNMÓNG GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM KHOA CÔNG TRÌNH GIAO THƠNG    ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN MÓNG THIẾT KẾ MÓNG CẦU -PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI Họ tên sinh viên: NGUYỄN NGỌC CẢNH Lớp: CD13CLCA Mã số sinh viên: 1351090174 Số thứ tự danh sách: 02 Giảng viên hướng dẫn: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT Đề số: 02 SỐ LIỆU THIẾT KẾ: - Số liệu tải trọng (cho vị trí tim đỉnh trụ theo phương dọc): Tải trọng Giá trị Đơn vị Pttc - Tĩnh tải thẳng đứng 8500  30 �2  8560 kN Phttc - Hoạt tải thẳng đứng 6500+15 �2=6530 kN Hx - Hoạy tải ngang 350  0.1�2  350.2 kN My - Moment hoạt tải 350+0.1 �2=350.2 kNm - Địa chất cơng trình: Địa chất 2: Cầu Phong Mỹ II SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCA Page ĐỒ ÁN NỀNMÓNG - GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT Số liệu thủy văn chiều dài nhịp: Hạng mục Giá trị Đơn vị Mực nước cao (MNCN) Mực nước thấp (MNTN) Cao độ đỉnh trụ (CĐĐT) Cao độ mặt đất (CĐMĐ) Cao độ mặt đất sau xói (CĐMĐSX) Chiều dài nhịp 5.5 6.5 -1.5 30 m m m m m m SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 10 ĐỒ ÁN NỀNMÓNG GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT => K= 500 (T/m4) = 5000 kN/m4 ( sét pha, cứng đến nửa cứng) Eb: Mô đun đàn hồi ban đầu bê tông cọc nén kéo, (T/m2) lấy theo tiêu chuẩn thiết kê bê tông cốt thép Eb=29.106 kN/m2 I  �14  0.0491 64 (m4)  bd  5000 �2  0.371 29 �106 �0.0491 (m-1) b Xác định chuyển vị cọc cao trình mặt đất (  ik ) Chiều dài cọc đất tính đổi (le): o - le   bd �Lc  0.371�55.2  20.48 (m) Với L: chiều dài thực tế từ mũi cọc đến mặt đất tính tốn Với le, tra bảng ta Ao, Bo,Co : Hệ số không thứ nguyên lấy theo bảng G.2 – TCXD 205:1998 Cọc tì lên đất: Ao = 2,441 ; Bo = 1,621 ; Co = 1,751; - Chuyển vị cao trình mặt đất ứng lực đơn vị gây  HH  1 Ao  �2.441  3.357 �105 m  �Eb �I 0.371 �29 �106 �0.0491 ( kN ) bd O O  MH   HM   MM  1 Bo  �1.621  0.827 �105 m  �Eb �I 0.371 �29 �106 �0.0491 ( kN ) bd 1 Co  �1.751  0.331�10 5 m  bd �Eb �I 0.371 �29 �106 �0.0491 ( kN ) 0 � �y0  H � HH  M � HM � 0   H � HM  M � MM y ,  Xác định chuyển vị ngang góc xoay( 0 ): � Với H0 = 49.027 (kN): Giá trị tính tốn lực cắt M0 = M tt  H �L0  151.14  49.027 �1  200.167 (kN.m) : Moment uốn cao trình mặt đất SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 80 ĐỒ ÁN NỀNMÓNG Thay số vào ta : GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT �y0  0.0033 (m) � 0  0.0011 rad � Chuyển vị ngang góc xoay cọc độ sâu đế đài xác định theo công thức sau: � H L30 M L20   y0  0 L0   � �n 3EI EI � H L0 M L0 �   0   � � EI EI H, M : trị tính tốn lực ngang (kN), moment uốn ( kN.m) đài tác dụng lên đầu cọc L0: chiều dài tự cọc, tính từ mặt đất đến đế đài E=29.106kN/m2 I=0.0491 m4 Thay giá trị ta được:  n  0.0045 (m) � �   0.0013 rad � - Áp lực tính tốn lên mặt bên cọc: Độ sâu tính đổi tiết diện cọc đất: ze = α.z với: α= 0.371 BẢNG ỨNG SUẤT DỌC TRỤC z ze A1 B1 C1 D1 σ 0 0 0.00000 0.2695418 0.1 0.1 0.005 4.05305 0.5390836 0.2 0.2 0.2 0.001 7.71406 0.8086253 0.3 0.3 0.045 0.004 9.89722 1.0781671 0.4 0.4 0.08 0.011 11.76888 1.3477089 0.5 0.5 0.125 0.021 12.99243 1.6172507 0.6 0.999 0.6 0.18 0.036 13.59145 1.8867925 0.7 0.999 0.7 0.245 0.057 13.66603 2.1563342 0.8 0.997 0.799 0.32 0.085 13.20955 SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 81 ĐỒ ÁN NỀNMÓNG GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT 2.425876 0.9 0.995 0.899 0.405 0.121 12.27388 2.6954178 0.992 0.997 0.499 0.167 10.98321 2.9649596 1.1 0.987 1.095 0.604 0.222 9.27952 3.2345013 1.2 0.979 1.192 0.718 0.288 7.18643 3.5040431 1.3 0.969 1.287 0.841 0.365 4.84369 3.7735849 1.4 0.955 1.379 0.974 0.456 2.29077 4.0431267 1.5 0.937 1.468 1.115 0.56 -0.46518 4.3126685 1.6 0.913 1.553 1.264 0.678 -3.44504 4.5822102 1.7 0.882 1.633 1.421 0.812 -6.59458 4.851752 1.8 0.843 1.706 1.584 0.961 -9.86867 5.1212938 1.9 0.795 1.77 1.752 1.126 -13.16567 5.3908356 0.735 1.823 1.924 1.308 -16.54819 5.6603774 2.1 0.662 1.863 2.098 1.506 -19.97395 5.9299191 2.2 0.575 1.887 2.272 1.72 -23.29057 6.1994609 2.3 0.47 1.892 2.443 1.95 -26.65456 6.4690027 2.4 0.347 1.874 2.609 2.195 -29.73215 6.7385445 2.5 0.202 1.83 2.765 2.454 -32.76016 7.0080863 2.6 0.033 1.755 2.907 2.724 -35.60423 7.277628 2.7 -0.162 1.643 3.03 3.003 -38.00882 7.5471698 2.8 -0.385 1.49 3.128 3.288 -39.96445 7.8167116 2.9 -0.64 1.29 3.196 3.574 -41.51787 8.0862534 -0.928 1.037 3.225 3.858 -42.40000 8.3557951 3.1 -1.251 0.723 3.207 4.133 -42.28252 8.6253369 3.2 -1.612 0.343 3.132 4.392 -41.39601 8.8948787 3.3 -2.011 -0.112 2.991 4.626 -39.06940 9.1644205 3.4 -2.45 -0.648 2.772 4.826 -35.37394 9.4339623 3.5 -2.928 -1.272 2.463 4.98 -29.89172 9.703504 3.6 -3.445 -1.991 2.05 -22.43632 SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 82 5.075 ĐỒ ÁN NỀNMÓNG GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT 9.9730458 3.7 -4 -2.813 1.52 5.097 -12.49766 10.242588 3.8 -4.59 -3.742 0.857 5.029 -0.01637 10.512129 3.9 -5.21 -4.784 0.047 4.853 15.76010 10.781671 -5.854 -5.941 -0.927 4.548 34.95034 11.051213 4.1 -6.514 -7.216 4.092 58.24110 11.320755 4.2 -7.179 -8.607 -3.428 3.461 85.96834 -2.08 BẢNG ỨNG SUẤT DỌC TRỤC 100.00000 80.00000 60.00000 BẢNG ỨNG SUẤT DỌC TRỤC 40.00000 20.00000 0.00000 -20.00000 10 -40.00000 -60.00000 SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 83 12 ĐỒ ÁN NỀNMÓNG GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT Lực cắt tiết diện cọc: Z BẢNG 14: BẢNG TÍNH LỰC CẮT DỌC TRỤC ze A4 B4 C4 D4 0 0 49.0270 0.2695418 0.1 -0.005 0 47.8273 0.5390836 0.2 -0.02 -0.003 44.8748 0.8086253 0.3 0.045 -0.009 -0.001 61.7088 1.0781671 0.4 -0.08 -0.021 -0.003 34.1903 1.3477089 0.5 -0.125 -0.042 -0.008 0.999 27.5906 1.6172507 0.6 -0.18 -0.072 -0.016 0.997 20.3145 1.8867925 0.7 -0.245 -0.114 -0.03 0.994 12.8404 2.1563342 0.8 -0.32 -0.171 -0.051 0.989 5.7101 2.425876 0.9 -0.404 -0.243 -0.082 0.98 -1.1027 2.6954178 -0.499 -0.333 -0.125 0.967 -7.5435 2.9649596 1.1 -0.603 -0.443 -0.183 0.946 -13.0653 3.2345013 1.2 -0.716 -0.575 -0.259 0.917 -17.4053 3.5040431 1.3 -0.838 -0.73 -0.356 0.876 -20.7122 3.7735849 1.4 -0.967 -0.91 -0.479 0.821 -22.4534 4.0431267 1.5 -1.105 -1.116 -0.63 0.747 -23.2505 4.3126685 1.6 -1.248 -1.35 -0.815 0.652 -22.1469 4.5822102 1.7 -1.396 -1.613 -1.036 0.529 -19.3824 4.851752 1.8 -1.547 -1.906 -1.299 0.374 -14.7941 5.1212938 1.9 -1.699 -2.227 -1.608 0.181 -8.8518 5.3908356 -1.848 -2.578 -1.966 -0.057 -0.6758 5.6603774 2.1 -1.992 -2.956 -2.379 -0.345 8.9853 5.9299191 2.2 -2.125 -3.36 -2.849 -0.692 20.8024 6.1994609 2.3 -2.243 -3.785 -3.379 -1.104 34.1948 6.4690027 2.4 -2.339 -4.228 -3.973 -1.592 49.4318 SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 84 Qz ĐỒ ÁN NỀNMÓNG GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT 6.7385445 2.5 -2.407 -4.683 -4.932 -2.161 49.5366 7.0080863 2.6 -2.437 -5.14 -5.355 -2.821 84.7842 7.277628 2.7 -2.42 -5.591 -6.143 -3.58 104.6955 7.5471698 2.8 -2.346 -6.023 -6.99 -4.445 125.6825 7.8167116 2.9 -2.2 -6.42 -7.892 -5.423 147.7761 8.0862534 -1.969 -6.765 -8.84 -6.52 170.6411 8.3557951 3.1 -1.638 -7.034 -9.822 -7.739 193.2286 8.6253369 3.2 -1.187 -7.204 -10.82 -9.082 216.1780 8.8948787 3.3 -0.599 -7.243 -11.82 -10.55 237.8473 9.1644205 3.4 0.147 -7.118 -12.79 -12.13 257.9621 9.4339623 3.5 1.074 -6.789 -13.69 -13.83 275.7164 9.703504 3.6 2.205 -6.212 -14.5 -15.61 290.0095 9.9730458 3.7 3.563 -5.338 -15.15 -17.47 299.5666 10.242588 3.8 5.173 -4.111 -15.6 -19.37 302.8752 10.512129 3.9 7.059 -2.473 -15.78 -21.28 298.9083 10.781671 9.244 -0.358 -15.61 -23.14 285.4655 11.051213 4.1 11.749 2.304 -15.01 -24.9 260.4129 11.320755 4.2 14.591 5.548 -13.87 -26.47 229.6174 BẢNG LỰC CẮT DỌC TRỤC 350.0000 300.0000 250.0000 BẢNG LỰC CẮT DỌC TRỤC 200.0000 150.0000 100.0000 50.0000 0.0000 -50.0000 10 SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 85 12 ĐỒ ÁN NỀNMÓNG GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT Moment tiết diện cọc: Z BẢNG 15: BẢNG TÍNH MOMENT DỌC TRỤC ze A3 B3 C3 D3 Mz 0 151.14 0.2695418 0.1 0 0.1 164.35 0.5390836 0.2 -0.001 0.2 -18.42 0.8086253 0.3 -0.004 -0.001 0.3 -592.58 1.0781671 0.4 -0.011 -0.02 0.4 -1,940.24 1.3477089 0.5 -0.021 -0.05 0.999 0.5 -3,869.61 1.6172507 0.6 -0.036 -0.011 0.998 0.6 -6,819.01 1.8867925 0.7 -0.057 -0.02 0.996 0.699 -10,916.73 2.1563342 0.8 -0.085 -0.034 0.992 0.799 -16,383.62 2.425876 0.9 -0.121 -0.055 0.985 0.897 -23,415.06 2.6954178 -0.167 -0.083 0.975 0.994 -32,402.88 2.9649596 1.1 -0.222 -0.122 0.96 0.109 -43,279 3.2345013 1.2 -0.287 -0.173 0.938 1.183 -55,850 3.5040431 1.3 -0.365 -0.238 0.907 1.273 -71,092 3.7735849 1.4 -0.455 -0.319 0.866 1.358 -88,678 4.0431267 1.5 -0.559 -0.42 0.811 1.437 -109,000 4.3126685 1.6 -0.676 -0.543 0.739 1.507 -131,861 4.5822102 1.7 -0.808 -0.691 0.646 1.566 -157,651 4.851752 1.8 -0.956 -0.867 0.53 1.612 -186,567 5.1212938 1.9 -1.118 -1.074 0.385 1.64 -218,214 5.3908356 -1.295 -1.314 0.207 1.646 -252,791 5.6603774 2.1 -1.487 -1.59 -0.01 1.627 -290,295 5.9299191 2.2 -1.693 -1.906 -0.271 1.575 -330,531 SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 86 ĐỒ ÁN NỀNMÓNG GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT 6.1994609 2.3 -1.912 -2.263 -0.582 1.486 -373,304 6.4690027 2.4 -2.141 -2.663 -0.949 1.352 -418,026 6.7385445 2.5 -2.379 -3.109 -1.379 1.165 -464,501 7.0080863 2.6 -2.621 -3.6 -1.877 0.917 -511,753 7.277628 2.7 -2.865 -4.137 -2.452 0.598 -559,390 7.5471698 2.8 -3.103 -4.718 -3.108 0.197 -605,850 7.8167116 2.9 -3.331 -5.34 -3.852 -0.295 -650,351 8.0862534 -3.54 -6 -4.688 -0.891 -691,133.8 8.3557951 3.1 -3.722 -6.69 -5.621 -1.603 -726,637.6 8.6253369 3.2 -3.864 -7.403 -6.653 -2.443 -754,320.4 8.8948787 3.3 -3.955 -8.127 -7.785 -3.424 -772,035.2 9.1644205 3.4 -3.979 -8.847 -9.016 -4.557 -776,656.3 9.4339623 3.5 -3.919 -9.544 -10.34 -5.854 -764,863.6 9.703504 3.6 -3.757 -10.2 -11.751 -7.325 -733,142.4 9.9730458 3.7 -3.471 -10.78 -13.235 -8.979 -677,196.0 MOMEN UỐN THÂN CỌC 400,000.00 200,000.00 0.00 -200,000.00 10 12 -400,000.00 -600,000.00 -800,000.00 -1,000,000.00 V Kiểm toán theo trạng thái giới hạn 2: SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 87 MOMEN UỐN THÂN CỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MĨNG GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT Do khoảng cách tính theo tim cọc (a = m) nhỏ lần cạnh cọc (4d = 4m) nên ta coi móng cọc móng khối quy ước để kiểm tra độ lún - Xác định tải trọng gây lún: Đưa tồn tải trọng đáy khối móng quy ước: Pgl  P   tb �H Trong đó: P Ntc  Pcoc  Pdat AM �BM Pcoc= � coc V � bt = 10×53×0.7854×25= 10406.55 kN n Pd  �Vdi � i  Bqu �Lqu �(2.1�8.2  14.1 �5.7  6.3 �6  18.7 �7.6  3.9 �9.3  7.9 �9.5) i 1  36643.34 (kN )  tb = 7.34 kN /m3 18659.1  10406.55  36643.34  697.25kN 15.2 �6.2  P= Pgl = 697.25– 7.34×53= 308.23 kN Tính tốn ứng suất trọng lượng thân lớp đất theo chiều sâu: Công thức tính tốn: n  bt  � i hi  2.1�8.2  14.1�5.7  �6.3  18.7 �7.6  3.9 �9.3  7.9 �9.5  388.83kN / m i 1 - Kiểm toán độ lún đáy móng: Điều kiện ổn định: S � S  gh  1.5 L Trong đó: S: độ lún tổng thể đáy móng L: chiều dài nhịp L = 30 m  S  gh  1.5 � 30  8.22 - (cm) Do khoảng cách tim cọc < 6d nên móng cọc xem móng nơng kiểm tốn độ lún đáy khối móng qui ước Chia đất đáy khối móng qui ước thành phân lớp có chiều dày hi = 2.5 m (hi= 0.4b=0.4×6.2=2.48 m Chọn 2.5 m) Ứng suất gây lún điểm phân lớp i: SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 88 ĐỒ ÁN NỀNMÓNG GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT  gli  koi � gl - zi l  Koi: hệ số áp lực ngang, phụ thuộc vào b b Với: zi : độ sâu điểm tính ứng suất b: độ dài cạnh bé (b = Bqu = 6.2 m) l : độ dài cạnh lớn (l = Lqu = 15.2 m) Độ lún phân lớp i tính theo cơng thức Si   � gli �hi E Với :  = 0.8 (E = 24150 kPa (số liệu thí nghiệm) Lqu =15.2m Mó ng khố i quy ướ c Pbt=388.83 kN/m2 Pgl=308.23 kN/m2 300.79 400.71 2.5m 424.46 2.5m 227.24 448.21 2.5m 155.2 471.96 2.5m 107.56 495.71 2.5m 76.983 Biểu đồ ứng suất gây lún - Kết tính tốn độ lún móng lập thành bảng: Phân lớp BẢNG 15: BẢNG BẢNG TÍNH LÚN hi z ztb ztb/B L/B Ko SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 89 σtbgl σzibt E S ĐỒ ÁN NỀNMÓNG 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.25 2.5 2.5 3.75 5 6.25 7.5 7.5 8.75 10 10 11.25 12.5 GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT 0.202 2.4516 0.976 300.79 400.71 24150 0.025 0.605 2.4516 0.737 227.24 424.46 24150 0.019 1.008 2.4516 0.504 155.2 448.21 24150 0.013 1.411 2.4516 0.349 107.56 471.96 24150 0.009 1.815 2.4516 76.983 495.71 24150 0.006 0.25 TỔNG ĐỘ LÚN S S = 7.2 cm < 0.072  S   8.22cm  Móng đảm bảo độ lún VI Kiểm toán nội lực cọc: Kiểm toán bệ cọc theo điều kiện chọc thủng: - Theo phương dọc cầu tháp xuyên thủng bao trùm lên hết tất - cọc nên theo phương dọc cầu không xảy tượng chọc thủng Theo phương ngang cầu tháp xuyên thủng không bao trùm hàng cọc cột Nên ta cần kiểm tra chọc thủng hàng cọc  Điều kiện đảm bảo chịu lực: Pxt �Pcx Pxt: Lực gây xuyên thủng bệ cọc Pxt  P3  P8  2263.344  2263.344  4526.688 Pcx: Lực chống xuyên thủng SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 90 ĐỒ ÁN NỀNMÓNG GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT Pcx  0.75 �Rk �2h0 �(2h0  bc  hc )  0.75 �1.05 �2 �1.9 �103 �(2 �1.9   1) �103  20349( kN ) Với: Rk = 1.05 (MPa) : Cường độ chịu kéo bê tông cọc; Chọn lớp bê tông bảo vệ ao = 100 (mm) ho  h  a0   0.1  1.9 (m) Vậy Pxt  2650.784 (kN) < Pcx  20349 (kN) (Đảm bảo điều kiện chống xun thủng) VII Tính tốn bố trí cốt thép cho bệ cọc: Tính tốn bố trí cốt thép cho bệ cọc theo phương dọc cầu: - Theo phương dọc cầu bệ cọc làm việc dầm consol chịu uốn ngầm vào mép cột trụ cầu - Ta có tổng lực dọc tác dụng lên bệ cọc: R1  P1  P2  P3  P4  P5  11316.72 (kN) - Moment ngàm lớn nhất: M max  R1 �1  11316.72 �1  11316.72 (kN.m) - - Diện tích cốt thép cần thiết là: M max 11316.72 �102 Fa    236.36 Ra � �h0 28 �0.9 �190 (cm2) Chọn 4028 (As = 6.16 cm2) Fatt  40 �6.16  246.4 (cm2) - Hàm lượng cốt thép thực tế: SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 91 ĐỒ ÁN NỀNMÓNG  - GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT As 246.4   0.09%  M  0.05% b �h0 1400 �190 Khoảng cách bố trí thép:  28a330 Phía đỉnh bệ cọc bố trí lưới thép 20a200 theo cấu tạo Ngoài bệ cọc cần bố trí thêm thép đai 16 để tạo khung cho bệ cọc chống đỡ thép không bị oằn q trình thi cơng bệ cọc Tính tốn bố trí cốt thép cho bệ cọc theo phương ngang cầu: - Theo phương ngang cầu bệ cọc làm việc dầm nút thừa kê gối trụ cầu chịu lực tác dụng phản lực đầu cọc 3500 1000 - 3000 3000 3000 3000 Phản lực đầu cọc đặt tim hàng cọc: R1  P1  P6  2132.603 �2  4265.206 (kN) R2  P2  P7  2197.973 �2  4395.946 (kN) R3  P3  P8  2263.344 �2  4526.688 (kN) R4  P4  P9  2328.715 �2  4657.43 (kN) - R5  P5  P10  2394.085 �2  4788.17 (kN ) Moment gối: M max  11970.43 (kN.m) Diện tích cốt thép cần bố trí: M max 11970.43 �102 Fa    250.01 (cm ) Ra � �h0 28 �0.9 �190 SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 92 1000 ĐỒ ÁN NỀNMÓNG - - GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT Chọn 4228 (As = 6.16 cm2) Hàm lượng cốt thép thực tế: As 258.72    0.2%  M  0.05% b �h0 500 �190 Khoảng cách bố trí thép: 28a100 Phía đỉnh bệ cọc bố trí lưới thép 20a200 theo cấu tạo chịu moment âm Ngoài bệ cọc cần bố trí thêm thép đai 16 để tạo khung cho bệ cọc chống đỡ thép không bị oằn trình thi cơng bệ cọc VIII So sánh lựa chọn phương án tối ưu Phương án móng cọc khoan nhồi - Cọc khoan nhồi sử dụng cơng trình có tải trọng lớn cọc chèn sâu xuống đất, tiết diện ngang cọc lớn nhiều so với cọc chế tạo sẵn sức kháng đơn vị cọc nhỏ lớn sức chịu tải - cọc đóng Phương án cọc nhồi cho số lượng cọc giảm nên việc bố trí cọc dễ dàng - Cọc nhồi thi cơng qua lớp đất đá cứng Trong q trình thi cơng cọc nhồi tượng chấn động nhỏ nhiều so - với cọc đóng Cọc khoan nhồi khơng gây tượng trơi đất, gây ảnh hưởng đến cơng trình xung quanh Cọc đóng 450 x 450 - Số lượng cọc sử dụng lớn, thị trường khó tìm máy đóng - cọc 450 x 450 Chi phí thi cơng cọc lớn Gây tượng trơi đất đóng, gây ảnh hưởng đến cơng trình xung quanh => Do tải trọng cơng trình u cầu thiết kế lớn, chiều sâu lớp đất tốt nằm sâu ta chọn phương án cọc khoan nhồi để thi công SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 93 ĐỒ ÁN NỀN VÀ MĨNG THÀNHĐẠT GVHD: TS NGUYỄN 23 SVTH: CAO HỒI NAM – XM12CLC ... trình Cụ thể sau: Lớp 1: Sét màu vàng loang xám xanh, trạng thái dẻo mềm Lớp 2: bún sét kẹp cát màu xám xanh, Lớp 3: Cát hạt mịn – nhỏ lẫn bột sét, màu xám xanh, kết cấu rời – chặc vừa Lớp 4: Sét... .92 Tính tốn bố trí cốt thép cho bệ cọc theo phương ngang cầu: 92 VIII So sánh lựa chọn phương án tối ưu 94 Phương án móng cọc khoan nhồi 94 Cọc đóng 450 x 450 .94 B PHỤ... cọc đóng 450 x 450 cọc khoan nhồi D1500 Mỗi phương án có ưu nhược điểm Quyết định chọn phương án công việc người thiết kế cho tối ưu mặt kinh tế, khả thi mặt thi công Do lần làm đồ án nên khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án nền móng Trường Đại học Giao thông vận tải Tp.Hcm. Kèm bản vẽ, Đồ án nền móng Trường Đại học Giao thông vận tải Tp.Hcm. Kèm bản vẽ, Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 10304: 2014, PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT, PHƯƠNG ÁN: MÓNG CỌC VUÔNG 450 x 450, N – Chỉ số SPT, lấy trung bình khoảng 4D trên mũi cọc và 1D dưới mũi cọc, a. Xác định móng bệ cao hoặc bệ thấp :, b. Chuyển hệ tải trọng về trọng tâm khối móng quy ước:, Đưa toàn bộ tải trọng về đáy khối móng quy ước:, Chọn cốt thép đai 8, bố trí như sau:, Tính toán và bố trí cốt thép cho bệ cọc theo phương ngang cầu:, PHƯƠNG ÁN: MÓNG CỌC KHOAN NHỒI D = 1m, Sức chịu tải dọc trục thiết kế của cọc:, Qp= Ap ×qp= A­p×120N, a. Tính toán số lượng cọc:, Kiểm tra sức chịu tải của cọc:, a. Xác định kích thước khối móng quy ước:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm