giao an my thuat soan moi 9

12 98 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2019, 15:40

Phòng Giáo Dục – Đào tạo Huyện Mỹ Tú Trường THCS Mỹ Tú CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIÁO ÁN DẠY LÝ THUYẾT Môn dạy: Mỹ Thuật Lớp dạy: 9a1, 9a2,9a3 Tên giảng: CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG VIỆT NAM Giáo án số: Tiết PPCT: Số tiết giảng: Ngày dạy: 29/9, 4/10/2014 A/ MỤC TIÊU BÀI DẠY: I-MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Học sinh hiểu sơ lược chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC-KĨ NĂNG a/ Kiến thức: + Hiểu nét đặc sắc, độc đáo phong phú mĩ thuật cổ truyền dân tộc + Hiểu xuất sứ gắn bó kiến trúc chạm khắc trang trí đình làng b/ Kĩ năng: + Trình bày nét mĩ thuật dân gian chạm khắc đình làng; B TIẾN TRÌNH BÀI DẠY ỔN ĐỊNH LỚP : 1’ a Điểm danh lớp: b Nội dung cần phổ biến: KIỂM TRA BÀI CŨ 4’ a Phương pháp kiểm tra: Đánh giá b Số học sinh dự kiến kiểm tra: – Hs c Câu hỏi kiểm tra: Nhận xét đặc điểm, bố cục, hình vẽ, màu sắc d Đáp án câu hỏi: đặc điểm mẫu, bố cục có có phụ, hình vẽ rõ ràng, màu sắc hài hòa GIẢNG BÀI MỚI 38’ a Giới thiệu mới: Tiết trước làm quen với vẽ tĩnh vật lọ hoa (vẽ hình) Hơm tìm hiểu vẽ màu (1’) b Tiến trình giảng mới: Nội dung phương pháp trình bày chi tiết theo bảng sau: TG 10’ NỘI DUNG BÀI GIẢNG HOẠT ĐỘNG Của giáo viên Của học sinh Hoạt động 1: Hướng dẫn hs tìm hiểu khái quát đình làng Việt nam I/ khái quát đình làng Gv: Cho Hs đọc Hs: Đọc Việt Nam Gv: Treo tranh cho Hs Hs: Quan sát quan sát - Đình làng nơi thờ Thành Gv: Đình làng nơi thờ ai? - Hồng Làng Là nơi bàn Gv: Đình làng nơi dùng bạc, giải việc làng tổ để làm gì? chức lễ hội hàng năm Hs: Thờ Thành Hoàng Làng Hs: Là nơi bàn bạc, giải việc làng tổ chức lễ hội hàng năm Gv: Kiến trúc đình làng Hs: Mộc mạc nào? duyên dáng - Đình Bảng (Bắc Ninh), Thổ Gv: Hãy nêu số đình Hs: Đình Bảng (Bắc Hà, Lỗ Hạnh (Bắc Giang) làng Việt Nam? Ninh), Thổ Hà, Lỗ Hạnh (Bắc Giang) Gv: Chốt ý Hs: Lắng nghe Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam 10’ II/ Nghệ thuật chạm khắc Gv: Cho Hs đọc Hs: Đọc gỗ đình làng Gv: Cách thể Hs: Khoẻ khoắn, mộc - Bức chạm khắc đình làng chạm khắc đình làng mạc, phóng khống thời Lê có đặc điểm khoẻ thời Lê có đặc điểm gì? ý nhị, hóm khoắn, mộc mạc, phóng hỉnh khống ý nhị, hóm Gv: Nội dung Hs: Phản ánh hỉnh chạm khắc phản ánh sống đời thường đề tài gì? nhân dân Gv: Nêu số tác phẩm Hs: Người đánh đàn, - Người đánh đàn, Đấu vật,… chạm khắc gỗ đình Đấu vật,… làng? Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu vài đặc điểm chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam 5’’ III/ Một vài đặc điểm Gv: Nêu vài đặc điểm Hs: đặc điểm chạm khắc gỗ đình làng chạm khắc gỗ đình - Phản ánh sinh - Phản ánh sinh hoạt làng? hoạt cuộc sống đời thường sống đời thường - Nghệ thuật chạm khắc mộc - Nghệ thuật mạc, khoẻ khoắn phóng chạm khắc mộc khống mạc, khoẻ khoắn phóng khống Hoạt động 4: Đánh giá kết học tập 5’ Gv: Em biết nghệ Hs: Trả lời thuật chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam? Gv: Gọi Hs nhận xét Hs: Nhận xét Gv: Nhận xét Hs: Lắng nghe CỦNG CỐ: 5’ GV: Nêu vài đặc điểm chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam? Dặn dò: 4’ - Về nhà học - Chuẩn bị sau: TẬP PHÓNG TRANH, ẢNH (tiết 1) - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập: giấy vẽ, viết chì, gơm, màu, tranh nhỏ làm mẫu - Nhận xét tiết học C RÚT KINH NGHIỆM Về nội dung, thời gian phương pháp Ngày tháng năm Duyệt TT Phòng Giáo Dục – Đào tạo Huyện Mỹ Tú Trường THCS Mỹ Tú Ngày tháng GVBM năm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIÁO ÁN DẠY LÝ THUYẾT Môn dạy: Mỹ Thuật Lớp dạy: 9a1, 9a2, 9a3 Tên giảng: TẬP PHÓNG TRANH ẢNH (Tiết 1) Giáo án số: Tiết PPCT: Số tiết giảng: Ngày dạy: 6,11/10/2014 A/ MỤC TIÊU BÀI DẠY: I-MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Học sinh biết cách phóng tranh ảnh II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC-KĨ NĂNG a/ Kiến thức: + Hiểu thêm vai trò tác dụng trang trí ứng dụng đời sống người + Nâng cao thị hiếu thẩm mĩ, đáp ứng nhu cầu sống b/ Kĩ năng: + Biết chọn hai cách để phóng tranh, ảnh III Phương tiện dạy học: - Hình ảnh: cách phóng tranh ảnh Một số lưu ý hướng dẫn học sinh sử dụng tranh ảnh: Khi hướng dẫn học sinh sử dụng tranh ảnh, biểu đồ, biểu bảng, giáo viên cần hướng dẫn học sinh thực bước sau: Bước 1: Đọc tên tranh ảnh: phóng tranh ảnh Bước 2: Nhận xét giải thích: bố cục cân đối, hình vẽ rõ ràng, màu sắc gần giống mẫu Bước 3: Khái quát đưa xu hướng, đặc điểm chung đối tượng thể tranh ảnh B TIẾN TRÌNH BÀI DẠY ỔN ĐỊNH LỚP : 1’ a.Điểm danh lớp: b.Nội dung cần phổ biến: KIỂM TRA BÀI CŨ 4’ a.Phương pháp kiểm tra: Vấn đáp b.Số học sinh dự kiến kiểm tra: – Hs c.Câu hỏi kiểm tra: em biết chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam? d Đáp án câu hỏi: Bức chạm khắc đình làng thời Lê có đặc điểm khoẻ khoắn, mộc mạc, phóng khống ý nhị, hóm hỉnh Người đánh đàn, Đấu vật,… GIẢNG BÀI MỚI 36’ a.Giới thiệu mới: GV: Đưa tranh mẫu nhỏ, tranh lớn lên được? HS: phóng tranh Hơm tìm hiểu tập phóng tranh ảnh (1’) b.Tiến trình giảng mới: Nội dung phương pháp trình bày chi tiết theo bảng sau: TG 3’ 8’ HOẠT ĐỘNG Của giáo viên Của học sinh Hoạt động 1: Hướng dẫn hs quan sát, nhận xét I/ Quan sát, nhận xét GV: Cho Hs đọc Hs: Đọc GV: Treo tranh cho Hs Hs: Quan sát quan sát - Phóng tranh, ảnh để phục vụ GV: Phóng tranh, ảnh để Hs: phục vụ học tập, học tập, báo tường, lễ hội,… làm gì? báo tường, lễ hội,… GV: Muốn phóng Hs: Lắng nghe tranh ta phải tìm hiểu cách phóng tranh, ảnh Gv: Chốt ý Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu cách phóng tranh, ảnh II/ Cách phóng tranh, ảnh GV: Cho Hs đọc Hs: Đọc Cách 1: kẻ ô vuông GV: Muốn kẻ ô vuông cần Hs: Đo chiều cao, - Đo chiều cao, chiều ngang phải làm gì? chiều ngang hình định hình định phóng, sau kẻ ô phóng, sau kẻ ô vuông vuông GV: Chú ý: nên lấy số Hs: lắng nghe chẵn cho dễn tính, lại phần dư cuối GV: Nếu ta muốn phóng Hs: Tăng tỉ lệ vng - Kẻ ô vuông vào giấy vẽ theo gấp lần ta phải làm lên gấp lần tỉ lệ muốn phóng nào? - Tìm vị trí hình qua GV: Chốt ý: Nếu muốn Hs: Lắng nghe đường kẻ phóng tranh, ảnh gấp - Vẽ hình cho giống mẫu, lần tăng tỉ lệ vng tô màu lên lần GV: Cho Hs đọc Hs: Đọc Cách 2: Kẻ ô theo đường NỘI DUNG BÀI GIẢNG chéo GV: Muốn kẻ đường chéo Hs: Đặt hình nhỏ - Đặt hình nhỏ kẻ cần phải làm gì? kẻ chéo vào tờ chéo vào tờ giấy giấy Sau kéo - Sau kéo đường chéo dài đường chéo dài ra theo ý muốn hạ vuông theo ý muốn hạ góc với tờ giấy vng góc với tờ giấy - Dựa vào đường nét hình Kẻ theo hình mẫu, dựa mẫu dể vẽ vào hình định phóng - Điều chỉnh tơ màu GV: Chốt ý treo tranh để vẽ Hoạt động 3: Hướng dẫn HS thực hành 20’ *Yêu cầu: Em phóng GV: Cho HS thực hành HS: Thực hành tranh ảnh với bố cục cân đối, GV: Bao quát lớp hình vẽ rõ ràng, màu sắc hài hòa Hoạt động 4: Đánh giá kết học tập 5’ GV chọn số vẽ Hs: Đem lên HS yêu cầu HS nhận xét: + Nội dung? Hs: Nhận xét + Bố cục? Hs: Nhận xét + Hình vẽ? Hs: Nhận xét + Màu sắc? hay mức độ Hs: Nhận xét hoàn chỉnh? GV nhận xét Hs: Lắng nghe Củng cố: 2’ Gv: Cách tiến hành phóng tranh ảnh cần bước? Dặn dò: 1’ - Về nhà vẽ chưa xong - Chuẩn bị sau: Vẽ trang trí: TẬP PHĨNG TRANH ẢNH (TT) - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập: giấy vẽ, viết chì, gơm, màu - Nhận xét tiết học C RÚT KINH NGHIỆM Về nội dung, thời gian phương pháp Ngày tháng năm Ngày Duyệt tháng năm GVBM TT GIÁO ÁN DẠY LÝ THUYẾT Môn dạy: Mỹ Thuật Lớp dạy: 9a1, 9a2, 9a3 Tên giảng: TẬP PHÓNG TRANH ẢNH (Tiết 2) Giáo án số: Tiết PPCT: Ngày soạn: 22/10/2018 Ngày dạy: A/ MỤC TIÊU BÀI DẠY: I-MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Học sinh biết cách phóng tranh ảnh II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC-KĨ NĂNG a/ Kiến thức: + Hiểu thêm vai trò tác dụng trang trí ứng dụng đời sống người + Nâng cao thị hiếu thẩm mĩ, đáp ứng nhu cầu sống b/ Kĩ năng: + Biết chọn hai cách để phóng tranh, ảnh c/ Thái độ: + Học sinh biết thêm nghệ thuật chuyền thần vẽ nhiều tranh qua cách qua học B TIẾN TRÌNH BÀI DẠY ỔN ĐỊNH LỚP : 1’ c Điểm danh lớp: Kiểm tra sỉ số d Nội dung cần phổ biến: Hôm tiếp tục tập phóng tranh ảnh KIỂM TRA BÀI CŨ 4’ a Phương pháp kiểm tra: Đánh giá b Số học sinh dự kiến kiểm tra: – Hs c Câu hỏi kiểm tra: Đặc điểm tranh, ảnh; bố cục, hình vẽ, màu sắc? d Đáp án câu hỏi: GIẢNG BÀI MỚI 36’ c Giới thiệu mới: GV: Em tập phóng tranh, ảnh (1’) d Tiến trình giảng mới: Nội dung phương pháp trình bày chi tiết theo bảng sau: TG 31’ 5’ HOẠT ĐỘNG Của giáo viên Của học sinh Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực hành *Yêu cầu: Em phóng GV: Cho HS thực hành HS: Thực hành tranh ảnh với bố cục cân đối, GV: Bao quát lớp hình vẽ rõ ràng, màu sắc hài hòa Hoạt động 2: Đánh giá kết học tập GV chọn số vẽ Hs: Đem lên HS yêu cầu HS nhận xét: + Nội dung? Hs: Nhận xét NỘI DUNG BÀI GIẢNG + Bố cục? + Hình vẽ? + Màu sắc? hay mức độ hoàn chỉnh? GV nhận xét chung sếp loại, tuyên dương vẽ tốt, động viên khích lệ vẽ chưa tốt Hs: Nhận xét Hs: Nhận xét Hs: Nhận xét Hs: Lắng nghe CỦNG CỐ: 2’ Gv: Cách tiến hành phóng tranh ảnh cần bước? Dặn dò: 1’ - Về nhà vẽ chưa xong - Chuẩn bị sau: Đề tài lễ hội (tiết 1)(Kiểm tra tiết) - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập: giấy vẽ, viết chì, gơm, màu - Nhận xét tiết học GIÁO ÁN KIỂM TRA Môn dạy: Mỹ Thuật Tên giảng: KT1T: Đề Tài Lễ Hội Giáo án số: 10 - 11 Ngày soạn:29/10/2018 Ngày dạy: Lớp dạy: 9a1, 9a2,9a3 Tiết PPCT: 10 - 11 A/ MỤC TIÊU BÀI DẠY: I-MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Học sinh biết vẽ đề tài lễ hội II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC-KĨ NĂNG 1/ Kiến thức: - Hs hiểu ý nghĩa nội dung số lễ hội nước ta - Hiểu sâu cách khai thác nội dung đề tài 2/ Kĩ năng: - Hs biết cách vẽ vẽ tranh đề tài lễ hội 3/ Thái độ: HS nghiêm túc làm B TIẾN TRÌNH BÀI DẠY ỔN ĐỊNH LỚP : 1’ a Kiểm tra sĩ số b Nội dung cần phổ biến: KT1T KIỂM TRA BÀI CŨ 1’ a Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra thực hành b.Số học sinh dự kiến kiểm tra: lớp c Câu hỏi kiểm tra: d.Đáp án câu hỏi: GIẢNG BÀI MỚI 38’ a Giới thiệu mới: Chúng ta vẽ tranh đề tài lễ hội (1’) b Tiến trình giảng mới: Nội dung phương pháp trình bày chi tiết sau: * Gợi ý: - Có thể lựa chọn đề tài gần gũi: * Yêu cầu: - Bố cục cân đối - Đường nét rõ ràng - Hình vẽ có chính, phụ - Màu sắc có đậm, nhạt phù hợp với nội dung * Đáp án: - Loại Đ: Hoàn thành tốt yêu cầu Hoàn thành tốt yêu cầu Hoàn thành tương đối yêu cầu (Chưa đẹp thiếu sót) - Loại CĐ: Chưa đạt yêu cầu 4/ Củng cố: (1’) - Thu vẽ HS 5/ Dặn dò: (2’) - Về chuẩn bị tiếp theo: KT1T - Chuẩn bị dụng cụ học tập: viết chì, gơm, màu - Nhận xét tiết kiểm tra GIÁO ÁN DẠY LÍ THUYẾT Môn dạy: Mỹ Thuật Lớp dạy: 9a1, 9a2, 9a3 Tên giảng: TRANG TRÍ HƠI TRƯỜNG Giáo án số: 12 Tiết PPCT: 12 Số tiết giảng: Ngày dạy: 6/11/13, 7/11/13 A/ MỤC TIÊU BÀI DẠY: I-MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Học sinh biết trang trí hội trường II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC-KĨ NĂNG 1/ Kiến thức: - Hiểu thêm đa dạng phong phú trang trí ứng dụng - Hs hiểu số kiến thức sơ lược trang trí hội trường 2/ Kĩ năng: - Biết cách trang trí phơng hội trường vẽ phông hội trường mức sơ lược 3/ Thái độ: - HS thấy vẻ đẹp cần thiết trang trí hội trường III Phương tiện dạy học: - Hình ảnh: hội trường Một số lưu ý hướng dẫn học sinh sử dụng tranh ảnh: Khi hướng dẫn học sinh sử dụng tranh ảnh, biểu đồ, biểu bảng, giáo viên cần hướng dẫn học sinh thực bước sau: Bước 1: Đọc tên tranh ảnh: hội trường Bước 2: Nhận xét giải thích: bố cục cân đối, hình vẽ rõ ràng, màu sắc tươi sáng phù hợp buổi lễ Bước 3: Khái quát đưa xu hướng, đặc điểm chung đối tượng thể tranh ảnh B TIẾN TRÌNH BÀI DẠY ỔN ĐỊNH LỚP : 1’ a Kiểm tra sĩ số b Nội dung cần phổ biến: trang trí hội trường KIỂM TRA BÀI CŨ 1’ a Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra dụng cụ b Số học sinh dự kiến kiểm tra: lớp c Câu hỏi kiểm tra: d Đáp án câu hỏi: GIẢNG BÀI MỚI 38’ a Giới thiệu mới: Gv: Vào ngày lễ, ngày hội hội trường cần phải trang trí đẹp phù hợp với buổi lễ Hội trường đẹp có vai trò quan 10 trọng định thành công buổi lễ hội Để biết cách trang trí hội trường đẹp hơm vào tìm hiểu (1’) b Tiến trình giảng mới: Nội dung phương pháp trình bày chi tiết sau: TG 5’ HOẠT ĐỘNG Của giáo viên Của học sinh Hoạt động 1: Hướng dẫn hs quan sát, nhận xét NỘI DUNG BÀI GIẢNG I/ Quan sát, nhận xét - Cách trang trí lễ hội tuỳ buổi lễ Có Quốc kỳ, ảnh, tượng lãnh tụ, hiệu, bàn, bục, hoa, cảnh GV: Có thể đặt câu hỏi để gợi ý HS nhớ lại ngày lễ, ngày hội, giúp em có khái niệm hội trường HS: Hội trường nơi diễn lễ hội, văn nghệ,… GV: Ở trường ta có hội Hs: Khơng có trường khơng? GV: Em thấy đâu có hội HS: Trường dân tộc nội trú Mỹ Tú trường? GV: tóm tắt để HS hiểu rõ HS: Lắng nghe cần thiết phải trang trí hội trường GV: Ý nghĩa hình HS: Trong hội trường tượng Bác Hồ trang có tượng Bác trí hội trường nào? trang nghiêm thể lòng biết ơn công lao to lớn Bác đất nước Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu trang trí hội trường GV: Hội trường gì? 5’ 24’ Hoạt động 3: Hướng dẫn HS thực hành GV: Cho HS thực hành HS: Thực hành *Yêu cầu: Em phóng tranh ảnh với bố cục cân đối, GV: Bao quát lớp hình vẽ rõ ràng, màu sắc hài hòa Hoạt động 4: Đánh giá kết học tập 11 5’ GV chọn số vẽ HS yêu cầu HS nhận xét: + Nội dung? + Bố cục? + Hình vẽ? + Màu sắc? hay mức độ hoàn chỉnh? GV nhận xét chung sếp loại, tuyên dương vẽ tốt, động viên khích lệ vẽ chưa tốt Hs: Đem lên Hs: Nhận xét Hs: Nhận xét Hs: Nhận xét Hs: Nhận xét Hs: Lắng nghe CỦNG CỐ: 2’ Gv: Cách tiến hành trang trí hội trường cần bước? Dặn dò: 1’ - Về nhà vẽ chưa xong - Chuẩn bị sau: Sơ lược mĩ thuật dân tộc người VN - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập: giấy vẽ, viết chì, gơm, màu - Nhận xét tiết học C RÚT KINH NGHIỆM Về nội dung, thời gian phương pháp ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………… Ngày tháng năm Ngày tháng năm Tổ trưởng Giáo viên Đ inh Thị Mỹ Linh 12 ... động 1: Hướng dẫn hs quan sát, nhận xét I/ Quan sát, nhận xét GV: Cho Hs đọc Hs: Đọc GV: Treo tranh cho Hs Hs: Quan sát quan sát - Phóng tranh, ảnh để phục vụ GV: Phóng tranh, ảnh để Hs: phục vụ... dạy: 9a1, 9a2, 9a3 Tên giảng: TẬP PHÓNG TRANH ẢNH (Tiết 1) Giáo án số: Tiết PPCT: Số tiết giảng: Ngày dạy: 6,11/10/2014 A/ MỤC TIÊU BÀI DẠY: I-MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Học sinh biết cách phóng tranh... NGHIỆM Về nội dung, thời gian phương pháp Ngày tháng năm Ngày Duyệt tháng năm GVBM TT GIÁO ÁN DẠY LÝ THUYẾT Môn dạy: Mỹ Thuật Lớp dạy: 9a1, 9a2, 9a3 Tên giảng: TẬP PHÓNG TRANH ẢNH (Tiết 2) Giáo án
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an my thuat soan moi 9, giao an my thuat soan moi 9, B. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY