đề thi vào chuyên hóa đồng nai 2009-2010

1 483 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2013, 03:10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAITHI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TỈNH NĂM 2009 Môn thi: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 150 phút ĐỀ CHÍNH THỨC ----------------------- (Đề này có 1 trang gồm 6 câu ) Câu I:(1 điểm) Chỉ có nước và khí cacbonic,có thể phân biệt được năm chất bột trắng sau đây hay không: NaCl ; Na 2 SO 4 ; Na 2 CO 3 ; BaSO 4 .Nếu được hãy trình bày cách phân biệt Câu II: (1 điểm) Cho hỗn hợp gồm 3 oxit: Al 2 O 3 ; CuO ;K 2 O.Tiến hành các thí nghiệm sau: -Thí nghiệm 1: Nếu cho hỗn hợp X vào nước lấy dư,khuấy kĩ thì còn 15g chất rắn không tan -Thí nghiệm 2: Nếu cho thêm vào hỗn hợp X một lượng Al 2 O 3 bằng 50% lượng Al 2 O 3 trong X ban đầu rồi lại hoà tan vào nước lấy dư.Sau thí nghiệm còn lại 21g chất rắn không tan -Thí nghiệm 3: Nếu cho thêm vào hỗn hợp X một lượng Al 2 O 3 bằng 75% lượng Al 2 O 3 trong X rồi lại hoà tan vào nước lấy dư.Sau thí nghiệm còn lại 25g chất rắn không tan Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu? Câu III: (2.75 điểm) Hoà tan 9.96g hỗn hợp Al và Fe bằng 1.175 lít dung dịch HCl 1M lấy dư ta được dung dịch A. Thêm 800g dung dịch NaOH 6% vào dung dịch A,lọc ấy kết tủa rửa sạch và nung ngoài không khí cho đén khối lượng không đổi thì thu được 13.65g chất rắn a) Viết các ptpứ có thể xảy ra b) Tính khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp đầu Câu IV: (2 điểm) Muối ăn NaCl bị lẫn các tạp chất là: Na 2 SO 4 ; MgCl 2 ; MgSO 4 ; CaCl 2 ; CaSO 4 ; Ca(HCO 3 ) 2 ; Mg(HCO 3 ) 2 .Hãy trình bày phương pháp hoá học để tách riêng NaCl tinh khiết Câu V:( 1.25 điểm) Đốt cháy hooàn toàn 0.42g hợp chất hữu cơ A chỉ thu được CO 2 và H 2 O.Khi dẫn toàn bộ sản phẩm và bình chứa dung dịch nước vôi trong thì khối lượng bình tăng thêm 1.86g và cóp hai gam kết tủa trắng tạo thành sau đó kết tủa từ từ tan,kết thúc pứ lượng kết tủa còn lại 1g. Xác định CTPT của A Biết rằng khi hoá hơi m gam A thì V A =40% V của m gam N 2 (đo ở cùng điều kiện) Câu VI: (2 điểm) Hoà tan 43.71g hh 3 muối cacbonat,cacboant axit, clorua của một kim loại kiềm vào một thể tích dung dịch HCl (lấy dư) thu được dung dịch A và 17.6g khí B Chia dung dịch A làm hai phần bằng nhau: Phần I: Cho t/d với dung dịch AgNO 3 (lấy dư) thu được 68.88 g kết tủa trắng Phần II: pứ vừa đủ với 125ml dd KOH 0.8M.Sau pứ cô cạn dd thu được 29.68g hh muối khan a) Viết các ptpứ có thể xảy ra b) Xác định tên kim loại kiềm c) Tính % khối lượng mỗi muối có trong hh đầu --------------Hết------------------ . TỈNH ĐỒNG NAI KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TỈNH NĂM 2009 Môn thi: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 150 phút ĐỀ CHÍNH THỨC ----------------------- (Đề này. -Thí nghiệm 1: Nếu cho hỗn hợp X vào nước lấy dư,khuấy kĩ thì còn 15g chất rắn không tan -Thí nghiệm 2: Nếu cho thêm vào hỗn hợp X một lượng Al 2 O 3 bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi vào chuyên hóa đồng nai 2009-2010, đề thi vào chuyên hóa đồng nai 2009-2010, đề thi vào chuyên hóa đồng nai 2009-2010