HỌC PHẬT HÀNH NGHI(PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT)

75 35 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2019, 10:14

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thơng Lược dịch Phụ -o0o Nguồn: http://thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 18-01-2014 Người thực : Nam Thiên – namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org Mục Lục -o0o MỤC LỤC A – DẪN NHẬP LỜI TỰA LỜI THƯA LỜI GIỚI THIỆU B – NỘI DUNG BÀI 1- TƠN KÍNH PHẬT BÀI - KÍNH TRỌNG PHÁP BÀI - CUNG KÍNH TĂNG BÀI - TRỤ AM THẤT BÀI - HẦU THẦY BÀI - PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI THÂN BÀI - LÀM BỒ TÁT Ở NHÀ BÀI - TIẾP ĐÃI KHÁCH BÀI - ĐỌC KINH SÁCH BÀI 10 - LÀM QUAN CHỨC BÀI 11 - LÀM THƯƠNG MẠI BÀI 12 - LÀM NGHỀ NÔNG BÀI 13 - LÀM CÔNG CHO NGƯỜI BÀI 14 - LÀM VIỆC CHÚNG BÀI 15 - LỄ BÁI TỤNG NIỆM BÀI 16 - NGỒI THIỀN BÀI 17 - NGHI BIỂU KHI ĂN BÀI 18 - NGỦ NGHỈ BÀI 19 - CÙNG NGƯỜI CHUNG Ở BÀI 20 - CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH BÀI 21 - NHẬP THẤT TỊNH TU BÀI 22 - DUYÊN SỰ KHI RA NGOÀI BÀI 23 - TỐNG TÁNG HẬU SỰ BÀI 24 - CÁC VIỆC TRONG THIỀN ĐƯỜNG C – PHỤ LỤC LỜI DI CHÚC NHỮNG ĐIỀU GIA QUYẾN CẦN BIẾT ĐIỀU CẦN BIẾT KHI HỘ NIỆM KHAI THỊ CHO NGƯỜI LÚC LÂM CHUNG QUY TẮC Ý NGHĨA C ỦA SỰ HỘ NIỆM -o0o - A – DẪN NHẬP LỜI TỰA Xưa kia, ngài Liên Trì đại sư vào cuối đời tượng -pháp, thấy hàng thích-tử có nhiều chỗ chẳng pháp nên Luật Tạng, hội tập rút nghi quỹ thiết yếu, tạo thành 24 chương Oai Nghi Vì để tiện cho người học ghi nhớ dễ dàng hành trì, thực tập lâu dần thành tánh giới luật tránh nhiều lỗi lầm (Ngày nhu yếu thúc liễ m thân tâm người tu để bảo trì phẩm chất đức hạnh tăng-già cần, muốn vào chi tiết hành trì phải) lập riêng chương tường tận hết Nhân gần đây, có số cư sĩ tinh phát tâm dõng mãnh, hành ngh ĩa phần nhiều lại khơng hợp pháp Có phần cung kính tất phần đạo đức Nếu hành nghi chưa thẩm thấu thông suốt mà tự tu tự đắc, thâm nhập Phật đạo thật chưa thấy Nay chẳng ngại cân nhắc đắn đo chỗ cạn hẹp mình, lựa chỗ thiết yếu từ Nhựt Dụng thuật lại thành 24 chương để tên Học Phật Hành Nghi Phàm tỳ-kheo, sa-di, cư sĩ ni chúng, v.v học tập hành theo Trong văn có chỗ chung riêng học, sợ văn nhiều nên khơng tá ch phân loại Tuy nhiên đầu câu chương có rõ Hy vọng chư vị đồng học chí hướng, người tự xét phân biệt để học tập thực hành theo Lạp cư chúng sanh Thích Thiện Nhân biên thuật -o0o - LỜI THƯA Do có số Phật-tử u cầu chúng tơi nói quy tắc lễ nghi chùa, nên đem Học Phật Hành Nghi giới thiệu, tạm lược dịch để học tập Bởi thời gian eo hẹp nên giải thích tường tận được, ghi lời phụ làm thêm rõ nghĩa mà Thứ nữa, văn chẳng thuộc Giáo Môn, mà thuộc Hành Môn, giáo lý nặng phần thực hành nên không nặng phần nghĩa lý Chỉ cần đọc kỹ, suy gẫm chiếu theo thực hành Còn lợi ích đạt thực hành tùy theo sở hành người Tuy nhiên, không dám kỳ vọng cao xa, muốn đóng góp cơng sức nhỏ bé hầu tạo duyên lành cho người đền ơn Tam -bảo Kinh Hoa Nghiêm nói: giữ gìn trọn đủ phép dạy oai nghi, hay khiến T am-bảo chẳng đoạn, phải Học văn để ước thúc tự thân, biết đường tiến thoái lúc tu tập, để dòm ngó lỗi người sanh lòng hiềm chê, hợp với bổn nguyện lược dịch Mong thay! Tam-bảo đệ tử Thích Minh Thơng kính đề -o0o - LỜI GIỚI THIỆU Luật nghi Đức Thế Tôn chế định bảo hộ Tăng -già, qui Tùng Lâm đặt định để thành tựu pháp khí cho già lam, pháp thức hành trì cho cư gia phật tử để xây thiện pháp khuôn thước định chuẩn để nuôi dưỡng lành, phước báo nhân thiên, viên mãn Bồ đề tâm, thành tựu đức hạnh, chứng nghiệm giải thoát cho người tu Phật Thế nên, văn dịch thuật, biên soạn thuộc lĩnh vực củng cố, phù trì luật tạng, uy nghi pháp hành cho tu sĩ hay cư sĩ muôn đời cần thiết Đây văn Thầy Minh Thông (Chùa Quan Âm – Nam Cali) soạn dịch công phu, không tránh vụng sơ thất ngữ nghĩa Tuy nhiên, vào lực tự học Phật phát tâm dịch th uật cống hiến nên đáng khích lệ tán thưởng Xin trân trọng giới thiệu văn “Học Phật Hành Nghi” đến phật tử hữu duyên đọc học hành trì Lộc Uyển mùa Xn 2010 Thích Phước Tịnh -o0o - B – NỘI DUNG BÀI 1- TƠN KÍNH PHẬT Phàm Sa-mơn, cư sĩ,… thấy Phật tượng, không luận ợng đúc hay tượng tranh nên chỉnh đốn y phục lễ bái, tối thiểu tư phải cúi đầu chắp tay Còn Chánh điện thấy Phật tượng, tất phải nên lễ lạy Lúc lễ lạy nên niệm thầm kệ rằng: Thiên thượng thiên hạ vô Phật Thập phương giới diệc vô tỷ Thế gian sở hữu ngã tận kiến Nhất thiết vô hữu Phật giả Án – phạ nhựt hộc (3x) Tạm dịch: Trên trời, trời, Phật tối tôn Mười phương giới khơng sánh Chỗ tơi thấy khắp gian Hết thảy không đâu Phật Lời phụ: - Bộ Tây quốc tự đồ nói: vào day mặt ngó Phật Bằng kính lạy Tam Bảo, thường tưởng Tam Bảo đồng thể Giác ngộ tất pháp gọi Phật Bảo Các pháp giác ngộ gọi Pháp Bảo, người học pháp Phật gọi Tăng Bảo Thời đủ biết tất phàm, thánh đồng thể không hai Chỉnh đốn y phục tức ngồi chỉnh trang nghi biểu, dọn lòng tịnh, cung kính trang nghiêm kh i đối trước Phật tượng Thói thường gặp người vòng tay, cúi đầu thưa hỏi, đạo chắp tay xá chào hay đảnh lễ Bài kệ tán dương Như Lai đức tướng thù thắng khơng sánh Khi vào Chánh điện Phật, chẳng nách mang đồ dùng chi khác, ngoại trừ Kinh điển hay tượng Phật hay vật dụng cúng Phật Đã vào Chánh điện chẳng cố dòm ngó bên bên Sau lễ bái xong nên yên lặng chiêm ngưỡng đức tướng Phật, niệm thầm kệ rằng: Nhược đắc kiến Phật Đương nguyện chúng sanh Đắc vô ngại nhãn Kiến thiết Phật Án – Ba la mật đế hồng phấn tra (3x) Tạm dịch: Nếu nhìn thấy Phật Nên nguyện cho chúng sanh Đắc mắt vô ngại Thấy tất chư Phật Lại nên niệm kệ ngợi khen rằng: Pháp vương vô thượng tôn Tam giới vô luân thất Thiên nhơn chi đạo Tứ sanh chi từ phụ Ư nhứt niệm quy y Năng diệt tam kỳ nghiệp Xưng dương nhược tán thán Ức kiếp mạc tận Tạm dịch: Đấng pháp vương vô -thượng Ba cõi chẳng Thầy dạy khắp trời người Cha lành chung bốn loại Quy-Y tròn niệm Xưng dương tán thán Dứt nghiệp ba kỳ Ức kiếp không tận Lời phụ: Chánh điện: điện chỗ thờ Chánh điện nơi thờ phụng ngơi Tam-bảo, nơi trang nghiêm đạo tràng Vì lý trê n mà không nên đem theo vật khác ngồi thứ cần thiết để thờ phụng Kinh, tượng Phật thứ để cúng dường Phật Chánh Điện nơi tôn nghiêm, viện bảo tàng, nơi triển lãm dòm ngó, đàm luận khen chê Cho nên sau lễ Phật xong ngồi xuống yên lặng chiêm ngưỡng Bài Kệ mừng cho có đầy đủ, mắt thấy Phật nên nguyện cho chúng sanh may khơng khác Tuy khơng đủ dun lành để nhìn thấy Phật tiền Phật thế, nhìn thấy Phật tượng, nghe Phật danh, biết Phật pháp để tu học, thực tập chuyển đổi đời sống từ chỗ mê lầm đến chỗ giác ngộ, chuyển từ tâm phàm phu lên địa vị thánh nhân Mắt vô ngại không bị khuyết tật mù lòa, khơng bị phiền não vơ minh che lấp Mắt thường thấy, mắt tâm lại không muốn thấy, ta có đủ hai nên phát lòng lành đồng nguyện cho Bài Kệ kế tiếp: câu trước khen ngợi công hạnh, đức Phật, câu sau khen tặng thù thắng người biết quay nương tựa có lợi ích vơ tận tán dương Phàm chánh điện kinh hành nên vòng theo bên phải, chẳng vòng theo phía bên trái, (trái phải lấy theo hướng tượng Phật mà tính), vòng vòng, thảy nên nhìn tới thẳng kinh hành niệm Phật Chẳng đàm luận chuyện tục mà phải nên nói Phật-pháp, lại chẳng lớn tiếng Chẳng cười, chẳng ngồi, chẳng hỷ nước mũi, nhổ nước miếng, chẳng dựa vách tựa bàn Nếu ho hen phải nên lấy tay áo che miệng Phàm lễ bái phải nên thong thả, năm vóc gieo sát đất, tinh cần quán tưởng, chẳng cúi mau dậy mau Lời phụ: Ở Chánh Điện kinh hành bày tỏ lòng cung kính Bởi để bày tỏ lòng kính mến nên lúc kinh hành tất phải đầy đủ oai nghi, tế hạnh, đoan chánh thẳng mà đi, chẳng thể loạn Thứ Chánh điện chẳng nên đàm thoại chuyện tạp nhạp gian, nên nói Phật -pháp tự lợi, lợi tha, nhắc nhở tu Kinh giáo liệt kê cách lạy (1) Ngã mạn lễ: nói y theo thứ lớp, chẳng có tâm cung kính, tâm dun (rong ruổi) theo ngoại cảnh, năm vóc gieo chẳng sát đất, lạy giống chày giã gạo (2) Xướng hòa lễ: tâm khơng tịnh tưởng, thấy người đến thân mau lễ lạy, người ta thân lười tâm mỏi, tâm tán loạn mà có miệng hòa xướng thơi (3) Thân tâm cung kính lễ: nghe xướng danh hiệu Phật liền nhớ tưởng niệm Phật, thân tâm cung kính, tinh cần khơng lười mỏi (4) Phát trí tịnh lễ: đạt cảnh giới Phật, tùy tâm lượng Lễ vị Phật tức lễ chư Phật Lễ bái tức lễ pháp giới, pháp thân chư Phật dung thơng (5) Biến nhập pháp giới lễ: tự quán thân tâm tất pháp, từ xưa đến chẳng rời pháp giới, Phật ta bình đẳng Nay lễ vị Phật tức đồng lúc lễ 10 phương pháp giới chư Phật (6) Chánh quán lễ: lễ Phật tự thân, chẳng duyên tưởng đến Phật bên ngồi, tất chúng sanh mỗi có bình đẳng Phậ t-tánh (7)Thật tướng bình đẳng lễ: sáu cách lạy có lễ có quán, tự tha có hai thứ dị biệt Duy cóphép lạy này, khơng có phân biệt đây, phàm thánh như, thể dụng chẳng hai Cho nên Vănthù Bồ -tát nói kệ: lễ sở lễ tánh không tịch v.v Bảy cách lạy đây: cách trước thuộc lễ cách sau thuộc lý lễ Hàng học Phật nên y theo phép lạy sau, chẳng nên theo cách lạy trước Phàm lạy Phật, lạy tháp, lạy kinh, lạy đại sa-môn, nên theo phép trên, chẳng cần trùng tuyên lại Lời phụ: (1) Ngã mạn lễ tâm phân biệt rơi vào giai cấp vị thứ, ta Phật người Trong tâm chẳng có chút lòng cung kính lễ lạy theo dáng bên giống chày giã gạo mà thơi, chẳng chút lợi ích (2) Xướng Hòa lễ: lễ lạy theo hình thức, làm làm tịch biểu diễn cho người xem lễ lạy sám hối tu hành gì, tức thân hành mà tâm chẳng hành, tâm ý chẳng (3) Thân tâm cung kính lễ: phép lạy phép tắc oai nghi, lý pháp Ba cách lạy thuộc vềsự tướng lễ lạy (4) Phát trí tịnh lễ: từ trở sau thuộc lý tánh lễ lạy Tùy tâm lượng lúc lạy đức Phật giống lễ tất đức Phật khác rồi, không cần phải lạy Phật A Di Đà, sang lạy Phật Thích -ca, Phật Dược Sư tức lạy vị Phật lạy tất chư Phật khác vậy, Pháp-thân Phật dung thông (5) Biến nhập pháp giới lễ: tới sâu tầng nữa, dùng tâm tưởng quán chiếu lúc lạy xuống lạy lúc đồng phân biến nhập khắp pháp giới lạy chư Phật, muốn phải nương theo nguyện lực đức Phổ Hiền Bồ -tát, đồng lúc lạy xuống lạy khắp 10 phương hà sa số chư Phật (6) Chánh Quán Lễ: phần & quán tưởng lễ lạy chư Phật 10 phương giới, đến quay quán chiếu lạy Phật tự thân, nghĩa lúc lạy thấy tánh Phật khơng khác (7) Thật tướng bình đẳng lễ: so với phần thấy tánh Phật ch ẳng hai rồi, tới qn thơng chẳng thấy phân chia nữa, chẳng trụ trước, đương thểgiai khơng Chẳng thấy lạy Phật để lạy nữa, nên gọi thật tướng bình đẳng, tức tự tánh định tâm mà lễ Phật Còn đến đâu, gặp thấy có tượng Phật, kinh Phật, có viết chữ Phật để nơi chỗ bất tịnh, phải mau dùng hai tay bưng lên an trí nơi chỗsạch Nếu có thấy người khác đối Phật, kinh, tượng chẳng có lòng cung kính, có dịp ngồi chung nên đem lời chánh nghĩa mà khuy ên bảo họ Phàm tượng Phật, chẳng nên an trí phòng ngủ, phải đặt phòng ngủ nên thường ngồi chẳng nằm, phải nằm chẳng nằm lâu Lại chẳng để đồ chứa phẩn tiểu phòng ngủ, phải biết Phật tượng tiền Phật thế, an trí khơng theo phép tức bất kính Lời phụ: phần nói đến việc thờ phượng đặt để kinh, tượng Phật cho phép Kinh Anan Vấn Sự Phật Kiết Hung nói: “có người phụng Phật phú quý, xứng tâm ý, lại c ó người khơng chẳng xứng tâm ý mà bị suy hao.” Đây nơi lý chẳng thông, phép tắc chẳng biết, nên tạo nhiều lỗi lầm dẫn đến tai hại, người học Phật chẳng xem thường lễ tiết Thường thấy người đời, với nghĩa thú kinh Phật hâm mộ khen ngợi sâu xa, mà Kinh, tượng đa phần lại coi tầm thường, cho Phật-pháp nơi kinh, tượng Mà chẳng biết cung kính Phật, kinh, tượng nguyên thành tựu phẩm hạnh, đức hạnh tựmình Nếu kinh tượng mà chẳng cung kính, diệu lý Phật-pháp đâu mà lại !? Vì vậy, hạng người nào, nên cung kính Kinh điển tượng Phật Lời phụ: phàm người biết cầu danh rút lợi, biết việc mà chẳng biết việc khác Nên học kinh giáo nghĩa lý thâm sâu kinh điển đem lòng hâm mộ khen ngợi, Kinh điển, Phật tượng lại xem thường, cho nghĩa thú Phật-pháp Thật sai lầm, chẳng biết chẳng có kinh điển Phật -tượng đâu thấy nghĩa lý ảo diệu Phật-pháp Người xưa nói: văn dĩ tải đạo nghĩa Thứ nữa, thường khởi lòng cung kính tự tạo đức hạnh phẩm chất cho Ấn Quang đại sư nói: có phần cun g kính tất phần lợi ích, có 10 phần cung kính 10 phần lợi ích Thế lòng cung kính thâm sâu nghĩa lý Phật -pháp đạt thêm thâm diệu, bủa rộng trải khắp xuyên suốt sinh hoạt đời sống ngày ch o riêng ln người chung quanh -o0o - BÀI - KÍNH TRỌNG PHÁP Lời thưa: Phàm nghe pháp, phải nghe mà nghĩ, nghĩ mà tu, chẳng đặng chuyên nhớ lời hay, để giúp câu văn lý luận Chuyên nhớ lời hay, mà khơng thực hành, thời khơng ích chi cho đạo Như người nói ăn mà khơng ăn, đến no bụng, đếm ngọc báu người, rốt khơng có đồng nhỏ Bằng cậy tài nghề, khoe khoang chỗ tri kiến, không cần tỏ lý, thêm lớn cờ ngã mạn, trở thành thuốc độc Chẳng đặng dùng miệng thổi bụi kinh, có hai lỗi: (1) hôi miệng ; (2) tâm cung kỉnh ; cần phải lấy vật lau Văn Thù Vấn Kinh nói: sắm sửa đồ cúng dường mà lấy miệng thổi bụi đồ cúng Hơi miệng bay làm uế đồ cúng Phàm sa-môn, cư sĩ, đọc kinh luật Phật nên đốt hương chánh tọa, thấy kinh thấy Phật Chẳng nương dựa, chẳng dùng tay không mà cầm nắm kinh tượng Muốn đọc kinh, trước hết nên ngồi tĩnh tọa thời gian ngắn, niệm thầm kệ : Vô thượng thâm vi diệu pháp Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ Ngã kim kiến văn đắc thọ trì Nguyện giải Như -lai chân thật nghĩa Tạm dịch: Vòi vọi khơng pháp thẩm sâu Trăm ngàn mn kiếp khó tìm cầu Con nghe thấy chuyên trì niệm Nguyện giải Như-lai nghĩa nhiệm mầu Niệm xong rồi, chắp tay xá mở kinh Đọc kinh, chữ chữ cần phải lý hội nghĩa giải, với tâm tương ưng, chẳng đọc lướt qua loa Lời phụ: Thân người khó được, Phật -pháp khó nghe Nên biết đời thân người nhơn lành đời trước biết tu dưỡng, biết giữ gìn giới 10 điều thiện Nay gặp Phật-pháp, phải biết hết lòng trân quý kính trọng duyên lành Chúng ta sanh đời không gặp Phật thế, nhưn g gặp kinh điển chánh pháp ngài để lại, nên ng ta kính kinh kính Phật Khi đọc kinh Phật, trước phải lắng lò ng khiến tâm bình khí hòa, để tinh thần định trụ lời Phật dạy hay thâm ngộ Phật lý, chẳ ng nên đọc qua loa để lướt qua thâm ý sâu xa lời Phật nói Phàm đọc kinh, nên đắp y (phương bào) mặc áo tràng (áo ngoài) Trên bàn trừ kinh điển với lư hương đèn ra, chẳng để thêm thứ tạp vật trà quả, thứ vật khác, bút viết, nghiên mực nên an trí nơi chỗ khác Trên kinh có bụi, nên dùng giấy mà lau, chẳng dùng miệng mà thổi Đọc xong ngơi nghỉ, cần phải đem kinh để lại giá kinh gấp lại cho ngắn Đọc đến chỗ nên dùng vàng mà làm giấu ngăn kinh, đầu để lộ chút, chẳng bẻ gấp mép trang kinh làm giấu, chẳng làm nhàu nát Đọc kinh đến nửa chừng tâm sanh tạp niệm, nên gấp kinh lại, đến tạp niệm tan lại mở đọc tiếp Nếu có khách tới, trưởng bối, hay đồng học đến, nên gấp kinh sách lại nên tiếp chuyện Có kinh Phật bàn chẳng nên bàn luận chuyện gian tạp thoại, chẳng cười nói lớn tiếng, chẳng khạc nhổ Nếu phát ho phải dùng tay áo che miệng Nếu đọc kinh có chút tâm ý lĩnh hội, chờ sau kh i đọc kinh xong, lấy giấy bút riêng để ghi bên ngồi, khơng ghi đầu sách Nếu viết Kinh luật, tất phải viết chữ đứng ngắn, bút tích sạch, chẳng tùy ý thảo thư, lại chẳng trước sau thêm vào nhiều lời hư nguỵ Lời phụ: Khi đọc kinh tức tiếp xúc với lời Phật dạy, quán tưởng Phật tiền giảng giải cho vậy, nên phải dọn lòng, dọn cho trang nghiêm Chẳng nên vừa học đạo vừa đàm luận gian sự, lại chẳng nên loạn tưởng Đối kinh sách phải biết trân quý mà chẳng cẩu thả làm hư rách kinh điển Muốn ghi chép tâm đắc phải dùng giấy riêng khác, chẳng viết loạn kinh Phàm kinh sách, phải nên pháp cung phụng, Kinh Phạm Võng nói: Nếu Phật -tử phải thường tâ m thọ trì đọc tụng kinh luật đại thừa, dùng giấy, vải, hàng lụa, thẻ tre, vỏ cây, lột da làm giấy, chích máu làm mực, lấy tủy làm nước, chẻ xương làm viết, để biên chép kinh luật, dùng vàng bạc hương hoa vô giá tất châu báu làm hộp rương , đựng kinh luật Nếu không y theo phá p mà cúng dường kinh luật, Phật tử nầy phạm “khinh cấu tội.” Nếu kinh sách hư rách, nên mau tu sửa lại, phải giữ gìn Lời phụ: Khi có việc vào p hố thị, nên bậc lão thành chung Nếu khơng có bậc lão thành chung phải biết chỗ Khơng hay đến nhà thí chủ thân tình chỗ am viện thân tình mà đòi hỏi thứ Phàm mua đồ, không tranh đắt rẻ, thấy giá không vừa ý đừng mua Nếu lỡ mua tu y giá có mắc chỗ khác từ chối khiến cho sanh lòng hờn giận gây chuyện khiến thiệt thòi Nếu bị người vũ nhục nên phương tiện tránh đi, chẳng lòng đòi phân rõ trắng đen Nếu bị trẻ nít chọc mắng, nên bình tâm thẳng, chẳng nên mắ ng chửi trả lại Nếu nghe chỗ có nguy hiểm chẳng nên mạo muội vào chỗ hiểm nạn Nếu cưỡi ngựa hay ngồi xe, chung hay riêng nên khuyên niệm Phật Lời phụ: Tăng nói: khơ ng kèo nài, sợ hao người, chẳng nên trả g iá mắc, sợ lãng phí tín thí thường trụ Nếu bị người khác lấn lướt dành mua phương tiện khéo lời lánh Phàm cư sĩ đến nhà người, trừ việc cần thiết phải trao đổi, chẳng nói nhiều cười nhiều, nên tâm niệm Phật Nếu biết người họcPhật, đặc biệt đến có ý thưa hỏi, phải nên hết lòng đem giáo lý đại thừa mà giới thiệu cho họ, khai đạo mở pháp h truyền trao cho họ biết niệm Phật, giới sát, v.v Nếu khơng chẳng nên rộng nói, nên khéo léo mà dẫn dắt họ Nếu gặp sa-môn đến nhà người lục thân quyến thuộc cần phải ng hiêm cẩn y theo chương 18 “Đến Nhà Người” Oai Nghi Mơn nói rõ, nơi chẳng cần trùng thuật lại Lời phụ: Oai nghi chương Đến Nhà người nói: Có chỗ ngồi khác nên ngồi, khơng ngồi tạp Nếu muốn ngồi, trước hết phải xem kỹ chỗ ngồi: có khí giới khơng nên ngồi, có đồ q khơng n ên ngồi, có y phục đồ trang sức vân vân phụ nữ không nên ngồi Phải xét kỹ cử động, không để uy nghi Người ta hỏi kinh phải biết lúc đáng nói lúc khơng đáng nói,thận trọng đừng m việc nói khơng phải lúc Đến thăm người thân, ph ải trước hết vào nhà lạy Phật, đến trước tượng thánh nhà nghiêm chỉnh chắp tay, thứ đến cha mẹ bà c on, v.v nhất chào hỏi Khơng nhìn hai bên cách bất Khơng nói tạp Nói với phụ nữ khơng đ ược thấp tiếng nói thầm Khơng nói nhiều, Khơng trá uy nghi, giả trang thiền tướng, mong họ cun g kính Khơng nói dối trá chánh pháp Phật, đáp rối loạn lời hỏi người, tự khoe đa văn, cầu họ cung kính Khơng lo liệu việc nhà người Khơng nói lỗi lầm tứ chúng Bộ Hành Hộ nói: vào nhà th ế tục, đứng, ngồi phải đủ oai nghi, nói lời từ thiện, đừng có thơ kịch, đừng nói chuyện gian tạp nhạp Phải nói lời đạo đức, thêm lớn thiện tâm cho người, thường nhiếp sáu nên phóng túng Phàm vào Tự Viện, trước nên đến khách đường, nên đảnh lễ thầy Trikhách, thầy Tiếp Hiện có mặt Vừa gặp thời liền lễ bái, tự tỳ -kheo thời nên chắp tay xá chào thưa hỏi Phàm vào cửa Chùa, chẳng cửa giữa, nên duyên the o cửa bên trái hay bên phải mà Duyên theo cửa bên trái bước chân trái trước, duyên theo cửa bên phải bước chân phải trước Không vô cớ lên đại điện dạo Lời phụ: Oai nghi nói: v cửa giữa, thời thái độ xơng pha khơng oai nghi tơn kính Người gian vàochốn cơng phủ vương triều , khơng dám giữa, chi Bửu Điện vị Pháp vương, mà lại chẳng duyên hai bên trái phải mà hay sao? Trong vào chánh-điện, day mặt ngó hướng Phật Khi vào chùa, thấy đất có trùng, lầm sát hại Phải ca ngâm khen ngợi Tambảo, chẳng nhổ nước miếng nơi đất chúng Tăng, thấy cỏ rác đồ bất tịnh, phải mau dọn dẹp Chánh điện nơi để thờ Ph ật, lễ bái trang nghiêm, chiêm ngưỡng Phật tượng Phật thế, đâu nên vơ mà lên chánh điện dạo chơi C ổ Đức nói: vơ khơng nên lên điện Phật, dạo chơi chẳn g đến tháp, chẳng nhơn việc quét đất, v dâng hương cúng nước, có phước hà sa tiêu Vào điện tháp, phải v òng quanh bên phải, khơng vòng quanh bên trái Khơng điện tháp mà hỉ nước mũi, nhổ nước miếng Nhiễu tháp vòng, vòng, 10 vòng, 100 vòng, phải biết số vòng Khơng đem nón gậy, v.v để dựa vào vách điện Phật -o0o - BÀI 23 - TỐNG TÁNG HẬU SỰ Đại Sư Hoằng Nhất khai thị cho người mất: Khi bịnh chưa nặng: tiếp tục uống th uốc, phải niệm Phật, không nên nghĩ uống thuốc lành bịnh Lúc bịnh nặng: phải buông bỏ hết tất cả, tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương (nếu thọ mạng chưa hết, mau lành bịnh), nế u cảm thấy đau đớn, khơng nên sanh lòng kinh hoảng, mà nghĩ ta trả nghiệp, lúc tâm trí sáng suốt, phải thỉnh thiện tri thức đến thuyết pháp, khiến cho sanh lòng hoan hỷ Lúc lâm chung: khơng nên hỏi di chúc, khơng nên trò chuyện Nếu bịnh nhân muốn lau mình, thay quần áo, nên y theo ý bịnh nhân làm, bịnh nhân muốn ngồi hay nằm tùy ý bịnh nhân, không nên miễn cưỡng, phải thỉnh người đến hộ niệm, phòng bịnh nhân phải thờ tượng Phật A Di Đà tiếp dẫn, bịnh nhân trông thấy Phải luân phiên hộ niệm, khuyên bảo bịnh nhân niệm Phật, tiếng niệm Phật khơng thể chói tai Lúc mạng chung: khơ ng nên khóc lóc, dời động, lau mình, thay áo, khơng cần rờ đỉnh đầu xem có nóng hay khơng, tám tiếng đồng hồ sau, khớp xương cứng, nên lấy khăn thấm nước nóng đắp lên, khơng mềm mại Phàm cư sĩ nhà gặp phải cha mẹ hay người thân quyến lâm chung Trước lúc người mạng chung, nên lấy chỗ người lâm chung mà xử sự, phải đem việc thông bá o trước cho người nhà biết Trong phòng nên quét dọn sẽ, nên đốt nhang khuyên nhà niệm Phật Lu ôn lấy cảnh giới tốt đẹp tây phương Tịnh -độ để khuyến khích cho người bệnh hướng Lời phụ: Kinh ghi rằng, người lúc lâm chun g muốn nghe tiếng chuông, tiếng khánh làm tăng thêm chánh niệm cần thiết trước lúc t hở chưa dứt hẳn Thông Cáo Lúc Hộ Niệm: Thân qu yến thuộc đến phúng viếng, phải tuân theo điều sau đây: Trong Ban hộ niệm niệm Phật, người phải giữ i m lặng Bây lúc người tỏ lòng thành kính, có niệm Phật, tiếng niệm Phật giúp cho bịnh nhân an lành tự vãng sanh tây phương cực lạc giới Xin quý thân hữu niệm Phật tiếng, khơng biết niệm, niệm theo nhỏ tiếng Trong lúc Ban hộ niệ m niệm Phật, xin đừng làm bốn điều đây: − Xin đừng đốt giấy tiền vàng bạc (để tránh khơng khí làm ô nhiễm, ảnh hưởng người niệm Phật) − Xin đừng rờ mó thân thể (để tránh bịnh nhân động tình ái, khiến cho chánh niệm) − Xin đừng khóc than thê thảm (nếu cảm thấy đau lòng, xin mời bên ngồi) − Xin đừng hỏi han bịnh nhân (để tránh làm trở ngại bịnh nhân niệm Phật) Muốn đàm luận chuyện khác, xin mời nơi khác -o0o - Đại Sư Ấn Quang khai thị ba điều lúc lâm chung: Phải khéo khai thị an ủi, khiến cho bịnh nhân sanh lòng chánh tí n Tha thiết khun bịnh nhân, buông bỏ tất cả, tâm niệm Phật, có dặn dò việc gì, bảo họ mau dặn dò, dặn dò xong, bảo họ khơng nên lo nghĩ chuyện khác, nghĩ đến ta theo Phật sanh cõi Cực Lạc, tâm chí thành niệm Phật, định cảm lòng từ bi Phật, Ngà i đích thân đến tiếp dẫn, liền vãng sanh Mọi người luân phiên niệm Phật, để hộ trì tị nh niệm cho bịnh nhân Tâm lực bịnh nhân yếu ớt, liên tục niệm lâu dài, nga y lúc phải nhờ người khác hộ niệm, đắc lực Nên biết rằng: Những người chịu giúp bịnh nhân tịnh niệm vãng sanh, báo người khác hộ niệm cho mình, đừng nói cha mẹ hộ niệm vậy, cho dù người không quen biết phải giúp họ hộ niệm, bồi dưỡng phước điền mình, giúp cho người thành tựu vãng sanh tịnh độ, tức giúp cho m ột người thành tựu làm Phật, hộ niệm nên chia thành t ừng nhóm luân phiên niệm Phật, pháp khí dùng khánh, niệm Phật không mau không chậm, chữ rõ ràng Tuyệt đối khơng nên dời động hay khóc lóc, e sợ làm hỏng việc Bịnh nhân lúc phân chia Phàm, Thánh, Người, Quỷ, lúc n iệm Phật cho thần thức họ, không nên lau mình, thay quần áo, dời động, khóc lóc, đểcho họ tự nhiên ngồi nằm, có thuyết rằng: Đỉnh nóng sanh cõi Phật, nơi mắt sanh cõi trời, ngực nóng sanh cõi người, bụng nóng sa nh ngạ quỷ, đầu gối đọa súc sanh, bàn chân xuống địa ngục Lúc người nên khẩn thiết mà niệm Phật, khơng nên thăm dò nóng người lúc lâm chung, họ định đới nghiệp vãng sanh Nếu người bệnh dứt thở, người nhà nên bi khóc lóc, khơng nên hoang mang vội vã, cần tiếp tục gia công niệm Phật, chung niệm Phật liên tục t canh sau ngưng nghỉ Nếu người chết ấm chưa tan hết, chẳn g nên tơ điểm, khơng lấ y tay sờ mó lên thi thể Đợi đến ấm tan hết, sau trang điểm tẩm liệm Chớ nên đốt “quan phiếu” (giấy công cứ) giấy tờ vàng mã tế lễ Lời phụ: Ngài Liên Trì nói rằng: “người để tang buồn thương bên không nên để lộ bi thương s ầu khổ.” Sau dứt thở chờ tàn nhang xếp tang lễ, đưa số việc cầ n làm, chia để tránh tranh cãi Nên xếp với nhân viên nhà thương hay nhà quàng không động tới thân xác vòng tiếng đồng hồ Trong thời gian nên ln phiên niệm Phật khơng dứt Sau tắm rửa, thay quần áo di chuyển thi hài nơi khác Nếu người chết lúc sống tu hành tịnh nghiệp đến lúc thời hẳn ngườ i khác trợ lực gấm có thêu hoa Chứng nghĩa ghi rằng: Cơng tích người lúc sanh tiền tới lúc lâm chung trắc nghiệm, không người có bịnh hay khơng bịnh, mà xem trước có nhẹ nhàng, tự hay không biết mà Xin đọc thêm Những Điều Cần Biết Khi Hộ Niệm Phần Phụ Lục bên để hiểu thêm Khách đến tất cần phải thỉnh họ niệm Phật, nên từ chối tất phẩm vật tế lễ loài súc sinh Nếu gần có bậc t ịnh giới sa-mơn, nên thỉnh đến niệm Phật, tụng kinh làm đám Bằng chẳng có, hàng cư sĩ tự thân tang quyến tắm gội đốt hương làm lễ, “Nghi Đường” nên thiết lập bàn thờ Phật, chung thiết lễ tụng kinh Vì thần thức n gười chết tâm linh tang quyến đặc biệt vô gần gũi tương thông Khi tụng niệm, hàng quyến thuộc thêm chí thành khẩn thiết Bất tất phải y theo tập tục gian phải thỉnh cho Tăng đạo Lời phụ: Nếu người chết lúc s anh tiền khơng tu tịnh nghiệp, đến lúc hồn tồn trơng vào tha lực, từ trước lúc tắt thở trở niệm Phật nhập quan sau Tuy không mong lợi ích nhiều, lợi ích có thừa Chỉ có lúc lâm chung qui tụ người đồng chí phân ban niệm Phật, giúp người m ất chánh niệm vãngs anh Cho nên niệm Phật đ iều thiếu Thứ nữa, trừ nghi thức thơng thường ra, nên dán cáo phó viết thêm vào khoảng trống Viết rằng: “Trong hàn-xá có tang, nhà tuân thủ theo Phật chế, chẳng giế t sanh mạng, chẳng dùng đồ mặn, t nồng cay, chẳng đốt vàng mã giấy tiền Q khách có lòng viếng thăm phúng điếu, ngồi việc dâng hương niệm Phật ra, chẳng dám phiền đến việc khác.” Nếu khai đườ ng tế lễ, muốn dùng lễ Nho -gia tốt, cần lấy việc chẳng sát sanh làm trọng Phàm quan khách khiêng gánh phải tốn nhiều sứclực lấy rượu riêng đãi Ngày khai đàn giảng linh, nên trước chuẩn bị bày biện giảng đường, thỉnh thầy thuyết giảng Phật-pháp tùy thời gian ấn định đó, quan khách đến ngồi nghe, g ia quyến trải chiếu dướiđất ngồi nghe Nếu khơng có giảng sư, hàng cư sĩ tự thuyết giảng Nếu người giảng cư sĩ thuộc hàng cháu người chết, chẳng tự đứn g đài giảng, mà nên đứng bên giảng đài, hướng lên mà thuyết giảng, nhà người trải chiếu ngồi đất Ngồi tất nên ngồi xếp bằng, khiến cho quan khách thảy sanh tịnh cảm Lời phụ: Đã nhập quan xong, đặt quan tài nơi trượng thất, bày đồ cúng lúc sống Giữa pháp tòa đặt chân dung vị Nhân tuần thất thiết bày phẩm vật phụng cúng, ngồi ra, lư nhang, bình hoa phải chăm sóc gọn gàng sẽ, đốt nhang liên tục, hai buổi dâng trà, cơm, thức ăn cúng dường Nếu có bậc trưởng lão v quan chức hàng tơn q phúng viếng, mơn đồ lạy đáp lễ cho phải phép Tiếp đón vị khách cho đủ lễ nghi kh ông nên thiếu sót, đám trang trọng; đồ đạc họ không di dời chỗ khác Lại nhà chẳng nên dùng phèn la chiên trống inh ỏi, nên lấy “pháp loa” (kèn ốc, hay tù và) làm hiệu lệnh, dùng ống sáo, ống tiêu để hòa nhạc tiếc thương Trước cổng treo phang dài, phang dùng vả i hay giấy, đính lên phía hình Phật phóng qu ang tiếp dẫn Lúc khởi hành, cầm lấy phang hàng trước dẫn đường Quan khách có nhiệm vụ tống táng, khơng cần dùng đồ trắng, vai mang băng-rô cài hoa sen, mầu sắc xanh hồng lục trắng được, không thiết phải dùng trắng; Nếu dùng màu trắng, t hì vải trắng nên viết sáu chữ “Nam Mô A Di Đà Phật”, khiến cho người nhìn thấy nhiếp niệm Phật hiệu, trợ giúp vãng sanh Trên đường gặp người điếu viếng lại Nên c huẩn bị trước văn Tịnh độ, nói rõ lý Trên quan tài nên an trí đài hoa sen, đài hoa sen an trí tượng Phật tiếp dẫn, để cải đổi tập tục dùng chim bạch hạc Còn suốt t hời gian đường nên xưng niệm danh hiệu Phật, xướng bái Tán Hương vậy, dùng trường vận hợp với sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật niệm rải dài ra, để tránh trườnghợp người trước người sau sai lệch chẳng đồng Khi đưa tiễn đến đầu núi, người chung tụng A Di Đà Kinh, xưng niệm danh hiệu Phật chừng canh giải tán Lời phụ: Phật dạy: Tăng viên tịch nên thiêu tán, làm cho lìa phần đoạn thân tạm thời mà chứng pháp thân thường trụ Người gian thấy việc không theo kịp, cho thiêu xác vơ tì nh bất nhẫn Ở vài nước Phật giáo Tây Tạng, chủ trương thiên hỏa táng điểu táng Vì theo họ, làm tan hoại xác chết nhanh dễ dà ng cắt đứt luyến chấp thủ sắc thân, giúp cho thần thức nhanh chóng ly tham tự ngã, để thành tựu giải thoát -o0o - BÀI 24 - CÁC VIỆC TRONG THIỀN ĐƯỜNG Phàm sa-môn cư trú thiền đường, có quy tắc mà sách chưa đề cập đến, chiếu theo Oai Nghi Môn để tập hành theo, nơi chẳng trùng thuật lại Lời phụ: chiếu theo Nhập Thiền Đường Tùy chúng: Trên đơn, không rũ áo chăn phát gió tiếng, làm người đơn bên cạnh động niệm Để tránh ba điều lỗi: (1)- Tánh tình thơ tháo, (2)-bụi bay nhơ người, (3) -khiến người động niệm Lại nữa, phàm nhà thiền, luật dạy phải đủ năm phép: (1)-tâm phải u kính tơn trọng người, (2) - phải thấp khiêm tốn, khăn lau bụi, (3) - phải biết ngồi, dậy, cúi, ngước phải thời, (4) - chúng chẳng nói bậy, (5)- Những việc khơng thể nhẫn phải im lặng Xuống giường niệm thầm kệ sau đây: Tùng triêu dần đán trực chí mộ Nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ Nhược túc hạ táng kỳ Nguyện nhữ tức thời sanh Tịnh-độ Án địa rị, nhựt rị toá (7 biến) Tạm dịch: Từ sáng dần suốt đến tối, Hết thảy chúng sanh tự tránh giữ; Nếu rủi mạng chân tơi, Cầu nguyện tức sanh tịnh độ Không to lời lớn tiếng Nhẹ tay thả sáo phải đỡ tay phía sau Khơng kéo giày dép tiếng Không ho khan ho đàm lớn tiếng Kh ông người đơn bên cạnh chụ m đầu, kề tai, bàn tán Hoặc có pháp hữu thân tình đến thăm, thiền đường khơng nói chuyện lâu; mời đến câyhay bên suối thỏa lòng đàm luận Tuy nói thỏa lòng, xoay quanh việc đạo chẳng phóng tâm lạm bàn việc tình Nếu xem kinh, phải thẳng mình, lắng lòng, yên lặng nghiền ngẫm, không đọc tiếng Nghe đánh bảng hai mau sớm tới thiền đường Đến ngồi chỗ niệm thầm kệ sau đây: Chánh thân đoan tọa Đương nguyện chúng sanh Tọa Bồ-đề tòa Tâm vơ sở trước Tạm dịch: Thẳng ngồi ngay, Nên nguyện chúng sanh, Ngồi tòa bồ đề, Tâm không vướng mắc Khi ngồi kiết già, lại tưởng kệ rằng: Kiết-già phu tọa Đương nguyện chúng Sanh Tọa bồ -đề tòa Đắc bất động địa Tạm dịch: Kéo chân ngồi kiết già, Nguyện cầu cho chúng sanh, Tâm đạo bền vững, Đắc chân tâm bất động Không xuyên thiền đường mà thẳng qua Lên đơn xuống đơn phải nhẹ nhàng, đừng làm người đơn bên cạnh động niệm Không đơn viết chép, trừ chúng coi kinh điển Không đơn xúm bày trà, ngồi đêm, i tạp Không đơn may vá áo chăn Không nằm ngang, người đơn bên cạnh nói chuyện, động chúng Kinh Thập Giới nói: ăn thời khơng nói, nằm thời khơng luận, tinh cần nhớ nghĩa, ơn cũ biết Ngồi thời thiền-định, dậy thời tụng kinh Giới hạnh thiệt đệ tử Phật Trong giữ nghiêm minh , ngồi gìn cẩn mật Thiết đặt cơm cháo cúng dường, mộ t sáng rỡ ràng, cơng việc tòng lâm hiển nhiên phải đảm nhận, việc làm nên cẩn trọng, đãi ngộ phải đồng Không nên tự tôn tự đại, cống cao ngã mạn; đem việc riêng vào việc công Vạn vật vô thường đâu thể bảo đảm bền lâu! Một mai gặp lại chúng, mặt n hìn Nhân khơng sai sợ khó trốn tránh Tứ chúng chung hòa hợp, đồng lòng, thường biết khuyết toàn bao bọc Việc nhà bẩn để bên y biết Tuy nhiên việc khơng phương hại, đ ối tới, ví vi trùng thân sư tử ăn thịt sư tử mà Không phải thiên ma, ngoại đạo phá hoại giáo pháp; có đệ tử Phật làm Phật pháp suy tàn Nếu muốn đạo pháp lưu truyền, P hật pháp tiếp tục lâu dài, làm phát huy Tông tổ mong lấy văn làm chuẩn mực Cho nên cần phải tu thân, nói, giữ gìn sau trước Chuyên lo việc học, cẩn trọng lo hành pháp, tránh ác làm lành Vâng lời Thầy hết lò ng, có giỏi khơng tự khoe khoang Việc ác khởi lên phải nhanh chóng trừ dứt Nếu nhổ tận gốc nghèo thời vui mà quên lo l ắng; thấy liền nghĩ nhau, đươ ng nhân chẳng nhượng Danh lợi khơng làm động chí nguyện; sanh tử khơng đủ quấy rối người có tâm ưu tư Trí có đủ để phá tan mê lầm, lòng từ có thừa để nhiếp hóa người Lúc khốn phải giữ tịnh, đạt nên khiêm nhường thiên hạ, làm cho chân phong bệ rạc có tái chấn hưng Đuốc tuệ lu mờ làm cho tiếp tục sáng tỏ, gọi đại trượng phu -o0o - C – PHỤ LỤC LỜI DI CHÚC (Dặn Dò Những Điều Cần Thiết Lúc Lâm Chung ) Đây lời dặn dò cho cháu hiếu thảo tơi: Bản thân suốt đời niệm A Di Đà Phật, cảm thấy lợi lạc nhiều Nếu có lòng hiếu thảo với ta, định phải giúp đỡ ta vãng sanh tây phương cực lạc g iới, đến cõi vĩnh viễn hưởng tịn h an lạc, tự tự tại, nguyện vọng lớn suốt đời ta Nên biết người lúc gần tắt thở, giống rùa sống bị lột vỏ, vô đau đớn Nếu thật muốn ta tự tại, hy vọng phù hộ cho gia đình, định phải thiết thực hoàn thành tâm nguyện ta sau đây: Trong lúc bịnh tì nh ta nguy ngập, tuyệt đối không dời động thân thể ta, không thay quần áo, khơng khóc lóc, khóc than thảm thiết Mà phải ta chân thành niệ m A Di Đà Phật, cầu Phật từ bi tiếp dẫn ta vãng sanh tây phương Nếu thần thức ta mê, lúc thở tình trạng tắt chưa tắt , xin đừng bác sĩ chích thuốc cứu cấp, hoặ c dùng phương pháp hô hấp khác để cứu cấp ta, để tránh tâm thần ta bị lay động (rối loạn), làm cho ta có cảm giác đau đớn Lúc nên giữ gìn n tịnh, tâm niệm Phật, có lòng hiếu thảo với ta Trước ta l âm chung, xin liên lạc gấp với chùa hay liên hữu… …………, thỉnh cầu họ đến hộ niệm cho ta Điện thoại số…, phải nghe theo lời dẫn liên hữu, không làm trái nghịch Sau ta tắt thở 24 tiếng đồng hồ, phải niệm Phật liên tụ c không ngừng, người nhà ph ải luân phiên hộ niệm, lúc ta mà nói, giúp đỡ lớn lao, giúp ta trì tiếp tục niệm A Di Đà Phật Còn nghi thức tang lễ, đợi s au hộ niệm xong, cử hành tang lễ Còn lau t hay quần áo, nhập liệm, v.v , phải đợi sau vãng sanh 24 tiếng đồng hồ, thỉnh ban nghi lễ đến làm nghi thức tang lễ (nếu sợ trời nóng có mùi vị khác thường, nhà nên đốt đàn hương để nước đá) Những đồ cúng tang lễ, khách đến phú ng viếng, tất cúng đồ chay, tuyệt đối không sát sanh, để tránh tội nghiệp ta tăng thêm Nghi thức tang lễ y theo Phật giáo, lấy niệm Phật làm chủ Là m tang lễ nên tiết kiệm, không nên phơ trương, khơng nên lãng phí Sau 49 ngày, người nhà phải sáng tối ph ải niệm Phật, hồi hướng cho ta vãng sanh cực lạc giới! Làm ta thật hưởng vui sướng, mà người đượ c vô cát tường quang minh Hy vọng từ sau người phải tin Phật, niệm Phật Có định bình an hạnh phúc Đây tâm nguyện ta, mong tuân theo A Di Đà Phật Người lập ngôn … ( Ký tên ) -o0o - NHỮNG ĐIỀU GIA QUYẾN CẦN BIẾT Hộ Niệm Lúc Lâm Chung Bịnh nhân lắng ng he tiếng Phật hiệu, thiện bịnh nhân thành thục, thọ mạng chưa hết, hết bịnh, thọ mạng hết, liền vãng sanh tây phương cực lạc giới, người gian không hiểu, n ghĩ Phật pháp siêu độ cho vong linh, kiến giải cạn cợt người gian, họ khơng hiểu s ự lợi ích Phật pháp Trong kinh Hoa Nghiêm có nói, Phật lên cõi trời thuyết pháp cho chư thiên, vô lượng Đế Thích tu pháp mơn niệm Phật, niệm Phật pháp môn thù thắng nhất, niệm Phật pháp Phật sở thuyết, phải nên tâm niệm Phật, cơng đức nghĩ bàn Bịnh nhân lúc lâm chung, thân nhân quyến thuộc không nên kêu gọi bịnh nhân khóc lóc than van, làm rối loạn chánh niệm bịnh nhân, khiến cho bịnh nhân đọa lạc Khi bịnh nhân vừa tắt thở, kỵ khóc lóc, kỵ lau tay chân, dời động thân thể thay quần áo, lúc này, thầ n thức người vừa chết chưa rời thân thể, muốn cho họ khơng có cảm giác đau đớnvà không chánh niệm, phải tâm niệm Phật, thần thức rời khỏi thân thể, nhiệm vụ hộ niệm làm xong, điều phải tuân theo, sau chuẩn bị cử hành tang lễ Sau người chết khơng cảm giác nữa, tay chân cùi chỏ đầu gối cứng, khó duỗi thẳng, nên dùng khăn thấm nước nóng, đấp lên cùi chỏ đầu gối mềm mại cũ, thật tay chân cong không sao, đừng nghe người tục nói, người chết tay chân khơng duỗi thẳng, đời sau thành tay cán giá chân Những người nói vậy, họ khơn g có kiến thức, người có chút hiểu biết, biết họ nói khơng Còn người tu hành có cơng phu, họ nằm nghiêng sang b ên phải, gọi Cát Tường Thệ , ngồi mà vãng sanh, đứng mà vãng sanh, họ nằm nghiêng sang bên phải ngồi mà vãng sanh, tay chân họ cong vậy, điều không cần giải thích, tự hiểu Như Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Niết Bàn, Ngài nằm nghiêng bên phải vậy, thân thể người chết cong y thẳng, thật khơng có vấn đề Sau người vãng sanh tây phương, gia quyến tiếp tục niệm Phật, khơng nên khóc lóc Hồn tồn phải cúng đồ chay, khơng nên cúng đồ mặn, không nên sát sanh Tang lễ phải tiết kiệm, thứ chi phí, làmPhật sự, phóng sanh, để giúp cho người cố vãng sanh tây phương Thân nhân quyến thuộc người cố, không y theo điều thứ h điều thứ ba quy định, tồn ban hộ niệ m tạm ngưng nhiệm vụ hộ niệm -o0o - ĐIỀU CẦN BIẾT KHI HỘ NIỆM Sắp đặt: − Trước tiên an v ị tượng Phật, sau đốt nhang đèn, tượng Phật nên đặt vị trí phía tây, khơng định đ ặt phía tây Nếu phòng bịnh nhân có tượng Phật A Di Đà, khơng cần an vị thêm tượng Phật khác Khói nhang khơng nên q nồng, để tránh bịnh nhân khó hơ hấp − Nơi an vị tượng Ph ật, phải bịnh nhân nhìn thấy Bắt đầu: − Ban hộ niệm nên niệm bốn chữ A Di Đà Phật, vừa niệm vừa đánh khánh, khơng cần dùng pháp khí khác, không cần tụng kinh − Ban hộ niệm đế n nhà bịnh nhân, thấy bịnh nhân tình trạng nguy ngập, miễn trừ tất đặt, trực tiếp đánh khánh niệm bốn chữ A Di Đà Phật Số người hộ niệm : Mỗi nhóm từ đến 5người thành ban hộ niệm, tối đa không nhiều 10 người, ban hộ niệm luân phiên niệm - tiếng đồng hồ Khai thị: − Nếu thấy bịnh nhân tinh thần tỉnh táo, trưởng ban hộ niệm khuyên bịnh nhân buông bỏ vạn duyên, khuyên bảo bịnh nhân niệm Phật, niệm thầm tâm, dùng tai nghe người khác niệm − Nếu thấy bịnh nhân có lưu luyến chuyện gì, trưởng ban hộ niệm giảng giải cho họ biết, thọ mạng họ chưa hết mau lành bịnh, thọ mạng họ hết, nên dùng lời vắn tắt khuyên họ vãng sanh cực lạc, khiến cho tâm tịnh Đề phòng chướng ngại: − Gia quyến bịnh nhân, phải cử người phụ trách việc hộ niệm, phàm chuyện có liên quan đến bịnh nhân, để tiện liên lạc với ban hộ niệm − Không cần biết gia quyến bạn bè bịnh nhân, lúc bắt đầu hộ niệm, loạt không đến gần bịnh nhân, họ muốn tham gia hộ niệm, họ Cấm kỵ: − Giả gia quyến muốn tắm rửa cho bịnh nhân thay quần áo, phải làm trước hộ niệm, việc gia quyến phụ trách, phải xem bịnh tình bịnh nhân Nếu bịnh nhân khơng muốn tắm rửa thay quần áo, khơng nên miễn cưỡng, làm cho bịnh nhân đau đớn − Khi bắt đầu hộ niệm, khơng tắm rửa, thay quần áo, dời động bịnh nhân, tuyệt đối ngăn cấm − Khơng nói chuyện với bịnh nhân, hỏi bịnh nhân việc lập di chúc, khóc lóc than thở, làm trở ngại bịnh nhân vãng sanh − Lúc bịnh nhân lâm chung, ngồi, nằm, nằm nghiên g, nằm ngửa, tùy bịnh nhân, không nên bắt buộc − Sau bịnh nhân tiếng đồng hồ, không dời động, tắm rửa thay quần áo, trải qua tiếng đồng hồ sau, khớp x ương cứng, nên dùng khăn thấm nước n óng đắp lên chỗ khớp xương cứng rưới nước nóng lên, khơng mềm mại − Sau bịnh nhân tiếng đồng hồ, khơng khóc lóc thê thảm, khơng dùng tay rờ mó thi thể bịnh nhân, để thăm dò nhiệt độ Hộ niệm xong: − Sau bịnh nhân tiếng đồng hồ, ban hộ niệm phải niệm Phật không gián đoạn, trải qua tiếng đồng hồ sau, nhiệm vụ hộ niệm làm xong − Sau nhiệm vụ ban hộ niệm làm xong, gia quyến lau cho thi thể, thay quần áo dời động, thân nhân quyến thuộc muốn khóc khóc (tốt đừng khóc), muốn làm làm -o0o - KHAI THỊ CHO NGƯỜI LÚC LÂM CHUNG Pháp Ngữ Của Đại Sư Ấn Quang Con người sống gian này, không tránh khỏi nỗi khổ bịnh tật chết chóc, lúc xảy khổ này, có cá ch bng bỏ vạn duyên, tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thở ngắn niệm bốn chữ A Di Đà Phật, tâm cầu Phật từ bi tiếp dẫn ông vãng sanh tây phương Ngoại trừ niệm ra, tâm khơng thể có ý niệm khác Cũng mong cho mau lành bịnh, đừng nghĩ tưởng cầu thần cầu Phật phù hộ Hễ tâm ơng có nghĩ tưởng này, không tương ứng với tâm A Di Đà Phật, khơng sức gia trì lòng từ bi Phật Ông nên b iết rằng, trời đất cha mẹ, khơng khiến cho ơng khỏi sanh tử luân hồi, có A Di Đà Phật, khiến cho ơng khỏi sanh tử luân hồi Nếu ông chịu buông bỏ hết tất cả, tâm niệm Phật, tuổi thọ c hưa hết, mau lành bịnh Còn tuổi thọ hết, liền vãng sanh Tây Phương Nhưng cầu mau lành bịnh, cầu mau vãng sanh Nếu tuổi thọ hết, mà muốn cầu hết bịnh, khơng vãng sanh Còn tuổi thọ chưa hết, lại cầu vãng sanh, mau lànhbịnh Vãng sanh tây phươn g lợi lạc nói không hết, so với người sanh lên cõi trời làm thiên đế thiên vương, thù thắng họ vơ số vơ lượng vạn vạn vạn vạn lần Ơng khơng thể có si tâm vọng tưởng sợ chết, tâm mà sợ chết khơng vãng sanh Chúng ta sống gian này, giống giòi tro ng hầm phân, ngục tù không khác, vô thống khổ Vãng sanh tây p hương khỏi hầm phân ngục tù, trở quê hương tịnh an lạc tiêu da o tự tại, lại sợ chết Nếu tâm mà sợ chết, vĩnh viễn chịu khổ sanh tử ln hồi, vĩnh viễn khơng có ngày khỏi cảnh khổ Nếu ơng niệm tiếng, nên niệm nhỏ t iếng Còn khơng thể niệm tiếng, niệm thầm tâm, tai nghe người khác niệm, tâm niệm theo H mắt nhìn tượng Phật A Di Đà (tượng Phật thờ phòng), tâm nhớ đến A Di Đà Phật Nếu có ý niệm khác dậy, liền tự trách mình: Ta muốn nhờ vào Phật lực vãng sanh tây phương, ta lại dậy ý niệm này, phá hoại việc lớn ta Nếu ông chịu y theo lời dạy mà niệm Phật, định vã ng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn thường hưởng lấy vui sướng, không cònthấy nghe khổ nữa, làm có khổ não tật bịnh hay Có lúc tâm dậy phiền não, nên biết rằn g ác nghiệp đời khứ sai khiến, muốn phá hoại ta không vãng sanh tây phương, muốn khiến cho ta vĩnh viễn chịu khổ sanh tử luân hồi Nay ta biết rõ ý bọn chúng muốn hại ta đó, ta khơng thể bọn chúng xoay chuyển ta Ngoại trừ niệm Phật ra, không nghĩ đến bọn ch úng Như tâm ơng tương ứng với tâm Phật, ông đư ợc Phật tiếp dẫn vãng sanh tây phương Hãy nhớ kỹ lời tơi nói, ơng tự mau lợi lạc khơng sánh bằng! -o0o - QUY TẮC Ý NGHĨA CỦA SỰ HỘ NIỆM Tuyết Lư Lão Nhân giảng Lúc hộ niệm phải tuân theo quy tắc Gia quyến người không nên làm rối loạn, không nên làm theo ý mình, khơng nên bày vẽ bên ngồi làm cho nhộn nhịp Khi ban hộ niệm đến, nên chuẩn bị nước trà, ngồi khơng cần hết Đi hộ niệm, phải chuẩn bị thứ cần thiết sau đây: Một tượng Phật Di Đà cao thước (1 mét), lư hương, hai đèn cầy, nhang (nhang đốt không gián đoạn), l y chén, phải mang theo thứ này, nhà họ có hay khơng Khi đến nhà c họ, việc an trí tượng Phật, chủ yếu bịnh nhân trơng thấy tượng Phật, tượng Phật khơng định đóng hay treo vách tường, đặt bàn đư ợc, không định đặt p hương hướng nào, vị trí nhà cửa người khác nhau, thật mười phương không phân đơng tây nam bắc, có tượng Phật nơi nơi hướng tây Niệm sáu chữ niệm bốn chữ Nhang đèn mang theo dùng hết dùng họ, họ khơng có, khơng đốt tiếp khơng Khi vào nhà họ, trước hết trưởng ban hộ niệm thỉnh tượng Phật an trí đàng hồng, sau đốt nhang đèn, xếp chỗ ngồi, bắt đầu hộ niệm Việc xếp chỗ ngồi quan trọng, khiến cho bịnh nhân n lòng, khơng mắt bịnh nhân nhìn chỗ khác Nếu bịnh tình bịnh nhân khơng nguy ngập, bắt đầu niệm: Nam mơ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Nếu thấy nguy ngập liền niệm sáu chữ, thấy nguy ngập trực tiếp niệm bốn chữ A Di Đà Phật Nên biết, tiếng A Di Đà Phật, bao gồm ba thừa, điều quan trọ ng phải khiến cho bịnh nhân nghe tiếng Phật hiệu mà niệm theo, cơng đức vơ lượng nghĩ bàn Lúc không hộ niệm ngồi im lặng niệm thầm tâm, lúc hộ niệm phải tập trung tinh thần câu Phật hiệu Trong hộ niệm, người khác không vào làm ồn, phải giữ bầu khơng khí yên tĩnh, ngườ i khác xa mà xem, không tự tiện o thăm bịnh nhân, họ tự tiện vào thăm hỏi bịn h nhân, nói lời dấy động tình cảm, nên biết rằng: bịnh nhân vừa động tình cảm hỏng hết Lúc hộ niệm phải tơn trọng quy tắc hộ niệm ban hộ niệm Chỉ cần hộ niệm, người khác không vào thăm bịnh, làm quấyrầy bịnh nhân, khiến c ho bịnh nhân dấy động tình cảm mà chánh niệm Cũng không bịnh nhân nghe âm khác (nghe hát, nghe âm nhạc), khơng nghe tiếng khóc thê thảm Dù có người sanh hiểu lầm, cho ngăn cấm qu nhiều, người hộ niệm phải nhịn hiểu lầm Trước bịnh nh ân lâm chung, họ muốn uống nước muốn ăn, bịnh nhân ăn, khơng nói chuyện, niệm Phật mang thức ăn đến đút cho họ ăn, nói chuyện với họ, tâm lý bịnh nhân tưởng âm khác, lúc họ khơng thể tâm Cơng phu niệm ngày người, p hải đạt đến tâm bất loạn, lúc lâm chung phải tâm Người hộ niệm hộ niệm không ho, khô ng thở dài, phát âm khác, khiến cho b ịnh nhân nghe chánh niệm Điều lúc bình thường ban hộ niệm phải luyện tập, phải luyện tập khơng tạp âm Nếu khơng lúc bịnh nhân tâm niệm Phật, bị tiếng ho thở dà i làm gián đoạn, khiến cho tâm bịnh nhân rối loạn, thầ n trí khơng tỉnh táo Đúng lúc mà tắt thở , điều quan trọng nhất, lúc khẩn yếu nhất, thân nhân quyến thuộc sẽcầm không nỗi xúc động, họ tiến đến bên bịnh nhân khóc lóc, lúc ban hộ niệm phải ngăn cản họ, bảo họ khơng nê n khóc lóc, kêu ba! gọi má! mà phải khuyên họ nên niệm Phật, người phải niệm Phật, khơng th ì hộ niệm hồi cơng Sau bịnh nhân vừa tắt th ở, linh hồn thân thể, nghiệp lực A Lại Da Thức thân thể, khó rời khỏi Nếu người tội nghiệp nặng mà có cơng phu giỏi, khoảnh khắc rời khỏi thân thể, người thơng thường khó rời khỏi, giống ốc muốn rời khỏi vỏ l chuyện khó, phải niệm Phật, hộ niệm suốt 24 tiếng không gián đoạn, bảo đảm không bị n ghiệp lực lôi kéo Cổ nhân coi trọng điểm Kh Lão Phu Tử có nói: Ba ngày sau đại liệm (nhập quan), ba ngày sau linh hồn rời khỏi thân thể, bậc Thánh nhân biết điều này, đại đa số ng ười việc sanh tử không hiểu rõ Trưởng ban hộ niệ m phải bảo người nhà người mất, 12 tiếng đồng hồ (đây nói điều kiện cho phép, để giúp cho thời gian trợ niệm lâu) nên không dời động thân thể người mất, sau hộ niệm xong dời độn g thân thể Nếu khớp xương cùi chỏ đầu gối cứng nên dùngkhăn thấm nước nóng đắp lên Nhiệm vụ hộ niệm đến làm xong, toàn thể ban hộ niệm đọc bốn câu kệ hồi hướng, hành l ễ hoàn mãn Trưởng ban hộ niệm tặng mền kinh Đà La Ni (mền Quang Minh), bao chu sa Quang Minh cho người vãng sanh Toàn ban hộ niệm từ biệt chủ nhân về, khơng lo nghĩ nữaTóm lại, quy tắc ý nghĩa hộ niệm, người không biết, Cổ đại đức Tịnh Tông, có viết sách tựa đề [Lâm Chung Tu Tri], người đọc tham khảo Nếu giúp cho người vãng sa nh, thành tựu vị Phật, cơng đức khơng thể nghĩ bàn! -o0o - HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: HỌC PHẬT HÀNH NGHI(PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT), HỌC PHẬT HÀNH NGHI(PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn