2C đề KT 1 TIẾT số PHỨC 12

6 108 0
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2019, 01:04

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA TIẾT NĂM HỌC CẦN THƠ 2018 – 2019 TRƯỜNG THPT AN KHÁNH Mơn: TỐN HỌC-Lớp 12 Thời gian làm bài: 45 phút Câu Cho số phức thoả Gọi , giá trị lớn giá trị nhỏ Tổng A B C D Câu Tìm giá trị lớn , biết số phức thoả mãn điều kiện A B C D Câu Gọi hai nghiệm phức phương trình Tìm số phức số phức liên hợp số phức A B C D Câu Gọi , , , bốn nghiệm phức phương trình Tổng A B C D Câu Tập nghiệm phương trình A B C D Câu Cho số phức thoả Môđun A B C D Câu Cho số phức Tìm số phức liên hợp A B C D Câu Nghiệm phương trình A B C D Câu Gọi hai nghiệm phức phương trình Giá trị biểu thức A B C D Câu 10 Gọi hai nghiệm phức phương trình Giá trị A B C D Câu 11 Cho số phức Tìm phần thực phần ảo số phức A Phần thực , phần ảo B Phần thực , phần ảo C Phần thực , phần ảo D Phần thực , phần ảo Câu 12 Số phức biểu diễn mặt phẳng điểm có toạ độ A B C D Câu 13 Số phức có mơđun A B C D Câu 14 Tìm số phức số phức liên hợp số phức A B C D Câu 15 Cho số phức Tìm mơđun số phức A B C D Câu 16 Cho hai số phức Tính mơđun số phức A B C D Câu 17 Trong mặt phẳng phức với hệ toạ độ , tập hợp điểm biểu diễn số phức thoả mãn điều kiện A Một đường thẳng B Một đoạn thẳng C Một đường tròn D Một hình vng Câu 18 Tìm số phức biết có phần ảo hai lần phần thực A B C D Câu 19 Cho hai số phức Tìm giá trị , cho A B C D Câu 20 Điểm điểm biểu diễn số phức mặt phẳng Tìm số phức A B C D Câu 21 Cho số phức Tính mơđun số phức A B C D Câu 22 Tìm phần thực, phần ảo số phức A Phần thực 1, phần ảo B Phần thực 1, phần ảo C Phần thực 1, phần ảo D Phần thực phần ảo Câu 23 Tìm số phức liên hợp số phức A B C D Câu 24 Cho hai số phức Xác định phần ảo số phức A B C D ... D Câu 13 Số phức có mơđun A B C D Câu 14 Tìm số phức số phức liên hợp số phức A B C D Câu 15 Cho số phức Tìm mơđun số phức A B C D Câu 16 Cho hai số phức Tính mơđun số phức A B C D Câu 17 Trong... Câu 19 Cho hai số phức Tìm giá trị , cho A B C D Câu 20 Điểm điểm biểu diễn số phức mặt phẳng Tìm số phức A B C D Câu 21 Cho số phức Tính môđun số phức A B C D Câu 22 Tìm phần thực, phần ảo số. .. ảo số phức A Phần thực 1, phần ảo B Phần thực 1, phần ảo C Phần thực 1, phần ảo D Phần thực phần ảo Câu 23 Tìm số phức liên hợp số phức A B C D Câu 24 Cho hai số phức Xác định phần ảo số phức
- Xem thêm -

Xem thêm: 2C đề KT 1 TIẾT số PHỨC 12, 2C đề KT 1 TIẾT số PHỨC 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn