Quản trị dự án những nguyên tắc căn bản

1 39 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2019, 16:39

Cinque TerreQuản Trị Dự Án Những Nguyên Tắc Căn Bản Tác giả : Joseph HeagneyThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 10742 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Quản lý dự án là việc áp dụng các kiến thức, các kỹ năng, các công cụ và kỹ thuật để lên kế hoạch hành động nhằm đạt được các yêu cầu của dự án. Với cách tiếp cận từng bước đơn giản, cuốn sách là lời chỉ dẫn hoàn hảo về các công cụ, kỹ thuật và khái niệm quản lý dự án. Người đọc sẽ học cách xây dựng báo cáo chiến lược, tầm nhìn, mục tiêu, đối tượng, lập kế hoạch dự án, lập thời khóa biểu công việc, nắm được cách phân tích doanh thu, quản lý đội dự án, điều khiển và đánh giá tiến độ ở từng giai đoạn. Một dự án là một nỗ lực có thời hạn nhằm tạo ra một sản phẩm, một dịch vụ hoặc một kết quả duy nhất. Một dự án cũng là một “rắc rối” được lập trình để giải quyết. Quản lý dự án là việc áp dụng các kiến thức, các kỹ năng, các công cụ và kỹ thuật để lên kế hoạch hành động nhằm đạt được các yêu cầu của dự án. Công tác quản lý dự án được hoàn thành thông qua việc áp dụng và phối hợp áp dụng 42 biện pháp quản lý dự án được phân thành 5 Nhóm Phương pháp: Khởi xướng, Lập kế hoạch, Triển khai thực hiện, Giám sát và kiểm soát, Kết thúc.Với cách tiếp cận từng bước đơn giản, cuốn sách là lời chỉ dẫn hoàn hảo về các công cụ, kỹ thuật và khái niệm quản lý dự án. Người đọc sẽ học cách xây dựng báo cáo chiến lược, tầm nhìn, mục tiêu, đối tượng, lập kế hoạch dự án, lập thời khóa biểu công việc, nắm được cách phân tích doanh thu, quản lý đội dự án, điều khiển và đánh giá tiến độ ở từng giai đoạn. Cuốn sách với sự cập nhật đầy đủ theo phiên bản mới nhất của Viện tri thức về quản lý dự án (PMBOK), phiên bản thứ tư bao gồm những thông tin mới và các thông tin mở rộng về các kế hoạch mạo hiểm của các dự án, sự thay đổi quá trình điều khiển, khái niệm quản lý dự án như người lãnh đạo… Cuốn sách cung cấp các lời khuyên và kĩ thuật lập kế hoạch cũng như tiến hành các dự án về thời gian, ngân sách, và đạt được hiệu quả cao nhất. Quản Trị Dự Án Những Nguyên Tắc Căn Bản Tác giả : Joseph Heagney Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 10742  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Quản lý dự án là việc áp dụng các kiến thức, các kỹ năng, các cơng cụ và kỹ thuật để lên kế hoạch hành động nhằm đạt được các u cầu của dự án. Với cách tiếp cận từng bước đơn giản, cuốn sách là lời chỉ  dẫn hồn hảo về  các cơng cụ, kỹ  thuật và khái niệm quản lý dự  án. Người đọc sẽ  học cách xây dựng báo cáo chiến lược, tầm nhìn, mục tiêu, đối tượng, lập kế  hoạch dự án, lập thời khóa biểu cơng việc, nắm được cách phân tích   doanh   thu,   quản   lý   đội   dự   án,   điều   khiển     đánh   giá   tiến   độ       giai   đoạn ­ Một dự  án là một nỗ  lực có thời hạn nhằm tạo ra một sản phẩm, một dịch vụ hoặc một kết qu ả duy nh ất ­   Một   dự   án         “rắc   rối”     lập   trình   để   giải   ­ Quản lý dự  án là việc áp dụng các kiến thức, các kỹ  năng, các cơng cụ  và kỹ  thuật để  lên kế  hoạch hành động nhằm đạt được các u cầu của dự  án. Cơng tác quản lý dự  án được hồn thành thơng qua việc áp dụng và phối hợp áp dụng 42 biện pháp quản lý dự án được phân thành 5 Nhóm Phương pháp: Khởi xướng, Lập   kế   hoạch,   Triển   khai   thực   hiện,   Giám   sát     kiểm   sốt,   Kết   thúc Với cách tiếp cận từng bước đơn giản, cuốn sách là lời chỉ  dẫn hồn hảo về  các cơng cụ, kỹ  thuật và khái niệm quản lý dự án. Người đọc sẽ học cách xây dựng báo cáo chiến lược, tầm nhìn, mục tiêu, đối tượng, lập kế  hoạch dự  án, lập thời khóa biểu cơng việc, nắm được cách phân tích doanh thu, quản lý đội dự  án, điều khiển và đánh giá tiến độ    từng giai đoạn. Cuốn sách với sự  cập nhật đầy đủ  theo phiên bản mới nhất của Viện tri thức về quản lý dự án (PMBOK), phiên bản thứ tư bao gồm những thơng tin mới và các thơng tin mở rộng về các kế hoạch mạo hiểm của các dự án, sự thay đổi q trình điều khiển, khái niệm quản lý dự án như người lãnh đạo… Cuốn sách cung cấp các lời khun và kĩ thuật lập kế hoạch cũng như tiến hành các dự  án về thời gian, ngân sách, và đạt được hiệu quả cao nhất
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị dự án những nguyên tắc căn bản, Quản trị dự án những nguyên tắc căn bản