Giáo dục y đức trong dạy học môn tư tưởng hồ chí minh ở các trường đại học, cao đẳng y miền tây nam bộ hiện nay

221 36 0
  • Loading ...
1/221 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2019, 06:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI - - NGUYỄN NGỌC BÍCH GIÁO DỤC Y ĐỨC TRONG DẠY HỌC MƠN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Y MIỀN TÂY NAM BỘ HIỆN NAY Chuyên ngành: LL PPDH Giáo dục trị Mã số: 9.14.01.11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Văn Đoán TS Dƣơng Văn khoa HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết đƣợc nêu luận án trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Ngọc Bích CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ CNXH Chủ nghĩa xã hội CTQG Chính trị quốc gia DH Dạy học ĐC Đối chứng GD Giáo dục GDĐĐ Giáo dục đạo đức GV Giảng viên KT, ĐG Kiểm tra, đánh giá KTTT Kinh tế thị trƣờng NCS Nghiên cứu sinh Nxb Nhà xuất PP Phƣơng pháp PPDH Phƣơng pháp dạy học TN Thực nghiệm TNSP Thực nghiệm sƣ phạm XH Xã hội XHCN Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Những luận điểm cần bảo vệ Những đóng góp luận án Cấu trúc luận án CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ GIÁO DỤC Y ĐỨC TRONG DẠY HỌC MÔN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Y 1.1 Tổng quan nghiên cứu y đức 1.2 Những nghiên cứu giáo dục y đức 15 1.3 Nghiên cứu giáo dục y đức dạy học mơn Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trƣờng đại học, cao đẳng Y 18 1.4 Khái quát kết nghiên cứu đƣợc luận án kế thừa vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu 24 1.4.1 Khái quát kết nghiên cứu 24 1.4.2 Những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu 26 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VIỆC GIÁO DỤC Y ĐỨC TRONG DẠY HỌC MƠN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Y 28 2.1 Cơ sở lý luận giáo dục y đức dạy học mơn Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trƣờng đại học, cao đẳng Y 28 2.1.1 Y đức giáo dục y đức 28 2.1.2 Dạy học mơn Tư tưởng Hồ Chí Minh với việc giáo dục y đức cho sinh viên trường ĐH, CĐ Y 43 2.2 Cơ sở thực tiễn giáo dục y đức dạy học môn Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trƣờng đại học, cao đẳng Y miền Tây Nam Bộ 56 2.2.1 Vài nét nhà trường, sinh viên trường đại học, cao đẳng Y miền Tây Nam Bộ 56 2.2.2 Thực trạng giáo dục y đức dạy học mơn Tư tưởng Hồ Chí Minh trường đại học, cao đẳng Y miền Tây Nam Bộ 59 2.2.3 Đánh giá thực trạng vấn đề đặt việc thực giáo dục y đức dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trường đại học, cao đẳng Y miền Tây Nam Bộ 66 Tiểu kết chƣơng 72 CHƢƠNG 3: NGUYÊN TẮC VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC Y ĐỨC TRONG DẠY HỌC MÔN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Y 73 3.1 Nguyên tắc thực giáo dục y đức dạy học mơn Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trƣờng đại học, cao đẳng Y 73 3.1.1 Đảm bảo mục tiêu dạy học 73 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn 75 3.1.3 Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo sinh viên trình thực giáo dục y đức 78 3.2 Biện pháp sƣ phạm thực giáo dục y đức dạy học Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trƣờng đại học, cao đẳng Y 80 3.2.1 Xác định mục tiêu lựa chọn nội dung học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh để thực giáo dục y đức cho phù hợp 80 3.2.2 Sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục y đức dạy học mơn Tư tưởng Hồ Chí Minh trường đại học, cao đẳng Y 92 3.2.3 Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục y đức dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trường đại học, cao đẳng Y 108 3.2.4 Biện pháp đánh giá kết học tập thực giáo dục y đức 113 Tiểu ết chƣơng 116 CHƢƠNG 4: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM BIỆN PHÁP GIÁO DỤC Y ĐỨC TRONG DẠY HỌC MƠN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Y MIỀN TÂY NAM BỘ 117 4.1 Kế hoạch thực nghiệm 117 4.1.1 Mục đích, nhiệm vụ, nguyên tắc thực nghiệm sư phạm 117 4.1.2 Cơ sở đối tượng thực nghiệm sư phạm 117 4.1.3 Phương pháp thực nghiệm 118 4.1.4 Nội dung thực nghiệm 118 4.2 Tổ chức thực nghiệm 119 4.2.1 Tiến trình thực nghiệm 119 4.2.2 Kết thực nghiệm 124 Kết luận chƣơng 147 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 148 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Ý kiến cần thiết việc giáo dục y đức dạy học mơn Tư tưởng Hồ Chí Minh 60 Bảng 2.2 Mức độ thực giáo dục Y đức dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 61 Bảng 2.3 Nhận thức yêu cầu cần đảm bảo thực giáo dục y đức dạy học Tư tưởng Hồ Chí Minh GV mơn 62 Bảng 2.4 Mức độ thực hoạt động chuẩn bị cho việc thực giáo dục y đức GV môn 62 Bảng 2.5: Mức độ sử dụng phương pháp dạy học thực giáo dục y đức dạy học mơn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Khảo sát GV) 63 Bảng 2.6: Mức độ sử dụng hình thức tổ chức dạy học dạy học mơn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Khảo sát GV) 65 Bảng 2.7 Mức độ hứng th sinh viên tiếp thu nội dung D y đức 65 Bảng 4.1 Phân phối tần suất đánh giá điểm kiểm tra đầu vào nhóm lớp ĐC TN 125 Bảng 4.2 Mức độ NL đầu vào nhóm ĐC TN lần 127 Bảng 4.3 Tham số đặc trưng kiểm tra đầu vào lần 128 Bảng 4.4 Phân phối tần suất điểm đánh giá sinh viên nhóm lớp ĐC TN (bài kiểm tra số – lần 1) 129 Bảng 4.5 Mức độ NL nhóm ĐC TN qua kiểm tra số – lần 130 Bảng 4.6 Mức độ NL nhóm ĐC TN qua kiểm tra số – lần 131 Bảng 4.7 Tham số đặc trưng kiểm tra số - lần 132 Bảng 4.8 Phân phối tần suất điểm đánh giá sinh viên nhóm lớp ĐC TN kiểm tra số - lần 133 Bảng 4.9 Mức độ NL nhóm ĐC TN qua kiểm tra số – lần 134 Bảng 4.10 Tham số đặc trưng kiểm tra số – lần 135 Bảng 4.11 Phân phối tần suất đánh giá điểm kiểm tra đầu vào nhóm lớp ĐC TN lần 136 Bảng 4.12 Mức độ NL đầu vào nhóm ĐC, TN lần 138 Bảng 4.13 Tham số đặc trưng kiểm tra đầu vào nhóm ĐC, TN lần 138 Bảng 4.14 Phân phối tần số điểm đánh giá sinh viên theo nhóm lớp ĐC TN qua kiểm tra số – lần 139 Bảng 4.15 Mức độ NL nhóm ĐC TN qua kiểm tra số – lần 141 Bảng 4.16 Tham số đặc trưng kiểm tra số –lần 142 Bảng 4.17 Phân phối tần số điểm đánh giá sinh viên nhóm lớp ĐC TN qua kiểm tra số – lần 143 Bảng 4.18 Mức độ NL nhóm ĐC TN qua kiểm tra số – lần 145 Bảng 4.19 Tham số đặc trưng kiểm tra số – lần 146 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Biểu đồ tần suất điểm đầu vào nhóm ĐC TN lần .126 Biểu đồ 4.2 Ðýờng biểu diễn phân phối tần suất điểm đầu vào nhóm ĐC TN – lần 126 Biểu đồ 4.3 Đường tần suất hội tụ tiến điểm đầu vào nhóm ĐC TN lần .127 Biểu đồ 4.4 Biểu đồ thể mức độ NL trước TN lần .127 Biểu đồ 4.5 Biểu đồ tần suất điểm nhóm ĐC, TN kiểm tra số – lần 129 Biểu đồ 4.6 Đường biểu diễn phân phối tần suất điểm nhóm ĐC, TN qua kiểm tra số – lần .130 Biểu đồ 4.7 Ðýờng tần suất hội tụ tiến điểm nhóm ÐC, TN qua kiểm tra số – lần 130 Biểu đồ 4.8 Biểu đồ biểu diễn mức độ NL nhóm ĐC TN 131 Biểu đồ 4.9 Biểu đồ tần suất điểm nhóm lớp ÐC TN qua kiểm tra số – lần 133 Biểu đồ 4.10 Đường biểu diễn tần suất hội tụ tiến điểm nhóm lớp ĐC TN qua kiểm tra số – lần 134 Biểu đồ 4.11 Đường tần suất hội tụ tiến điểm nhóm lớp ĐC TN qua kiểm tra số – lần 134 Biểu đồ 4.12 Biểu đồ biểu diễn mức độ NL nhóm ĐC TN qua kiểm tra số – lần .135 Biểu đồ 4.13 Biểu đồ tần suất điểm đầu vào nhóm ĐC, TN lần 137 Biểu đồ 4.14 Đường biểu diễn phân phối tần suất điểm đầu vào nhóm ĐC, TN lần .137 Biểu đồ 4.15 Đường tần suất hội tụ tiến điểm đầu vào nhóm ĐC, TN lần 137 Biểu đồ 4.16 Biểu đồ thể mức NL đầu vào nhóm ĐC TN lần 138 Biểu đồ 4.17 Biểu đồ tần suất điểm nhóm ĐC, TN qua kiểm tra số – lần 140 Biểu đồ 4.18 Đường biểu diễn phân phối tần suất điểm nhóm ĐC, TN qua kiểm tra số – lần .140 Biểu đồ 4.19 Đường tần suất hội tụ tiến điểm nhóm ĐC, TN qua kiểm tra số – lần .141 Biểu đồ 4.20 Biểu đồ biểu diễn mức độ NL nhóm ĐC TN qua kiểm tra số – lần 141 Biểu đồ 4.21 Biểu đồ tần suất điểm nhóm lớp ÐC TN qua kiểm tra số – lần 143 Biểu đồ 4.22 Đường biểu diễn phân phối tần suất điểm nhóm lớp ĐC TN qua kiểm tra số – lần 144 Biểu đồ 4.23 Đường tần suất hội tụ tiến điểm nhóm lớp ĐC TN qua kiểm tra số – lần 144 Biểu đồ 4.24 Biểu đồ biểu diễn mức độ NL nhóm ĐC TN qua kiểm tra số – lần .145 PL.35 làm quỹ riêng cho địa phƣơng Tham trộm cƣớp, kẻ thù nhân dân Muốn liêm thật phải chống tham Cần, kiệm, liêm, gốc rễ Nhƣng cần có gốc rễ, lại cần có ngành, lá, hoa, quả, hoàn hảo Một ngƣời cần phải cần, kiệm, liêm nhƣng phải ngƣời hoàn hảo c Nguyên tắc xây dựng đạo đức Thuyết trình GV chuyển ý - Nói đơi với làm, nêu gương đạo đức Thuyết trình GV trình bày nội dung mục c sinh viên lắng nghe, ghi chép - Là nguyên tắc quan trọng bậc xây dựng đạo đức - Nói đơi với làm đối lập với thói đạo đức giả giai cấp bóc lột, nói đằng làm nẻo, chí nói mà khơng làm - Nêu gƣơng đạo đức nét đẹp truyền thống văn hố phƣơng Đơng: “Nói chung dân tộc phƣơng Đơng giàu tình cảm, họ gƣơng sống có giá trị trăm diễn văn tuyên truyền” PL.36 - Đạo đức cách mạng phải đặc biệt trọng đến “đạo làm gƣơng” Phải ý phát hiện, xây dựng điển hình ngƣời tốt việc tốt lĩnh vực, đối tƣợng Sử dụng công nghệ thảo luận - Xây đôi với chống - Xây dựng đạo đức trƣớc hết phải đƣợc tiến hành việc giáo dục phẩm chất, chuẩn mực đạo đức - Xây phải đôi với chống, với việc loại bỏ sai, xấu, vô đạo đức đời sống hàng ngày - Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời - Trong thực tiễn, có ngƣời lúc đấu tranh hăng hái, trung thành, khơng sợ nguy hiểm, không sợ gian khổ, hy sinh, nhƣng đến có quyền hạn đâm kiêu ngạo, xa xỉ, phạm vào tham ơ, lãng phí, quan liêu, biến thành ngƣời có tội với cách mạng GV chiếu phim gƣơng Y đức GS Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Ngữ hay Đặng Thùy Trâm SINH VIÊN xem phim phát biểu cảm tƣởng GV: Học tập theo Bác, y bác sĩ tƣơng lai, cần xây dựng điều chống lại điều gì? sinh viên: thảo luận theo nhóm trình bày trƣớc lớp Thuyết trình Thảo luận Gv trình bày nội dung học Sinh viên: lắng nghe, ghi chép GV đặt câu hỏi: Hãy nêu biểu thực tiễn nghề nghiệp không tu dƣỡng đạo đức? Những hậu việc không tu dƣỡng đạo đức? Những việc cụ thể cần làm để tu dƣỡng đạo đức? PL.37 - Việc tu dƣỡng phải đƣợc thực hàng ngày thông qua suy nghĩ, hành động từ nhỏ đến lớn sinh viên thảo luận theo nhóm trình bày trƣớc lớp Bác nói: Đạo đức cách mạng khơng phải tự nhiên mà có, đấu tranh bền bỉ, rèn luyện hàng GV tổng kết ngày mà thành, giống nhƣ ngọc mài sáng, vàng luyện Củng cố - Giáo viên tóm tắt lại nội dung kiến thức - Đƣa yêu cầu sinh viên viết 1-2 câu văn ngắn vào phiếu học tập nói lên suy nghĩ, mong muốn sau tìm hiểu tƣ tƣởng, gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh - Giáo viên thu lại lựa chọn, đọc vài câu điển hình đặt câu hỏi cho sinh viên có Nhận xét hƣớng dẫn tự học - Nhận xét buổi học - Hướng dẫn tự học (tiếp) + Anh (chị) làm đƣợc để hƣởng ứng vận động Học tập làm theo gƣơng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh? + Xác định nội dung, phƣơng hƣớng, biện pháp học tập tƣ tƣởng đạo đức, làm theo gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh thời gian tới? PL.38 PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ PHIẾU QUAN SÁT Họ tên sinh viên:………………………… Lớp…………………………………… Trƣờng………………………………… STT Nội dung quan sát Tiêu chí chất lƣợng Trình bày đƣợc nội dung Mức điểm Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh học Nhận thức Y đức Trình bày đƣợc nội dung q trình học tập mơn Tƣ giáo dục Y đức thực tƣởng Hồ Chí Minh học Chất lƣợng sản phẩm nghiên cứu y đức sinh viên tham gia thực Đảm bảo thực nhiệm vụ học tập Tham gia tích cực hoạt Kĩ thái độ động học tập trình DH Phê phán hành vi vi phạm chuẩn mực y đức Điểm đánh giá PL.39 PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỮA SINH VIÊN VỚI SINH VIÊN Họ tên SINH VIÊN:………………… Lớp…………………… Trƣờng……………………………… Tên thành Sự nhiệt tình Có ý Tổ chức Hồn thành viên trong tham gia tƣởng hƣớng dẫn nhiệm vụ nhóm hiệu nhóm A B C D E (Thang đo tiêu chí: - Tốt bạn khác: 2,5 - Tốt bạn khác: - Không tốt bạn khác: - Không giúp ích gì: - Cản trở hoạt động nhóm: -1 PL.40 Phụ lục BÀI KIỂM TRA TRƢỚC KHI THỰC NGHIỆM Mơn: Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh Thời gian làm bài: 50 phút Họ tên:……………………………Trƣờng………………Lớp…… Câu (5 điểm) Anh (chị) trình bày khái niệm Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh hệ thống nội dung Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh (5 điểm) Câu (5 điểm) Học tập Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa nhƣ nào? (5 điểm) Đáp án thang điểm Câu 1(5 điểm) * Trình bày khái niệm tư tưởng nhà tư tưởng, khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh(3 điểm) - Tƣ tƣởng: Sự phản ánh thực ngƣời ý thức, biểu ngƣời với giới xung quanh - Nhà tƣ tƣởng: Là ngƣời biết giải trƣớc ngƣời khác tất vấn đề trị, sách lƣợc, vấn đề tổ chức, yếu tố vật chất phong trào cách tự phát - Khái niệm Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh: Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN, kết vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nƣớc ta, đồng thời kết tinh tinh hoa dân tộc trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải phóng ngƣời PL.41 * Trình bày ðýợc hệ thống nội dung cõ tý týởng Hồ Chí Minh(2 điểm): - Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh cách mạng dân tộc giải phóng dân tộc - Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đƣờng độ lên chủ nghĩa xã hội - Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản - Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh đồn ết dân tộc đoàn ết quốc tế - Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh quân - Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh Nhà nƣớc dân, dân, dân - Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh văn hóa, đạo đức xây dựng ngƣời Câu (5 điểm) Ý nghĩa việc học tập tƣ tƣởng Hồ Chí Minh - Nâng cao lực tƣ lý luận phƣơng pháp công tác (2,5 điểm) - Bồi dƣỡng phẩm chất đạo đức cách mạng rèn luyện lĩnh trị (2,5 điểm) PL.42 BÀI KIỂM TRA THỰC NGHIỆM TÁC ĐỘNG BÀI KIỂM TRA SỐ Mơn: Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh Thời gian làm bài: 50 phút Họ tên:……………………………Trƣờng………………Lớp…… Đề số I Phần trắc nghiệm (3 điểm) Nguyễn Tất Thành lúc tìm đƣờng cứu nƣớc tuổi? a 19 tuổi b 20 tuổi c 21 tuổi d 24 tuổi Nguyễn Tất Thành lấy tên Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào? a) Khi Bác lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911; b) Khi Bác tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp Đại hội Tua tháng 12/1920; c) Tại Hội nghị Vécxay (Pháp) ngày 18/6/1919; d) Khi Bác sang Liên Xô làm việc Ban Phƣơng Đông Quốc tế Cộng sản tháng 6/1923 Theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, đạo đức có vai trò nhƣ nào? a Là tảng lý luận ngƣời cách mạng b Là định hƣớng lý tƣởng ngƣời cách mạng c Là gốc, tảng ngƣời cách mạng d Là sở tƣ tƣởng ngƣời cách mạng Chọn cụm từ điền vào chỗ trống: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Một dân tộc dốt dân tộc [ ]" a Chậm phát triển b Yếu c Lạc hậu d Không phát triển Theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, chữ Ngƣời nghĩa là: a Gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn b Loài ngƣời c Đồng bào nƣớc d Cả a, b c II Phần tự luận (7 điểm) Anh (chị) đọc thông tin sau: “Bác sĩ Lý Cúc Hồng sống thành phố Hợp Châu Trùng Khánh - Trung Quốc Năm lên tuổi, cô bị tai nạn đôi chân Phải học cách lại tay, dùng ghế thay cho chân Thấu hiểu PL.43 nỗi đau khổ, khó khăn bị bệnh nên gái tật nguyền theo đuổi ngành y để quê hương chữa bệnh cho nhiều người Suốt 15 năm qua, bác sĩ chữa bệnh cho 6.000 người Dù bị tật nguyền, khơng có đơi chân để lại, vị bác sĩ giàu lòng nhân dùng ghế, tới nhà bệnh nhân để khám chữa mà chẳng ngại khó khăn Trong suốt 15 năm qua mòn hết 24 ghế gỗ Vì q nằm lưng chừng núi nên có nhiều đoạn đường khó đi, chưa kể người dân thơn có tới 1/5 dân số người cao tuổi Nhiều lần khám bệnh cho người dân thôn, cô phải nhờ chồng đưa tới tận nhà bệnh nhân” (Theo www.yan.vn) Câu hỏi: Điều hiến bác sĩ Lý Cúc Hồng vƣợt qua hó hăn để khám chữa bệnh? Dựa vào nội dung chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, giải thích việc làm bác sĩ Lý Cúc Hồng? Trong y dƣợc có biểu trái ngƣợc với việc làm trên? Ý nghĩa việc nghiên cứu vấn đề thân anh (chị)? BÀI KIỂM TRA THỰC NGHIỆM SỐ I Phần trắc nghiệm (3 điểm) Trong tiền đề hình thành Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, tiền đề định chất cách mạng khoa học Hồ Chí Minh? a Truyền thống văn hóa dân tộc b Tinh hoa văn hóa nhân loại c Chủ nghĩa Mác – Lênin d Tất tiền đề “Đuổi hổ cửa trƣớc, rƣớc beo cửa sau” câu Bác Hồ nói chủ trƣơng cứu nƣớc ai? a Nguyễn Trƣờng Tộ b Phan Bội Châu c Nguyễn Ánh c Phan Chu Trinh Chọn cụm từ điền vào chỗ trống nhận định sau Hồ Chí Minh: “Muốn cứu nƣớc giải phóng dân tộc,………….con đƣờng cách mạng vô sản” Trong Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc, nhiệm vụ đƣợc xác định hàng đầu? a Giải phóng ngƣời b Giải phóng dân tộc PL.44 c Giải phóng giai cấp Theo Hồ Chí Minh Việt Nam độ lên chủ nghĩa xã hội thuộc loại hình nào? a Quá độ trực tiếp b Quá độ gián tiếp c Vừa trực tiếp, vừa gián tiếp d Phát triển II Phần tự luận (7 điểm) Cho thông tin sau đây: “Theo đánh giá nhiều dược sĩ thành cơng nghề dược chất lượng dược sĩ iệt Nam chưa đáp ứng nhu cầu xã hội nhiều nguyên nhân Điều làm cho sinh viên Cao đẳng Dược sau tốt nghiệp không đảm bảo kỹ làm việc theo yêu cầu ngành dược Vấn đề cấp thiết đặt trƣờng cao đẳng y dƣợc cần nâng cao chất lượng đào tạo nghề dược, để cung cấp nguồn nhân lực có chun mơn kỹ thuật dƣợc, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế dược ngày sâu rộng Chất lượng đào tạo Dược sĩ chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố liên quan đến người dạy, sinh viên người tổ chức hoạt động dạy học trình độ chuyên môn, phương pháp sư phạm, tâm huyết Dược sĩ giảng viên, sở vật chất phục vụ cơng tác đào tạo thực hành, thí nghiệm… Do vậy, để nâng cao chất lượng đào tạo dược sĩ cần sớm quan tâm phát triển đồng kỹ chuyên môn người dạy sinh viên” (Theo Cao đẳng Dược học Hà Nội) Câu hỏi: 1.Theo anh (chị), nguyên nhân dẫn đến chất lƣợng nguồn nhân lực ngành Dƣợc chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu xã hội? Việc nâng cao chất lƣợng Dƣợc sĩ giai đoạn thể nội dung Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh đạo đức? Phân tích nội dung Là Dƣợc sĩ tƣơng lai, anh (chị) làm để đáp ứng nhu cầu xã hội? PL.45 PL6- TRÍCH NỘI DUNG QUY TẮC ỨNG XỬ Thơng tƣ số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 Bộ Y Tế Quy định quy tắc ứng xử công chức, viên chức, ngƣời lao động làm việc sở y tế I Ứng xử công chức, viên chức y tế thi hành công vụ, nhiệm vụ đƣợc giao Những việc phải làm: a) Thực nghiêm túc quy định pháp luật nghĩa vụ cơng chức, viên chức; b) Có đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng ngƣời thầy thuốc theo quan điểm cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tƣ; c) Có ý thức tổ chức kỷ luật; thực quy trình chun mơn, nghiệp vụ, nội quy, quy chế làm việc ngành, đơn vị; d) Học tập thƣờng xuyên nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỹ giao tiếp, ứng xử; đ) Phục tùng chấp hành nhiệm vụ đƣợc giao; chủ động, chịu trách nhiệm cơng việc; e) Đóng góp ý iến hoạt động, điều hành đơn vị nhằm bảo đảm thực công vụ, nhiệm vụ đƣợc giao đạt hiệu quả; g) Giữ uy tín, danh dự cho đơn vị, cho lãnh đạo đồng nghiệp; h) Mặc trang phục, đeo thẻ công chức, viên chức quy định; đeo phù hiệu lĩnh vực đƣợc pháp luật quy định (nếu có) Những việc khơng đƣợc làm: a) Trốn tránh trách nhiệm, thối thác cơng việc nhiệm vụ đƣợc giao; b) Lạm dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc giao danh tiếng quan, đơn vị để giải công việc cá nhân; tự đề cao vai trò thân để vụ lợi; c) Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngƣỡng, tơn giáo dƣới hình thức PL.46 II Ứng xử cơng chức, viên chức y tế đồng nghiệp: Những việc phải làm: a) Trung thực, chân thành, đoàn ết, có tinh thần hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau; b) Tự phê bình phê bình khách quan, nghiêm túc, thẳng thắn, mang tính xây dựng; c) Tôn trọng lắng nghe ý kiến đồng nghiệp; phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn thi hành công vụ, nhiệm vụ đƣợc giao; d) Phát công chức, viên chức đơn vị thực không nghiêm túc quy định pháp luật nghĩa vụ công chức, viên chức phản ánh đến cấp có thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân phản ánh Những việc không đƣợc làm: a) Né tránh, đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho đồng nghiệp; b) Bè phái, chia rẽ nội bộ, cục địa phƣơng III.Ứng xử công chức, viên chức y tế quan, tổ chức, cá nhân Những việc phải làm: a) Lịch sự, hòa nhã, văn minh hi giao dịch trực tiếp gián tiếp qua phƣơng tiện thông tin; b) Bảo đảm thông tin trao đổi với nội dung công việc mà quan, tổ chức, công dân cần hƣớng dẫn, trả lời; c) Tuyên truyền, hƣớng dẫn ngƣời dân chấp hành nghiêm nội quy đơn vị, quy trình, quy định chun mơn, nghiệp vụ; d) Giữ gìn bí mật thơng tin liên quan đến bí mật nhà nƣớc, bí mật quan, bí mật cá nhân theo quy định pháp luật Những việc không đƣợc làm: a) Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, trì hỗn, thờ ơ, gây hó hăn tổ chức, cá nhân; b) Cố ý kéo dài thời gian thi hành công vụ, nhiệm vụ liên quan đến quan, tổ chức, cá nhân; c) Có thái độ, gợi ý nhận tiền, quà biếu quan, tổ chức, cá nhân PL.47 IV.Ứng xử công chức, viên chức y tế sở khám bệnh, chữa bệnh Thực nghiêm túc 12 Điều Y đức ban hành kèm theo Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06 tháng 11 năm 1996 Bộ trƣởng Bộ Y tế Những việc phải làm ngƣời đến khám bệnh: a) Niềm nở đón tiếp, tận tình hƣớng dẫn thủ tục cần thiết; b) Sơ phân loại ngƣời bệnh, xếp khám bệnh theo thứ tự đối tƣợng ƣu tiên theo quy định; c) Bảo đảm ín đáo, tơn trọng ngƣời bệnh khám bệnh; thơng báo giải thích tình hình sức khỏe hay tình trạng bệnh cho ngƣời bệnh ngƣời đại diện hợp pháp ngƣời bệnh biết; d) Khám bệnh, định xét nghiệm, ê đơn phù hợp với tình trạng bệnh khả chi trả ngƣời bệnh; đ) Hƣớng dẫn, dặn dò ngƣời bệnh ngƣời đại diện hợp pháp ngƣời bệnh sử dụng thuốc theo đơn, chế độ chăm sóc, theo dõi diễn biến bệnh hẹn khám lại cần thiết ngƣời bệnh điều trị ngoại trú; e) Hỗ trợ ngƣời bệnh nhanh chóng hồn thiện thủ tục nhập viện có định Những việc phải làm ngƣời bệnh điều trị nội trú: a) Khẩn trƣơng tiếp đón, bố trí giƣờng cho ngƣời bệnh, hƣớng dẫn giải thích nội quy, quy định bệnh viện khoa; b) Thăm hám, tìm hiểu, phát diễn biến bất thƣờng giải nhu cầu cần thiết ngƣời bệnh; giải thích kịp thời đề nghị, thắc mắc ngƣời bệnh ngƣời đại diện hợp pháp ngƣời bệnh; c) Tƣ vấn giáo dục sức khoẻ hƣớng dẫn ngƣời bệnh ngƣời đại diện hợp pháp ngƣời bệnh thực chế độ điều trị chăm sóc; d) Giải khẩn trƣơng u cầu chun mơn; có mặt kịp thời ngƣời bệnh ngƣời đại diện hợp pháp ngƣời bệnh yêu cầu; PL.48 đ) Đối với ngƣời bệnh có định phẫu thuật phải thơng báo, giải thích trƣớc cho ngƣời bệnh ngƣời đại diện ngƣời bệnh tình trạng bệnh, phƣơng pháp phẫu thuật, khả rủi ro xảy thực đầy đủ công tác chuẩn bị theo quy định Phải giải thích rõ lý cho ngƣời bệnh ngƣời đại diện hợp pháp ngƣời bệnh phải hoãn tạm ngừng phẫu thuật Những việc phải làm ngƣời bệnh viện chuyển tuyến: a) Thơng báo dặn dò ngƣời bệnh ngƣời đại diện hợp pháp ngƣời bệnh điều cần thực sau viện Trƣờng hợp chuyển tuyến cần giải thích lý cho ngƣời bệnh ngƣời đại diện hợp pháp ngƣời bệnh; b) Công khai chi tiết khoản chi phí phiếu toán giá dịch vụ y tế mà ngƣời bệnh phải tốn; giải thích đầy đủ hi ngƣời bệnh ngƣời đại diện hợp pháp ngƣời bệnh có yêu cầu; c) Khẩn trƣơng thực thủ tục cho ngƣời bệnh viện chuyển tuyến theo quy định; d) Tiếp thu ý kiến góp ý ngƣời bệnh ngƣời đại diện hợp pháp ngƣời bệnh hi ngƣời bệnh viện chuyển tuyến Những việc không đƣợc làm: a) Không tuân thủ quy chế chuyên môn thi hành nhiệm vụ; b) Lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi trình khám bệnh, chữa bệnh; c) Gây hó hăn, thờ ngƣời bệnh, ngƣời đại diện hợp pháp ngƣời bệnh V.Ứng xử lãnh đạo, quản lý sở y tế Những việc phải làm: a) Phân công công việc cho viên chức đơn vị công khai, hợp lý, phù hợp với nhiệm vụ lực chuyên môn công chức, viên chức theo quy định pháp luật; PL.49 b) Đôn đốc, kiểm tra việc thực công vụ, nhiệm vụ, đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; hen thƣởng kịp thời công chức, viên chức có thành tích, xử lý kỷ luật nghiêm, hách quan công chức, viên chức vi phạm theo quy định pháp luật; c) Nắm nhân thân, tâm tƣ, nguyện vọng công chức, viên chức để có cách thức sử dụng, điều hành phù hợp với đối tƣợng nhằm phát huy khả năng, inh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động cá nhân việc thực thi công vụ, nhiệm vụ đƣợc giao; d) Thực Quy chế dân chủ sở, tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ phát huy tƣ sáng tạo, sáng kiến công chức, viên chức; đ) Tôn trọng, tạo niềm tin cho công chức, viên chức giao nhiệm vụ; có kế hoạch theo dõi, kiểm tra, tạo thuận lợi để công chức, viên chức thực tốt nhiệm vụ, công vụ; e) Lắng nghe ý kiến phản ánh công chức, viên chức; bảo vệ danh dự, quyền lợi ích hợp pháp, đáng cơng chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý; g) Xây dựng, giữ gìn đồn ết mơi trƣờng văn hóa đơn vị Những việc không đƣợc làm: a) Chuyên quyền, độc đốn, gia trƣởng, xem thƣờng cấp dƣới, khơng gƣơng mẫu, nói hơng đơi với làm; b) Khen thƣởng, xử lý hành vi vi phạm thiếu khách quan; c) Cản trở, xử lý hơng quy trình giải khiếu nại, tố cáo; tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích thơng tin khác ngƣời tố cáo; d) Những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí việc khác theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền ban hành ... trạng giáo dục y đức d y học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trường đại học, cao đẳng Y miền T y Nam Bộ 59 2.2.3 Đánh giá thực trạng vấn đề đặt việc thực giáo dục y đức d y học mơn Tư tưởng Hồ Chí Minh. .. thực tiễn giáo dục y đức d y học mơn Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trƣờng đại học, cao đẳng Y miền T y Nam Bộ 56 2.2.1 Vài nét nhà trường, sinh viên trường đại học, cao đẳng Y miền T y Nam Bộ ... CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VIỆC GIÁO DỤC Y ĐỨC TRONG D Y HỌC MÔN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Y 28 2.1 Cơ sở lý luận giáo dục y đức d y học mơn Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục y đức trong dạy học môn tư tưởng hồ chí minh ở các trường đại học, cao đẳng y miền tây nam bộ hiện nay , Giáo dục y đức trong dạy học môn tư tưởng hồ chí minh ở các trường đại học, cao đẳng y miền tây nam bộ hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn