công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn phường 6 thành phố bến tre tỉnh bến tre

66 59 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2019, 16:40

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT, BẢNG, BIỄU ĐỒ A DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ý nghĩa đầy đủ KKĐĐ Kiểm kê đất đai CNVPĐKĐĐ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TT-BTMT Thơng tư – Bộ Tài nguyên môi trường UBND Ủy ban nhân dân B DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Bảng nhóm đất theo mục đích kiểm kê 17 Bảng 2.2: Kết kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng đất năm 2014 21 Bảng 2.3: Kết kiểm kê nhóm đất nơng nghiệp phường năm 2014 22 Bảng 2.4: Kết kiểm kê nhóm đất phi nơng nghiệp phường năm 2014 24 Bảng 2.5: Kết kiểm kê đất đai theo đối tượng người sử dụng, người quản lý đất phường năm 201 25 Bảng 2.6: Biến động diện tích đất đai giai đoạn 2010-2014 26 Bảng 3.1: Diện tích phần đất khác loại đất khoanh số 564 46 Bảng 3.2: Kết điều tra thực địa khoanh đất có khác loại đất ảnh viễn thám đồ trạng sử dụng đất 2014 47 Bảng 3.3: Tổng hợp diện tích loại đất có khác biệt ảnh viễn thám đồ trạng sử dụng đất sau điều tra thực địa 48 Bảng 3.4: Kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám 48 Bảng 3.5: So sánh kết kiểm kê đất đai 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám 50 C DANH MỤC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1: Cơ cấu tổng diện tích tự nhiên 22 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu diện tích đất nơng nghiệp 23 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu diện tích đất phi nơng nghiệp 25 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu đối tượng người sử dụng, quản lý đất phường 26 Biểu đồ 2.5: Biến động diện tích đất đai giai đoạn 2010-2014 28 Biểu đồ 3.1: Kết kiểm kê diện tích đất nơng nghiệp phi nơng nghiệp sử dụng đồ trạng sử dụng ảnh viễn thám 51 DANH MỤC HÌNH ẢNH Trang Hình 2.1: Vị trí địa lý phường 13 Hình 2.2: Bản đồ kết điều tra kiểm kê đất đai phường năm 2014 20 Hình 2.3: Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2014 phường 29 Hình 3.1: Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2014 phường 35 Hình 3.2: Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2014 phường sau tinh gọn 35 Hình 3.3: Hộp thoại khai báo thông tin cho đồ 36 Hình 3.4: Hộp thoại Configuration 36 Hình 3.5: Hộp thoại Select Export Format 37 Hình 3.6: Chọn thư mục lưu kết 37 Hình 3.7: Hiển thị đồ Google Earth 38 Hình 3.8: Hộp thoại chứa tọa độ góc trái góc phải 38 Hình 3.9: Phần mềm Universal Maps Downloader điền tọa độ 39 Hình 3.10: Ghép ảnh nhỏ thành file ảnh chung 39 Hình 3.11: Hộp thoại Configuration 40 Hình 3.12: Hộp thoại Select Export Format 40 Hình 3.13: Hộp thoại lưu ảnh 41 Hình 3.14: Ảnh viễn thám khu vực Phường thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre41 Hình 3.15: Polygon vừa tạo 42 Hình 3.16: Hộp thoại Export Raster Data để lưu ảnh vừa cắt 42 Hình 3.17: Ảnh viễn thám cắt khu vực phường TP Bến Tre 43 Hình 3.18: Hộp thoại Raster Manager 43 Hình 3.19: File ảnh viễn thám đưa vào đồ trạng 44 Hình 3.20: Hộp thoại tham chiếu đồ trạng ảnh 44 Hình 3.21: Phần diện tích khác khoanh vẽ 45 Hình 3.22: Hộp thoại tính diện tích 45 Hình 3.23: Những khoanh đất sai khác ảnh viễn thám đồ trạng sử dụng đất năm 2014 46 MỤC LỤC Trang LỜI CÁM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT, BẢNG, BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH ẢNH MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến cơng tác kiểm kê đất đai Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Bố cục luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 1.1 Cơ sở lý luận kiểm kê đất đai 1.1.1 Các khái niệm chung 1.1.2 Vị trí vai trò kiểm kê đất đai 1.1.3 Hệ thống phân loại đất đai 1.1.4 Hình thức thực kiểm kê đất đai 1.1.5 Phương pháp kiểm kê đất đai 1.1.6 Khái quát công tác kiểm kê đất đai từ Luật Đất đai 2003 đến 1.2 Cơ sở pháp lý kiểm kê đất đai 1.2.1 Nguyên tắc kiểm kê đất đai: 1.2.2 Trách nhiệm thực kiểm kê đất đai 1.2.3 Nội dung thực kiểm kê đất đai 1.2.4 Kết kiểm kê đất đai 10 1.2.5 Thẩm quyền phê duyệt công bố kết kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất 10 Tiểu kết chương 11 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THÀNH PHỐ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE 13 2.1 Khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn nghiên cứu 13 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 13 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 15 2.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 15 2.2 Thực trạng kiểm kê đất đai địa bàn phường thành phố Bến Tre 16 2.2.1 Hệ thống hồ sơ, tài liệu sử dụng kiểm kê đất đai 16 2.2.2 Tiêu chí phân loại đất đai kiểm kê đất đai 17 2.2.3 Quy trình thực kiểm kê đất đai 18 2.2.4 Tổ chức thực kiểm kê đất đai 19 2.2.5 Kết thực kiểm kê đất đai 20 2.2.6 Các vấn đề tồn công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường thành phố Bến Tre tỉnh Bến Tre 29 Tiểu kết chương 31 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 33 3.1 Giải pháp pháp lý 33 3.2 Giải pháp kỹ thuật – công nghệ 33 3.2.1 Ảnh viễn thám phần mềm sử dụng đề tài 33 3.2.2 Quá trình thực 34 3.2.3 Kết thực 46 3.3 Các giải pháp khác 52 Tiểu kết chương 52 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá có giới hạn số lượng, có vị trí cố định khơng gian, khơng thể di chuyển theo ý muốn chủ quan người Vì thế, sách đất đai có tầm quan trọng thiết yếu tăng trưởng bền vững phát triển kinh tế đất nước Nhà nước ta hoàn thiện pháp luật đất đai để tăng cường hiệu công tác quản lý sử dụng đất Muốn vậy, nhà nước phải điều tra, thống kê, kiểm kê đất đai nhằm nắm trạng sử dụng đất đai, từ có xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoạch định sách, pháp luật đất đai phù hợp Kiểm kê đất đai công tác quan trọng trọng tâm nhằm đánh giá hiệu sử dụng đất, hiệu sách pháp luật đất đai từ kịp thời điều chỉnh, bổ sung sách pháp luật cho phù hợp Đồng thời rút ưu khuyết điểm trình sử dụng đất sở khoa học cho công tác xây dựng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tương lai cần thiết Tuy nhiên, công tác kiểm kê đất đai qua thời kỳ có nhiều điều chỉnh, làm cho kết kiểm kê bị biến động không ngừng Chỉ tiêu kiểm kê cho thời kỳ ln thay đổi, khơng sát với tình hình thực tế dẫn đến kết kiểm kê không phản ánh đầy đủ xác tình hình sử dụng đất đai, đồ trạng sử dụng đất không phản ánh trạng bề mặt sử dụng đất thời điểm kiểm kê đất đai Từ có đánh giá, kết luận thiếu xác trạng sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc quản lý sử dụng đất địa phương Xuất phát từ lý trên, việc nghiên cứu đề tài: “Công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre” thực cần thiết Tình hình nghiên cứu liên quan đến cơng tác kiểm kê đất đai Theo tìm hiểu nghiên cứu sách báo có luận văn hay cơng trình nghiên cứu vấn đề kiểm kê đất đai Có vài viết liên quan tới thông kê, kiểm kê chủ yếu nghiên cứu vấn đề áp dụng công nghệ công tác kiểm kê phần mềm, cụ thể sau: Năm 2013, Phạm Như Hách nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn nhằm đổi nội dung, phương pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác kiểm kê đất đai”, luận văn thạc sĩ, trường đại học tài nguyên môi trường Hà Nội Đề tài nêu rõ sở lý luận, phân loại đất mối liên hệ với tiêu thống kê việc kiểm kê đất đai; nghiên cứu khái quát công tác kiểm kê đất đai, xây dựng đồ trạng sử dụng đất; giới thiệu thực trạng quy định pháp luật tổ chức thực thống kê, kiểm kê đất đai; nghiên cứu thực trạng chất lượng sản phẩm kiểm kê đất đai, xây dựng đồ trạng sử dụng đất; trình bày số đề xuất đổi nội dung, phương pháp kiểm kê đất đai giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác kiểm kê đất đai Tuy nhiên đề tài chưa đề giải pháp phải thực cụ thể để cơng tác kiểm kê đất đai hồn thiện Năm 2015, Nguyễn Đức Anh nghiên cứu đề tài: “Thực công tác thống kê ,kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015”, luận văn tốt nghiệp, trường đại học Nông Lâm Hà Nội Đề tài đề cập đến yêu cầu thực tế xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, nhằm rà sốt lại diện tích mục đích sử dụng loại đất đối tượng sử dụng nắm tình hình tăng giảm loại đất địa phương, tìm phương án tối ưu để tình hình biến động đất đai chuyển động theo hướng tích cực Để cơng tác quản lý đất đai địa phương đạt hiệu cao Pháp luật phục vụ tốt cho việc tổng kiểm kê đất đai 2015 định hướng sử dụng đất giai đoạn 2015 – 2020 Tuy nhiên cơng trình nghiên cứu đề cập đến phương pháp mang tính thủ tục tiêu loại đất kiểm kê đất đai xác định theo loại đất đai pháp lý, chưa phản ánh trạng bề mặt sử dụng đất Năm 2015, Nguyễn Đức Khoa tiến hành nghiên cứu đề tài “Xây dựng sở liệu phục vụ công tác đánh giá biến động sử dụng đất huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định” luận văn thạc sĩ, trường Đại học nơng lâm thành phố Hồ Chí Minh Đề tài đề cập vài năm vừa qua nước ta có dự án “xây dựng CSDL quốc gia tài nguyên đất” với mục tiêu xây dựng khối thông tin nguồn tài nguyên CSDL đất đai hoàn thành phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước đất đai, trợ giúp hoạch định sách, quy hoạch tổng thể, sử dụng có hiệu tài nguyên đất đai Hiện nay, việc xây đụng CSDL phục vụ công tác quản lý đất đai, quản lý nguồn nước sử dụng nhiều phần mềm phong phú Arcview, Arcgis, Mapinfo, Vilis…Mỗi phần mềm có ưu nhược điểm riêng Chúng ta kết hợp phần mềm với trình sử dụng để tổng hợp ưu điểm khắc phục hạn chế chúng nhằm mang lại hiệu sử dụng cao Tuy nhiên cơng trình nghiên cứu chưa đề cập giải pháp cụ thể để xử lý kết kiểm kê đất đai không phù hợp, không với trạng sử dụng đất mà nêu chung chung vai trò kết cơng tác kiểm kê đất đai Các cơng trình nghiên cứu đề cập đến phương pháp, quy trình mang tính thủ tục tiêu loại đất kiểm kê đất đai xác định theo loại đất đai pháp lý, chưa phản ánh trạng bề mặt sử dụng đất Ngồi ra, cơng trình nghiên cứu chưa đề cập giải pháp cụ thể để xử lý kết kiểm kê đất đai không phù hợp, không với trạng sử dụng đất mà nêu chung chung vai trò kết công tác kiểm kê đất đai Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu: Nắm rõ thực trạng công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh bến Tre Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kiểm kê đất đai 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hóa sở lý luận pháp lý công tác kiểm kê đất đai Phân tích thực trạng cơng tác kiểm kê đất đai địa bàn phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm kê đất đai địa bàn phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Quỹ đất đai phạm vi hành phường 6, thành phố Bến Tre gồm nhóm, loại đất đai loại hình sử dụng đất đai, xác định theo tiêu chí phân loại quy định văn pháp luật ứng với kỳ kiểm kê đất đai Quy trình kiểm kê đất đai 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi không gian: Địa bàn phường thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Phạm vi thời gian: Kỳ kiểm kê đất đai 2014 Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác kiểm kê đất đai cấp xã Phương pháp nghiên cứu Phương pháp điều tra thu thập thông tin, số liệu từ trạng sử dụng đất: Điều tra thu thập số liệu kinh tế xã hội thông tin, số liệu từ trạng sử dụng đất Ngồi thu thập văn pháp luật, báo cáo chuyên môn, số liệu kiểm kê đất đai Phương pháp so sánh: So sánh số liệu kiểm kê đất đai qua kỳ để rút biến động đất đai qua kỳ Phương pháp phân tích: Phân tích nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng tới công tác kiểm kê đất đai, phát vấn đề từ số thống kê, dùng số thống kê để giải thích vấn đề, rút kết luận Phương pháp tổng hợp: Sắp xếp thông tin, số liệu khoa học thành số liệu tổng hợp phản ánh trạng sử dụng đất đai địa phương Phương pháp đồ: Đối chiếu thay đổi diện tích loại đất qua kỳ, ứng dụng đồ để thấy rõ biến động trạng sử dụng đất địa phương Phương pháp điều tra thu thập thông tin, số liệu từ trạng sử dụng đất: thu thập văn bản, báo cáo số liệu địa phương Phương pháp thống kê: phương pháp thống kê thu thập số liệu, tài liệu, báo cáo điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội hoạt động làm biến động đất đai địa phương Ý nghĩa nghiên cứu Hồn thiện tiêu chí, xác định loại đất đai kiểm kê đất đai, quy trình bước thực công tác kiểm kê đất đai Phản ánh trạng sử dụng đất đai thời điểm kiểm kê đất đai, từ làm cho việc hoạch định sách sử dụng hợp lý quỹ đất đai địa phương Bố cục luận văn Nội dung Luận văn trình bày 55 trang với kết cấu sau: - Mở đầu - Chương Cơ sở lý luận pháp lý kiểm kê đất đai - Chương Thực trạng kiểm kê đất đai năm 2014 địa bàn phường thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre - Chương Giải pháp hoàn thiện kiểm kê đất đai - Kết luận kiến nghị CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 1.1 Cơ sở lý luận kiểm kê đất đai 1.1.1 Các khái niệm chung Kiểm kê đất đai: việc Nhà nước tổ chức điều tra, tổng hợp, đánh giá hồ sơ địa thực địa trạng sử dụng đất thời điểm kiểm kê tình hình biến động đất đai hai lần kiểm kê (Khoản18, Điều Luật đất đai 2013) Bản đồ trạng sử dụng đất: đồ chuyên đề thành lập theo đơn vị hành cấp, thể hiện trạng sử dụng loại đất thực tế với đầy đủ thông tin trạng ranh giới, vị trí, số lượng, loại đất, phạm vi đơn vị hành thời điểm định Bản đồ trạng sử dụng đất lập để thể phân bố loại đất thời điểm kiểm kê đất đai, lập theo đơn vị hành cấp Thời điểm kiểm kê đất đai: mốc thời gian quy định cụ thể thống tất đơn vị hành cấp xã phạm vi nước để tiến hành điều tra kiểm kê đất đai Thời điểm kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất định kỳ năm tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm có chữ số tận 1.1.2 Vị trí vai trò kiểm kê đất đai Kiểm kê đất đai nhiệm vụ quan trọng khẳng định đưa thành 15 nội dung nhiệm vụ quản lý Nhà nước đất đai (Khoản Điều 22 Luật đất đai 2013) Vai trò kiểm kê hoạt động quản lý Nhà nước đất đai: Đánh giá trạng sử dụng đất làm sở để quản lý, sử dụng đất đạt hiệu Cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu làm để lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Làm sở đề xuất việc điều chỉnh sách, pháp luật đất đai Cung cấp số liệu để xây dựng niên giám thống kê cấp phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo nhu cầu khác Nhà nước xã hội Phục vụ yêu cầu kế hoạch phát triển toàn kinh tế Đất đai có vai trò quan trọng liên quan đến mặt hoạt động đời sống xã hội đất nước, xây dựng phải xem xét điều kiện đất, số liệu thống kê đất đai sở cần thiết cho việc phân bổ hợp lý lực lượng sản xuất , sở cho việc phân vùng quy hoạch phân bố sử dụng đất đai xây dựng kế hoạch sử dụng đất Số liệu thống kê đất đai tính thuế sử dụng đất phục vụ cho ngành khác Số liệu thống kê đất đai làm sở để dự báo chiến lược kế hoạch sử dụng đất tương lai Thông qua việc phân tích tiềm đất đai có xu hướng biến động loại đất qua năm thống kê mà từ có đánh giá, phân tích làm sở định hướng việc sử dụng đất tương lai cách có hiệu 1.1.3 Hệ thống phân loại đất đai Thực tế quản lý đất đai nước ta tồn hệ thống phân loại đất đai dựa nguyên tắc phân loại khác nhau: Nguyên tắc quan hệ: quỹ đất đai phân thành loại đất đai theo mục đích sử dụng chính, loại đất đai hiểu hệ thống loại hình sử dụng đất đai có mối quan hệ qua lại tương hỗ với q trình sử dụng cho mục đích xác định Nguyên tắc quan hệ vào tính chất mối quan hệ qua lại loại hình sử dụng đất đai, vào tính chất hệ thống để phân biệt loại đất đai Nguyên tắc tương đồng: nguyên tắc phân loại hay gọi phân nhóm, tức nhóm đất có đặc tính giống vào loại khơng quan tâm đến mối quan hệ, đến đặc tính hệ thống 1.1.4 Hình thức thực kiểm kê đất đai Kiểm kê đất đai bao gồm thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ kiểm kê đất đai theo chuyên đề (Theo quy định Điều 34 Luật đất đai năm 2013) Kiểm kê đất đai định kỳ: Kiểm kê đất đai thực theo đơn vị hành xã, phường, thị trấn Việc kiểm kê đất đai tiến hành 05 năm lần Kiểm kê chuyên đề đất: Để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước thực theo định Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường 1.1.5 Phương pháp kiểm kê đất đai Có nhiều cách tiếp cận khác để thu thập tư liệu hình thành nên số liệu kiểm kê đất đai Tùy theo điều kiện nguồn liệu khả thu thập thông tin, số liệu kiểm kê đất đai hình thành phương pháp tiếp cận trực tiếp gián tiếp Phương pháp trực tiếp: Là phương pháp hình thành nên số liệu kiểm kê đất đai dựa kết đo đạc, lập đồ đăng ký đất đai Như điều kiện để thực kiểm kê trực tiếp phải có hồ sơ địa chính; sở để thực kiểm kê hồ sơ địa hình thành cập nhật cấp sở, nên công việc kiểm kê phải tiến hành trình tự từ cấp xã trở lên Phương pháp gián tiếp: Là phương pháp dựa vào nguồn số liệu trung gian sẵn có để tính toán số liệu kiểm kê đất đai Phương pháp nhìn chung khơng xác thiếu sở pháp lý Tuy nhiên phương pháp để xác định số liệu kiểm kê đất đai nơi chưa có điều kiện tiến hành công tác đo đạc lập đồ, thông tin biến động kỳ không đăng ký, quản lý theo dõi cập nhật 33 979 CLN ODT ODT 0.04 34 1399 CLN ODT ODT 0.01 35 951 CLN ODT ODT 0.05 36 847 CLN ODT ODT 0.01 37 1088 CLN ODT ODT 0.01 38 1406 CLN ODT ODT 0.02 39 1334 CLN ODT ODT 0.01 40 10 CLN ODT ODT 0.08 41 83 CLN ODT ODT 0.13 42 58 CLN ODT ODT 0.04 43 151 CLN ODT ODT 0.03 44 233 CLN ODT ODT 0.01 45 667 CLN ODT ODT 0.02 46 839 CLN ODT ODT 0.03 47 1440 CLN ODT ODT 0.04 48 1163 CLN ODT ODT 0.02 49 1257 CLN ODT ODT 0.01 50 1065 CLN ODT ODT 0.01 Các khoanh đất có mục đích sử dụng thể qua bảng 3.3: Bảng 3.3: Tổng hợp diện tích loại đất có khác biệt ảnh viễn thám đồ trạng sử dụng đất sau điều tra thực địa Số thứ tự STT khoanh đất Loại đất xác định BĐHTSDĐ Loại đất xác định thực địa Diện tích (ha) CLN ODT 1.97 CLN TON 0.26 564; 657; 1438; 1000; 677; 671; 635; 752; 1003; 1139; 1142; 766; 742; 768; 770; 357; 134; 179; 198; 137; 53; 571; 840; 898; 1329; 1335; 1423; 1421; 1442; 1391; 744; 979; 1399; 951; 847; 1088; 1406; 1334; 10;83; 58; 151; 233; 667; 839; 1440; 1163; 1257; 1065 406 Bảng 3.4: Kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám Thứ tự Loại đất (1) Mã (2) I (3) Tổng diện tích đất đơn vị hành Đất nơng nghiệp NNP 48 Diện tích Cơ cấu (ha) (%) (4) (5) 157.19 100 77.72 49.44 Thứ tự 1.1 Loại đất Mã Diện tích Cơ cấu (ha) (%) Đất sản xuất nông nghiệp SXN 77.71 99.99 Đất trồng hàng năm CHN 3.46 4.45 1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 3.07 88.73 1.1.1.2 Đất trồng hàng năm khác HNK 0.39 11.27 Đất trồng lâu năm CLN 74.25 95 55 Đất lâm nghiệp LNP 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 0.01 0.01 1.4 Đất làm muối LMU 1.5 Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp PNN 79.47 50 56 Đất OCT 27.37 34.44 2.1.1 Đất nông thôn ONT 2.1.2 Đất đô thị ODT 27.37 100 Đất chuyên dùng CDG 39.76 50.04 2.2.1 Đất xây dựng trụ sở quan TSC 1.31 3.29 2.2.2 Đất quốc phòng CQP 2.2.3 Đất an ninh CAN 0.2 50 2.2.4 Đất xây dựng cơng trình nghiệp DSN 11.68 29.38 2.2.5 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 11.71 29.45 2.2.6 Đất có mục đích cơng cộng CCC 14.85 37.35 2.3 Đất sở tôn giáo TON 7.48 41 2.4 Đất sở tín ngưỡng TIN 0.11 0.14 2.5 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 1.23 1.55 2.6 Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối SON 3.51 4.42 1.1.1 1.1.2 1.2 2.1 2.2 49 Thứ tự Loại đất Mã 2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK Đất chưa sử dụng CSD 3.1 Đất chưa sử dụng BCS 3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 3.3 Núi đá khơng có rừng NCS Diện tích Cơ cấu (ha) (%) 0 Bảng 3.5: So sánh kết kiểm kê đất đai 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám Diện tích (ha) STT Loại đất (1) (2) Mã loại đất Chênh lệch Theo kết KKĐĐ 2014 Theo kết sử dụng ảnh viễn thám Tăng (+)Giảm (-) (4) (5) (6) = (4) - (5) (3) Đất nông nghiệp NNP 79.95 77.72 - 2.23 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 79.94 77.71 - 2.23 Đất trồng hàng năm CHN 3.46 3.46 1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 3.07 3.07 1.1.1.2 Đất trồng hàng năm khác HNK 0.39 0.39 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN 76.48 74.25 - 2.23 Đất phi nông nghiệp PNN 77.24 79.47 + 2.23 Đất OCT 25.4 27.37 + 1.97 Đất đô thị ONT 25.4 27.37 + 1.97 Đất sở tôn giáo TON 7.22 7.48 + 0.26 1.1 1.1.1 2.1 2.1.1 2.2 + Nhận xét: Dựa theo kết kiểm kê đất đai Biểu 01/TKĐĐ sau chỉnh sửa với trạng, cho thấy tổng diện tích tự nhiên khơng thay đổi 157.19ha Tuy nhiên, cấu diện tích sử dụng đất có thay đổi sau: - Đất nơng nghiệp có diện tích 77.72ha (giảm 2.23ha), chiếm 49.44% diện tích tự nhiên Cụ thể: đất trồng lâu năm giảm 2.23ha 50 - Đất phi nơng nghiệp có diện tích 79.47ha (tăng 2.23ha), chiếm 50 56% diện tích tự nhiên Cụ thể: đất đô thị tăng 1.97ha; đất sở tôn giáo tăng 0.26ha Sau tổng hợp từ bảng so sánh kết kiểm kê đất đai năm 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám ta có biểu kiểm kê đất đai từ kết sử dụng ảnh viễn thám điều tra thực địa trình bày phần phụ lục 1, phụ lục Biểu đồ 3.1 Kết kiểm kê diện tích đất đai sử dụng đồ trạng sử dụng ảnh viễn thám Nhận xét: Nguyên nhân xuất sai lệch kết kiểm kê đồ trạng sử dụng đất so với ảnh viễn thám chủ yếu không thời điểm so sánh (ảnh viễn thám chụp năm 2016 so với đồ trạng sử dụng đất năm 2014) sai lệch từ cơng tác kiểm kê chưa đặt độ xác tuyệt đối Từ kết thay đổi cho thấy chuyển dịch cấu sử dụng đất phường theo xu hướng từ nhóm đất nơng nghiệp sang nhóm đất phi nơng nghiệp Sự chuyển dịch đánh giá theo chiều hướng tích cực, phù hợp với mục tiêu quản lý sử dụng đất định hướng phát triển kinh tế-xã hội Hướng giải vấn đề này: Chúng ta sử dụng ảnh viễn thám năm 2014, sử dụng thêm thiết bị định vị thông minh, tham chiếu thêm đồ địa Các bảng biểu thể đầy đủ diện tích loại đất biến động diện tích loại đất so với kỳ kiểm kê năm 2014 Tuy nhiên, kết kiểm kê phân tích dựa vào bảng biểu nên mang tính chủ quan; đồ trạng sử dụng đất chưa kiểm tra tính xác nên chưa thể kết luận kết kiểm kê đất đai năm 2014 địa phương có xác hay khơng Do đó, cần nghiên cứu giải pháp mang tính khoa học thực tế để xác minh tính xác đồ trạng sử dụng đất kết kiểm kê đất đai địa phương 51 3.3 Các giải pháp khác Công tác kiểm kê đất đai, thành lập đồ trạng sử dụng đất công tác thường xuyên quan trọng Kiểm kê đất đai nhằm đánh giá thực trạng sử dụng đất trình biến động đất đai, cung cấp thông tin làm lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bản đồ HTSDĐ giúp có nhìn tồn diện mặt phân bố không gian loại đất thời điểm đánh làm sở cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho giai đoạn Cơng tác kiểm kê có tầm quan trọng nêu nên ta cần phải đề giải pháp phù hợp với phát triển xã hội để nâng cao chất lượng số liệu kiểm kê đất đai Ta đầu tư trang thiết bị kỹ thuật đại máy tính, máy in cho cấp xã nâng cao sở hạ tầng Sau áp dụng khoa học kỹ thuật lập trình phần mềm phục vụ tổng hợp số liệu diện tích phần mềm TK05, mua phần mềm quyền GIS, quyền phần mềm Microstation v8i, Google Earth Pro mua ảnh viễn thám có độ phân giải cao, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực kiểm kê đất đai, xin cấp thêm nguồn kinh phí thực kiểm kê đất đai Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ để thực kiểm kê đất đai Tăng cường nguồn kinh phí cho cơng chức thực kiểm kê cấp xã để họ có thêm động lực để thực xác theo yêu cầu đặt Tiểu kết chương Công tác thống kê, kiểm kê, thành lập đồ trạng sử dụng đất có tầm quan trọng to lớn nên nhà nước cần phải ban hành bổ sung văn quy định chi tiết rõ đối tượng kiểm kê để khơng bỏ sót đối tượng sử dụng đất thuận lợi quản lý khơng gây lãng phí tài ngun tài Song song cần phải xây dựng hệ thống tiêu kiểm kê đất đai hợp lý, phù hợp, mang tính khoa học dễ hiểu ổn định qua kỳ kiểm kê để có so sánh phù hợp cho thấy biến động đất đai qua thời kỳ nhằm đề sách quản lý đất đai phù hợp Sử dụng giải pháp kỹ thuật ứng dụng phần mền Microstation V8i, Universal Maps Downloader, Google Earth Pro, Global Mapper 16 để hạn chế sai xót việc kiểm kê Giải pháp kỹ thuật giúp so sánh giống khác đồ trạng ảnh viễn thám nhằm diều chỉnh cho xác Ngồi ra, ta đầu tư trang thiết bị kỹ thuật đại máy tính, máy in cho cấp xã nâng cao sở hạ tầng Sau áp dụng khoa học kỹ thuật lập trình phần mềm phục vụ tổng hợp số liệu diện tích phần mềm TK05, mua phần mềm quyền GIS, mua ảnh viễn thám có độ phân giải cao, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực kiểm kê đất đai, xin cấp thêm nguồn kinh phí thực kiểm kê đất đai Từ kết giúp UBND phường, UBND thành phố Bến Tre nắm rõ quỹ đất có mình, có đầy đủ tài liệu để làm tảng cho việc 52 hoạch định sách phát triển kinh tế - xã hội địa phương Từng bước nâng cao chất lượng cơng tác quản lý đất đai, nhanh chóng đưa Luật Đất đai năm 2013 vào thực tế sống địa bàn Ưu nhược điểm việc dùng phương pháp giải đoán ảnh viễn thám: Ưu điểm: + + + + Thao tác nhanh gọn giúp công tác kiểm kê diễn nhanh Chỉ thao tác máy tính khơng phải ngồi thực địa Ít tốn nhân lực Chi phí cho phương pháp thấp Nhược điểm: + Do ảnh viễn thám có độ phân giải thấp dẫn đến phương pháp xác + Phải sử dụng nhiều phần mềm nên đòi hỏi người làm phải có kiến thức cao công nghệ + Đối với trường hợp phức tạp cho kết xác 53 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Công tác kiểm kê đất đai năm 2014 phường thực dựa sở lý luận sở pháp lý theo quy định nhà nước, có thống nội dung phương pháp mà Bộ tài nguyên môi trường đề ra, áp dụng tồn quốc Quy trình tổ chức thực kiểm kê đất đai đảm bảo xác phù hợp với nhiệm vụ đề địa bàn Tuy nhiên, đến địa bàn phường nhiều trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà không thực thủ tục chuyển mục đích sử dụng theo quy định pháp luật, chủ yếu chuyển từ đất sản xuất nơng nghiệp sang đất Bên cạnh đó, trình kiểm kê đất đai, cán địa phương chủ yếu kế thừa tài liệu, số liệu từ năm trước khoanh vẽ đồ quan mà không tiến hành điều tra thực địa hết tất khoanh đất số lượng lớn Chính vậy, cần kết hợp với việc ứng dụng ảnh viễn thám dễ dàng nhận thay đổi khơng bỏ sót thay đổi nơi mà cán địa khơng thể vào khảo sát Tuy nhiên, sử dụng ảnh viễn thám miễn phí nên độ phân giải ảnh chưa cao thời gian chụp chưa thật gần với thời điểm thực kiểm kê nên kết kiểm kê đất đai ứng dụng ảnh viễn thám mang tính tham khảo Kiến nghị: Trong cơng tác kiểm kê đất đai hồ sơ, tài liệu có vai trò quan trọng để đối chiếu tiêu Chính vậy, việc theo dõi, cập nhật chỉnh lý biến động thường xun có vai trò quan trọng địa phương nhiều yếu tố chủ quan khách quan chưa thực đầy đủ, chưa khoa học gây khơng khó khăn cơng tác quản lý đất đai nói chung cơng tác kiểm kê đất đai nói riêng Đây nhiệm vụ cần thực thi hàng đầu Đề giải pháp mang tính pháp lý cao việc sửa đổi văn pháp luật mang tính cụ thể, khách quan, dễ hiểu cho cán thực công tác kiểm kê hiểu thực cách dễ dàng Tăng cường tuyên truyền giáo dục cho người dân hiểu pháp luật, đăng ký biến động Góp phần cung cấp đầy đủ thơng tin để thực kiểm kê diện tích, mục đích sử dụng Áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác kiểm kê đất đai Nhưng phải thận trọng thông tin tuyệt mật trách làm lộ tọa độ quốc gia vào tay người có mục đích xấu Từ tồn cơng tác kiểm kê đất đại địa phương địa phương cần đề giải pháp cụ thễ sử dụng ảnh viễn thám kết hợp với điều tra thực địa cơng tác kiểm kê để có thễ dễ dàng phát sai khác đồ trạng sử dụng đất từ cần tiến hành điều tra thực địa khoanh đất sai khác mà khơng phải điều tra tồn khoanh đất Phương pháp vừa xác vừa giúp tiết kiệm thời gian, chi phí kiểm kê, đồng 54 thời phát trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, góp phần giúp kết kiểm kê đất đai xác Nhìn chung tất giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm kê đất đai phục vụ cho cơng tác quản lý nhà nước nhằm hướng đến tình hình sử dụng đất ổn định trương lai quan chức nắm bắt xác quỹ đất quốc gia từ xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phục vụ cho tình hình phát triển kinh tế đất nước 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật đất đai năm 2013 Tổng cục Thống kê (2001) Tư liệu kinh tế - xã hội chọn lọc từ kết 10 điều tra quy mô lớn 1998-2000, Nxb Thống kê, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2005) Báo cáo Tổng Điều tra đất đai năm 2005, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2005) Báo cáo Tổng Điều tra đất đai năm 2005, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2010) Báo cáo Tổng Điều tra đất đai năm 2010 Thông tư 28/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 02 tháng năm 2014 thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM– Tài liệu tập huấn Tổng kiểm kê đất đai năm 2010, ngày 07/01/2010 Tổng cục Địa – Các văn thống kê, kiểm kê đất đai, chỉnh lý xây dựng đồ trạng sử dụng đất, năm 1995 Quyết định số 507 /QĐ-TCĐC ngày 12/10/1999 Tổng cục Địa ban hành biểu mẫu thống kê diện tích đất đai Th.S Đỗ Thanh Xuân – Bài giảng môn Đăng ký thống kê đất đai 10 Lê Thị Bích- Luận văn tốt nghiệp “Kiểm kê đất đai năm 2005 địa bàn quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh” PHỤ LỤC Phiếu xác nhận nguồn tài liệu Các biểu kết kiểm kê đất đai năm 2014 phường thành phố Bến Tre tỉnh Bến Tre Biểu 01/TKĐĐ Thống kê kiểm kê diện tích đất đai Biểu 02/TKĐĐ Thống kê kiểm kê diện tích đất nơng nghiệp Biểu 03/TKĐĐ Thống kê kiểm kê diện tích đất phi nông nghiệp PHỤ LỤC Các biểu kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám phường thành phố Bến Tre tỉnh Bến Tre Biểu 01/TKĐĐ Thống kê kiểm kê diện tích đất đai Biểu 02/TKĐĐ Thống kê kiểm kê diện tích đất nơng nghiệp Biểu 03/TKĐĐ Thống kê kiểm kê diện tích đất phi nơng nghiệp PHỤ LỤC Ảnh viễn thám khu vực phường thành phố Bến Tre tỉnh Bến Tre PHỤ LỤC Ảnh chụp số khu vực khoanh đất sai khác mục đích sử dụng đất ngồi thực địa Số thứ tự khoanh đất Loại đất xác định đồ trạng sử dụng đất Loại đất xác định thực địa Diện tích (ha) 179 0.01 768 0.02 406 0.26 635 0.01 671 0.02 770 0.01 1440 0.04 58 0.04 137 0.05 233 0.01 ... cơng tác kiểm kê đất đai địa bàn phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm kê đất đai địa bàn phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Đối tượng phạm vi nghiên... thực kiểm kê đất đai 18 2.2.4 Tổ chức thực kiểm kê đất đai 19 2.2.5 Kết thực kiểm kê đất đai 20 2.2 .6 Các vấn đề tồn công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường thành phố Bến Tre. .. kiểm kê đất đai Kiểm kê đất đai bao gồm thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ kiểm kê đất đai theo chuyên đề (Theo quy định Điều 34 Luật đất đai năm 2013) Kiểm kê đất đai định kỳ: Kiểm kê đất đai
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn phường 6 thành phố bến tre tỉnh bến tre , công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn phường 6 thành phố bến tre tỉnh bến tre

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn