BÀI tập TRẮC NGHIỆM lớp 10 môn TOÁN NGUYỄN bảo VƯƠNG

399 65 0
  • Loading ...
1/399 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 22:02

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 Phần I Đại số 10 Nguyễn Bảo Vương Trang BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 Chương Mệnh đề - Tập hợp Bài Mệnh đề mệnh đề chứa biến PHẦN A MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu Các kí hiệu sau dùng để viết mệnh đề “ số tự nhiên” A   B   C   D   Câu Trong câu sau, có câu mệnh đề? a) Cố lên, đói rồi! b) Số 15 số nguyên tố c) Tổng góc tam giác 180 d) x số nguyên dương A B C D 2 Câu Mệnh đề phủ định mệnh đề “Phương trình ax  bx  c   a   vô nghiệm” mệnh đề sau đây? A Phương trình ax  bx  c   a   khơng có nghiệm B Phương trình ax  bx  c   a   có nghiệm phân biệt C Phương trình ax  bx  c   a   có nghiệm kép D Phương trình ax  bx  c   a   có nghiệm Câu Câu Câu Câu Câu Câu Phủ định mệnh đề: “Có số vơ tỷ số thập phân vơ hạn tuần hồn” mệnh đề sau đây: A Mọi số vô tỷ số thập phân vơ hạn khơng tuần hồn B Mọi số vơ tỷ số thập phân tuần hồn C Mọi số vô tỷ số thập phân vô hạn tuần hồn D Có số vơ tỷ số thập phân vơ hạn khơng tuần hồn Mệnh đề sau sai? A Tam giác có ba góc có ba cạnh B Tổng ba góc tam giác 1800 C Hai tam giác có diện tích D Tam giác có ba cạnh có ba góc Mệnh đề sau phủ định mệnh đề: “Mọi động vật di chuyển” A Mọi động vật đứng n B Có động vật khơng di chuyển C Có động vật di chuyển D Mọi động vật không di chuyển Cho mệnh đề: " x   x  x   0" Mệnh đề phủ định A " x   x  x   0" B " x   x  x   0" C " x   x  x   0" D " x   x  x   0" Cho mệnh đề “ x  R, x  x   ” Hỏi mệnh đề mệnh đề phủ định mệnh đề trên? A  x  R, x  x   B x  R, x  x   C x  R, x  x   D x  R mà x  x   Mệnh đề sau sai? A Tam giác có hai góc góc thứ Nguyễn Bảo Vương Trang BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 B Hai tam giác có diện tích C Tam giác có ba cạnh có ba góc D Hai tam giác có diện tích Câu 10 Mệnh đề khẳng định A vừa vừa sai B C sai D hoặc sai Câu 11 Các phương án sau, đâu mệnh đề đúng? A  B   C  D  Câu 12 Kí hiệu sau dùng để viết mệnh đề “ số hữu tỉ” A   B  C   D không trùng với  Câu 13 Khẳng định sau sai? A “Mệnh đề” từ gọi tắc “mệnh đề logic” B Mệnh đề câu khẳng câu khẳng định sai C Mệnh đề vừa vừa sai D Một khẳng định gọi mệnh đề đúng, khẳng định sai gọi mệnh đề sai Câu 14 Chọn khẳng định sai A Mệnh đề P mệnh đề phủ định P , P P sai điều ngược lại B Mệnh đề P mệnh đề phủ định P hai câu trái ngược C Mệnh đề phủ định mệnh đề P mệnh đề khơng phải P kí hiệu P Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 D Mệnh đề P : “  số hữu tỷ” mệnh đề phủ định P là: “  số vô tỷ” Câu câu sau mệnh đề? A 2  x  B + x C   D x +1 > Trong câu sau, có câu là mệnh đề? a) Huế thành phố Việt Nam b) Sông Hương chảy ngang qua thành phố Huế c) Hãy trả lời câu hỏi này! d)  19  24 e)  81  25 f) Bạn có rỗi tối khơng? g) x   11 A B C D Phát biểu sau mệnh đề? A Tốn học mơn thi kỳ thi TNTHPT B Đề trắc nghiệm mơn tốn năm dễ trời! C Cấm học sinh quay cóp kiểm tra D Bạn biết câu không? Mệnh đề x  , x   a  với a số thực cho trước Tìm a để mệnh đề 35 A   B  D  C Câu 19 Trong câu sau, câu mệnh đề? A Buồn ngủ q! B Hình thoi có hai đường chéo vng góc với Nguyễn Bảo Vương Trang BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 C số phương D Băng Cốc thủ Mianma Câu 20 Mệnh đề phủ định mệnh đề x   , x  x   là: A x  R, x  x   B x  R, x  x   C x  R, x  x   D x  R, x  x   Câu 21 Trong mệnh đề sau, mệnh đề mệnh đề đúng? A Tổng hai số tự nhiên số lẻ hai số số lẻ B Tích hai số tự nhiên số lẻ hai số số lẻ C Tổng hai số tự nhiên số chẵn hai số số chẵn D Tích hai số tự nhiên số chẵn hai số số chẵn Câu 22 Khẳng định sau đúng? A R  Z B N  Z C Q  N D R  Q Câu 23 Câu sau mệnh đề? A Bạn tuổi? C Trái đất hình tròn B Hơm chủ nhật D  Câu 24 Cho mệnh đề: " x   x  x   0" Mệnh đề phủ định A " x   x  x   0" B " x   x  x   0" C " x   x  x   0" D " x   x  x   0" Câu 25 Hỏi mệnh đề sau mệnh đề mệnh đề đúng? A x  R, x   x  3 B x  R, x  3  x  Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 C x  R, x   x  D x  R, x   x  Trong phát biểu sau, phát biểu mệnh đề? A Ngày mai bạn có du lịch không? B Các em cố gắng học tập! C Một tam giác cân góc 60o phải không? D số nguyên tố lẻ nhỏ Mệnh đề sau đúng? A x  Z ,  B n  N , n  x C x  Q, x  D x  R, x  x   Trong câu sau, có câu mệnh đề? a) Hãy nhanh lên! b) Hà Nội thủ đô Việt Nam c)    15 d) Năm 2018 năm nhuận A B C D Trong mệnh đề mệnh đề đúng? A r  , r  B n  N , n  chia hết cho C  x  , x   D x  , x  x Câu 30 Cách phát biểu sau dùng để phát biểu mệnh đề: A  B A Nếu A B B A kéo theo B C A điều kiện đủ để có B D A điều kiện cần để có B Nguyễn Bảo Vương Trang BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 Câu 31 Câu sau không mệnh đề? A Tam giác tam giác có ba cạnh B  C   D x  Câu 32 Với giá trị x " x   0, x   " mệnh đề đúng? A x  B x  1 C x  1 D x  Câu 33 Phát biểu sau đúng? A Tập hợp khái niệm, khơng có định nghĩa B Tập hợp khái niệm, có định nghĩa C Tập hợp khái niệm bản, khơng có định nghĩa D Tập hợp khái niệm bản, có định nghĩa Câu 34 Trong mệnh đề mệnh đề đúng? A  r  , r  B  n  , n  chia hết cho C  x  , x   D x  , x  x Câu 35 Trong câu sau, câu mệnh đề? A Trung Quốc nước đông dân giới B Bạn học trường nào? C Không làm việc riêng học D Đi ngủ đi! Câu 36 Hỏi mệnh đề sau mệnh đề mệnh đề đúng? A "x  , x   x  3" B "x  , x   x  9" C "x  , x  3  x  9" D "x  , x   x  3" Câu 37 Mệnh đề x  R, x   a  với a số thực cho trước Tìm a để mệnh đề A a  B a  Câu 38 Chọn mệnh đề mệnh đề sau: C a  D a  B x  R ta có x  x A x  R ta có x   x C x  R cho x   x D x  R cho x  Câu 39 Cho mệnh đề “ x  R , x  x   ” Hỏi mệnh đề mệnh đề phủ định mệnh đề trên? B x  R, x  x   x  R , x  x   A C x  R, x  x   D x  R, x  x   Câu 40 Trong câu sau, câu mệnh đề đúng? A Nếu a chia hết cho a chia hết cho B Nếu em chăm em thành cơng C Nếu tam giác có góc 60 tam giác D Nếu a  b a  b BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 C C D A C B A D D D B C C B B A A A A B B 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B A A D D D B C D D D C C A B B A C A Nguyễn Bảo Vương Trang BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 PHẦN B MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU VÀ VẬN DỤNG Câu Cho mệnh đề “ x  R, x  x   ” Hỏi mệnh đề mệnh đề phủ định mệnh đề trên? Câu Câu Câu A x  R mà x  x   B x  R, x  x   C x  R, x  x   D  x  R, x  x   Cách phát biểu sau dùng để phát biểu mệnh đề: A  B A A điều kiện đủ để có B B A điều kiện cần để có B C Nếu A B D A kéo theo B Trong mệnh đề mệnh đề đúng? A  x  , x   B x  , x  x C  r  , r  D  n  , n  chia hết cho Mệnh đề phủ định mệnh đề “Phương trình ax  bx  c   a   vô nghiệm” mệnh đề sau đây? A Phương trình ax  bx  c   a   có nghiệm B Phương trình ax  bx  c   a   có nghiệm phân biệt C Phương trình ax  bx  c   a   có nghiệm kép D Phương trình ax  bx  c   a   khơng có nghiệm Khẳng định sau đúng? A R  Z B N  Z C Q  N D R  Q Câu Mệnh đề sau phủ định mệnh đề: “Mọi động vật di chuyển” A Mọi động vật đứng n B Có động vật khơng di chuyển C Có động vật di chuyển D Mọi động vật không di chuyển Câu Trong câu sau, câu mệnh đề đúng? A Nếu em chăm em thành cơng B Nếu tam giác có góc 60 tam giác C Nếu a  b a  b D Nếu a chia hết cho a chia hết cho Câu Mệnh đề x  , x   a  với a số thực cho trước Tìm a để mệnh đề 35 A  B   C  D Câu Trong mệnh đề sau, mệnh đề mệnh đề đúng? A Tích hai số tự nhiên số chẵn hai số số chẵn B Tổng hai số tự nhiên số lẻ hai số số lẻ C Tích hai số tự nhiên số lẻ hai số số lẻ D Tổng hai số tự nhiên số chẵn hai số số chẵn Câu 10 Mệnh đề sau đúng? A x  R, x  x   B n  N , n  Câu C x  Q, x  D x  Z ,  x Câu 11 Mệnh đề sau sai? A Tam giác có hai góc góc thứ B Hai tam giác có diện tích Nguyễn Bảo Vương Trang BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 C Hai tam giác có diện tích D Tam giác có ba cạnh có ba góc Câu 12 Mệnh đề phủ định mệnh đề x   , x  x   là: A x  R, x  x   B x  R, x  x   C x  R, x  x   D x  R, x  x   Câu 13 Cho mệnh đề: " x   x  x   0" Mệnh đề phủ định A " x   x  x   0" B " x   x  x   0" C " x   x  x   0" D " x   x  x   0" Câu 14 Chọn khẳng định sai A Mệnh đề P mệnh đề phủ định P , P P sai điều ngược lại B Mệnh đề P mệnh đề phủ định P hai câu trái ngược C Mệnh đề phủ định mệnh đề P mệnh đề khơng phải P kí hiệu P D Mệnh đề P : “  số hữu tỷ” mệnh đề phủ định P là: “  số vô tỷ” Câu 15 Khẳng định sau sai? A Một khẳng định gọi mệnh đề đúng, khẳng định sai gọi mệnh đề sai B “Mệnh đề” từ gọi tắc “mệnh đề logic” C Mệnh đề câu khẳng câu khẳng định sai D Mệnh đề vừa vừa sai Câu 16 Cho mệnh đề chứa biến P  n  : “n2  chia hết cho 4” với n số nguyên Xét xem mệnh đề P  5 P   hay sai? A P  5 sai P   sai B P  5 P   sai C P  5 sai P   D P  5 P   Câu 17 Mệnh đề khẳng định A Sai B Vừa vừa sai C Hoặc sai D Đúng Câu 18 Trong câu sau, có câu mệnh đề? a) Cố lên, đói rồi! b) Số 15 số nguyên tố c) Tổng góc tam giác 180 d) x số nguyên dương A B C Câu 19 Cho mệnh đề: " x   x  x   0" Mệnh đề phủ định D A " x   x  x   0" B " x   x  x   0" C " x   x  x   0" D " x   x  x   0" Câu 20 Chọn mệnh đề đúng: A n  , 2n  n  C n  , n  số nguyên tố Câu 21 Chọn mệnh đề mệnh đề sau: A x  R ta có x   x Nguyễn Bảo Vương B x  , x  D n  * , n  bội số B x  R ta có x  x Trang BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 C x  R cho x   x D x  R cho x  Câu 22 Hỏi mệnh đề sau mệnh đề mệnh đề đúng? A x  R, x   x  B x  R, x  3  x  C x  R, x   x  D x  R, x   x  3 Câu 23 Phát biểu sau mệnh đề? A Bạn biết câu khơng? B Tốn học mơn thi kỳ thi TNTHPT C Đề trắc nghiệm mơn tốn năm dễ trời! D Cấm học sinh quay cóp kiểm tra Câu 24 Với giá trị x " x   0, x   " mệnh đề đúng? A x  1 B x  C x  D x  1 Câu 25 Câu sau mệnh đề? A  B Bạn tuổi? C Hôm chủ nhật D Trái đất hình tròn Câu 26 Câu câu sau mệnh đề? A   B x +1 > C 2  x  D + x Câu 27 Mệnh đề x  R, x   a  với a số thực cho trước Tìm a để mệnh đề A a  B a  C a  Câu 28 Trong câu sau, có câu mệnh đề? a) Hãy nhanh lên! b) Hà Nội thủ đô Việt Nam c)    15 d) Năm 2018 năm nhuận A B C Câu 29 Câu sau không mệnh đề? A x  B  C   D Tam giác tam giác có ba cạnh Câu 30 Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? D a  D A x  ,  x  1  x  B n  , n  chia hết cho C n  , n  không chia hết cho D x  , x   x  Câu 31 Trong câu sau, câu mệnh đề? A Băng Cốc thủ đô Mianma B Hình thoi có hai đường chéo vng góc với C số phương D Buồn ngủ quá! Câu 32 Mệnh đề sau sai? A Tổng ba góc tam giác 1800 B Tam giác có ba cạnh có ba góc C Tam giác có ba góc có ba cạnh D Hai tam giác có diện tích Câu 33 Phủ định mệnh đề: “Có số vô tỷ số thập phân vô hạn tuần hoàn” mệnh đề sau đây: Nguyễn Bảo Vương Trang BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 A Mọi số vô tỷ số thập phân vô hạn tuần hồn B Có số vơ tỷ số thập phân vơ hạn khơng tuần hồn C Mọi số vô tỷ số thập phân vơ hạn khơng tuần hồn D Mọi số vơ tỷ số thập phân tuần hoàn Câu 34 Trong câu sau, có câu khơng phải mệnh đề? a) Huế thành phố Việt Nam b) Sông Hương chảy ngang qua thành phố Huế c) Hãy trả lời câu hỏi này! d)  19  24 e)  81  25 f) Bạn có rỗi tối khơng? g) x   11 A B C D 2 Câu 35 Cho mệnh đề “ x  R , x  x   ” Hỏi mệnh đề mệnh đề phủ định mệnh đề trên? A x  R, x  x   B x  R, x  x   D x  R, x  x   x  R , x  x   C Câu 36 Phát biểu sau đúng? A Tập hợp khái niệm, có định nghĩa B Tập hợp khái niệm bản, có định nghĩa C Tập hợp khái niệm, khơng có định nghĩa D Tập hợp khái niệm bản, khơng có định nghĩa Câu 37 Kí hiệu sau dùng để viết mệnh đề “ số hữu tỉ” A Câu 38 Câu 39 Câu 40 Câu 41 Câu 42   B  C   D không trùng với  Hỏi mệnh đề sau mệnh đề mệnh đề đúng? A "x  , x   x  3" B "x  , x  3  x  9" C "x  , x   x  3" D "x  , x   x  9" Trong phát biểu sau, phát biểu mệnh đề? A Một tam giác cân góc 60o phải khơng? B Ngày mai bạn có du lịch khơng? C số nguyên tố lẻ nhỏ D Các em cố gắng học tập! Trong câu sau, câu mệnh đề? A Không làm việc riêng học B Đi ngủ đi! C Trung Quốc nước đông dân giới D Bạn học trường nào? Mệnh đề khẳng định A hoặc sai B C sai D vừa vừa sai Trong mệnh đề mệnh đề đúng? A n  N , n  chia hết cho B  x  , x   C x  , x  x D r  , r  Câu 43 Các kí hiệu sau dùng để viết mệnh đề “ số tự nhiên” A   B   C   D   Nguyễn Bảo Vương Trang BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 Câu 44 Các phương án sau, đâu mệnh đề đúng? A  B   C  BẢNG ĐÁP ÁN D  5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 A B A A B B D B C A B C C B D B C D D A A A 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 B C B D A C A C D D C D A D C D C C A B D B Bài Tập hợp PHẦN A MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu Cho mệnh đề sau:  I  2;1;3  1; 2;3  II      III    A Chỉ  I  C Chỉ  I   III  Câu Câu D Cả  I  ,  II  ,  III  Trong tập hợp sau, tập hợp tập rỗng? A M   x   x  0 B M   x   x   0 C M   x   x  x   0 D M   x   x   0 Cho tập hợp A  1; 2;3 Tập hợp sau tập tập A ? A 1;2;3 Câu B Chỉ  I   II  B 12;3 Trong tập hợp sau, tập hợp tập rỗng?  C D   x   x   x  12  0 A B  x   x  x    D A   x   x Cho A  a; b; c ; d ; m, B  c ; d ; m; k ; l  Tìm A  B A A  B  a; b ; c ; d ; m; k ; l  B A  B  a; b  C A  B  c ; d ; m D A  B  c ; d  Câu Tính số tập có phần tử M  1; 2;3; 4;5;6 Câu    0 B C  x   x   Câu Câu D A C  A 18 B 22 C 15 D 16 Cho A tập hợp hình thoi, B tập hợp hình chữ nhật C tập hợp hình vng Khi A A  B  C B A  B  C C A \ B  C D B \ A  C Khẳng định sau đúng? Nguyễn Bảo Vương Trang 10 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 Câu Câu Một  đường tròn có tâm là điểm  O 0; 0   và tiếp xúc với đường thẳng   :   x  y     Hỏi  bán kính đường tròn đó bằng bao nhiêu?  A   B C D    0;  ,   2;  ,   4;0  ? Tìm tọa độ tâm đường tròn đi qua ba điểm có tọa độ  A 1;0  B  3;  Câu 10 Tìm bán kính đường tròn đi qua ba điểm  A B C 1;1 D  0;0   0;  ,   3; 4 ,   3;0  ? D 10 C 2, Câu 11 Đường tròn  x  y  x  y 1   có tâm là điểm nào trong các điểm sau đây? A (8; 4) B (8;4) C (2; 1) D (2;1) Câu 12 Đường tròn nào dưới đây đi qua 3 điểm  A  2;0  ,  B  0;  ,  O  0;0  ? 2 A x  y  y   B x  y  x  y   C x  y  x  y  D x  y  x  y  Câu 13 Có  một  đường  tròn  đi  qua  hai  điểm  A(1; 3) ,  B (  2; 5)   và  tiếp  xúc  với  đường  thẳng  d : x  y    Khi đó A phương trình đường tròn là  x  y  x  y   B phương trình đường tròn là  x  y  3x  y   C phương trình đường tròn là  x  y  x  y   D Khơng có đường tròn nào thỏa mãn bài tốn Câu 14 Đường tròn đi qua 3 điểm  O  0;0  ,  A  a;0  ,  B  0; b   có phương trình là A x  y  2ax  by  B x  y  ax  by  xy  C x  y  ax  by  D x  y  ay  by  Câu 15 Mệnh đề nào sau đây đúng?  (I)Đường tròn  ( x  2)2  ( y  3)2   tiếp xúc với trục tung.  (II)Đường tròn  ( x  3)2  ( y  3)2   tiếp xúc với các trục tọa độ A Chỉ (I) B Chỉ (II) C Cả (I) và (II) D Khơng có 2 Câu 16 Đường tròn  x  y  y   có bán kính bằng bao nhiêu? 25 A B C D 25 2 Câu 17 Cho đường tròn  (C ) : x2  y  2ax  2by  c  (a  b2  c  0)  Hỏi mệnh đề nào sau đây sai?  A (C )  tiếp xúc với trục tung khi và chỉ khi  b  c   B (C )  có bán kính  R  a  b2  c   C (C )  tiếp xúc với trục hoành khi và chỉ khi  b  R   D (C )  tiếp xúc với trục tung khi và chỉ khi  a  R   Câu 18 Tìm tọa độ tâm đường tròn đi qua 3 điểm  A  0;  ,  B  2;  ,  C  4;0  A 1;  B  3;  C 1;1 D  0;  Câu 19 Đường tròn tâm  I (1; 4)  và đi qua điểm  B (2; 6)  có phương trình là 2 A  x  1   y    Nguyễn Bảo Vương 2 B  x  1   y    Trang 385 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 2 C  x  1   y    D  x  1   y    Câu 20 ường tròn có tâm  I (3; 2)  và tiếp xúc với đường thẳng  d : x  y    Hỏi bán kính của đường  tròn bằng bao nhiêu? 14 A B 26 C D 13 26 Câu 21 Đường tròn  (C )  tâm  I ( 4;3)  và tiếp xúc với trục tung có phương trình là A ( x  4)2  ( y  3)  16 B ( x  4)  ( y  3)  16 C x  y  x  y  12  D x  y  x  y   Câu 22 Các đường thẳng  y  5  x  1 ;  y  x  a ;  y  ax   đồng quy với giá trị của  a  là A 12 B 13 C 10 D 11 Câu 23 Đường tròn  (C )  có tâm  I ( 1; 3)  và tiếp xúc với đường thẳng  d : x  y    có phương trình là A ( x  1)  ( y  3)  B ( x  1)  ( y  3)  C ( x  1)  ( y  3)  D ( x  1)  ( y  3)  10 Câu 24 ường  tròn  có  tâm  I 1;3    và  tiếp  xúc  với  đường  thẳng  d : x  y    Hỏi  bán  kính  của  đường  tròn bằng bao nhiêu? A B C Câu 25 Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm  A( 1;1), B (3;1), C (1; 3) D A x  y  x  y   B x  y  x  y  C x  y  x  y   D x  y  x  y   Câu 26 Tìm  m  để Cm  :  x  y  4mx  2my  2m    là phương trình đường tròn ? 5 A m    hoặc  m  B m   3 C m  D   m  Câu 27 Tìm bán kính đường tròn đi qua ba điểm (0;0), (0;6), (8;0)? A 10 B C D Câu 28 Tâm của đường tròn qua ba điểm  A  2; 1 ,  B  2; 5 ,  C  2; 1  thuộc đường thẳng có phương trình A x  y   B x  y   C x  y   D x  y   Câu 29 Đường tròn   C   đi qua điểm  A  2;   và tiếp xúc với các trục tọa độ có phương trình là A ( x  2)  ( y  2)2   hoặc  ( x  10)  ( y  10)2  100 B ( x  2)2  ( y  2)   hoặc  ( x  10)  ( y  10)2  100 C ( x  2)2  ( y  2)   hoặc  ( x  10)  ( y  10)  100 D ( x  2)  ( y  2)2   hoặc  ( x  10)  ( y  10)  100 Câu 30 Đường tròn  x  y  Nguyễn Bảo Vương x    có tâm là điểm nào trong các điểm sau đây? Trang 386 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10     ;0  A   B 2; C  ;  2    Câu 31 Tìm bán kính đường tròn đi qua 3 điểm  A  0;  ,  B  3;  ,  C  3;   A B  3 D  0;     10 C D 2 Câu 32 Cho đường tròn  (C ) : ( x  2)  ( y  2)   Phương trình tiếp tuyến của  (C )  đi qua điểm  A(  5;1)   A x  y    và  x  y   B x   và  y  1 C x  y    và  x  y   D x  y   và  x  y   Câu 33 Đường tròn tâm  I ( 1; 2)  và đi qua điểm  M (2;1)  có phương trình là A x  y  x  y   B x  y  x  y   C x  y  x  y   D x  y  x  y   Câu 34 Đường tròn đi qua 3 điểm  A  0;  ,  B  2;  ,  C (1;1  ) có phương trình là A x  y  x  y   B x  y  x  y   C x  y  x  y  D x  y  x  y   Câu 35 Tìm bán kính đường tròn đi qua 3 điểm  A  0;  ,  B  0;  ,  C  8;  A 10 B 2 C D Câu 36 Cho đường cong   Cm  : x  y – x  10 y  m   Với giá trị nào của  m  thì   Cm   là đường tròn  có bán kính bằng  ? A m  –8 B m = – C m  D m  Câu 37 Đường tròn  (C )  tâm  I (4; 3)  và tiếp xúc với đườngthẳng   : x  y    có phương trình là A ( x  4)  ( y  3)2  B ( x  4)2  ( y  3)2  C ( x  4)  ( y  3)2  D ( x  4)2  ( y  3)  Câu 38 Đường tròn  (C )  tiếp xúc với trục tung tại điểm  A(0;  2)  và đi qua điểm  B (4; 2)  có phương trình  A ( x  2)2  ( y  2)  B ( x  2)  ( y  2)  C ( x  3)  ( y  2)  D ( x  3)  ( y  2)2  BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 B B D B D D A A C C C D D C B A D C B 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 C A B B B A A D A C A B B C C D A D A     Nguyễn Bảo Vương Trang 387 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 PHẦN C MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu Tìm bán kính đường tròn đi qua  3 điểm  A11; 8 , B 13; 8 , C 14; 7 Câu A B C D Cho hai điểm  A(5; 1) ,  B (  3; 7)  Đường tròn có đường kính  AB  có phương trình là A x  y  x  y  22  B x  y  x  y   C x  y  x  y   D x  y  x  y  22  Câu Cho đường tròn  (C ) : x  y  x  y    Đường thẳng  d  đi qua  A(3; 2)  và cắt  (C )  theo một  dây cung dài nhất có phương trình là A x  y   B x  y   C x  y   D x  y   Câu Cho  đường  tròn  (C ) : x  y  x  y     và  đường  thẳng  d : x  ( m  2) y  m     Với  giá trị nào của  m  thì  d  là tiếp tuyến của  (C ) ? A m   hoặc  m  13 C m  13 Câu B m  15 D m  Cho đường tròn  (C ) : x  y  x  y    Đường thẳng  d  đi qua  A(3; 2)  và cắt  (C )  theo một  dây cung ngắn nhất có phương trình là A x  y   B x  y   Câu 2 C x  y   D x  y   Cho phương trình  x  y  x  2my  m  0(1)  Mệnh đề nào sau đây sai? A Đường tròn  (1)  ln tiếp xúc với trục tung B Đường tròn  (1)  tiếp xúc với các trục tọa độ khi và chỉ khi  m  C Đường tròn  (1)  có bán kính  R  Câu Câu D Phương trình  (1)  là phương trình đường tròn, với mọi giá trị của  m   Cho  hai  điểm  A(  2;1) ,  B (3; 5)   và  điểm  M   thỏa  mãn   AMB  90o   Khi  đó  điểm  M   nằm  trên  đường tròn nào sau đây? A x  y  x  y  11  B x  y  x  y   C x  y  x  y  11  D x  y  x  y   Tìm tọa độ tâm đường tròn đi qua   điểm  A 1; 2 , B  2; 3 , C  4;1 A 0;0 Câu 5 3 B  ;   2  C 3;0,5 D (0; 1) Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm  A1;1 ,   B 3;1 ,   C 1;3 A x  y  x  y   C x  y  x  y   B x  y  x  y  D x  y  x  y   Câu 10 Phương trình đường tròn đường kính  AB  với  A 1;1 , B  7;5    là: A x  y  x   6 y  12  B x  y – x – 6 y –12  C x  y – x – 6 y  12  D x  y  x – 6 y –12   x   4sin t Câu 11 Phương trình   (t  )  là phương trình đường tròn có  y  3  cos t A Tâm  I (2; 3) , bán kính  R  B Tâm  I ( 2;3) , bán kính  R  16 Nguyễn Bảo Vương Trang 388 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 C Tâm  I (2; 3) , bán kính  R  16 D Tâm  I ( 2;3) , bán kính  R    Câu 12 Viết phương trình đường tròn đi qua   điểm  A0; 2 , B 2; 2 , C 1;1   A x  y  x  y   B x  y  x  y   C x  y  x  y   D x  y  x  y  Câu 13 Viết phương trình đường tròn đi qua   điểm  O 0; 0 , Aa; 0 , B 0; b A x  y  ax  by  B x  y  ay  by  C x  y  2ax  by  D x  y  ax  by  xy  Câu 14 Cho  đường  tròn  (C ) : ( x  1)  ( y  3)    và  đường  thẳng  d : x  y     Phương  trình  của  đường thẳng  d   song song với đường thẳng  d  và chắn trên  (C )  một dây cung có độ dài lớn nhất là A x  y  25  B x  y  15  C x  y  20  D x  y  13  Câu 15 Cho hai điểm  A(  4; 2)  và  B (2; 3)  Tập hợp điểm  M ( x; y )  thỏa mãn  MA  MB  31  có phương  trình là A x  y  x  y  22  B x  y  x  y  22  C x  y  x  y   D x  y  x  y   Câu 16 Cho  đường  tròn  (C ) : x  y  x  y     Phương  trình  tiếp  tuyến  của  (C )   song  song  với  đường thẳng  D : x  y  15   là A x  y   và  x  y  10 C x  y    và  x  y   B x  y   và  x  y  10 D x  y   và  x  y    x  1  2cost Câu 17 Cho điểm  M ( x; y )  có   (t   )  Tập hợp điểm  M  là  y   2sin t A Đường tròn tâm  I ( 1; 2) , bán kính  R  B Đường tròn tâm  I (1; 2) , bán kính  R  C Đường tròn tâm  I (1; 2) , bán kính  R  D Đường tròn tâm  I ( 1; 2) , bán kính  R  BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 C B C A A B D B D C A D A B C A D Bài Phương trình đường elip PHẦN A MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu đường Elip  A Câu x2 y    có tiêu cự bằng B x2 y2 +   có tâm sai bằng 16 A B C D D Elip  Nguyễn Bảo Vương C Trang 389 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 x2 y x2 y   (1) ,   (2). Phương trình nào là phương trình chính tắc  5 của elip có độ dài trục lớn bằng 6, tiêu cự bằng 4? A Phương trình (1) B Phương trình (2) C Cả (1) và (2) D Khơng phỉa hai phương trình đã cho Câu Cho hai phương trình  Câu x2 y2 Elip  +   có một tiêu điểm là A  2;0  Câu 5 B Câu Câu  D 0; C 0, D 0, x2 y2 Elip  +   có một tiêu điểm là A  0;3 Câu  C  0;3 x2 y2 +   bằng Tâm sai của elip  A Câu B  3;0  B  3;0    C 0;   D  3;0 Lập phương trình chính tắc của elip có tâm  O , hai trục đối xứng là hai trục toạ độ và qua hai điểm   3 3  M  2 3;  ,  N  2;   2   x2 y2 x2 y2 x2 y2 x2 y2 A   B   C   D   12 16 9 16 12 x2 y2 Elip  +   có tiêu cự bằng 16 A B C D 18 Elip (E):  A x2 y    có tâm sai bằng bao nhiêu? 25 B Câu 10 Đường Elip   E  : A 18 Câu 11 Tâm sai của elip  A x2 y2    có tiêu cự bằng: 16 B C C D C D x2 y2 +   bằng 16 B x2 y2 Câu 12 Đường thẳng nào dưới đây là 1 đường chuẩn của Elip    1? 20 15 A x   B x   C x   Nguyễn Bảo Vương D D x   Trang 390 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 Câu 13 Đường Elip  A x2 y    có tiêu cự bằng: 16 B Câu 14 Đường Elip   E  : B  3;0  x2 y2 Câu 15 Elip  +   có tiêu cự bằng A B A D C  0;3 D (0 ; 3) C D C 18 D x2 y2    có một tiêu điểm là: A ( 3;0) Câu 16 Đường Elip  16 C x2 y    có tiêu cự bằng 16 B BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 D B A A A D B C D B B C C A C D     PHẦN B MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu x2 y Cho Elip     . Tính tỉ số của tiêu cự với độ dài trục lớn của Elip A Câu 2 B Câu 5  x y A   Câu C D   Phương trình chính tắc của elip có một tiêu điểm  F1  3;0  và đi qua  M 1; Câu 2 x y B    x y C   1 Tìm phương trình chính tắc của Elip đi qua điểm   6;0   và có tâm sai bằng  3   là:  x2 y D       x2 y A   36 18 x2 y B   36 27 x2 y C   x2 y2 Đường thẳng nào dưới đây là 1 đường chuẩn của Elip   1 20 15 x2 y D     A x   B x   D x   C x   Tìm phương trình chính tắc của Elip có tiêu cự bằng   và trục lớn bằng  10 Nguyễn Bảo Vương Trang 391 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 x2 y2 x2 y x2 y x2 y2   B   C   D   25 16 25 16 25 100 81 ho Elip có phương trình :  x  25 y  225  Lúc đó hình chữ nhật cơ sở có diện tích bằng A Câu A 60 Câu B 30 x2 y2 +   và điểm  M  nằm trên (E). Nếu  M  có hồnh độ bằng  13  thì khỏang  169 144 cách từ  M  đến hai tiêu điểm bằng B 13   10 Câu D 40 Cho elip   E  : A 13   Câu C 15 C 10 và 6 D 8 và 18 x y +   . Khoảng cách giữa hai đường chuẩn của elip là 25 16 50 25 A B  C 16 3 Cho Elip  x  y  36   Khẳng định nào sau đây sai? Cho elip   E  :  A Trục nhỏ bằng  D 25    B Tiêu điểm  F1  5;0 , F2  5;0 5 D Phương trình đường chuẩn  x   3 Câu 10 Tìm  phương  trình  chính  tắc  của  elip  nếu  nó  có  một  đường  chuẩn  x     và  một  tiêu  điểm  là  C Tâm sai  e  A(  1; ) ? x2 y A +  x2 y B   16 x2 y C   16 15 x2 y2 Câu 11 Đường thẳng nào dưới đây là một đường chuẩn của Elip   E  :  1 16 12 A x   B x   C x  x2 y D +  D x   Câu 12 Tìm phương trình chính tắc của elip nếu nó trục lớn gấp đơi trục bé và có tiêu cự bằng  ? A x2 y   36 B x2 y +  16 C x2 y   36 24 D x2 y +  24 16 Câu 13 Tìm phương trình chính tắc của Elip có tâm sai bằng   và trục lớn bằng  2 2 x y x y x2 y2 x2 y2 A B C D  1  1  1  1 9 12 Câu 14 Một Elip có trục lớn bằng  26,  tâm sai  e  Trục nhỏ của elip có độ dài bằng bao nhiêu? 13 A 24 B C 10 D 12 x2 y  1 16 12 C x   Câu 15 ường thẳng nào dưới đây là 1 đường chuẩn của Elip  A x   B x   D x   Câu 16 Tìm phương trình chính tắc của elip nếu một đỉnh của hình chữ nhật cơ sở của elip đó là  M  4;3 ? Nguyễn Bảo Vương Trang 392 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 A x2 y +  B x2 y   16 C x2 y +  16 Câu 17 Phương trình chính tắc của elip có độ dài trục lớn bằng  26,  tâm sai  e  x2 y   A 25 36 D x2 y +  16 12  là : 13 x2 y   B 25 169 x2 y2 x2 y     C D 169 25 36 25 Câu 18 Tìm phương trình chính tắc của elip nếu nó có tiêu cự bằng   và đi qua  A  5;0  ? x2 y2 x2 y x2 y x2 y  1 B +  C +  D +  25 16 25 16 25 100 81 Câu 19 Cho elip  x  y  48   và đường thẳng  d : x  y    Giao điểm của  d  và Elip là : A .  A  0; –4  ,  –2; –3 B  4;0  ,  3;  C  0;  ,  –2;3   D  –4;0  ,  2;3 Câu 20 Phương trình của Elip có độ dài trục lớn bằng  8,  độ dài trục nhỏ bằng   là: A x  16 y  144 B x2 y2  1 16 C x  16 y  D x2 y  1 64 36  3 Câu 21 hương trình chính tắc của Elip có một tiêu điểm  F1  3;  và đi qua  M 1;   là    A x2 y2   B x2 y2   1 Câu 22 Phương trình chính tắc của Elip có tâm sai  e  A x2 y   36 25 B x2 y2   100 36 C  x2 y2   D x2 y2   4 , độ dài trục nhỏ bằng  12  là: x2 y x2 y C   D   25 36 64 36 x2 y2 +   Khoảng cách giữa hai đường chuẩn của elip là 16 16 16 A  B C 16 3 Câu 24 Cho Elip  x  36 y  144   Khẳng định nào sau đây đúng? Câu 23 Cho elip   E  : A Trục lớn bằng  C Tâm sai bằng  D 32 B Tiêu cự bằng  D Phương trình đường chuẩn  x   16 Câu 25 Tìm phương trình chính tắc của elip nếu nó đi qua điểm  A  6;0   và có tâm sai bằng  ? x2 y A +    36 18 x2 y B +    x2 y C     x2 y D +    36 27 Câu 26 Tìm  phương  trình  chính  tắc  của  elip  nếu  nó  đi  qua  điểm  là  A(0;  2)   và  có  một  đường  chuẩn  x   0? Nguyễn Bảo Vương Trang 393 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 A x2 y +  29 B x2 y  1 16 12 C x2 y  1 20 16 D x2 y +  16 10 x2 y2 +   và điểm  M  nằm trên   E   Nếu  M  có hồnh độ bằng  1 thì khoảng cách  16 12 từ  M  đến hai tiêu điểm bằng Câu 27 Cho elip   E  : A  B  và  Câu 28 Tâm sai của Elip   E  : A 0, C  D 3,  và  4, C 0, D x2 y2    bằng: B Câu 29 Tìm phương trình chính tắc của elip nếu nó có tâm sai bằng   và độ dài trục lớn bằng 6? x2 y +  A x2 y     B x2 y  1 C x2 y +  D x2 y Câu 30 Đường nào dưới đây là phương trình đường chuẩn của elip  +  1? 20 15 A x   B x   C x   D x   Câu 31 Tìm phương trình chính tắc của elip nếu nó có tiêu cự bằng 6 và trục lớn bằng 10? x2 y x2 y x2 y x2 y2 +  B +  C +  D  1 25 16 100 81 25 25 16 Câu 32 Tìm phương trình chính tắc của elip nếu nó có tiêu cự bằng 2 và trục lớn bằng 10? A A x2 y +  25 Câu 33 Cho elip (E) : A 25 B x y2 + = 1  100 81 C x2 y +  25 24 x y2 +  = 1. Khoảng cách giữa hai đường chuẩn của elip là 25 25 25 B  C D x2 y2  1 25 16 D Câu 34 Tìm phương trình chính tắc của elip nếu nó đi qua điểm  A  2;1  và có tiêu cự bằng  ? A x2 y +    B x2 y     C Câu 35 Lập phương trình chính tắc của elip có tâm sai  e  x2 y     D x2 y +   và khoảng cách giữa hai đường chuẩn là  x2 y   A 16 x2 y   B 16 x2 y   C 16 x2 y   D 16 12 Câu 36 Trong các phương trình sau, phương trình nào biểu diễn một elíp có khoảng cách giữa các đường  50 chuẩn là   và tiêu cự   ? Nguyễn Bảo Vương Trang 394 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 A x2 y   89 64 B x2 y   25 16 C x2 y   16 D x2 y   64 25 x2 y2 Câu 37 Cho Elip   E  :    và điểm  M  nằm trên   E   Nếu điểm  M  có hồnh độ bằng  1 thì các  16 12 khoảng cách từ  M  tới   tiêu điểm của   E   bằng: B  A 3,5 4,5 Câu 38 Lập  phương  trình  chính  tắc  của  Elip  có  tâm  sai  e    x2 y2 A   16 D và  C  ,  khoảng  cách  giữa  hai  đường  chuẩn  là  x2 y2 x2 y2 x2 y2   C   D     16 16 16 12 12 Câu 39 ột elip có trục lớn bằng 26, tâm sai e =  Trục nhỏ của elip có độ dài bằng bao nhiêu? 13 A 24 B C 10 D 12 Câu 40 Tìm phương trình chính tắc của elip nếu nó trục lớn gấp đơi trục bé và đi qua  M ( 2; 2 ) ? B x2 y A   36 x2 y B +  20 x2 y C +  16 x2 y D  1 24 x2 y2 Câu 41 Đường nào dưới đây là phương trình đường chuẩn của elip  +  1? 16 12 4 A x   B x   C x   3 D x   x2 y Câu 42 ường Elip     có 1 tiêu điểm là A  0;3 Câu 43 Cho Elip  A MN    E  : x2  y 25 9 25   Đường thẳng  B MN  18 25  D  3;0  C  3;0 B (0 ; 6)  d  : x  4  cắt   E   tại hai điểm  M ,  N  Khi đó: C MN  18 D MN  BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 C B B B B A D A D A B B C C D C C B D A A A 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 D A D A D D D C A C C A B B A B C B D C C     Nguyễn Bảo Vương Trang 395 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 PHẦN C MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu Tìm phương trình chính tắc của elip nếu phương trình đường chuẩn của nó là  x    và độ dài  trục lớn là 10? A Câu x2 y2 +  81 64 Câu x2 y2  1 25 C x2 y +  25 16 D x2 y +  25 x2 y2    và điểm  M  nằm trên   E   Nếu điểm  M  có hồnh độ bằng  13  thì  169 144 các khoảng cách từ  M  tới   tiêu điểm của   E   bằng: Cho Elip   E  : A 18   Câu B B 13  C 10 và  16 D 13  10 x2 y    Đường thẳng   d  : x  4  cắt   E   tại hai điểm  M , N  Khi đó: 25 18 18 9 A MN  B MN  C MN  D MN  25 5 25 rong các phương trình sau, phương trình nào biểu diễn một elíp có khoảng cách giữa các đường  50 chuẩn là   và tiêu cự 6? Cho Elip   E  : x2 y2 x2 y2 x2 y x2 y   B     D   C 25 16 16 64 25 89 64 ìm phương trình chính tắc của Elip có tiêu cự bằng 6 và đi qua điểm  A  0;5   ( Khơng có đáp án  A Câu đúng) x2 y x2 y2 x2 y2 x2 y   B   C   D   25 25 16 100 81 15 16 hương trình chính tắc của elip có hai tiêu điểm  F1  2;0  , F2  2;0   và đi qua điểm  M  2;3  là A Câu x2 y2 x2 y2 x2 y2 x2 y2   B   C   D   16 16 16 12 16 Tìm phương trình chính tắc của Elip có tiêu cự bằng   và đi qua điểm  A(5;0) A Câu A Câu B x2 y  1 25 C x2 y  1 25 16 D x2 y2   100 81 Tìm phương trình chính tắc của Elip có trục lớn gấp đơi trục bé và đi qua điểm  2; 2 A Câu x2 y2  1 15 16 x2 y  1 24 B x2 y2   36 C x2 y2  1 16 D x2 y  1 20 ìm phương trình chính tắc của Elip đi qua điểm   6;0  và có tâm sai bằng  x2 y2 x2 y2 x2 y2 x2 y2   B   C   D   36 27 6 36 18 Câu 10 Cho Elip có phương trình:  E  : x  25 y  225  Lúc đó hình chữ nhật cơ sở có diện tích bằng: A A 15 Nguyễn Bảo Vương B 40 C 60 D 30 Trang 396 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 x2 y    .  M  là điểm nằm trên   E   . Lúc đó đoạn thẳng  OM  thoả: 16 A OM  B OM  C  OM  D  OM  Câu 12 [THPT Chuyên Bình Long - 2017] Một mảnh vườn hình elip có độ dài trục lớn bằng  12 m , độ  dài trục bé bằng  8m  Người ta dự định trồng hoa trong một hình chữ nhật nội tiếp của elip như  hình vẽ. Hỏi diện tích trồng hoa lớn nhất có thể là ?  Câu 11 ho Elip (E):  B A A' AA'=12 BB'=8 B' A 576 m 13 B 48 m C 62 m2 D 46 m2 x2 y2    Đường thẳng   d  : x  4  cắt   E   tại hai điểm  M ,  N  Khi đó: 25 18 18 9 A MN  B MN  C MN  D MN  25 5 25 Câu 14 ìm phương trình chính tắc của Elip có trục lớn gấp đơi trục bé và đi qua điểm  (2; 2) Câu 13 ho Elip   E   : A x2 y2   24 B x2 y2   36    Câu 15 iết Elip (E) có các tiêu điểm  F1  7;0 , F2 C x2 y   16 D x2 y2   20 9  7;0  và đi qua  M   7;   Gọi  N  là điểm đối  4   xứng với  M  qua gốc toạ độ. Khi đó B M  2;3 A NF1   MF1   8 x2 y2   16 12 Câu 16 ìm phương trình chính tắc của Elip có trục lớn bằng 6 và tỉ số của tiêu cự với độ dài trục lớn bằng  C F1  2;0  , F2  2;0  A x2 y   D B x2 y   C x2 y   D x2 y   Câu 17 ìm phương trình chính tắc của Elip có trục lớn gấp đơi trục bé và có tiêu cự bằng  x2 y2 x2 y2 x2 y2 x2 y   B   C   D   36 36 24 24 16 Câu 18 ìm phương trình chính tắc của Elip có một đỉnh của hình chữ nhật cơ sở là  M  4;3 A x2 y A   16 Nguyễn Bảo Vương x2 y B   x2 y C   16 x2 y D   16 Trang 397 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 Câu 19 Đường  thẳng  qua  M 1;1   và  cắt  Elíp   E  : x   9 y   36   tại  hai  điểm  M , M   sao  cho  MM  MM  có phương trình là A x  y   B 16 x15 y  100  C x  y5  D x  y13  Câu 20 Tìm phương trình chính tắc của Elip có một đường chuẩn là  x   và đi qua điểm  (0; 2) x2 y x2 y2 x2 y x2 y2 A   B   C   D   16 10 20 16 16 12 20 Câu 21 Cho Elíp có phương trình  16 x  25 y  100  Tính tổng khoảng cách từ điểm thuộc Elíp có hồnh  độ  x   đến hai tiêu điểm A B 2 C D Câu 22 Tìm phương trình chính tắc của Elip có một đường chuẩn là  x    và một tiêu điểm là điểm  1;0 A x2 y2  0 16 B x2 y2  1 C x2 y2  1 D x2 y2  1 16 15 Câu 23 Tìm phương trình chính tắc của Elip có một đỉnh của hình chữ nhật cơ sở là  M  4;3 A x2 y2  1 16 B x2 y   16 C x2 y2  1 16 D x2 y2  1 x2 y     và  điểm  M   nằm  trên   E    Nếu  điểm  M có  hồnh  độ  bằng  1  thì  các  16 12 khoảng cách từ  M  tới 2 tiêu điểm của   E   bằng Câu 24 ho  Elip   E  :  C  Câu 25 ìm phương trình chính tắc của Elip có tiêu cự bằng 6 và trục lớn bằng 10 A 3,5  và  4,5 B  D 3 và 5 x2 y x2 y2 x2 y2 x2 y  1 B  1 C  1 D  1 25 16 100 81 25 16 25 x2 y2 Câu 26 Cho Elip  E  :     M  là điểm nằm trên   E   Lúc đó đoạn thẳng  OM  thoả: 16 A OM  B  OM  C  OM  D OM  A Câu 27 ường  thẳng  qua  M 1;1   và  cắt  elíp   E  : x  y  36   tại  hai  điểm  M ; M   sao  cho  MM  MM  có phương trình là A x  y   B x  y  13  C x  y   D 16 x  15 y  100  2 x y   1,  a  b    tại hai điểm a b A đối xứng nhau qua trục  Oy B đối xứng nhau qua trục  Ox Câu 28 ường thẳng  y  kx  cắt Elip  C đối xứng nhau qua gốc toạ độ  O D Các khẳng định trên đều sai Câu 29 Tìm phương trình chính tắc của Elip có trục lớn gấp đơi trục bé và có tiêu cự bằng  Nguyễn Bảo Vương Trang 398 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 x2 y x2 y2 x2 y2 x2 y2 B C D  1  1     24 16 36 36 24 Câu 30 ho elíp có phương trình  16 x   25 y   100 Tính tổng khoảng cách từ điểm thuộc elíp có hồnh  A độ  x     2  đến hai tiêu điểm A B 2 C Câu 31 hương trình của Elip có độ dài trục lớn bằng 8, độ dài trục nhỏ bằng 6 là: x2 y A   64 36 D x2 y C   16 B x  16 y  144 D x  16 y  9  Câu 32 Biết Elip   E   có các tiêu điểm  F1 ( 7;0), F2 ( 7;0)  và đi qua  M   7;   Gọi  N  là điểm đối  4  xứng với  M  qua gốc toạ độ. Khi đó: 23 A NF1  MF2  B NF2  MF1  2 C NF2 NF1  D NF1  MF1  BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 D A B A A C B D A C C B B D A D 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 D C D D C C A A A B B C B C B D     LINK THAM KHẢO ĐÁP ÁN : https://drive.google.com/open?id=1pXzyUDhSPz8WtdmeuMqr1qUyd6Shw7gv Nguyễn Bảo Vương Trang 399 ... Bảo Vương B Cả  I  ,  II  ,  III  D Chỉ  I   II  Trang 19 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 Câu 35 Cho tập hợp X  0;1; 2 Tập hợp X có tập con? A B Câu 36 Trong tập hợp sau, tập hợp tập. .. 86 Cho tập hợp: X  1;3;5;8 ; Y  3;5;7;9 Tập hợp X  Y tập hợp sau đây? A 1;7;9 B 1;3;5 C 3;5 D 1;3;5;7;8;9 BẢNG ĐÁP ÁN Nguyễn Bảo Vương Trang 16 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 10 11...   2  Câu 21 Cho tập hợp A  x   x  x   Các phần tử tập A là: A A  0 Nguyễn Bảo Vương B A   C A   D A  Trang 11 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 Câu 22 Số tập tập hợp có n (n  1;
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập TRẮC NGHIỆM lớp 10 môn TOÁN NGUYỄN bảo VƯƠNG , BÀI tập TRẮC NGHIỆM lớp 10 môn TOÁN NGUYỄN bảo VƯƠNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn