BAN TINH DAM BAN DAC l=6m TCVN 11823

10 191 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 14:13

file tính toán excel cho dầm bản đặc theo tiêu chuẩn thiết kế cầu mới nhất TCVN11823 thay thế cho tiêu chuẩn cũ 22TCN27205 ............................................................................................................................................................................................................................................. BảNG TíNH NộI LựC DầM BảN ĐặC Dự áN: HạNG MụC: ĐịA ĐIểM: Số liệu chung Chiều dài toàn dầm Lb = 5,00 m Chiều dài dầm (tim gối) Lg = 4,40 m Khẩu độ nhịp Ls = 4,40 m Wbe Bề rộng làm việc cầu = 9,00 m Bề rộng ch©n gờ lan can Bglc = 1,00 m Bề rộng toàn cầu B = 10,00 Gãc xiªn q = 20,00 deg q( Góc đường tim gối đường thẳng vng góc với tim đường ) Sè lµn thiÕt kÕ: = Líp phủ mặt cầu has + Lp Bê tông nhựa = 100 mm hbv +Líp b¶o vƯ BTCT Cấp đường thiết kế Hệ số cấp đường = = = 100 mm 1,00 HL93 10000 9000 Lớp Bê tông nhựa: has=100 mm Lớp bảo vệ BTCT: hbv=100 mm Mặt cắt ngang cầu Vật liệu 2.1 Bê tông 2.1.1 Dầm BTCT Đúc chỗ: Cường độ bê tông tuổi 28 ngày Tỷ trọng bê tông (khi tính Ec) f'ci Wc = = (Khi tÝnh tÜnh t¶i) 0.33 0.0017K1Wc f'c = = 17 MPa 2320 kg/m 2500 kg/m 23306 Mpa Mô đun đàn hồi Ec = Trong đó: K1: Hệ số hiệu chỉnh nguồn cốt liệu lấy 1.0 trừ xác định bừng thí nghiệm lý phê duyệt quan cã thÈm quyÒn 0.5 fr = 0.63 f'c C­êng ®é chÞu kÐo n BT = 2,60 MPa HƯ sè Poisson = 0,2 2.2 Cèt thÐp th­êng: theo TCVN1651-2-2008 Giới hạn chảy tất loại thép khác Giới hạn chảy thép dọc chủ Mô đun đàn hồi Es = 240 Mpa = 400 MPa = 200000 MPa Yêu cầu kỹ thuật dầm Bản BTCT thng 3.1 Chỉ tiêu độ võng Độ võng giới hạn tải trọng xe tải 1/800 độ tính toán 3.2 Chỉ tiêu tỷ số chiều cao / độ nhịp Chiều cao tối thiểu (kể liên hợp) nh­ sau: ChiỊu cao dÇm tèi thiĨu 1.2(S+3000)/30 Chän chiỊu cao dÇm = = 296 mm 300 mm 3.3 BỊ dày bê tông bảo vệ Bề dày tối thiểu lớp bê tông bảo cốt thép chủ phải theo điều kiƯn sau: Thí trªn 50 mm Thí d­íi 50 mm Khi có lớp cách nước tạo phẳng bề dày bê tông tối thiểu giảm xuống 35mm Đặc trưng mặt cắt ngang 4.1 Kích thước mặt cắt ngang dầm Kết cấu cầu phân tích theo giai đoạn : CÔNG TY TNHH Kỹ THUậT CÔNG NGHệ V7 TRANG 1/10 Giai đoạn I ( Dầm giản đơn) : Trọng lượng thân Giai đoạn II : Trọng lượng lớp mặt cầu, lan can, gờ chắn e Tính đặc trưng hình học A Mặt cắt 1m di 1m di biên y mm 1,50E+02 1,50E+02 mm 300000 300000 Ixx mm 2,25E+09 2,25E+09 - 4.2 Kết tính ĐTHH Đặc trưng hình học Diện tích Mômen quán tính Trọng tâm đến thớ Trọng tâm đến thớ A Ixx yb yt Mặt cắt Mặt cắt Bản Bản biên 3,00E-01 3,00E-01 2,25E-03 2,25E-03 0,150 0,150 0,150 0,150 Đơn vị m m m m Tính nôi lực 5.1 Tĩnh tải : Giai đoạn Trọng lượng dầm Giai đoạn Gờ chân lan can Wd1=Aco*gc= = 7,355 kN/m Cho dảI biên Wcb=Acb*gc= = 1,059 kN/m Cho dảI biên ë Wrl=0.04*9.81*10=(Asum =40kg/m) = 0,078 kN/m Cho d¶I b¶n biên Lp bo v BTCT + Wrl=hpv*(girder spacing-0.4)*gc = 2,450 kN/m Cho dảI biên Lp bảo vệ BTCT + Wrl=hpv*(girder spacing)*gc = 2,452 kN/m Cho d¶I b¶n ë Lớp phủ BT Nhựa + Was=has*(girder spacing-0.4)*gas = 1,125 kN/m Cho dảI biên BT Nha + Was=has*(girder spacing)*gas = 2,250 kN/m Cho d¶I b¶n ë = = = 12,068 kN/m 13,194 kN/m 12,969 kN/m 12,068 N/mm 13,194 N/mm Tay vÞn Lớp phủ Tính trọng lương mét dài 1dầm biên Tính trọng lương mét dài 1dầm Tính trọng lương TB di 1dm bn 5.2 Hoạt tải 5.2.1 Hoạt tải thiết kế : AASHTO HS Truck Load P2 4.3 m P1 4.3 to m (4.3 m used) AASHTO HS Lane Load CÔNG TY TNHH Kỹ THUậT CÔNG NGHƯ V7 P1 w kN/m TRANG 2/10 xe trơc 1.2 m 110 110kN P1 P1 Tải trọng trục tải trọng phân bố Xe tải P1 = 145,00 kN Tải trọng Xe trục P2 w P1 = = = 35,00 kN 9,30 kN/m 110,00 kN 5.2.2 X¸c định chiều rộng làm việc chịu hoạt tải Bảng: Dạng mặt cắt ngang điển hình Cu kin Loi bn Mặt cắt ngang điển hình Bản bê tông đúc chỗ rỗng Liền khối -Chiều rộng làm việc dảI +1 xe chất tảI cho mô men lực cắt tính theo c«ng thøc 0.5 E =250+0.42(L1W1) mm (4.6.2.3-1) E : ChiỊu rộng làm việc dảI mm L1: Chiều dài nhịp điều chỉnh lấy nhỏ chiều dài nhịp thùc hc 18000 mm L1 = 4400 mm W1: ChiỊu rộng từ mép tới mép điều chỉnh cầu lấy trị số nhỏ chiều rộng thực 9000mm 1làn xe chất tải W1 = 9000 mm 0.5 E =250+0.42(L1W1) = 2893 mm +NhiỊu lµn xe chất tảI cho mô men lực cát tÝnh theo c«ng thøc 0.5 E =2100+0.12(L1W1) 0.06 (mm2)/mm d.Trạng thái GHSD -Trạng thái sử dụng Mô men lớn Tỷ số n = Es/Ec M = n = Hàm lượng cốt thép [r = As /(b•ds)] r k j = = = 0,01591 0,374 0,88 fs = 147 MPa fsa = 289,8 MPa 0.6•fy = 240 MPa = 240 Hệ số k [k = -r•n +sqrt((r•n)2+2•r•n)]   n  (  n )   n Hệ số [j = (1-k/3)] Ứng suất cốt thép tải trọng sử dụng fs = Ms/(As•j•d) 117 kNm Ứng suất kéo cốt thép tải trọng sử dụng fsa = Z/(dc•A)1/3 Ứng suất cho phép cốt thép fs ≤ Min(0.6•fy, fsa ) -Kiểm tra -Tính mơ men quán tính Icr (mặt cắtt tiết diện chữ nhật ) Xác định trục trung hoà 0.5bx - nAs(ds-x)=0 500,0 x + 26609,29 x D D = 0.5 = = = x1 x2 -6359620,26 b -4ac 0.5 ( - b+ D )/(2a) 0.5) ( - b- D /(2a) = ĐẠT = 13427294815 = 115876 = = 89 mm -142 mm *Lưu ý : Các ký hiệu a, b,c công thức theo ký hiệu giải phương trình bậc -Mơ men qn tính mặt cát tính đổi ( mặt cắt nứt tiết diện chữ nhật ) tính theo cơng thức Icr= = 833690438 bx /3+ nAs(ds-x) - Tính độ võng +M« men quán tính hữu hiệu Ie Mô men quán tính hữu hiệu Ie cho tĩnh tảI thường xuyên: 3 Ie = (Mcr /Ma) Ig + [ - (Mcr /Ma) ] Icr < Ig Mcr = fr = fr*Ig/yb 0.5 0.63f'c mm4 mm4 Nmm = 2,60 Nmm2 Mcr = fr*Ig/yb = 38963348,2 Nmm2 Trong : yb khoảng cách tìư trục trung hoà tới thớ chịu kéo cđa tiÕt diƯn nguyªn yb = 150,0 mm mm4 Ms(Ma)= 31,38 KNm 31384787,45 Nmm Ig= 2,25E-03 m4 2250000000 mm Ie = (Mcr /Ma)3 Ig + [ - (Mcr /Ma)3 ] Icr Min(1.33Mu,Mcr) Kiểm tra cốt thép tối đa (TCVN 11823- 2017 bỏ qua) c/de = 0.42  0,518 KHÔNG T (22TCN 272-05) CÔNG TY TNHH Kỹ THUậT CÔNG NGHệ
- Xem thêm -

Xem thêm: BAN TINH DAM BAN DAC l=6m TCVN 11823, BAN TINH DAM BAN DAC l=6m TCVN 11823

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn