Biện pháp quản lý hoạt động công đoàn ở các trường THPT tỉnh thừa thiên huế (118 trang) (tt)

13 25 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN TÂM NHÂN BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG CƠNG ĐỒN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN GIÁO DỤC MÃ SỐ: 6014.0114 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS LÊ KHÁNH TUẤN HUẾ, NĂM 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Tâm Nhân Demo Version - Select.Pdf SDK ii Lời Cảm Ơn Trong q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, nhận quan tâm, giúp đỡ nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân Với tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: - Hội đồng đào tạo, Hội đồng khoa học chuyên ngành "Quản giáo dục" trường Đại học Sư phạm Huế - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Khánh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài Bộ Giáo dục Đào tạo, tận tình giúp đỡ, hướng dẫn cho phương pháp tư duy, phương pháp nghiên cứu kiến thức khoa học để tơi hồn thành tốt luận văn - Các thầy, cô giáo tham gia quản lý, giảng dạy, tư vấn giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu Demo Version - Select.Pdf SDK - Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế - Liên Đoàn Lao Động tỉnh Thừa Thiên Huế - Cơng đồn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế - Các trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế - Các bạn bè, đồng nghiệp Mặc dù cố gắng trình thực đề tài, song luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi kính mong nhận dẫn, góp ý q thầy, giáo bạn đồng nghiệp Tôi xin chân thành cám ơn! Thừa Thiên Huế, tháng năm 2014 iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 4 GIẢ THUYẾT KHOA HỌC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG CÔNG Demo Version - Select.Pdf SDK ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Quản 1.2.2 Quản giáo dục 1.2.3 Tổ chức cơng đồn 10 1.2.4 Quản hoạt động cơng đồn 14 1.3 HỆ THỐNG CƠNG ĐỒN VIỆT NAM VÀ VAI TRỊ CỦA TỔ CHỨC CƠNG ĐỒN TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG 14 1.3.1 Cơng đồn Việt Nam 14 1.3.2 Cơng đồn Giáo dục Việt Nam 16 1.3.3 Vai trò tổ chức cơng đồn trường trung học phổ thông 17 1.4 QUẢN HOẠT ĐỘNG CƠNG ĐỒN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG 18 iv 1.4.1 Vai trò ban chấp hành cơng đoàn 18 1.4.2 Nội dung hoạt động cơng đồn trường trung học phổ thông 19 1.4.3 Nội dung quản hoạt động cơng đồn trường trung học phổ thơng 21 1.5 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐỒN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG 25 1.5.1 Yếu tố khách quan 25 1.5.2 Yếu tố chủ quan 28 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 32 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ TÌNH HÌNH GIÁO DỤC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 32 2.1.1 Về địa lý, dân số phân bổ dân cư 32 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 32 2.1.3 Tình hình giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2011 - 2012 34 2.2 KHÁI QT VỀ CƠNG ĐỒN GIÁO DỤC CÁC CẤP TỈNH THỪA Demo Version - Select.Pdf SDK THIÊN HUẾ 35 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG CƠNG ĐỒN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 38 2.3.1 Thực trạng hoạt động cơng đồn trường trung học phổ thông 38 2.3.2 Thực trạng quản hoạt động cơng đồn trường trung học phổ thông 41 2.4 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG CƠNG ĐỒN CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 56 2.4.1 Những kết đạt 56 2.4.2 Những hạn chế, tồn 57 2.4.3 Nguyên nhân kết đạt 58 2.4.4 Nguyên nhân hạn chế, tồn 58 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐỒN CÁC v TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 60 3.1 CƠ SỞ, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG BIỆN PHÁP 60 3.1.1 Cơ sở xây dựng biện pháp 60 3.1.2 Nguyên tắc xây dựng biện pháp 62 3.2 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG CƠNG ĐỒN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 63 3.2.1 Nhóm biện pháp 1: Xây dựng nội dung hoạt động cơng đồn thiết thực, chăm lo tốt đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng đội ngũ cán bộ, nhà giáo người lao động 63 3.2.2 Nhóm biện pháp 2: Đổi phương pháp hoạt động cơng đồn 67 3.2.3 Nhóm biện pháp 3: Quy hoạch, lựa chọn, bố trí; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán làm cơng tác cơng đồn 71 3.2.4 Nhóm biện pháp 4: Bảo đảm lãnh đạo Đảng, phối hợp quyền, đoàn thể lực lượng xã hội khác 76 3.2.5 Nhóm biện pháp 5: Đảm bảo điều kiện cho hoạt động cơng đồn 79 3.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP 84 Demo Version - Select.Pdf SDK 3.4 KHẢO NGHIỆM NHẬN THỨC VỀ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH KHẢ THI CỦA BIỆN PHÁP 85 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 88 KẾT LUẬN 88 KHUYẾN NGHỊ 89 2.1 Đối với Chính phủ bộ, ngành trung ương 89 2.2 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế 89 2.3 Đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 90 2.4 Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế 90 2.5 Đối với Cơng đồn Giáo dục Việt Nam 90 2.6 Đối với Cơng đồn Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CB: Cán CĐCS: Công đồn sở CĐGD: Cơng đồn Giáo dục GD&ĐT: Giáo dục Đào tạo LĐLĐ: Liên đoàn Lao động MN: Mầm non NG: Nhà giáo NLĐ: Người lao động TH: Tiểu học THCS: Trung học sở THPT: Trung học phổ thông Demo Version - Select.Pdf SDK vii DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ * BẢNG Bảng 1: Kết khảo sát phẩm chất trị tư tưởng 43 Bảng 2: Kết khảo sát phẩm chất nghề nghiệp 44 Bảng 3: Kết khảo sát lực tham gia quản 45 Bảng 4: Kết khảo sát lực vận động quần chúng 46 Bảng 5: Kết khảo sát kỹ hoạt động 47 Bảng 6: Khảo sát việc xây dựng kế hoạch thực 48 Bảng 7: Khảo sát việc tổ chức thực nhiệm vụ hoạt động cơng đồn 50 Bảng 8: Khảo sát việc xây dựng tổ chức thực quy chế 52 Bảng 9: Kết khảo sát điều kiện hỗ trợ quyền 53 cho hoạt động cơng đồn 53 Bảng 10: Kết khảo sát công tác kiểm tra cơng đồn 55 Bảng 11: Kết khảo nghiệm cần thiết biện pháp quản hoạt Demo Version - Select.Pdf SDK động công đoàn trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế 86 Bảng 12: Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp quản hoạt động cơng đồn trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế 86 * SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Mơ hình quản Sơ đồ 2: Hệ thống tổ chức Cơng đồn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế 37 viii MỞ ĐẦU DO CHỌN ĐỀ TÀI Qua gần 30 năm thực nghiệp đổi Đảng ta khởi xướng lãnh đạo, với q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, giai cấp cơng nhân Việt Nam có bước phát triển vượt bậc số lượng lẫn chất lượng góp phần to lớn vào thắng lợi chung đưa đất nước ngày phát triển Những năm đầu kỷ XXI, bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, khoa học - cơng nghệ có bước phát triển nhảy vọt, kinh tế tri thức ngày có vai trò định q trình phát triển lực lượng sản xuất Do vậy, vấn đề xây dựng phát triển giai cấp công nhân vững mạnh đáp ứng yêu cầu cần phải thống từ nhận thức đến hành động, đảm bảo giai cấp công nhân phải trở thành lực lượng lãnh đạo công đổi mới, thực thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hố, đại hóa đất nước Nghị Hội nghị Trung ương lần thứ (khóa VII) khẳng định: “Giai cấp công nhân Việt Nam thấm nhuần Chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Demo Version - Select.Pdf SDK Minh, thơng qua Đảng tiền phong thực sứ mệnh lãnh đạo nghiệp cách mạng công công nghiệp hố, đại hóa đất nước” Trước u cầu đổi mới, giáo dục nước ta phải nhằm mục tiêu “Đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc” [19,6], “Phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu Đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, đại hố, xã hội hố, dân chủ hóa hội nhập quốc tế, đó, đổi chế quản giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản khâu then chốt” [12] Những vấn đề tư tưởng đạo Đảng Nhà nước ta nghiệp giáo dục đào tạo Xuất phát từ tình hình đó, Đại hội XI Cơng đồn Việt Nam đề Mục tiêu phương hướng tổ chức Cơng đồn năm (2013 – 2018) “Tiếp tục đổi nội dung phương thức hoạt động cơng đồn theo hướng đồn viên người lao động, phát triển bền vững đất nước, hướng mạnh sở, thực tốt chức chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đáng đoàn viên người lao động; tham gia có hiệu vào cơng tác quản nhà nước, quản kinh tế, xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục tổ chức thi đua yêu nước đoàn viên người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập cơng đồn sở, chăm lo đào tạo bồi dưỡng cán cơng đồn, xây dựng tổ chức cơng đồn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp cơng nhân ngày lớn mạnh, xứng đáng lực lượng nòng cốt, đầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam” Trong trình đổi đất nước, Cơng đồn ngành Giáo dục Việt Nam tập hợp, đoàn kết CB, NG NLĐ toàn ngành vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; tích cực đổi nội Demopháp Version Select.Pdf SDK dung phương hoạt -động, thực ngày tốt chức mình, góp phần xây dựng giai cấp cơng nhân tổ chức cơng đồn lớn mạnh Cùng với phát triển chung đội ngũ CB, NG NLĐ ngành Giáo dục nước, đội ngũ CB, NG NLĐ ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế có bước phát triển đáng kể Bên cạnh phát triển không ngừng số lượng chất lượng trình chuyển dịch cấu kinh tế, ảnh hưởng mặt trái kinh tế thị trường làm biến đổi cấu lao động tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tâm trạng việc làm, đời sống CB, NG NLĐ Nhưng với lĩnh truyền thống vẻ vang giai cấp công nhân, đội ngũ CB, NG NLĐ ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế phát huy chất cách mạng, ý thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi, trung thành tuyệt đường lối đổi Đảng, niềm tin đường lên chủ nghĩa xã hội đất nước Trên lĩnh vực công tác, lực lượng CB, NG NLĐ ngành tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, quyền cấp đề chủ trương triển khai thực có hiệu nhiệm vụ trị phát triển kinh tế xã hội địa phương; khắc phục vượt qua khó khăn, bước thích ứng với kinh tế thị trường, chịu khó học tập, nâng cao trình độ mặt để có điều kiện tiếp cận với khoa học tiên tiến, cơng nghệ đại, đóng góp sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng q hương giàu mạnh Trước yêu cầu khách quan thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đội ngũ CB, NG NLĐ trường THPT tỉnh lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng nghiệp xây dựng quê hương, đất nước Cơng đồn tổ chức trị - xã hội quan trọng nhà trường, có vai trò to lớn việc kết nối lực lượng, xây dựng đồng thuận đội ngũ Vì vậy, hoạt động cơng đồn có ý nghĩa đặc biệt việc nâng cao hiệu hoạt động chun mơn; đòi hỏi phải có nghiên Demo Version SDKthực trạng, làm sở cho việc cứu, vận dụng sở luận -đểSelect.Pdf đánh giá đề xuất biện pháp quản lý, giúp tổ chức Cơng đồn xác định đắn quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu thời kỳ Qua thực tiễn công tác, qua học tập nghiên cứu thân trăn trở làm để hoạt động cơng đồn trường THPT địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ngày phát triển có hiệu quả, đem lại quyền lợi ích hợp pháp, đáng cho CB, NG NLĐ ngành Vì vậy, tơi chọn đề tài “Biện pháp quản hoạt động cơng đồn trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế” với hy vọng nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động cơng đồn trường THPT cách khoa học, tồn diện, từ đề biện pháp quản tính khả thi nhằm nâng cao hiệu hoạt động cơng đồn trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế góp phần nâng cao nhiệm vụ trị tồn ngành Giáo dục MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên sở nghiên cứu luận, khảo sát thực trạng hoạt động cơng đồn cơng tác quản hoạt động cơng đồn trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế, đề xuất biện pháp quản hoạt động cơng đồn trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản hoạt động cơng đồn trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản hoạt động cơng đồn trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Công tác quản hoạt động cơng đồn trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian qua đạt nhiều kết tích cực, góp phần quan trọng thúc Version - Select.Pdf SDKyêu cầu đổi giáo dục, đẩy hoạtDemo động chun mơn; nhiên, trước nhiều khó khăn, yếu Nếu xây dựng sở luận, đánh giá thực trạng, từ đề xuất biện pháp quản tính khoa học, khả thi góp phần đổi nâng cao hiệu hoạt động, giúp Cơng đồn hồn thành sứ mạng, thúc đẩy trường THPT phát triển toàn diện NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1 Nghiên cứu sở luận quản hoạt động công đoàn trường THPT 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng quản hoạt động cơng đồn trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế 5.3 Đề xuất biện pháp quản hoạt động cơng đồn trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu thuyết: phân tích, phân loại, tổng hợp, hệ thống hóa tài liệu có liên quan để làm sáng tỏ sở luận đề tài 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: vấn, điều tra phiếu câu hỏi để thu thập thông tin; tổng kết kinh nghiệm hoạt động cơng đồn trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế; lấy ý kiến chuyên gia để xác lập biện pháp quản nâng cao hiệu hoạt động cơng đồn trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế 6.3 Nhóm phương pháp hỗ trợ: thống kê, xử số liệu PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU Luận văn tập trung khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình từ năm 2008 đến đề xuất biện pháp quản hoạt động cơng đồn trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN Gồm phần: mở đầu, nội dung nghiên cứu, kết luận khuyến nghị 8.1 Mở đầu Version - Select.Pdf SDK Demo 8.2 Nội dung nghiên cứu Gồm chương: - Chương 1: Cơ sở luận quản hoạt động cơng đồn trường trung học phổ thông - Chương 2: Thực trạng quản hoạt động cơng đồn trường trung học phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế - Chương 3: Biện pháp quản hoạt động cơng đồn trường trung học phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế 8.3 Kết luận khuyến nghị - Kết luận - Khuyến nghị 8.4 Danh mục tài liệu tham khảo 8.5 Phụ lục ... cứu Công tác quản lý hoạt động cơng đồn trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý hoạt động cơng đồn trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Công. .. Nghiên cứu sở lý luận quản lý hoạt động cơng đồn trường THPT 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động cơng đồn trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động cơng... Select.Pdf SDK - Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế - Liên Đoàn Lao Động tỉnh Thừa Thiên Huế - Cơng đồn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế - Các trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế - Các bạn bè, đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động công đoàn ở các trường THPT tỉnh thừa thiên huế (118 trang) (tt) , Biện pháp quản lý hoạt động công đoàn ở các trường THPT tỉnh thừa thiên huế (118 trang) (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn