Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử việt nam

121 40 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO /……… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ PHÚ VÂN QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ TẠI VIỆN NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN CÔNG ĐẮK LẮK, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO /……… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ PHÚ VÂN QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ TẠI VIỆN NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN CÔNG Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRỊNH ĐỨC HƢNG ĐẮK LẮK, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, thực hướng dẫn khoa học TS Trịnh Đức Hưng Các số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn tồn trung thực tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Đắk Lắk, ngày 15 tháng năm 2017 T C GIẢ Lê Thị Phú Vân LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến TS Trịnh Đức Hưng tận tình hướng dẫn bảo cho tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giảng viên Học viện Hành Quốc gia truyền đạt kiến thức khoa học kinh nghiệm thực tiễn cho tơi q trình học tập Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, đồng nghiệp công tác Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam Cục Năng lượng nguyên tử tạo điều kiện giúp đỡ thu thập tài liệu, quan trọng để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cổ vũ, động viên vượt qua khó khăn q trình học tập, nghiên cứu Bên cạnh điều kiện thuận lợi, gặp khó khăn định lực hiểu biết thân thời gian nghiên cứu có hạn nên luận văn khơng tránh khỏi hạn chế khiếm khuyết, mong nhận góp ý nhà khoa học, giảng viên đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC Trang Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ PH T TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ 1.1 Phát triển nguồn nhân lực khoa học lĩnh vực lượng nguyên tử… 10 1.2 Quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lượng nguyên tử…………………………………………………… 16 1.4 Kinh nghiệm nước giới…………………………… 35 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ TẠI VIỆN NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM 2.1 Khái quát trình hình thành phát triển Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam…………………………………………………… 43 2.2 Thực trạng nguồn nhân lực khoa học công nghệ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam………………………………… 49 2.3 Phân tích thực trạng quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam……………………………………………… Chƣơng QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ PH T TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌCCÔNG 58 NGHỆ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ TẠI VIỆN NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM 3.1 Quan điểm Đảng Nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử……………… 70 3.2 Giải pháp quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam…………………………………………………… KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 79 DANH MỤC C C KÝ HIỆU, C C CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ Bộ GD&ĐT Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ KH&CN Bộ Khoa học Công nghệ ĐHN Điện hạt nhân EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam IAEA Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế KHCN Khoa học Cơng nghệ LPƯHN Đà Lạt Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt NLTN Năng lượng nguyên tử NM ĐHN Nhà máy điện hạt nhân NNL Nguồn nhân lực QLNN Quản nhà nước Tổ chức R&D Tổ chức nghiên cứu triển khai UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hiệp quốc Viện NLNT VN Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Nội dung Trang Bảng 2.1 Tổng hợp nhân lực NLNT có Viện NLNT VN (trong biên chế) 49 Bảng 2.2 Tổng hợp nhân lực hoạt động lĩnh vực NLNT Viện NLNT VN 50 Bảng 2.3 Tổng hợp số cán nghỉ hưu đơn vị trực thuộc Viện NLNT VN tính từ năm 2012 đến 2017 56 Bảng 3.1 Nhu cầu nhân lực cần tuyển lĩnh vực NLNT Viện NLNT VN đến năm 2020 80 Bảng 3.2 Tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng nhân lực NLNT đến năm 2020 Viện NLNT VN 80 Bảng 3.3 Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nhân lực giai đoạn 2016 2020 89 DANH MỤC C C HÌNH, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Nội dung Trang Sơ đồ 1.1 Các tổ chức quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử 27 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam 47 Hình 2.1 Phân bổ trình độ nhân lực Viện NLNT VN (2016) 51 Hình 2.2 Bài báo khoa học cơng nghệ nước 52 Hình 2.3 Bài báo khoa học cơng nghệ ngồi nước 53 Đồ thị 2.1 Phân bố cán nghiên cứu nghỉ hưu theo đơn vị trực thuộc Viện 57 MỞ ĐẦU chọn đề tài luận văn Con người nguồn lực quan trọng định tồn tại, phát triển vị quốc gia, đơn vị, tổ chức Trong năm qua, chủ trương phát triển đội ngũ nhân lực khoa học cơng nghệ (KHCN) nói chung, nhân lực KHCN lĩnh vực Năng lượng nguyên tử (NLNT) nói riêng đề cập nhiều văn kiện quan trọng Đảng Nhà nước Gần đây, chủ trương khẳng định Quyết định 1558/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 phê duyệt Đề án “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực lượng nguyên tử” [32], “Chiến lược phát triển lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050” Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1855/QĐTTg [30] Nghị số 02-NQ/HNTW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII “Định hướng chiến lược phát triển KH-CN thời kỳ CNH, HĐH” [11] Điều cho thấy, Nhà nước ta thúc đẩy việc xây dựng kế hoạch, định hướng giải pháp để phát triển đội ngũ nhân lực KHCN, trọng đến nhân lực KHCN lĩnh vực NLNT Trong lĩnh vực NLNT, với đặc thù nguồn nhân lực KHCN trình độ cao, lĩnh vực chuyên môn hẹp sâu, cần nhiều thời gian để đào tạo có khả sử dụng, mơi trường làm việc đặc thù Đó yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến mục tiêu phát triển nguồn nhân lực KHCN lĩnh vực NLNT Trong giai đoạn định, phát triển nguồn nhân lực KHCN thường gắn với mục tiêu phát triển cụ thể lĩnh vực, mục tiêu phát triển thành cơng chương trình điện hạt nhân, mục tiêu xây dựng nhà máy điện hạt nhân tương lai gần Việt Nam Để xây dựng đội ngũ cán có kinh nghiệm, có trình độ chun mơn cao phục vụ cho mục tiêu ứng dụng lượng nguyên tử mục đích Tiểu kết Chƣơng Dựa thực trạng nguồn nhân lực khoa học công nghệ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trình bày Chương 2; sở vận dụng quan điểm đạo Đảng Nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ nói chung phát triển nguồn nhân lực khoa học cơng nghệ lĩnh vực lượng ngun tử nói riêng Chương tác giả đưa 10 giải pháp quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lực nguyên tử nhằm thúc đẩy, nâng cao số lượng lẫn chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, sau: Giải pháp bước hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật xây dựng chế, sách đặc thù cho ngành lượng nguyên tử Giải pháp nâng cao lực cán quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử Giải pháp đảm bảo nguồn lực cho đào tạo nhân lực khoa học công nghệ Giải pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học công nghệ Giải pháp thu hút nhân tài sử dụng nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử Giải pháp đẩy mạnh việc chuyển giao tri thức hiệu cho cán khoa học công nghệ trẻ Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nhóm nghiên cứu ưu tiên Giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế nghiên cứu Giải pháp xã hội hoá phát triển nguồn nhân lực KHCN Giải pháp tra, kiểm tra QLNN phát triển nguồn nhân lực KHCN 98 KẾT LUẬN Luận văn “Quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam” đạt số kết sau: Thứ nhất, tác giả hệ thống hoá kiến thức quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử; sách phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ; đặc điểm, cần thiết việc phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử Mặt khác, tác giả tổng quan nghiên cứu tình hình nước như: Hàn Quốc, Singapore Trung Quốc sách phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử từ rút kinh nghiệm, học cho Việt Nam hoạt động quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực Thứ hai, sau điểm qua trình hình thành phát triển Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, phân tích thực trạng nguồn nhân lực khoa học cơng nghệ hoạt động quản nhà nước phát triển nhân lực khoa học công nghệ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tác giả rút tồn tại, hạn chế Ngoài ra, tác giả tìm nguyên nhân quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam lại gặp khó khăn như: sách nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử mang tính riêng lẻ, chưa có tính hệ thống; nhiều sách thúc đẩy đào tạo nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử mang tính tun ngơn quy định mặt nguyên tắc nên Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam gặp nhiều khó khăn việc áp dụng vào thực tế, … 99 Thứ ba, từ thực trạng nguyên nhân quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử tác giả đưa số giải pháp như: Giải pháp bước hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật xây dựng chế, sách đặc thù cho ngành lượng nguyên tử; giải pháp nâng cao lực cán quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử; giải pháp đảm bảo nguồn lực cho đào tạo nhân lực khoa học công nghệ; giải pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học công nghệ; giải pháp thu hút nhân tài sử dụng nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử; giải pháp đẩy mạnh việc chuyển giao tri thức hiệu cho cán khoa học công nghệ trẻ; giải pháp đẩy mạnh hoạt động nhóm nghiên cứu ưu tiên; giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế nghiên cứu; giải pháp xã hội hoá phát triển nguồn nhân lực KHCN; giải pháp tra, kiểm tra QLNN phát triển nguồn nhân lực KHCN Từ nâng cao vai trò quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam./ 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Khoa học Công nghệ (2010), Đề án Quy hoạch nhân lực khoa học công nghệ đến năm 2020, Hà Nội Bộ Khoa học Công nghệ (2013), Báo cáo Thống kê trạng nhu cầu nhân lực lĩnh vực lượng nguyên tử đến năm 2020, Hà Nội Bộ Khoa học Công nghệ (2014), Kế chuyên gia, nhân lực quản nhà nước nguyên tử đến năm 2020, Hà Nội hoạch đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực lượng Bộ Khoa học Cơng nghệ (2015), Chương trình Điều tra thống kê tiềm lực khoa học công nghệ năm 2014, Hà Nội Bộ Khoa học Công nghệ (2015), Sách trắng Khoa học Công nghệ, Nxb Khoa học Kỹ thuật Ngô Thành Can, Nguyễn Thị Ngọc Lan (2016), Tổ chức hành nhà nước luận thực tiễn, Nxb pháp Chính phủ (2013), Quy định sách ưu đãi, hỗ trợ người đào tạo lĩnh vực lượng nguyên tử, Nghị định 124/2013/NĐ-CP Thông liên tịch 124/2013/TTLT-BTC-BGDĐT, Hà Nội Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia (2014), Khoa học Công nghệ giới tri thức cho phát triển, Nxb Khoa học Kỹ thuật Trần Văn Đại (2014), Khái niệm điều kiện lao động yếu tố điều kiện lao động (Phần 1), Viện Y học lao động Vệ sinh môi trường 10.Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng, Hà Nội 11.Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng, Hà Nội 12.Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng, Hà Nội 101 13.Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng, Hà Nội 14.Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng, Hà Nội 15.Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng, Hà Nội 16 Mai Hà (2016), Quản nhà nước khoa học công nghệ thời kỳ hội nhập, Vụ Hợp tác quốc tế 17.Nguyễn Thuý Hà (2013), Chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, Viện Nghiên cứu lập pháp 18.Nguyễn Thị Hồng Hải (2013), Quản nguồn nhân lực chiến lược khu vực công vận dụng vào thực tiễn Việt Nam, Nxb Lao Động 19.Phạm Mạnh Hùng (2015), “Thu hút nhân tài phát triển khoa học công nghệ: Kinh nghiệm Hàn Quốc hàm ý cho Việt Nam”, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế Chính trị giới, số 1, tr 225 20 Hà My (2013), Hàn Quốc trọng phát triển khoa học công nghệ, Vụ Khoa học Công nghệ 21 Nguyễn Nhâm (2015), “Nguồn nhân lực điện hạt nhân - nhìn từ nước phát triển”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 6, tr 54-57 22 Hồng Phê (2016), Từ điển tiếng Việt, Viện Ngơn ngữ học 23 Vũ Văn Phúc, Nguyễn Duy Hùng (2012), Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá hội nhập quốc tế, Nxb Chính trị Quốc gia 24 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII (2008), Luật Năng lượng nguyên tử, Hà Nội 102 25 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII (2013), Luật Khoa học Cơng nghệ, Hà Nội 26 Stephen P Robbins, Timothy A Jusge (2014), Hành vi tổ chức, Nxb Lao động xã hội 27.Trần Chí Thành (2013), Cần giải pháp đột phá đào tạo nguồn nhân lực ngành hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam 28 Trần Chí Thành (2016), Báo cáo tổng kết hoạt động Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam 29.Thủ tướng Chính phủ (2006), Chiến lược ứng dụng lượng ngun tử mục đích hòa bình đến năm 2020, Quyết định số 01/2006/QĐ-TTg, Hà Nội 30.Thủ tướng Chính phủ (2007), Chiến lược phát triển lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, Quyết định số 1855/QĐ-TTg, Hà Nội 31 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng lượng ngun tử mục đích hòa bình đến năm 2020, Quyết định số 957/QĐ-TTg, Hà Nội 32.Thủ tướng Chính phủ (2010), Đề án Đào tạo phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực lượng nguyên tử, Quyết định 1558/QĐ-TTg, Hà Hội 33.Thủ tướng Chính phủ (2011), Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực lượng nguyên tử, Quyết định số 940/QĐ-TTg, Hà Nội 34 Thủ tướng Chính phủ (2012), Đề án Tăng cường lực nghiên cứu - triển khai hỗ trợ kỹ thuật phục vụ phát triển ứng dụng lượng 103 nguyên tử đảm bảo an toàn, an ninh, Quyết định 265/QĐ-TTg, Hà Nội 35.Thủ tướng Chính phủ (2014), Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp người làm việc đơn vị thuộc lĩnh vực lượng nguyên tử Bộ Khoa học & Công nghệ, Quyết định số 45/2014/QĐ-TTg, Hà Nội 36 Kiến thức lượng hạt nhân, nguồn: chemvn.gmlab.net/Bureau Wikipedia 37.http://vov.vn/the-gioi/ho-so/30-nam-tham-hoa-hat-nhan-chernobyl-itnhat-3000-nam-moi-phuc-hoi-504238.vov 38.http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Pho-bien-phap-luat/Pho-bien-phapat/Nguoi_di_dao_tao_trong_linh_vuc_nang_luong_nguyen_tu_duoc_huong_ nhieu_ho_tro_dac_biet/ 39 http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/dai-hoidang/lan-thu-iv/doc-392620158394946.html 40.http://www.tuyengiao.vn/Home/Tien-toi-dang-hoi-dang/Thong-tin-tulieu-DangXII/78290/Dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-VI-1518121986 41.http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/lich-sudang/books-0105201511342446/index-010520151127524612.html 104 Phụ lục Nhu cầu tuyển dụng nhân lực giai đoạn 2017 - 2020 (Chuyên môn, công việc) Stt Số lƣợng cán cần tuyển dụng Chuyên môn/ công việc Năm 2017 ĐH ThS Năm 2018 TS ĐH ThS Năm 2019 TS ĐH An toàn xạ 2 An toàn hạt nhân 1 2 Công nghệ xạ Công nghệ chế biến quặng phóng xạ Cơng nghệlượng Cơng nghệ lò nghiên cứu Cơng nghệ máy gia tốc Công nghệ nhiên liệu hạt nhân Công nghệ sản xuất ThS TS ĐH 1 2 3 1 2 1 1 Năm 2020 1 1 2 3 2 2 10 Công nghệ đất Công nghệ vật liệu 2 3 Công nghệ xử chất thải phóng xạ Cơng nghệ y sinh 3 16 Đánh giá tác động môi trường Điện tử điều khiển Điều khiển lò phản 17 ứng (I&C) Hố học lò phản 18 ứng (Hố nước) Hố phóng xạ 13 14 15 Phụ lục 1 đồng vị phóng xạ, dược chất phóng xạ 12 TS 11 ThS 2 3 1 1 1 1 1 1 1 Kỹ thuật hạt nhân 2 19 ứng dụng (Đánh dấu, TVĐV…) Kỹ thuật kiểm tra 20 không phá hủy (NDT) 21 Liều lượng học Nhiệt thuỷ động 22 phân tích an tồn lò phản ứng 23 Phân tích hạt nhân 1 2 3 2 1 1 1 Quan hệ công 24 chúng, thông tin truyền thông điện hạt nhân Quản dự án (điện 25 hạt nhân, KHCN…) 26 Quan trắc phóng xạ 1 mơi trường 27 Sinh học phóng xạ 1 28 Sự cố hạt nhân 1 nghiêm trọng 29 Tính tốn mơ 30 Tính tốn phát tán 31 32 33 34 phóng xạ Ứng phó cố xạ hạt nhân Vận hành lò phản ứng nghiên cứu Vật động học lò phản ứng Vật y học 1 1 1 1 1 1 1 Vậy hạt nhân 35 số liệu hạt nhân, vật lượng cao 36 Khác 37 Tổng 49 Phụ lục 1 44 3 49 1 5 50 10 Phụ lục Danh mục văn quy phạm pháp luật liên quan đến lượng nguyên tử tính đến 12/2016) Luật TT Tên văn Ngày ban hành Luật Xây dựng Luật Điện lực Luật Đầu Luật Bảo vệ môi trường Luật NLNT Luật Thanh tra 26/11/2003 3/12/2004 29/11/2005 25/12/2005 3/6/2008 15/11/2010 Luật Xử vi phạm hành 20/6/2012 Nghị định Chính phủ TT Tên văn Ngày ban hành Nghị định số 87/2006/NĐ-CP quy định Tổ chức hoạt động tra Bộ Khoa học Công nghệ 28/8/2006 Nghị định số 111/2009/NĐ-CP quy định Xử phạt vi phạm hành lĩnh vực NLNT 11/12/2009 Nghị định số 07/2010/NĐ-CP quy định Chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật NLNT 25/01/2010 Nghị định số 107/2013/NĐ-CP quy định Xử phạt vi phạm hành lĩnh vực NLNT (sửa đổi, bổ sung) 20/9/2013 Nghị định số 124/2013/NĐ-CP quy định Chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đào tạo lĩnh vực NLNT 14/10/2013 Quyết định Thủ tƣớng Chính phủ TT Tên văn Ngày ban hành Quyết định số 01/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược ứng dụng NLNT mục đích hồ bình đến năm 2020 03/01/2006 Quyết định 146/QĐ-TTg ban hành Quy chế phát hiện, xử nguồn phóng xạ nằm ngồi kiểm sốt 04/9/2007 Quyết định 446/QĐ-TTg việc Thành lập, tổ chức hoạt động Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia 07/4/2010 Quyết định số 775/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng xạ nông nghiệp đến năm 2020 02/6/2010 Quyết định số 45/QĐ-TTg ban hành Quy chế Hoạt động kiểm soát hạt nhân 14/6/2010 Quyết định số 957/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng NLNT mục đích hồ bình đến năm 2020 24/6/2010 Phụ lục Quyết định số 1558/QĐ-TTg phê duyệt đề án Đào tạo phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực NLNT 18/8/2010 Quyết định số 1636/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc cảnh báo phóng xạ quốc gia đến năm 2020 31/8/2010 Quyết định số 2376/QĐ-TTg phê duyệt Định hướng quy hoạch địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 28/12/2010 20/01/2011 10 Quyết định số 127/2011/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng xạ công nghiệp ngành kinh tế - kỹ thuật khác đến năm 2020 11 Quyết định số 450/QĐ-TTg phê duyệt đề án Triển khai biện pháp bảo đảm an ninh lĩnh vực NLNT 25/3/2011 12 Quyết định số 27/2011/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật tối mật ngành Khoa học Công nghệ 10/5/2011 Quyết định số 899/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng xạ khí tượng, thủy văn, địa chất, khống sản bảo vệ môi trường đến năm 2020 10/6/2011 Quyết định số 1958/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng xạ y tế đến năm 2020 04/11/2011 Quyết định số 265/2012/QĐ-TTg phê duyệt đề án Tăng cường lực nghiên cứu- triển khai hỗ trợ kỹ thuật phục vụ phát triển ứng dụng NLNT bảo đảm an toàn, an ninh 05/3/2012 16 Quyết định số 706/QĐ-TTg việc Thành lập, tổ chức hoạt động Hội đồng Phát triển, ứng dụng NLNT quốc gia 08/5/2013 17 Quyết định số 1361/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia 08/8/2013 13 14 15 Thông tƣ TT Tên văn Ngày ban hành Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ban hành Quy định việc kiểm tra thiết bị X-quang y tế 31/12/2007 Quyết định số 03/2008/QĐ-BTNMT ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan trắc mơi trường nước biển, khí thải cơng nghiệp phóng xạ Thông số 76/2010/TT-BTC quy định Mức thu, chế độ thu, nộp quản sử dụng phí, lệ phí lĩnh vực NLNT 18/4/2008 Thơng số 08/2010/TT-BKHCN hướng dẫn Khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc xạ cấp chứng nhân viên xạ 22/7/2010 Thông số 15/2010/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ATBX - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép 14/9/2010 Thông số 19/2010/TT-BKHCN hướng dẫn Thanh tra chuyên 28/12/2010 Phụ lục 17/5/2010 ngành ATBX hạt nhân Thông số 23/2010/TT-BKHCN hướng dẫn Đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ 29/12/2010 Thơng số 24/2010/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ATBX - phân nhóm phân loại nguồn phóng xạ 29/12/2010 Thơng số 26/2010/TT-BKHCN hướng dẫn số điều Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 Chính phủ quy định xử phạt hành lĩnh vực NLNT 29/12/2010 30/12/2010 10 Thông số 27/2010/TT- BKHCN hướng dẫn Đo lường xạ, hạt nhân xác định, quản mạng lưới quan trắc cảnh báo phóng xạ môi trường 11 Thông số 02/2011/TT-BKHCN hướng dẫn Thực kiểm soát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn 16/3/2011 12 Thông 17/2011/TT-BYT ban hành Quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ thực phẩm 17/5/2011 13 Quyết định số 3299/QĐ-BYT ban hành Tài liệu chun mơn hướng dẫn chẩn đốn điều trị bệnh phóng xạ Thơng số 38/2011/TT-BKHCN quy định u cầu bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân sở hạt nhân 12/9/2011 14 30/12/2011 Thông 47/2011/TT-BTNMT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT) thay QCVN 24:2009/BTNMT 28/12/2011 Thông số 13/2012/TT-BTC quy định Bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường tổ chức, cá nhân tiến hành công việc xạ 7/2/2012 17 Thông số 25/2012/TT-BKHCN quy định Danh mục yêu cầu kiểm soát vật liệu thiết bị chu trình nhiên liệu hạt nhân 07/6/2012 18 Thông số 19/2012/TT-BKHCN quy định Kiểm soát bảo đảm ATBX chiếu xạ nghề nghiệp chiếu xạ công chúng 08/11/2012 19 Thông Số 25/2012/TT-BKHCN quy định Danh mục yêu cầu kiểm sốt vật liệu thiết bị chu trình nhiên liệu hạt nhân 12/12/2012 Thông số 24/2012/TT-BKHCN việc Hướng dẫn lập phê duyệt kế hoạch ứng phó cố xạ, cố hạt nhân cấp sở cấp tỉnh 04/12/2012 Thông số 23/2012/TT-BKHCN hướng dẫn Vận chuyển an tồn vật liệu phóng xạ 23/11/2012 Thông số 17/2013/TT-BKHCN hướng dẫn Quy định khai báo Nghị định thư bổ sung Hiệp định nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quan NLNT Quốc tế việc áp dụng sát theo Hiệp ước khơng phổ biến vũ khí hạt nhân 30/7/2013 15 16 20 21 22 Phụ lục 23 Thông 16/2013/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mạng lưới quan trắc cảnh báo phóng xạ môi trường 30/7/2013 Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn xạ an toàn hạt nhân TT Tên tiêu chuẩn Số ký hiệu ATBX Thuật ngữ định nghĩa TCVN 5134-90 Phương tiện bảo vệ tập thể chống xạ ion hóa Yêu cầu kỹ thuật chung TCVN 4498-88 Quy phạm vận chuyển an toàn chất phóng xạ TCVN 4985-89 ATBX ion hóa sở X quang y tế Chất thải phóng xạ bán phóng xạ, tẩy xạ xon khí phóng xạ Thuật ngữ định nghĩa TCVN 3727-82 Ký hiệu hình vẽ sơ đồ điện Bộ dò xạ ion hóa TCVN 1638-75 Quy phạm ATBX ion hóa TCVN 4397-87 An tồn xạ Đánh giá nhiễm xạ bề mặt Phần 1: Nguồn phát bê ta (năng lượng bêta cực đại lớn 0,15 MeV) nguồn phát anpha TCVN 6561-1999 TCVN 70781:2002 An toàn xạ Giới hạn liệu nhân viên xạ dân chúng 10 An toàn xạ Vận chuyển an tồn chất phóng xạ Phần Quy định chung TCVN 68671:2001 11 An toàn xạ Quản chất thải phóng xạ Phân loại chất thải phóng xạ TCVN 6868:2001 12 An tồn xạ Chiếu xạ y tế Quy định chung TCVN 6869:2001 13 An toàn xạ Miễn trừ khai báo, đăng ký xin giấy phép an toàn xạ TCVN 6870:2001 14 An tồn xạ Nguồn phóng xạ kín u cầu chung phân loại TCVN 6853:2001 15 An toàn xạ Tẩy xạ cho bề mặt bị nhiễm xạ Phương pháp thử nghiệm đánh giá tính dễ tẩy xạ TCVN 6854:2001 16 An toàn xạ Bức xạ Gamma tia X Liều kế bỏ túi kiểu tụ điện đọc gián tiếp trực tiếp TCVN 6892:2001 17 An toàn xạ Liều kế phim dùng cho cá nhân TCVN 7077:2002 18 An toàn xạ Tẩy xạ bề mặt bị nhiễm xạ Thử nghiệm tác nhân tẩy xạ cho vải TCVN 7173:2002 19 Năng lượng hạt nhân An toàn xạ Liều kế nhiệt phát quang dùng cho cá nhân để đo liều xạ đầu chi mắt TCVN 7174:2002 20 An toàn xạ Chất phóng xạ hở Xác định chứng nhận TCVN 7442:2004 21 An tồn xạ Nguồn phóng xạ kín Phương pháp thử nghiệm rò rỉ TCVN 7443:2004 22 An toàn xạ Dấu hiệu xạ ion hóa TCVN 7468:2005 Phụ lục TCVN 6866:2001 23 An toàn xạ Đo hoạt độ vật liệu rắn coi chất thải khơng phóng xạ để tái chế, tái sử dụng chôn cất TCVN7469:2005 24 Vật liệu phóng xạ Bao bì Thử nghiệm rò rỉ chất phóng xạ rò rỉ xạ TCVN7840:2007 25 An toàn xạ Đánh giá nhiễm xạ bề mặt Phần 2: Nhiễm xạ triti bề mặt TCVN70782:2007 26 An toàn xạ - Thuật ngữ định nghĩa - Phần 1: Các thuật ngữ xếp theo thứ tự chữ tiếng anh từ A đến E TCVN78851:2008 27 Máy đo hạt nhân - Máy đo thiết kế để lắp đặt cố định TCVN7941:2008 An toàn xạ - Bức xạ chuẩn tia X Gamma hiệu chuẩn liều kế máy đo suất liều xác định đáp ứng thiết bị theo lượng photon - Phần 1: Đặc tính xạ phương pháp tạo xạ TCVN79421:2008 An toàn xạ - Bức xạ chuẩn tia X tia Gamma hiệu chuẩn liều kế máy đo suất liều xác định đáp ứng thiết bị theo lượng photon - Phần 2: Đo liều bảo vệ xạ cho dải lượng từ KEV đến 1,3 MEV từ MEV đến MEV TCVN79422:2008 30 An toàn xạ Tủ cách ly - Phần 1: Nguyên tác thiết kế TCVN79451:2008 31 An toàn xạ Tủ cách ly - Phần 2: Phân loại theo độ kín phương pháp kiểm tra TCVN 79452:2008 32 An toàn xạ Các nguyên tắc chung lấy mẫu chất phóng xạ khơng khí TCVN 7944 :2008 An tồn xạ - Thiết bị dùng chụp ảnh gamma cơng nghiệp - Quy định kỹ thuật tính năng, thiết kế phép thử nghiệm TCVN7943 :2008 33 34 An toàn xạ - Cảnh cáo xạ ion hóa - Dấu hiệu bổ sung TCVN 8663 :2011 35 Chất lượng đất Giới hạn tối đa cho ph p kim loại nặng đất TCVN 7209 :2002 36 Chất lượng nước Đo tổng hoạt độ phóng xạ anpha nước Phương pháp nguồn TCVN 6053:1995 37 Chất lượng nước Xác định natri kali phương pháp đo phát xạ lửa TCVN 61963:2000 38 Chất lượng nước Đo tổng hoạt độ phóng xạ bêta nước không mặn 39 Chất lượng nước Xác định chất hoạt động bề mặt Phần 2: Xác định chất hoạt động bề mặt không ion sử dụng thuốc thử draqrandorff 40 Chất lượng nước xác định nồng độ hoạt độ hạt nhân phóng xạ phổ gamma có độ phân giải cao 28 29 Phụ lục TCVN 6219:1995 TCVN 66222:2000 TCVN 7175:2002 41 Máy X quang chuẩn đốn thơng thường Khối tạo cao thế, bóng phát tia X, giới hạn chùm tia Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6595:2000 42 Máy X quang chuẩn đốn thơng thường Khối tạo cao thế, bóng phát tia X, giới hạn chùm tia Phương pháp thử TCVN 6596:2000 43 Vật liệu cản tia X Tấm cao su chì TCVN 6730-12000 44 Năng lượng hạt nhân - Vật liệu phân hạch - Nguyên tắc an toàn tới hạn lưu giữ, thao tác xử TCNV 9102:2011 45 Năng lượng hạt nhân - Tính yêu cầu thử nghiệm hệ thống phát báo động tới hạn TCNV 9103:2011 46 Năng lượng hạt nhân - Lò phản ứng nước nhẹ - Tính tốn cơng suất nhiệt phân rã nhiên liệu hạt nhân TCNV 9104:2011 47 Công nghệ nhiên liệu hạt nhân - Urani deoxit bột viên - Xác định urani tỷ lệ oxy/urani phương pháp khối lượng có hiệu tạp chất TCNV 9105:2011 48 Công nghệ nhiên liệu hạt nhân - Hướng dẫn đo diện tích bề mặt riêng bột oxit urani phương pháp BET TCNV 9106:2011 49 Năng lượng hạt nhân - An toàn tới hạn nhân - Phân tích cố tới hạn giả định TCNV 9107:2011 Phụ lục ... lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam Chƣơng CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PH T TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC... T TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ 1.1 Phát triển nguồn nhân lực khoa học lĩnh vực lượng nguyên tử 10 1.2 Quản lý nhà nước phát triển nguồn. .. TỬ TẠI VIỆN NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM 3.1 Quan điểm Đảng Nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử …………… 70 3.2 Giải pháp quản lý nhà nước phát triển nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử việt nam , Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn