ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (239)

11 106 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:17

Sinh học Bookgol - Bookgol.vn CỘNG ĐỒNG BOOKGOL Sinh học - Đam mê - Sáng tạo ĐỀ THI TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ Tỉnh Bắc Ninh LẦN ĐỀ CHÍNH THỨC “Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019” Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu Mã đề thi 153 (Đề thi có 11 trang) Câu Những giới sinh vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực A Giới khởi sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật B Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới động vật C Giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm, giới động vật D Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm Câu Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội lồi 2n = Số nhiễm sắc thể dự đoán thể ba kép A 18 B 10 C D 24 Câu Loại đột biến gen xảy làm tăng liên kết hiđrô? A Thay cặp A – T cặp G–X B Thay cặp G–X cặp A–T C Mất cặp A–T D Thêm cặp G–X Câu Loại axit nuclêic có chức vận chuyển axit amin trình dịch mã A ADN B mARN C tARN D rARN Câu Trình tự nuclêôtit đặc biệt opêron để enzim ARN polimeraza bám vào khởi động trình phiên mã gọi A Gen điều hòa B Vùng vận hành C Vùng mã hoá D Vùng khởi động Câu Nguyên tắc bổ sung thể chế tự nhân đôi ADN là: A A liên kết U; G liên kết X B A liên kết X; G liên kết T C A liên kết T; G liên kết X D A liên kết U; T liên kết A; G liên kết X; X liên kết G Câu Vi khuẩn tía khơng chứa lưu huỳnh dinh dưỡng theo kiểu A Hoá dị dưỡng B Quang tự dưỡng C Hoá tự dưỡng D Quang dị dưỡng Câu Các nguyên tố đại lượng cần cho loài gồm: A C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mn B C, H, O, N, P, K, S, Ca, Si C C, H, O, N, P, K, S, Ca, Na D C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg Câu Trong bảng mã di truyền axit amin mêtiơnin triptơphan mã hóa ba A 3' GUA 5';3' GGU 5' B 5' AGU 3';5' UGG 3' C 3' AUG 5';3' UGG 5' D 5' UAA 3';5' AUG 3' Câu 10 Hầu hết loài sinh vật có chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ, điều biểu đặc điểm mã di truyền? A Mã di truyền có tính đặc hiệu B Mã di truyền có tính phổ biến C Mã di truyền có tính liên tục D Mã di truyền có tính thối hóa Câu 11 Các mạch đơn tổng hợp trình nhân đơi ADN hình thành theo chiều A Cùng chiều với mạch khuôn B 3’ đến 5’ C 5’ đến 3’ D Cùng chiều tháo xoắn ADN FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 1/11 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 12 Dưới phần trình tự nuclêotit mARN phiên mã từ đoạn mạch ADN 5’ AUG XAUGXX UUA UUX 3’ Vậy trình tự nuclêơtit đoạn mạch gốc gen là: A 3’ AUG XAUGXX UUA UUX 5’ B 3’ ATG XAT GXXTTATTX 5’ C 3’ TAXGTA XGG AAT AAG 5’ D 5’ ATG XAT GXXTTATTX 3’ Câu 13 Hoocmơn hoa hình thành từ phận cây? A Rễ, thân B Rễ C Lá D Thân Câu 14 Ở sinh vật nhân sơ axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit A Foocmin mêtiônin B Metiônin C Pheninalanin D Glutamin Câu 15 Loại mơ phân sinh có Một mầm A Mơ phân sinh lóng B Mơ phân sinh bên C Mô phân sinh đỉnh thân D Mô phân sinh đỉnh rễ Câu 16 Ở người, loại tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh A Biểu bì da B Hồng cầu C Bạch cầu D Cơ Câu 17 Nội dung chủ yếu định luật phân ly độc lập A “Khi bố mẹ chủng khác nhiều cặp tính trạng tương phản F2 có phân tính theo tỷ lệ 9:3:3:1.” B “Các cặp nhân tố di truyền(cặp alen) phân ly độc lập với phát sinh giao tử ” C “Khi lai bố mẹ chủng khác nhiều cặp tính trạng tương phản xác suất xuất kiểu hình F2 tích xác suất tinh trạng hợp thành nó” D “Khi lai bố mẹ chủng khác nhiều cặp tính trạng tương phản F2 cặp tính trạng xét riêng rẽ phân ly theo kiểu hình 3:1” Câu 18 Khi nhuộm thuốc nhuộm Gram, vi khuẩn Gram dương có màu A Tím B Đỏ C Vàng D Xanh Câu 19 Một đoạn phân tử ADN mang thơng tin mã hóa cho chuỗi pôlipeptit hay phân tử ARN gọi A Mã di truyền B Codon C Anticodon D Gen Câu 20 Trong mức cấu trúc siêu hiển vi NST sinh vật nhân thực, sợi có đường kính A 700 nm B 30 nm C 300 nm D 11 nm Câu 21 Khi nói hoạt động opêron Lac phát biểu sau không đúng? A Trong opêron Lac, gen cấu trúc Z, Y, A có số lần nhân đơi phiên mã B Gen điều hòa gen cấu trúc Z, Y, A có số lần nhân đơi C Đường lactôzơ làm bất hoạt prôtêin ức chế cách số phân tử đường bám vào prôtêin ức chế làm cho cấu trúc không gian prôtêin ức chế bị thay đổi D Trong opêron Lac, gen cấu trúc Z, Y, A có số lần nhân đôi phiên mã khác Câu 22 Tìm số phát biểu đúng: (1) Lồi muỗi tạo nhờ đột biến đảo đoạn (2) Chuyển đoạn nhiễm sắc thể số 21 sang nhiễm sắc thể số gây bệnh Ung thư máu ác tính (3) Lặp đoạn làm cho gen alen NST (4) Đột biến đoạn làm cân hệ gen (5) Đảo đoạn giữ vững mức độ hoạt động gen A B C D Câu 23 Tìm câu khơng đúng: A Gỗ lõi gồm tế bào mạch gỗ thứ cấp già B Manh Tràng phát triển thú ăn thực vật có dày đơn C Ở người pH máu khoảng 7,35 – 7,45 D Phổi chim cấu tạo nhiều phế nang Câu 24 Loại đột biến nhiễm sắc thể sử dụng để xác định vị trí gen nhiễm sắc thể? A Dị bội (lệch bội) Mất đoạn B Dị đa bội C Mất đoạn D Chuyển đoạn FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 2/11 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 25 Quá trình tự nhân đơi ADN có đặc điểm: (1) Ở sinh vật nhân thực qua lần nhân đôi tạo hai ADN có chiều dài ADN mẹ (2) Ở sinh vật nhân thực enzim nối ligaza thực hai mạch (3) Quá trình tự nhân đôi sở dẫn tới tượng nhân gen ống nghiệm (4) Ở sinh vật nhân thực có nhiều đơn vị tái đơn vị lại có nhiều điểm chép (5) Trong trình nhân đơi ADN, chạc chép, mạch tổng hợp liên tục, mạch tổng hợp gián đoạn Số Phương án là: A B C D Câu 26 Một loài thực vật lưỡng bội có nhóm gen liên kết Giả sử đột biến kí hiệu từ (1) đến (8) mà số NST trạng thái chưa nhân đơi có tế bào sinh dưỡng thể đột biến là: (1) NST (2) 12 NST (3) 16 NST (4) NST (5) 20 NST (6) 28 NST (7) 32 NST (8) 24 NST Trong thể đột biến đột biến đa bội chẳn? A B C D Câu 27 Khi cho cá thể F2 có kiểu hình giống F1 tự thụ bắt buộc Menđen thu hệ F3 có kiểu hình: A 100% đồng tính B cho F3 đồng tính, cho F3 phân tính 3:1 3 C 100% phân tính D cho F3 đồng tính, cho F3 phân tính 3:1 3 Câu 28 Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện khơng có đột biến xảy ra, phát biểu sau không đúng? A Trong dịch mã, kết cặp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nucleotit phân tử ARN B Trong phiên mã, kết cặp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nucleotit mạch gốc vùng mã hóa gen C Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị tái D Trong tái ADN, kết cặp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nucleotit mạch đơn Câu 29 Trong pha sáng trình quang hợp, ATP NADPH trực tiếp tạo từ hoạt động sau đây? A Hấp thụ lượng nước B Hoạt động chuỗi truyền điện tử quang hợp C Quang phân li nước D Diệp lục hấp thu ánh sáng trở thành trạng thái kích động Câu 30 Một lồi thực vật có 2n = 14 Khi quan sát tế bào số cá thể quần thể thu kết sau: Trong phát biểu sau số nhận định đúng? (1) Cá thể 1: thể ba kép (2n+1+1) có cặp thừa NST (2) Cá thể 2: thể (2n – 1) có cặp thiếu NST FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 3/11 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo (3) Cá thể 3: thể lưỡng bội bình thường (2n) (4) Cá thể 4: thể tam bội (3n) A B C D Câu 31 Giả sử Một lồi thực vật giao phấn ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 10 Xét cặp gen A, a; B, b; D, D; E,E; G,g; nằm cặp nhiễm sắc thể, gen quy định tính trạng alen trội trội hồn toàn Giả sử đột biến, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể thể ba có sức sống khả sinh sản Cho biết không xảy dạng đột biến khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở lồi có tối đa 189 loại kiểu gen (2) Ở lồi này, mang kiểu hình trội tính trạng có tối đa 60 loại kiểu gen (3) Ở lồi này, thể ba có tối đa 162 loại kiểu gen (4) Ở loài này, mang kiểu hình lặn tính trạng có tối đa 27 loại kiểu gen A B C D Câu 32 Một loài thực vật có nhiễm sắc thể 2n = Cặp nhiễm sắc thể số bị đột biến đoạn chiếc; cặp nhiễm sắc thể số bị đột biến đảo đoạn chiếc; cặp nhiễm sắc thể số bị đột biến chuyển đoạn chiếc; cặp nhiễm sắc thể lại bình thường Trong tổng số giao tử sinh ra, giao tử chứa đột biến đoạn đột biến đảo đoạn chiếm tỷ lệ 1 A B C D 4 Câu 33 Cho phép lai P: AaBbDdEEFf × AaBbDdEeff Các cặp alen phân li độc lập trình phát sinh giao tử, khơng phát sinh đột biến Tính theo lý thuyết, tỷ lệ kiểu gen mang alen trội hệ (F1) là: 27 30 28 21 A B C D 64 256 256 256 Câu 34 Qua trình giảm phân bình thường lưỡng bội (cây B), xảy trao đổi chéo điểm cặp NST số số tạo tối đa 512 loại giao tử Quan sát trình phân bào tế bào (tế bào M) (cây A) loài với B, người ta phát tế bào M có 16 NST đơn chia thành nhóm nhau, nhóm phân li cực tế bào Cho biết khơng phát sinh đột biến q trình phân bào tế bào M diễn bình thường Theo lí thuyết, có dự đốn sau đúng? (1) Cây B có NST 2n = 16 (2) Tế bào M kì sau trình giảm phân II (3) Khi trình phân bào tế bào M kết thúc, tạo tế bào có NST lệch bội (2n+1) (4) Cây A thể nhiễm A B C D Câu 35 Ở loài sinh vật, xét locut gồm alen A a, alen A đoạn ADN dài 306 nm có 2338 liên kết hiđrơ, alen a sản phẩm đột biến từ alen A Một tế bào xoma chứa cặp alen Aa tiến hành nguyên phân liên tiếp lần, số nucleotit cần thiết cho trình tái alen 5061A 7532 G Cho kết luận sau: (1) Gen A có chiều dài lớn gen a (2) Gen A có G = X = 538; A = T =362 (3) Gen a có A = T = 361; G = X = 539 (4) Đây dạng đột biến thay cặp A – T cặp G – X Số kết luận A B C D Câu 36 Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Cho thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 Biết khơng có đột biến xảy Theo lí thuyết, trường hợp tỷ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa trường hợp phù hợp với tỷ lệ kiểu hình F1 ? (1) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 4/11 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo (2) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (3) 100% thân thấp, hoa đỏ (4) 11 thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (5) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (6) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng A B C D Câu 37 Một dị hợp tử cặp gen, gen quy định tính trạng, gen trội hoàn toàn, phân li độc lập Khi tự thụ phấn Xác định tỷ lệ đời F1 có kiểu gen chứa cặp đồng hợp trội, cặp dị hợp A 3,125% B 6,25% C 3,90625% D 18,75% Câu 38 Bệnh pheninketo niệu gen lặn nằm NST thường di truyền theo quy luật Menden Một người đàn ơng có em gái bị bệnh, lấy người vợ có anh trai bị bệnh Biết em chồng anh vợ bị bệnh ra, bên vợ chồng không khác bị bệnh.Tính xác suất để cặp vợ chồng sinh người bình thường 64 29 A B C D 81 36 16 36 Câu 39 Ở loài thực vật lưỡng bội, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; Gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ chủng giao phấn với thân thấp, hoa trắng hợp tử F1 Sử dụng consisin tác động lên hợp tử F1 để gây đột biến tứ bội hóa Các hợp tử đột biến phát triển thành tứ bội cho đột biến giao phấn với thu F2.Cho thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội Cho phát biểu sau: (1) Theo lí thuyết, đời loại kiểu gen AaaaBBbb F2 có tỷ lệ (2) Tỷ lệ phân ly kiểu hình F2: 1225:35:35:1 (3) Số kiểu gen F2 = 25 (4) Số kiểu hình F2 = (5) cho Phép lai P: AA × aa, thu hợp tử F1 Sử dụng cônsixin tác động lên hợp tử F1, sau cho phát triển thành F1 Cho F1 tứ bội tự thụ phấn, thu F2 Cho tất F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu F3 Theo lí thuyết, tỷ lệ kiểu hình F3 là: 77 cao: thấp Số phát biểu đúng: A B C D Câu 40 Một cá thể lồi động vật có nhiễm sắc thể 2n = 12 Khi quan sát trình giảm phân 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 80 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số khơng phân li giảm phân I, kiện khác giảm phân diễn bình thường; tế bào lại giảm phân bình thường Theo lí thuyết, tổng số giao tử tạo thành từ trình số giao tử có nhiễm sắc thể chiếm tỷ lệ A 0,25% B 0,5% C 1% D 2% FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 5/11 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo BẢNG ĐÁP ÁN C 21 D B 22 D A 23 D C 24 A D 25 B C 26 C D 27 B D 28 A A 29 B 10 B 30 A 11 C 31 B 12 C 32 D 13 C 33 B 14 A 34 B 15 A 35 D 16 C 36 C 17 B 37 C 18 A 38 C 19 D 39 C 20 D 40 D HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C =>Những giới sinh vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực Giới nguyên sinh, giới thực vật , giới nấm, giới động vật.(sgk 10 trang 12) Câu 2: Đáp án B Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội loài 2n = Số nhiễm sắc thể dự đoán thể ba kép 2n+1+1=10 Câu 3: Đáp án A Câu 4: Đáp án C Loại axit nuclêic có chức vận chuyển axit amin q trình dịch mã tARN Câu 5: Đáp án D - Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) : nằm kề nhau, có liên quan với chức - Vùng vận hành (O) : đoạn mang trình tự nu đặc biệt, nơi bám prôtêin ức chế ngăn cản phiên mã nhóm gen cấu trúc - Vùng khởi động (P) : nơi bám enzim ARN-pơlimeraza khởi đầu mã Gen điều hòa (R) : khơng thuộc thành phần opêron đóng vai trò quan trọng điều hoà hoạt động gen opêron qua việc sản xuất prơtêin ức chế =>Trình tự nuclêôtit đặc biệt opêron để enzim ARN-polimeraza bám vào khởi động trình phiên mã gọi vùng khởi động Câu 6: Đáp án C Chỉ có ADN tự nhân đơi, ngun tắc bổ sung thể chế tự nhân đôi A liên kết với T, G liên kết với X Câu 7: Đáp án D FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 6/11 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo -Các vi khuẩn tía vi khuẩn lục không lưu huỳnh vi khuẩn quang hợp, thay clorophin, chúng chứa bacterioclorophin (khuẩn diệp lục) có khả dùng ánh sáng mặt trời làm nguồn lượngẽ Tuy nhiên, vi khuẩn tía vi khuẩn lục không lưu huỳnh sử dụng chất hữu làm nguồn cacbon nên chúng quang dị dưỡng.Hai loại vi khuẩn tía lưu huỳnh vi khuẩn lục lưu huỳnh sử dụng CO2 làm nguồn cacbon nên chúng quang tự dưỡng Vì vậy, vi khuẩn tía vi khuẩn lục không lưu huỳnh chúng không giống với vi khuẩn tía lưu huỳnh vi khuẩn lục lưu huỳnh.=>Vi khuẩn tía khơng chứa lưu huỳnh dinh dưỡng theo kiểu quang dị dưỡng Câu 8: Đáp án D Trong thể thực vật chứa nhiều ngun tố khống có bảng tuần hồn Tuy nhiên có 16 ngun tố C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo nguyên tố khoáng thiết yếu sinh trưởng, phát triển loài cây, cần thiếu số chúng trồng khơng thể hồn thành chu kỳ sống =>Các nguyên tố đại lượng cần cho loài gồm: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg Câu 9: Đáp án A Theo bảng mã di truyền, axit amin mêtiônin aa mở đầu mã hóa ba 5’AUG 3’ aa triptơphan mã hóa ba 5’UGG 3’ Câu 10: Đáp án B Mã di truyền tất lồi sinh vật giống nhau, trừ vìa ngoại lệ tính phổ biến Câu 11: Đáp án C Câu 12: Đáp án C Câu 13: Đáp án C Hoocmơn hoa hình thành từ phận Lá ( theo lý thuyết bản) Câu 14: Đáp án A Ở sinh vật nhân sơ axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit foocmin mêtiônin Câu 15: Đáp án A Mô phân sinh lóng: nằm vị trí mắt vỏ thân, có tác dụng gia tăng sinh trưởng chiều dài lóng (hay vị trí khác với đỉnh thân) Mơ phân sinh lóng có Một mầm =>Loại mơ phân sinh có Một mầm lóng Câu 16: Đáp án C Tế bào bạch cầu có hệ lưới nội chất hạt phát triển mạnh bạch cầu có vai trò bảo vệ thể, chống lại kháng nguyên lạ việc tiết kháng thể để vơ hiệu hóa kháng ngun Kháng thể có chất protein =>Ở người, loại tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh bạch cầu Câu 17: Đáp án B Nội dung chủ yếu định luật phân ly độc lập “Các cặp nhân tố di truyền(cặp alen) phân ly độc lập với phát sinh giao tử ” Câu 18: Đáp án A FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 7/11 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Trong trình nhuộm Gram tế bào trước hết xử lí với tím tinh thể với iot Kết có tạo thành phức chất tím tinh thể - iốt bên tế bào Khi vi khuẩn Gram âm bị tẩy cồn, lipit lớp màng ngồi bị hòa tan làm tăng tính thấm màng dẫn đến rửa trơi phức chất tím tinh thể - iốt làm cho vi khuẩn màu Khi nhuộm bổ sung chúng bắt màu với thuốc nhuộm Ở vi khuẩn Gram dương, cồn làm cho lỗ Peptidoglican co lại phức chất tím tinh thể - iốt bị giữ lại tế bào =>Khi nhuộm thuốc nhuộm Gram, vi khuẩn Gram dương có màu tím Câu 19: Đáp án D Gen đoạn phân tử AND mang thông tin mã hóa cho sản phẩm xác định( chuỗi polipeptit hay phân tử ARN) Ví dụ: Gen hemoglobin anpha gen mã hóa chuỗi polipeptit  góp phần tạo nên protein Hb tế bào hồng cầu, gen tARN mã hóa phân tử tARN, Câu 20: Đáp án D Phân tử AND quấn quanh khối protein tạo nên nucleoxom Mỗi nucleoxom gồm có lõi phân tử histon đoạn chứa 146 cặp Nu, quấn quanh 7/4 vòng Giữa nucleoxom liên tiếp đoạn AND phân tử protein histon +Chuỗi nucleoxom tạo thành sợi có đường kính 11nm +Sợi cuộn xoắc bậc tạo thành sợi nhiễm sắc có đường kính 30nm +Sợi nhiễm sắc lại xếp lần tạo thành sợi siêu xoắc đường kính 300nm +Cuối lần xoắn tiếp sợi 300nm thành cromatit có đường kính 700nm =>Trong mức cấu trúc siêu hiển vi NST sinh vật nhân thực, sợi có đường kính 11nm Câu 21: Đáp án D Trong operon Lac, gen cấu trúc Z, Y, A nhân đôi phiên mã nên có số lần nhân đơi phiên mã giống Câu 22: Đáp án D Tìm số phát biểu đúng: (1) Lồi muỗi tạo nhờ đột biến đảo đoạn (2) Chuyển đoạn nhiễm sắc thể số 21 sang nhiễm sắc thể số gây bệnh Ung thư máu ác tính (3) Lặp đoạn làm cho gen alen NST : sai tượng lặp đoạn làm cho gen alen nằm NST, chuyển đoạn chuyễn gen NST khác n nằm NST (4) Đột biến đoạn làm cân hệ gen (5)Đảo đoạn giữ vững mức độ hoạt động gen : sai đảo đoạn làm bất hoạt tăng, giảm hoạt động gen Câu 23: Đáp án D Câu 24: Đáp án A Ứng dụng phương pháp lập đồ gen có đột biến đột biến đoạn đột biến lệch bội Đột biến đoạn dùng để xác định vị trí gen NST Câu 25: Đáp án B Câu 26: Đáp án C FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 8/11 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo n = ⇒ (1): 2n (2): 12 NST = 3n (3): 16 NST = 4n (4): NST = n + (5): 20 NST = 5n (6): 28 NST = 7n (7): 32 NST = 8n (8): 24 NST = 6n ⇒ Các thể đột biến đa bội chẵn: (3), (7), (8) Câu 27: Đáp án B F2 có kiểu hình giống F1 tự thụ bắt buộc =>F2 có kết AA Aa=>F3 1/3 AA có: AAxAA=> 100% đồng tính giống P 2/3 Aa có: AaxAa=> tỉ lệ kiểu gen: 1AA:2Aa:1 aa Câu 28: Đáp án A Câu 29: Đáp án B -Quá trình quang hợp thường chia thành pha pha ,sáng pha tối (hình 17.1) Pha sáng diễn có ánh sáng, pha tối diễn có ánh sáng tối Trong pha sáng, lượng ánh sáng biến đổi thành lượng phân tử ATP NADPH (nicôtinamit ađênin đinuclêôtit phôtphat) Trong pha tối, nhờ ATP NADPH tạo pha sáng, CO2 biến đổi thành cacbohiđrat Pha sáng diễn màng tilacơit pha tối diễn chất lục lạp Quá trình sử dụng ATP NADPH pha tối tạo ADP NADPH Các phân tử ADP NADP+ tái sử dụng pha sáng để tổng hợp ATP NADPH Trong pha sáng trình quang hợp , ATP NADPH trực tiếp tạo từ hoạt động chuỗi truyền điện tử quang hợp Câu 30: Đáp án A Từ bảng ta dễ dàng nhận thấy Cá thể cặp số có  cá thể bị đột biến dạng thể ba (2n+1) Cá thể cặp số có  cá thể dạng đột biến thể (2n-1) Cá thể tất cặp có  cá thể dạng lưỡng bội bình thường Cá thể tất cặp có  cá thể dạng tam bội  Cả phát biểu đề Câu 31: Đáp án B Câu 32: Đáp án D Câu 33: FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 9/11 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Đáp án B Câu 34: Đáp án B Câu 35: Đáp án D Xét gen A có: Tổng số nucleotit : 3060 : 3,   1800 2 A  2G  1800  A  T  362 Số nucleotit loại là:  (2)  2 A  3G  2338 G  X  538 Xét cặp gen Aa tái lần cần mơi trường cung cấp 5061A 7532 G => Số nucleotit loại gen a là:   G  X   7532 :   1   538  538 A  T  5061:  23  1  362  361 =>(3) sai, (4) sai,(1) => kết luận là: Câu 36: Đáp án C Do ta chưa biết locut thuộc NST khác hay nằm NST nên ta phải tính trường hợp Tuy nhiên, thân thấp, hoa đỏ trội locut locut lại toàn lặn nên ta coi phép lai locut (màu hoa) dù phân li độc lập hay liên kết gen kết giống Do đó, ta cần tính trường hợp đủ (tính theo phân li độc lập) Cây thân thấp, hoa đỏ có loại kiểu gen aaBB aabb Chọn thân thấp, hoa đỏ tự thụ có trường hợp khác nhau: +) TH1: chọn aaBB ⇒ Đời cho 100% aaBB (thân thấp, hoa đỏ) +) TH2: chọn có aaBB aaBb ⇒ Đem tự thụ có: 2 aaBB  aaBB 3 1 1  aaBb   aaB : aabb   aaB  : aabb 3 4 12  ⇒ Đời cho tỉ lệ kiểu hình là: 11 Thân thấp, hoa đỏ  aaB      12 1  Thân thấp, hoa vàng  aabb   12   +) TH3: chọn có aaBB aaBb Đem tự thụ có: 1 aaBB  aaBB 3 FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 10/11 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo 23 1  aaBb   aaB  : aabb   aaB  : aabb 34  ⇒ Đời cho tỉ lệ kiểu hình là: 1 Thân thấp, hoa đỏ  aaB      Thân thấp, hoa vàng  aabb   +) TH4: chọn có kiểu gen aaBb Đem tự thụ có: aaBb  aaB  : aabb 4 ⇒ Tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng Vậy có (1), (2), (3) (4) thỏa mãn Câu 37: Đáp án C Câu 38: Đáp án C Câu 39: Đáp án C Câu 40: Đáp án D  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng q thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol Links: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/  Inbox trực tiếp bạn: Tuyết Tinh Linh Hàn Đặng Phương Nam FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 11/11 ... án C Câu 40: Đáp án D  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019 phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin... bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol... truyền(cặp alen) phân ly độc lập với phát sinh giao tử ” Câu 18: Đáp án A FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 7/11 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (239) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (239)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn