ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (141)

6 79 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL ĐỀ THI KSCL CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 14 Ngày thi: 21h30, 04/11/2018 Thời gian làm bài: 50 phút ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC Mã đề thi 014 (Đề thi có trang) Câu Điều kiện nghiệm định luật phân li Mendel : A Số lượng cá thể đem lai phải lớn B Cá thể đem lai phải chủng C Quá trình giảm phân xảy bình thường D Tính trạng trội trội hồn tồn Câu Khi nói liên kết gen, phát biểu sau không đúng? A Liên kết gen xuất giới đực lẫn giới B Trong tế bào, gen di truyền thành nhóm liên kết C Liên kết gen đảm bảo di truyền bền vững nhóm tính trạng D Liên kết gen làm tăng xuất biến dị tổ hợp Câu Có tế bào sinh tinh cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng Số loại tinh trùng tối đa tạo A B C D Câu Một thể có kiểu gen AaBbDdEe với gen phân li độc lập, cho rằng trình giảm phân bình thường khơng có đột biến xảy Số loại giao tử nhiều tạo từ tế bào sinh tinh là: A B 16 C D 16 Câu Cho giao phấn hai hoa trắng chủng (P) với thu F1 toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 phân li theo tỷ lệ hoa đỏ hoa trắng Biết không xảy đột biến Tính theo lí thuyết, tỷ lệ phân li kiểu gen F2 là: A 4:2:2:2:2:1:1:1:1 B 1:2:1:2:4:2:1:1:1 C 1:2:1:1:2:1:1:2:1 D 3:3:1:1:3:3:1:1:1 Câu Ở phép lai AaBb × ♀AaBb, đời phát sinh tứ bội có kiểu gen AaaaBBBb Đột biến phát sinh lần A Nguyên phân hợp tử B Giảm phân II trình tạo hạt phấn tạo noãn C Giảm phân I giới lần giảm phân II giới D Giảm phân I q trình tạo hạt phấn tạo nỗn Câu Cho F1 dị hợp cặp gen tự thụ phấn, đời F1 có loại kiểu hình với tỷ lệ: 51% cao, hoa đỏ : 24% cao, hoa trắng : 24% thấp, hoa đỏ : 1% thấp, hoa trắng (Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định) Kiểu gen F1 là: AB Ab AB A B AaBb C D ab aB aB Câu Đâu nhận định sai? A Tính trạng gen NST X quy định di truyền chéo B Dựa vào tính trạng liên kết với giới tính để sớm phân biệt đực cái, điều chỉnh tỷ lệ đực theo mục tiêu sản xuất C Vùng tương đồng vùng chứa locus gen khác NST X NST Y D Tính trạng gen NST Y quy định di truyền thẳng Câu Ở người, bệnh máu khó đơng gen lặn (m) nằm nhiễm sắc thể X khơng có alen tương ứng nhiễm sắc thể Y quy định Cặp bố mẹ sau sinh trai bị bệnh máu khó đơng với xác suất 25%? A X m X m  X m Y B X M X m  X m Y C X m X m  X M Y D X M X M  X M Y Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 1/6 - Mã đề thi 013 Câu 10 Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh; B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn, hai cặp gen phân li độc lập với Cho cặp bố mẹ có kiểu gen AaBb × Aabb tỷ lệ loại kiểu hình xuất F1 A hạt vàng trơn : hạt xanh trơn : hạt vàng nhăn : hạt xanh, nhăn B hạt vàng trơn : hạt xanh trơn : hạt vàng nhăn : hạt xanh, nhăn C hạt vàng trơn : hạt xanh trơn : hạt vàng nhăn : hạt xanh, nhăn D hạt vàng trơn : hạt xanh trơn : hạt vàng nhăn : hạt xanh, nhăn Câu 11 Trong trường hợp không xảy đột biến mới, thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả thụ tinh Cho phép lai sau đây: (1) AAAa × AAAa (2) Aaaa × Aaaa (3) AAaa × AAAa (4) AAaa × Aaaa Có phép lai cho đời có kiểu gen phân li theo tỷ lệ 1:2:1? A B C D Câu 12 Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định di truyền trội hồn tồn; tần số hốn vị gen AB DE dE Ab dE X X  X Y , kiểu hình A–bbddE– đời chiếm tỷ lệ: A B 20% Xét phép lai ab ab A 45% B 35% C 22,5% D 40% Câu 13 Lai hai cá thể dị hợp cặp gen (Aa Bb) Trong tổng số cá thể thu đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỷ lệ 4% Biết hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khơng có đột biến xảy Kết luận sau kết phép lai khơng đúng? A Hốn vị gen xảy bố mẹ với tần số 20% B Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 16% C Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 16% D Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 40% Câu 14 Cơ thể P dị hợp cặp gen giảm phân tạo loại giao tử Ab có tỷ lệ bằng 12,5% Kết sau nói P? AB Ab A Có kiểu gen liên kết gen hồn tồn B Có kiểu gen liên kết gen hồn tồn aB aB AB Ab C Có kiểu gen liên kết gen hồn tồn D Có kiểu gen với tần số hoán vị gen 25% ab aB Câu 15 Ở loài thực vật, cho giao phấn hoa đỏ chủng với hoa trắng F1 toàn hoa đỏ Tiếp tục cho F1 lai với thể đồng hợp lặn hệ có tỷ lệ hoa trắng : hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn hạt lai F2 Xác suất để có hoa đỏ bao nhiêu? A 0,31146 B 0,177978 C 0,07786 D 0,03664 Câu 16 Ở lồi, tính trạng màu lơng cặp gen quy định Người ta thực ba phép lai thu kết sau: Phép lai 1: ♀ lông xanh × ♂ lông vàng → F1: 100% lông xanh Phép lai 2: ♀ lơng vàng × ♂ lơng vàng → F1: 100% lông vàng Phép lai 3: ♀ lông vàng × ♂ lông xanh → F1: 50% ♂ lông vàng : 50% ♀ lơng xanh Tính trạng màu sắc lơng di truyền theo quy luật? A Liên kết với giới tính B Tương tác gen C Phân li độc lập Menđen D Di truyền qua tế bào chất Câu 17 Một loài thực vật, cho giao phấn dẹt với bầu dục (P), thu F1 gồm toàn dẹt Cho F1 lai với đồng hợp lặn cặp gen, thu đời có kiểu hình phân li theo tỷ lệ dẹt : tròn : bầu dục Cho F1 tự thụ phấn thu F2 Cho tất tròn F2 giao phấn với thu F3 Lấy ngẫu nhiên F3 đem trồng, theo lí thuyết, xác suất để có kiểu hình bầu dục 1 A B C D 16 12 36 Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 2/6 - Mã đề thi 013 Câu 18 Ở loài thực vật, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định vàng Dùng conxixin xử lí hạt lưỡng bội (P), sau đem gieo hạt thu F Chọn ngẫu nhiên hai F1 cho giao phấn với thu đươc F2 gồm 1190 đỏ 108 vàng Cho biết trình giảm phân không xảy đột biến, tứ bội tạo giao tử 2n có khả thụ tinh Kiểu gen hai F1 là: A AAaa × AAaa B AAaa × Aa C AAAa × Aa D AAaa × AAAa Câu 19 Ở loài thực vật, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng, alen B quy địn hoa tím trội hồn tồn so với alen b quy định hoa trắng Các cặp alen nằm cặp nhiễm sắc thể khác Dùng consixine xử lý hạt lưỡng bội (P), sau đem gieo hạt thu F1 Chọn F1 tứ bội cho giao phấn với nhau, thu F2 Cho biết q trình giảm phân khơng xảy đột biến, tứ bội tạo giao tử 2n có khả thụ tinh Tính theo lí thuyết Tỷ lệ kiểu hình F2 là: A đó, tím : đỏ, trắng : vàng tím : vàng trắng B 1225 đỏ, tím : 35 đỏ, trắng : 35 vàng tím : vàng, trắng C 225 đỏ, tím : 15 đỏ, trắng : 15 vàng, tím : vàng, trắng D 121 đỏ, tím : 11 đỏ, trắng : 11 vàng, tím : vàng, trắng Câu 20 Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Xét phép lai sau: (1) AaBb × aabb (2) aaBb × AaBB (3) aaBb × aaBb (4) AABb × AaBb (5) AaBb × AaBB (6) AaBb × aaBb (7) AAbb × aaBb (8) Aabb × aaBb Theo lí thuyết, phép lai trên, có phép lai cho đời có loại kiểu hình? A B C D Câu 21 Ở loài thực vật biết rằng kiểu gen A–: thân cao, aa: thân thấp; kiểu gen BB: hoa đỏ, Bb: hoa hồng, bb: hoa trắng Hai tính trạng, chiều cao thân vào màu hoa di truyền độc lập với Phép lai Aabb  AaBb cho có tỷ lệ kiểu hình sau đây? A 37,5% thân cao, hoa hồng : 37,5% thân cao, hoa trắng : 12,5% thân thấp, hoa hồng : 12,5% thân thấp, hoa trắng B 50% thân cao, hoa trắng : 50% thân thấp, hoa trắng C 25% thân cao, hoa hồng : 25% thân cao, hoa trắng : 25% thân thấp, hoa hồng : 25% thân thấp, hoa trắng D 75% thân cao, hoa hồng : 25% thân thấp, hoa trắng Câu 22 Ở loài thực vật cho có kiểu hình dẹt (P) lai với dài có kiểu gen đồng hợp lặn thu đời có tỷ lệ kiểu hình là: 25% dẹt : 50% tròn : 25% dài Cho kết luận đây: (1) Tính trạng dạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung (2) Cơ thể đồng hợp lặn đem lai có kiểu hình dài (3) Cây dẹt P cho loại giao tử có tỷ lệ bằng (5) Nếu cho P tự thụ phấn F1 kiểu hình tròn chiếm tỷ lệ 18,75% Số kết luận A B C D Câu 23 Chiều cao thân loài thực vật cặp gen nằm NST thường quy định chịu tác dụng cộng gộp theo kiểu có mặt alen trội làm chiều cao tăng thêm cm Người ta cho giao phấn cao có chiều cao 190 cm với cât thấp F1 sau cho F1 tự thụ Nhóm F2 có chiều cao 180 cm chiếm tỷ lệ 28 70 35 56 A B C D 256 256 256 256 Câu 24 Ở loài thực vật, cho chủng P có hoa màu đỏ lai với có hoa màu trắng, F1 thu tất có hoa màu đỏ Cho F1 lai với có hoa màu trắng, hệ sau thu tỷ lệ kiểu hình hoa màu trắng: hoa màu đỏ Ở lồi thực vật này, để kiểu hình lai thu hoa màu trắng: hoa màu đỏ kiểu gen thể đem lai phải A AaBb × aabb B Aabb × aaBb AaBb × Aabb C AaBb × Aabb D AaBb × aabb Aabb × aaBb Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 3/6 - Mã đề thi 013 Câu 25 Ở loài thực vật, cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Xét gen, gen có hai alen, nằm nhiễm sắc thể thường Cho giao phấn hai chủng khác kiểu gen có kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn (P), thu F1 Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 Biết rằng không xảy đột biến gen liên kết hoàn toàn (1) F1 dị hợp tử hai cặp gen xét (2) F2 có tỷ lệ phân li kiểu gen giống với tỷ lệ phân li kiểu hình (3) F2 có số loại kiểu gen khác với số loại kiểu hình (4) F2 có tỷ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội chiếm 50 Theo lí thuyết, số kết luận khơng là? A B C D Câu 26 Cho F1 có kiểu hình hoa tím, thân cao lai với F2 gồm kiểu hình có tỷ lệ sau: 37,50% hoa tím, thân cao: 18,75% hoa tím, thân thấp : 18,75% hoa đỏ, cao: 12,50% hoa vàng, thân cao : 6,25% hoa vàng, thân thấp : 6,25% hoa trắng, thân cao Biết tính trạng chiều cao cặp gen quy định (các alen trội lặn kí hiệu D, d) Tính trạng màu sắc hoa hai gen không alen phân li độc lập quy định (hai gen kí hiệu A, a B, b) Biết rằng không xảy đột biến, kiểu gen (P) sau phù hợp với kết trên? Ad BD Ad AD Bb Aa BB Bb A B C D aD bd AD ad Câu 27 Bạn xem xét ba gen khác nhau, a, b c Tất gen nằm NST bạn muốn biết thứ tự gen NST Bạn xác định gen c b cách 10 cM, a c cách cM, a b cách cM Thứ tự gen nào? A a, b, c B a, c, b C b, a, c D c, b, a Câu 28 Cho giao phối dòng ruồi giấm chủng thân xám, cánh dài thân đen, cánh cụt thu F1 100% thân xám, cánh dài Tiếp tục cho F1 giao phối với F2 có tỷ lệ 70,5% thân xám, cánh dài : 20,5% thân đen, cánh cụt : 4,5% thân xám, cánh cụt : 4,5% thân đen, cánh dài Tần số hoán vị gen ruồi F1 phép lai A 20,5% B 4,5% C 9% D 18% AB DE Câu 29 F1 có kiểu gen gen tác động riêng rẽ, trội hoàn toàn, xảy trao đổi chéo hai giới Cho ab de F1 × F1 Số kiểu gen dị hợp F2 A 84 B 100 C 256 D 16 Câu 30 Ở loài thực vật, màu sắc hoa chịu tác động gen (A, a B, b) phân li độc lập Alen A B tác động đến hình thành màu sắc hoa theo sơ đồ: Gen A Gen B Enzym A Chất X (chất không màu) Enzym B Chất Y (chất không màu) Chất Z (chất màu đỏ) Alen a, b khơng có chức Có phép lai (P) để F1 biểu tỷ lệ kiểu hình 3:1? I AaBb × Aabb II AaBb × AAbb III AaBB × AAbb IV AABb × aabb V AaBb × Aabb VI AaBb × aabb A B C D Câu 31 Cho phát biểu sau tương tác gen: (1) Một gen tế bào tham gia quy định nhiều tính trạng khác nhau., tượng gọi tương tác gen (2) Ở thể sinh vật gặp hình thức tương tác cặp gen khơng alen với nhau, khơng có tương tác hay Cặp gen không alen với Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 4/6 - Mã đề thi 013 (3) Các gen tế bào không trực tiếp tác động qua lại với Chỉ có sản phẩm gen tương tác với để taọ nên tính trạng (4) Chính gen tế bào trực tiếp tác động qua lại với tạo tượng tương tác gen Số phát biểu là? A B C D Câu 32 Cho biết tính trạng gen quy định Cho dị hợp hai cặp gen có kiểu hình tròn, vị tư thụ phấn, đời có 540 có tròn, : 210 tròn, chua : 210 bầu dục, : 40 bầu dục, chua Mọi diễn biến trình sinh noãn sinh hạt phấn giống nhau, kiểu gen F1 tần số hoán vị gen AB AB Ab Ab A ; f = 40% B ; f = 20% C ; f = 40% D ; f = 20% ab ab aB aB Câu 33 Cho dị hợp hai cặp gen có kiểu hình thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn F1 thu 6000 với loại kiểu hình khác nhau, cao, hoa đỏ 3960 Biết rằng cao trội hoàn toàn so với thấp, hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng diễn biến nhiễm sắc thể trình giảm phân tế bào sinh hạt phấn sinh noãn giống Phép lai phù hợp với kết là: AB AB Ab Ab Ab Ab AB AB     A , f = 40% B , f = 40% C , f = 20% D , f = 20% ab ab aB aB aB aB ab ab AB Ab  Câu 34 Ở loài động vật, cho phép lai Biết rằng trình sinh giao tử đực giao tử ab aB xảy hoán vị gen với tần số Dự đoán kết đời sau đúng? (1) Có tối đa loại kiểu gen (2) Có loại kiểu gen đồng hợp tử cặp gen với tỷ lệ bằng (3) Có loại kiểu gen đồng hợp tử trội (4) Có loại kiểu hình với tỷ lệ bằng (5) Có tối đa 10 loại kiểu gen Số phát biểu A B C D Câu 35 Khi cho chuột lông xám nâu giao phối với chuột lông trắng (kiểu gen đồng hợp lặn) 48 lông xam nâu, 99 lông trắng 51 lông đen Cho nội dung sau: (1) Quy luật tác động gen chi phối hình thành màu lơng chuột tương tác gen trội át chế khơng hồn tồn gen lặn tương ứng (2) Cho chuột lông đen lông trắng chủng giao phối với F1 tồn chuột lơng xám Cho chuột F1 tiếp tục giao phối với phân li kiểu hình F2 lông xám nâu : lông đen : lông trắng (3) Cho chuột lông đen lông trắng chủng giao phối với F1 tồn chuột lơng xám Cho chuột F1 tiếp tục giao phối với phân li kiểu hình F2 12 lông xám nâu : lông đen : lông trắng Số nội dung là? A B C D Câu 36 Ở lồi thực vật, A– chín sớm, a– chín muộn, B– ngọt, b– chua Cho lai hai thể bố mẹ chủng, F1 thu 100% mang tính trạng chín sớm, Cho F1 lai với cá thể khác, hệ lai thu loại kiểu hình có tỷ lệ 42,5% chín sớm, chua : 42,5% chín muộn, : 7,5% chín sớm, : 7,5 % chín muộn, chua Phép lai F1 tính chất di truyền tính trạng A AaBb (F1) × aabb, phân li độc lập AB ab B (F1) × , hốn vị với tần số15% ab ab AB Ab C (F1) × , liên kết gen hoán vị gen bên với tần số 30% ab aB Ab ab D (F1) × , hốn vị gen với tần số 15% aB ab Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 5/6 - Mã đề thi 013 Câu 37 Trong trường hợp không xảy đột biến xảy hoán vị gen gen B b với tần số 40%; D d với tần số 20%; G g với tần số 20% Tính theo lí thuyết, loại giao tử ab de X h sinh từ E AB DE H h thể có kiểu gen: X X chiếm tỷ lệ? ab de g G A 1,8% B 12% C 1,2% D 2,2% Câu 38 Lai ruồi giấm ♀mắt đỏ, cánh bình thường × ♂mắt trắng, cánh xẻ → F1 100% mắt đỏ, cánh bình thường F1 × F1→ F2 có tỷ lệ ♀ 300 mắt đỏ, cánh bình thường ♂120 mắt đỏ, cánh bình thường : 120 mắt trắng, cánh xẻ : 29 mắt đỏ, cánh xẻ : 31 mắt trắng, cánh bình thường Hãy xác định kiểu gen F1 tần số hoán vị gen? A X A Xa  X A Y , f = 30% B X A Xa  Xa Y , f = 20% b B B b B B A a A C X X  X Y , f = 20% D X A Xa  Xa Y , f = 10% B b B B b B Câu 39 Ở loài thực vật, tiến hành phép lai thân cao, chín sớm thân thấp, chín muộn, F1 thu 100% thân cao, chín sớm Cho F1 lai với nhau, đem gieo hạt F2, số 28121 thu xuất lớp kiểu hình thân cao, chín sớm; thân thấp, chín muộn; thân cao, chín muộn thân thấp, chín sớm Số lượng thân thấp, chín muộn 280 Số nhận định nhận định xác? (Biết rằng diễn biến giảm phân hình thành giao tử đực nhau) (1) Tần số hoán vị locus chi phối tính trạng 10% (2) Quy luật di truyền chi phối tính trạng quy luật phân li độc lập Menđen (3) Có lớp kiểu hình F2 chứng tỏ bên F1 cho loại giao tử với tỷ lệ khác tượng hoán vị gen gây (4) Về mặt lí thuyết, có khoảng 6750 thân cao, chín muộn xuất F2 thu A B C D Câu 40 Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định vàng Theo lí thuyết, phép lai sau đây, có phép lai cho đời có tỷ lệ kiểu hình thân cao, vàng : thân cao, đỏ : thân thấp, đỏ? AB Ab  (1) AaBB  AaBB (2) , hoán vị gen bên với tần số 20% ab aB AB AB  (3) AaBb  AABb (4) , hoán vị gen bên với tần số 50% ab ab Ab Ab Ab Ab   (5) , liên kết hồn tồn (6) , hốn vị gen bên với tần số 10% aB aB aB aB AB Ab AB Ab   (7) , liên kết hoàn tồn (8) , hốn vị gen bên với tần số 25% ab aB ab aB A B C D Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 6/6 - Mã đề thi 013 ... F2 giao phấn với thu F3 Lấy ngẫu nhiên F3 đem trồng, theo lí thuyết, xác suất để có kiểu hình bầu dục 1 A B C D 16 12 36 Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 2/6 - Mã đề thi. .. AaBb × Aabb C AaBb × Aabb D AaBb × aabb Aabb × aaBb Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 3/6 - Mã đề thi 013 Câu 25 Ở loài thực vật, cho biết gen quy định tính trạng, alen... nhau, khơng có tương tác hay Cặp gen không alen với Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 4/6 - Mã đề thi 013 (3) Các gen tế bào không trực tiếp tác động qua lại với Chỉ có
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (141) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (141)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn