ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (125)

14 61 0
  • Loading ...
1/14 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

Chuyên ôn luyện thi THPT Quốc gia Sinh Học – Nguyễn Thanh Quang – SĐT: 0348220042 KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2019 KHĨA TỔNG ƠN LÍ THUYẾT SINH HỌC NĂM 2019 Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Thời gian làm bài: 30 phút, không kể thời gian phát đề (Lời giải gồm 15 trang) LỜI GIẢI ĐỀ SỐ “ Khóa tổng ơn lí thuyết sinh học xây dụng nhằm hỗ trợ bồi dưỡng lí thuyết dạng đếm mệnh đề nhằm khắc phục tình trạng học lại quên em Anh mong với câu hỏi khóa giúp em nắm kiến thức đạt điểm cao kì thi THPT Quốc gia năm 2019 Chúc em học tốt!!!” 1.D 11.D 21.D 2.B 12.C 22.A 3.B 13.D 23.D 4.A 14.A 24.C 5.A 15.D 25.B 6.C 16.C 26.C 7.C 17.C 27.B 8.B 18.A 28.D 9.C 19.D 29.C 10.B 20.D 30.A Câu 1: Cho phát biểu sau: (1) Vùng điều hòa gen nằm đầu 5' mạch mã gốc (2) Một cơdon mã hóa cho axit amin (3) Phân tử mARN rARN có cấu trúc mạch kép (4) ADN có cấu trúc mạch hai mạch (5) Ở sinh vật nhân thực, axit amin mở đầu cho cho tổng hợp chuỗi polipeptit metionin Số phát biểu có nội dung là: A B C D Đáp án: D (1) Sai Vì mạch gốc gen có chiều từ 3' → 5' theo thứ tự: 3' vùng điều hóa - vùng mã hóa - vùng kết thúc 5' → vùng điều hòa nằm đầu 3' khơng phải 3' mạch mã gốc (2) Sai Vì mã di truyền có tính đặc hiệu Một mã di truyền mã hóa cho axit amin Thực chất có vài ngoại lệ gen khác nhiên mức độ phổ thông thi đại học SGK đáp án sai học điều phổ biến em nhé!!! (3) Sai Vì mARN rARN có cấu trúc mạch đơn khơng phải mạch kép (4) Đúng Vì nhân sơ nhân thực ADN có cấu trúc mạch, nhân sơ mạch vòng, nhân thực mạch xoắn ADN ti thể lục lạp có dạng vòng Tuy nhiên virus ADN có dạng mạch đơn (5) Đúng Còn sinh vật nhân sơ, axit amin mở đầu cho tổng hợp chuỗi polipeptit foocmil metionin Câu 2: Khi nói vai trò cấu trúc xoắn nhiều bậc nhiễm sắc thể, có nội dung sau: (1) Rút ngắn chiều dài, bảo vệ cấu trúc NST (2) Tạo điều kiện cho gen nhân đôi phiên mã (3) Thực điều hòa hoạt động gen (4) Tạo điều kiện phát sinh đột biến NST Số nội dung là: A B C D Đáp án: B - Nhiễm sắc thể (NST) cấu tạo từ chất nhiễm sắc chứa phân tử ADN mạch kép, có chiều ngang 2nm Phân tử ADN quẫn quanh khối prôtêin tạo nên nuclêôxôm Mỗi nuclêơxơm gồm có lõi phân tử histơn SINH HỌC OCEAN “Hãy tôn trọng quyền tác giả biên soạn – hành vi chia sẻ buôn bán trái phép bị xử lí theo nội quy nhóm quy định của pháp luật” Chuyên ôn luyện thi THPT Quốc gia Sinh Học – Nguyễn Thanh Quang – SĐT: 0348220042 đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêơtit, quấn quanh vòng Giữa nuclêôxôm liên tiếp đoạn ADN phân tử prôtêin histôn Chuỗi nuclêôxôm tạo thành sới có nhiều ngang 11nm Các sợi xoắn lại tạo thành sợi nhiễm sắc Sợi xoắn bậc tạo thành sợi nhiễm sắc có chiều ngang khoảng 30 nm Sợi nhiễm sắc lại xếp cuộn lần tạo nên sợi có chiều ngang khoảng 300 nm Cuối lần xoắc tiếp sợi 300 nm thành cromatit có chiều ngang khoảng 700 nm - Với cấu trúc cuộn xoắn vậy, chiều dài NST rút ngắn 15000 - 20000 lần so với chiều dài ADN Sự thu gọn cấu trúc không gian thuận lợi cho phân li, tổ hợp NST trình phân bào bảo vệ NST tốt (1) Đúng Rút ngắn chiều dài, bảo vệ cấu trúc NST (2) Sai Vì gen nhân đơi phiên mã NST trạng thái giãn xoắn cực đại (3) Đúng Vì trạng thái đóng xoắn gen chưa hoạt động điều hòa trước phiên mã (4) Sai Vì đóng xoắn NST giúp bảo vệ NST tốt hơn, xảy đột biến Câu 3: Khi nói điểm khác phiên mã sinh vật nhân thực so với sinh vật nhân sơ có nội dung sau: (1) Mỗi mARN chứa thông tin để tổng hợp loại chuỗi polipeptit (2) Mỗi mARN sơ khai chứa thông tin để tổng hợp số loại chuỗi polipeptit (3) Phiên mã sinh vật nhân thực có nhiều loại ARN polimeraza tham gia Mỗi trình phiên mã tạo mARN, tARN, rARN có ARN polimeraza riêng xúc tác (4) Có hai giai đoạn tổng hợp mARN sơ khai mARN trưởng thành Số đặc điểm có nội dung là: A B C D Đáp án: B (1) Sai Vì mARN sơ khai sinh vật nhân thực tổng hợp nên nhiều chuỗi polipeptit từ mARN sơ khai ban đầu tổng hợp nhiều mARN trưởng thành khác (do xếp exon khác tạo thành loại mARN trưởng thành khác nhau), mARN trưởng thành tổng hợp loại chuỗi polipeptit khác Còn mARN trưởng thành chứa thông tin để tổng hợp loại chuỗi polipeptit Vậy nội dung (1) khơng nói rõ mARN sơ khai hay trưởng thành (2) Đúng (xem giải thích nội dung 1) (3) Đúng Vì sinh vật nhân thực có nhiều loại ARN polimeraza tham gia q trình phiên mã Mỗi trình phiên mã tạo mARN, tARN, rARN có enzim ARN polimeraza riêng xúc tác (4) Đúng Vì gen sinh vật nhân thực gen phân mảnh, nên phiên mã phần lớn sinh vật nhân thực tạo mARN sơ khai gồm đoạn exon intron Các intron loại bỏ để tạo thành mARN trưởng thành gồm exon tham gia trình dịch mã Câu 4: Cho phát biểu sau: (1) Các lồi có nhiều cặp NST thường cặp NST giới tính (2) NST lồi sinh vật khác khơng phải số lượng hình thái mà chủ yếu gen (3) Số lượng NST đặc trưng, nhiên số lượng NST nhiều hay khơng phản ánh mức độ tiến hóa lồi (4) Ở vi khuẩn có cấu trúc NST gần tương tự tế bào nhân thực (5) NST có hình dạng, kích thước tương đối giống lồi (6) Sự thu gọn cấu trúc không gian NST thuận lợi cho phân li, tổ hợp NST (7) Lưu giữ, bảo quản truyền đạt thông tin di truyền chức NST (8) Trên NST giới tính, có gen quy định giới tính Số phát biểu có nội dung A B C D SINH HỌC OCEAN “Hãy tôn trọng quyền tác giả biên soạn – hành vi chia sẻ buôn bán trái phép bị xử lí theo nội quy nhóm quy định của pháp luật” Chuyên ôn luyện thi THPT Quốc gia Sinh Học – Nguyễn Thanh Quang – SĐT: 0348220042 Đáp án: A (1) Sai Vì lồi thực vật số loài động vật ong, kiến khơng có NST giới tính (2) Đúng Vì lồi khác có số lượng, hình thái, cấu trúc NST khác Mặt khác, khác chủ yếu gen nằm NST khác → hình thành tính trạng khác (3) Đúng Ví dụ người có NST: 2n = 46, gà có NST 2n = 78, nhiên xét mức độ tiến h óa lồi người tiến hóa gà Do Số lượng NST đặc trưng , nhiên số lượng NST nhiều hay khơng phản ánh mức độ tiến hóa lồi (4) Sai Vì vi khuẩn (sinh vật nhân sơ), NST phân tử ADN dạng trần không liên kết với protein loại histon (5) Sai Vì lồi có NST đặc trưng số lượng, hình thái cấu trúc nên lồi khác số lượng, hình thái, kích thước khác (6) Đúng Vì nhờ thu gọn cấu trúc khơng gian NST, chiều dài NST rút ngắn 15000 - 20000 lần so với chiều dài ADN Sự thu gọn cấu trúc thuận lợi cho phân li, tổ hợp NST trình phân bào (7) Đúng Vì NST cấu trúc mang ADN, ADN vật chất di truyền cấp độ phân tử, có chức lưu giữ, bảo quản truyền đạt thông tin di truyền cấp độ phân tử nên NST có chức lưu giữ, bảo quản truyền đạt thông tin di truyền cấp độ tế bào + NST cấu trúc mang gen: Các gen NST xếp theo trình tự xác định di truyền + Các gen NST bảo quản cách liên kết với protein histon nhờ trình tự nucleotit đặc hiệu mức xoắn khác + Từng gen NST không nhân đôi riêng rẽ mà chúng nhân đôi theo đơn vị nhân đôi gồm số gen + Mỗi NST sau nhân đôi co ngắn tạo nên cromatit gắn với tâm động + Bộ NST đặc trưng cho lồi sinh sản hữu tính trì ổn định qua hệ kết hợp chế: nguyên phân, giảm phân thụ tinh (8) Sai Vì NST giới tính, ngồi gen quy định giới tính có gen quy định tính trạng thường Ví dụ NST X ngồi gen quy định giới tính có gen quy định tính trạng thường tính trạng mù màu, máu khó đơng Câu 5: Khi nói phân tử ADN nhân tế bào sinh dưỡng sinh vật nhân thực có nhận xét sau: (1) Các phân tử nhân đôi độc lập diễn thời điểm khác (2) Thường mang gen phân mảnh tồn theo cặp alen (3) Có độ dài số lượng loại nuleotit (4) Có cấu trúc mạch kép xoắn thẳng (5) Có số lượng, hàm lượng ổn định đặc trưng cho lồi Số nhận xét có nội dung là: A B C D Đáp án: A (1) Sai Vì q trình nhân đơi ADN diễn pha S kì trung gian diễn thời điểm khác (2) Đúng Vì phần lớn gen sinh vật nhân thực có vùng mã hóa khơng liên tục, xen kẽ đoạn mã hóa axit amin đoạn khơng mã hóa axit amin (intron) Vì gen gọi gen phân mảnh Mặt khác, gen tồn NST, NST tồn thành cặp tương đồng → gen tồn theo cặp alen (3) Sai Vì ADN khác có kích thước khác có số lượng nucleotit khác (4) Đúng Ở nhân sơ nhân thực ADN có cấu trúc mạch, nhân sơ mạch vòng, nhân thực mạch xoắn ADN ti thể lục lạp có dạng vòng Tuy nhiên virus ADN có dạng mạch đơn (5) Đúng Vì lồi có số lượng NST đặc trưng → số lượng, hàm lượng ADN tương đối ổn định đặc SINH HỌC OCEAN “Hãy tôn trọng quyền tác giả biên soạn – hành vi chia sẻ buôn bán trái phép bị xử lí theo nội quy nhóm quy định của pháp luật” Chuyên ôn luyện thi THPT Quốc gia Sinh Học – Nguyễn Thanh Quang – SĐT: 0348220042 trưng cho loài Câu 6: Số nhận xét plasmit: (1) Là vật chất di truyền dạng mạch vòng kép (2) Tồn tế bào chất (3) Mỗi tế bào vi khuẩn có plasmit (4) Trên plasmit khơng chứa gen (5) Plasmit có khả nhân đơi độc lập với hệ gen tế bào A B C D Đáp án: C - Plasmit phân tử ADN vòng kín mạch, thấy mạch thẳng, nằm ngồi thể nhiễm sắc, có kích thước nhỏ (bằng khoảng thể nhiễm sắc vi khuẩn) có khả tự nhân lên độc lập với tế bào chúng phân sang 100 tế bào nhân lên với nhân lên tế bào - Các plasmit tăng lên giảm có yếu tố bất lợi nhiệt độ, thuốc màu, kháng sinh, chất dinh dưỡng… - Các plasmit trạng thái cài vào thể nhiễm sắc, có khả tiếp hợp khơng tiếp hợp, có nhiều loại tế bào vi khuẩn Vậy phát biểu (1), (2), (5) (3) Sai Vì tế bào vi khuẩn có từ 20 - 30 plasmit (4) Sai Vì plasmit có chứa gen Câu 7: Cho biết gen có hai alen quy định tính trạng, gen phân li độc lập Cho phép lai sau đây: (1) AaBb × AaBb (2) AaBb × aabb (3) AaBb × AaBB (4) AaBb × Aabb (5) aaBb × aaBb (6) aaBb × AaBb (7) AaBb × AAbb (8) AaBb × AABb Tính theo lý thuyết, có phép lai cho tỉ lệ phân li kiểu gen đời là: : : : : : 1? A B C D Đáp án: C - Để đời sau cho tỉ lệ phân li kiểu gen đời là: : : : : : = (1 : : 1).(1 : 1)  Tỉ lệ : : kết phép lai: Aa x Aa Bb x Bb  Tỉ lệ : kết phép lai: Bb x BB Bb x bb Aa x AA Aa x aa Vậy phép lai: (3), (4), (6), (8) (1) Sai Vì cho tỉ lệ kiểu gen (1:2:1)(1:2:1) (2) Sai Vì cho tỉ lệ kiểu gen (1:1)(1:1) (5) Sai Vì cho tỉ lệ kiểu gen 1(1:2:1) (7) Sai Vì cho tỉ lệ kiểu gen (1:1)(1:1) Câu 8: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cho thân cao giao phấn với thân cao (P), thu F1 gồm 901 thân cao 299 thân thấp Có dự đoán số dự đoán sau: (1) Các thân cao P có kiểu gen khác (2) Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên F2 xuất kiểu gen lặn chiếm 12,5% (3) Cho toàn thân cao F1 tự thụ phấn đời thu số thân thấp chiếm 1/6 (4) Cho toàn thân cao F1 lai ngẫu nhiên với F2 phân li theo tỉ lệ thấp : cao A B C D Đáp án: B - P: Cao x Cao → F1: cao : thấp → Cây thấp F1 có kiểu gen aa nhận 1a từ bố 1a từ mẹ → Kiểu gen P Aa → F1: 1AA : 2Aa : 1aa (1) Sai Vì kiểu gen P giống nhau, Aa (2) Sai F1 giao phối ngẫu nhiên thì: SINH HỌC OCEAN “Hãy tơn trọng quyền tác giả biên soạn – hành vi chia sẻ buôn bán trái phép bị xử lí theo nội quy nhóm quy định của pháp luật” Chuyên ôn luyện thi THPT Quốc gia Sinh Học – Nguyễn Thanh Quang – SĐT: 0348220042 Cách 1: - ♂ F1: Cơ thể AA giảm phân cho 1A Cơ thể 2Aa giảm phân cho 1A : 1a Cơ thể 1aa giảm phân cho 1a 1 Vậy ♂ F1 giảm phân cho A : a 2 1 Tương tự ♀ F1 giảm phân cho A : a 2 →F2: 1AA : 2Aa : 1aa → Khi Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên F2 xuất kiểu gen lặn chiếm 25% Cách 2: Sử dụng di truyền quần thể, F1 cân di truyền → F2 có cấu trúc: 1AA : 2Aa : 1aa (3) Đúng Vì thân cao F1 có kiểu gen: 1AA : 2Aa hay AA : Aa 3 1  AA tự thụ cho AA 3 2 1  Aa tự thụ cho   aa → thấp 3 6 (4) Sai.Vì thân cao F1 có kiểu gen: 1AA : 2Aa hay AA : Aa → đời sau cho tỉ lệ cao : thấp 3 Câu 9: Ở loài thực vật, cho giao phấn hoa đỏ chủng với hoa trắng F1 toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn kiểu hình F2 hoa đỏ : hoa trắng Có phương pháp phương pháp xác định kiểu gen hoa đỏ đời F2? (1) Lai hoa đỏ F2 với hoa đỏ P (2) Cho hoa đỏ F2 tự thụ phấn (3) Lai hoa đỏ F2 với F1 (4) Lai hoa đỏ F2 với hoa trắng P A B C D Đáp án: C - P: Đỏ chủng x trắng→ F1: 100% hoa đỏ F1 tự thụ→ F2: đỏ : trắng Tính trạng đơn gen: A đỏ trội hoàn toàn so với a quy định màu trắng P: AA x aa→ F1: Aa→ F2: 1AA : 2Aa : 1aa Các phép lai xác định kiểu gen hoa đỏ F2 (2), (3),(4) (1) Sai Nếu AA x Aa thu đời có kiểu hình 100% đỏ khơng xác định kiểu gen (2) Đúng Đúng hoa đỏ cho đời xuất hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử (3) Đúng Cây F1 có kiểu gen Aa nên cho 100% đỏ có kiểu gen AA lại Aa (4) Đúng Nếu đời cho 100% đỏ AA lại Aa Câu 10: Ở lồi thú, màu lông quy định gen nằm nhiễm sắc thể thường có alen: alen Cb quy định lông đen, alen Cy quy định lông vàng, alen Cg quy định lông xám alen Cw quy định lông trắng Trong alen Cb trội hồn tồn so với alen Cy, Cg Cw; alen Cy trội hoàn toàn so với alen Cg Cw; alen Cg trội hoàn toàn so với alen Cw Tiến hành phép lai để tạo đời Cho biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có kết luận sau đúng? (1) Phép lai hai cá thể có kiểu hình tạo đời có tối đa loại kiểu gen loại kiểu hình (2) Phép lai hai cá thể có kiểu hình khác ln tạo đời có nhiều loại kiểu gen nhiều loại kiểu hình phép lai hai cá thể có kiểu hình (3) Phép lai cá thể lông đen với cá thể lông vàng phép lai cá thể lông vàng với cá thể lơng xám tạo đời có tối đa loại kiểu gen loại kiểu hình (4) Có phép lai (khơng tính phép lai thuận nghịch) hai cá thể lông đen cho đời có kiểu gen phân li theo ti lệ : : : SINH HỌC OCEAN “Hãy tôn trọng quyền tác giả biên soạn – hành vi chia sẻ buôn bán trái phép bị xử lí theo nội quy nhóm quy định của pháp luật” Chuyên ôn luyện thi THPT Quốc gia Sinh Học – Nguyễn Thanh Quang – SĐT: 0348220042 (5) Phép lai hai cá thể có kiểu hình khác cho đời có loại kiểu gen A B C D Đáp án: B (1) Sai: Hai cá thể có kiểu hình kiểu gen có alen giống nhau: Ví dụ: P: CbCy × CbCg → F1: 1CbCb Đen : 1CbCg Đen : CbCy Đen : 1CyCg Vàng Đời có tối đa loại kiểu gen có loại kiểu hình (2) Sai: Phép lai hai cá thể có kiểu hình khác tạo đời có nhiều loại kiểu gen nhiều loại kiểu hình phép lai hai cá thể có kiểu hình, khơng phải ln tạo Ví dụ: CbCy (đen) × CbCw (đen) → F1: đen (CbCb : CbCy : CbCw) : vàng (CyCw) kiểu gen kiểu hình CbCy (đen) × CgCw (xám) → F1: đen (CbCg : CbCw) : vàng (CyCg : CyCw) kiểu gen kiểu hình CbCg (đen) × CyCw (xám) → F1: đen (CbCy : CbCw) : vàng (CyCg): xám (CgCw) kiểu gen kiểu hình (3) Đúng: Phép lai cá thể lông đen với cá thể lông vàng phép lai cá thể lông vàng với cá thể lơng xám tạo đời có tối đa loại kiểu gen loại kiểu hình Ví dụ: CbCg (đen) × CyCw (vàng) → F1: đen (CbCy : CbCw) : vàng (CyCg) : xám (CgCw) kiểu gen kiểu hình CyCw (vàng) × CgCw (xám) → F1: vàng (CyCg : CyCw) : xám (CgCw) : trắng (CwCw) kiểu gen kiểu hình (4) Đúng: Có phép lai (khơng tính phép lai thuận nghịch) hai cá thể lơng đen cho đời có kiểu gen phân li theo ti lệ : : : CbCy (đen) × CbCg (đen) → F1: CbCb : CbCg : CbCy : CyCg CbCy (đen) × CbCw (đen) → F1: CbCb : CbCw : CbCy : CyCw CbCg (đen) × CbCw (đen) → F1: CbCb : CbCw : CbCg : CgCw (5) Sai Phép lai hai cá thể đồng hợp có kiểu hình khác cho đời gồm loại kiểu gen Ví dụ: CbCb x CwCw → CbCw loại kiểu gen Câu 11: Ở loài thực vật, đem hoa tím chủng lai với hoa trắng chủng thu F1 tồn hoa tím Đem F1 lai phân tích thu đời có loại kiểu hình hoa tím, hoa trắng, hoa đỏ hoa vàng với tỉ lệ ngang Đem F1 tự thụ phấn thu F2 Đem loại bỏ hoa vàng hoa trắng F2, sau cho lại giao phấn ngẫu nhiên với thu F3 Cho kết luận sau: (1) Tỉ lệ hoa trắng F3 1/81 (2) Có loại kiểu gen F3 (3) Có loại kiểu gen quy định hoa vàng loài thực vật (4) Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen không alen kiểu bổ sung (5) Tỉ lệ hoa tím chủng tổng số hoa tím F3 1/6 Có kết luận đúng? A B C D Đáp án: D - Cho hoa tím lai phân tích → Fa xuất hiên kiểu hình với tỉ lệ ngang (1 : : : 1) → Cây hoa tím giảm phân phải cho loại giao tử với tỉ lệ → Tính trạng màu sắc hoa cặp gen không alen quy định di truyền theo quy luật tương tác bổ sung tỉ lệ : : : - Quy ước: Tím: A-B- (tím), A-bb(đỏ), aaB- (vàng), aabb(trắng) → Sơ đồ lai F1: AaBb x AaBb → F2: (A-B-): 3Abb : 3aaB- : aabb - Sau loại bỏ hoa vàng hoa trắng, lại đỏ tím Cho hoa tím đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên: (Tím + đỏ) F2 x (Tím + đỏ) F2 hay (1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb : 1Aabb : 2Aabb) x (1AABB : 2 1 2 1 2AaBB : 2AABb : 4AaBb : 1Aabb : 2Aabb) → GF2: ( AB : Ab : aB : ab) x ( AB : Ab : aB : ab) 6 6 6 6 SINH HỌC OCEAN “Hãy tôn trọng quyền tác giả biên soạn – hành vi chia sẻ buôn bán trái phép bị xử lí theo nội quy nhóm quy định của pháp luật” Chuyên ôn luyện thi THPT Quốc gia Sinh Học – Nguyễn Thanh Quang – SĐT: 0348220042 1   6 36 (2) Đúng Đó là: AABB, AABb, AAbb, AaBB, AaBb, Aabb, aaBB, aaBb aabb (3) Sai Có kiểu gen quy định hoa vàng aaBB aaBb (4) Đúng Tính trạng màu sắc hoa cặp gen không alen quy định di truyền theo quy luật tương tác bổ sung tỉ lệ 9:3:3:1 AABB 36   (5) Đúng AB    1   36  36  36      Câu 12: Một quần thể có cấu trúc di truyền sau: p2AA + 2pqAa + q2aa = Cho nhận xét sau: (1) Tần số kiểu gen dị hợp cao so với đồng hợp tần số alen gần giá trị 0,5 (2) Tần số loại alen alen gần tần số kiểu gen đồng hợp cao so với dị hợp nhiêu (3) Tần số kiểu gen dị hợp nhỏ đồng hợp tần số loại alen gần (4) Quần thể có cấu trúc di truyền đạt trạng thái cân Số nhận xét có nội dung là: A B C D Đáp án: C (1) Đúng Vì tần số dị hợp (2pq) cao p = q (2) Đúng Vì tần số loại alen alen gần tần số alen lại gần 0, tần số kiểu gen dị hợp (2pq) nhỏ tần số kiểu gen đồng hợp cao so với dị hợp (3) Đúng Vì tần số kiểu gen dị hợp (2pq) nhỏ tần số loại alen gần tần số alen lại gần (1) Sai Tỉ lệ trắng (aabb) là: (4) Đúng Vì quần thể đảm bảo điều kiện: y2  4xy    2pq   4p2q  nên quần thể cho trạng thái cân Câu 13: Cho phát biểu sau: (1) Quá trình tự phối thường làm tăng tần số alen trội, làm giảm tần số alen lặn (2) Quá trình ngẫu phối thường làm cho quần thể đạt trạng thái cân di truyền (3) Các quần thể tự thụ phấn giao phối cận huyết thường làm tăng biến dị tổ hợp (4) Khi quần thể trạng thái cân di truyền dựa vào tỉ lệ kiểu hình để suy tần số tương đối alen quần thể Trong phát biểu trên, có phát biểu đúng? A B C D Đáp án: D (1) Sai Quá trình tự phối làm giảm tần số kiểu gen dị hợp tăng tần số kiểu gen đồng hợp, tần số alen không thay đổi (2) Đúng Quá trình ngẫu phối làm cho quần thể đạt trạng thái cân (3) Sai Quần thể tự thụ phấn giao phối cận huyết làm tăng đồng hợp, giảm đa dạng di truyền quần thể, giảm biến dị tổ hợp (4) Đúng Có thể dựa vào tỷ lệ kiểu hình suy tần số alen quần thể Câu 14: Khi nói điều kiện nghiệm định luật Hacđi -Vanbec có nội dung: (1) Quần thể có số lượng cá thể lớn, giao phối ngẫu nhiên SINH HỌC OCEAN “Hãy tôn trọng quyền tác giả biên soạn – hành vi chia sẻ buôn bán trái phép bị xử lí theo nội quy nhóm quy định của pháp luật” Chuyên ôn luyện thi THPT Quốc gia Sinh Học – Nguyễn Thanh Quang – SĐT: 0348220042 (2) Quần thể có nhiều kiểu gen, gen có nhiều alen tương ứng (3) Các kiểu gen có sức sống độ hữu thụ (4) Khơng có đột biến phát sinh có tần số đột thuận tần số đột biến nghịch (5) Không có di - nhập gen quần thể (6) Chọn lọc tự nhiên xảy Số nội dung là: A B C D Đáp án: A Trong điều kiện định, quần thể giao phối thành phần kiểu gen tần số tương đối alen di truyền ổn định qua hệ - Điều kiện nghiệm đúng: + Số lượng cá thể quần thể lớn (quần thể có kích thước lớn) + Các cá thể quần thể giao phối với cách ngẫu nhiên + Các loại giao tử loại kiểu gen phải có sức sống, khả sinh sản ngang (nghĩa khơng có chọn lọc tự nhiên) + Không xảy đột biến (nếu xảy đột biến tần số đột biến thuận tần số đột biến nghịch: A đột biến thành a đột biến thuận, a đột biến thành A đột biến nghịch) + Quần thể phải cách li với quần thể khác thuộc lồi (khơng có di nhập gen quần thể) Vậy nội dung là: (1), (3), (4), (5) Câu 15: Cho thông tin sau: (1) Áp lực chọn lọc tự nhiên nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ hình thành đặc điểm thích nghi (2) Áp lực trình đột biến thể tốc độ biến đổi tần số alen bị đột biến (3) Đối với q trình tiến hóa nhỏ, chọn lọc tự nhiên có vai trò tạo alen mới, làm thay đổi tần số alen theo hướng xác định (4) Mọi loại biến dị nguyên liệu cho trình tiến hóa Số phát biểu có nội dung là: A B C D Đáp án: D (1) Đúng Chọn lọc tự nhiên nhân tố quy định chiều hướng nhịp điệu trình tiến hóa Áp lực chọn lọc tự nhiên mạnh q trình hình thành đặc điểm thích nghi nhanh ngược lại (2) Đúng Áp lực trình đột biến lớn tốc độ biến đổi tần số alen bị đột biến nhanh ngược lại (3) Sai Vì chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp vào kiểu hình, qua sàng lọc kiểu gen, tần số alen sẵn có quần thể không tạo alen Các alen tạo đột biến gen (4) Sai biến dị di truyền nguồn ngun liệu cho q trình tiến hóa, biến dị không di truyền không coi nguyên liệu cho q trình tiến hóa Câu 16: Cho ví dụ sau đây: (1) Tinh trùng vịt dời vị chết quan sinh dục vịt nhà khơng phù hợp mơi trường (2) Cây thuộc lồi thường khơng thụ phấn cho thuộc lồi khác (3) Các lồi ruồi giấm khác có tập tính giao phối khác (4) Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo hợp tử hợp tử khơng phát triển (5) Do chênh lệch thời kì sinh trưởng phát triển nên số quần thể thực vật bãi bồi sông Vonga không giao phấn với quần thể thực vật phía bờ sơng (6) Cừu giao phối với dê, thụ tinh tạo thành hợp tử hợp tử bị chết SINH HỌC OCEAN “Hãy tôn trọng quyền tác giả biên soạn – hành vi chia sẻ bn bán trái phép bị xử lí theo nội quy nhóm quy định của pháp luật” Chuyên ôn luyện thi THPT Quốc gia Sinh Học – Nguyễn Thanh Quang – SĐT: 0348220042 Có ví dụ thuộc chế cách li trước hợp tử? A B C D Đáp án: C Cách li sinh sản có dạng: - Cách li trước hợp tử: Những trở ngại ngăn cản cá thể giao phối với để sinh hợp tử gọi cách li trước hợp tử  Cách li nơi (cách li sinh cảnh): Do sống sinh cảnh khác nên không giao phối với  Cách li tập tính: Do tập tính giao phối khác nên không giao phối với  Cách li thời gian (mùa vụ, sinh thái): Do mùa sinh sản khác nên không giao phối với  Cách li học: Do đặc điểm cấu tạo quan sinh sản khác nên giao phối với - Cách li sau hợp tử: Những trở ngại ngăn cản việc tạo lai ngăn cản tạo lai hữu thụ, thực chất cách li di truyền, không tương hợp NST bố mẹ số lương, hình thái, cấu trúc  Thụ tinh hợp tử không phát triển  Hợp tử phát triển lai không sống lai bất thụ (1) (2) ví dụ dạng cách li học thuộc cách li trước hợp tử (3) ví dụ dạng cách li tập tính thuộc cách li trước hợp tử (5) dạng cách li mùa vụ thuộc dạng cách li trước hợp tử (4) (6) ví dụ dạng cách li sau hợp tử Câu 17: Những trường hợp sau biểu mối quan hệ cá thể quần thể? (1) Ở cá sụn Chondrichthyes, ấu thể nở trước ăn trứng chưa nở, ấu thể khỏe ăn ấu thể yếu (2) Loài cá Edriolychnus schmidti sống mức nước sâu, đực thích nghi với lối sống kí sinh vào (3) Cá ép Echeneis bám vào cá mập để vận chuyển xa (4) Nấm cộng sinh với rễ thông giúp hấp thụ nước muối khoáng tốt (5) Cá vược Perca fluviatilis, điều kiện dinh dưỡng xấu, cá bố mẹ bắt cá làm mồi A B C D Đáp án: C (1) Đúng Là mối quan hệ ăn thịt đồng loại → biểu mối quan hệ cá thể quần thể (2) Đúng Là mối quan hệ kí sinh lồi → biểu mối quan hệ cá thể quần thể (3) Sai Là mối quan hệ khác loài (mối quan hệ hội sinh) → biểu mối quan hệ cá thể quần xã (4) Sai Là mối quan hệ khác loài (mối quan hệ cộng sinh) → biểu mối quan hệ cá thể quần xã (5) Đúng Là mối quan hệ ăn thịt đồng loại → biểu mối quan hệ cá thể quần thể Câu 18: Cho phát biểu sau: (1) Kích thước quần thể (tính theo số lượng cá thể) thường tỉ lệ thuận với kích thước các thể (2) Khi kích thước quần thể xuống mức tối thiểu, giao phối gần dễ xảy làm tăng tần số alen có hại quần thể (3) Khi kích thước quần thể vượt q mức tối đa, quần thể ln suy thối (4) Kích thước quần thể phụ thuộc chủ yếu vào khoảng khơng gian bao quanh quần thể sinh sống Số phát biểu là: A B C D Đáp án: A (1) Sai Kích thước tỉ lệ nghịch với kích thước cá thể Ví dụ: Tính theo số lượng cá thể quần thể voi (kích thước cá thể lớn) rừng mưa nhiệt đới thường có kích thước 25 con/quần thể (kích thước quần thể nhỏ), quần thể gà rừng (kích thước cá thể nhỏ voi) khoảng 200 con/ quần thể (kích thước quần thể lớn voi) (2) Sai Giảm khả gặp gỡ đực dẫn đến tượng giao phối gần làm tăng tỉ lệ đồng hợp mà không SINH HỌC OCEAN “Hãy tôn trọng quyền tác giả biên soạn – hành vi chia sẻ buôn bán trái phép bị xử lí theo nội quy nhóm quy định của pháp luật” Chuyên ôn luyện thi THPT Quốc gia Sinh Học – Nguyễn Thanh Quang – SĐT: 0348220042 làm thay đổi tần số alen quần thể (3) Sai Khi kích thước quần thể vượt mức tối đa quần thể có chế tự điều chỉnh phù hợp.’ (4) Sai Sự tăng trưởng kích thước quần thể phụ thuộc vào nhân tố: mức sinh sản, mức tử vong, mức nhập cư, mức xuất cư, song mức sinh sản tử vong nhân tố mang tính định, sử dụng nghiên cứu tăng trưởng số lượng Khoảng không gian bao quanh sinh vật đại lượng nhường cố định chúng không xét đến chúng thay đổi không đán kể (trừ trường hợp yếu tố ngẫu nhiên) Câu 19: Một người đánh cá khai thác cá rô phi hồ khơng rõ tình hình quần thể cá Số phát biểu phát biểu sau đây: (1) Nếu người đánh cá bắt tồn cá nên ngừng khai thác (2) Nếu người đánh cá bắt toàn cá sau thời kì sinh sản nên tiến hành khai thác mạnh mẽ (3) Nếu người đánh cá bắt tồn cá thời kì sinh sản sau sinh sản nên tiến hành khai thác (4) Nếu người đánh cá bắt tỉ lệ cá đồng trước, sau thời kì sinh sản nên khai thác hợp lí A B C D Đáp án: D (1) Đúng Nếu người đánh cá bắt tồn cá tức nhóm tuổi sinh sản sau sinh sản khơng → quần thể có nguy suy vong → nên ngừng khai thác (2) Đúng Nếu người đánh cá bắt tồn cá sau thời kì sinh sản chứng tỏ nguồn tài nguyên cá dồi → nên tiến hành khai thác mạnh mẽ (3) Đúng người đánh cá bắt tồn cá thời kì sinh sản sau sinh sản → quần thể trì phát triển tốt → nên tiến hành khai thác (4) Đúng người đánh cá bắt tỉ lệ cá đồng trước, sau thời kì sinh sản → việc khai thác đạt mức độ tối đa → cần cân nhắc khai thác cách hợp lí Câu 20: Khi quần thể đạt kích thước tối đa kiện sau có khả xảy ra? (1) Sự cạnh tranh diễn gay gắt (2) Mật độ cá thể cao (3) Khả lây lan dịch bệnh cao (4) Mức sinh sản tăng khả gặp gỡ đực tăng Số phát biểu là: A B C D Đáp án: D - Khi kích thước quần thể tối đa → Mật độ cao → Khả lây lan dịch bệnh cao, mức độ sử dụng nguồn sống cao → cạnh tranh diễn gay gắt → tăng tỉ lệ tử vong, giảm tỉ lệ sinh sản - Vậy phát biểu trên, phát biểu (1), (2), (3) Câu 21: Cho kết luận sau nhân tố tiến hóa: (1) Nhân tố tiến hóa nhân tố có khả làm biến đổi thành phần kiểu gen tần số alen quần thể (2) Khơng phải nhân tố tiến hóa có khả làm biến đổi tần số alen quần thể (3) Không phải đột biến gen có khả làm thay đổi tần số alen quần thể (4) Không phải yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ hoàn toàn alen lặn khỏi quần thể (5) Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể cách nhanh chóng Số phát biểu là: A B C D Đáp án: D (1) Đúng Nhân tố tiến hóa nhân tố có khả làm biến đổi thành phần kiểu gen tần số alen quần thể làm biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể Ý mẫu thuẩn với SGK SGK ghi làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen nhiên lại viết giao phối khơng ngẫu nhiên (giao phối có chọn lọc, cận huyết, tự phối) làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể xem nhân tố 10 SINH HỌC OCEAN “Hãy tôn trọng quyền tác giả biên soạn – hành vi chia sẻ buôn bán trái phép bị xử lí theo nội quy nhóm quy định của pháp luật” Chuyên ôn luyện thi THPT Quốc gia Sinh Học – Nguyễn Thanh Quang – SĐT: 0348220042 tiến hóa Vì mâu thuẫn không thi em nhé! (2) Đúng Giao phối khơng ngẫu nhiên nhân tố tiến hóa khơng làm biến đổi tần số alen quần thể, làm biến đổi thành phần kiểu gen quần thể (3) Đúng Đột biến thuận đột biến nghịch (tuy nhiên lí thuyết thơi em thực tế khó xảy ra) (4) Đúng Yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ hồn tồn alen lặn khỏi quần thể khơng phải loại bỏ hoàn toàn alen lặn khỏi quần thể (4) Đúng Yếu tố ngẫu nhiên yếu tố bất thường môi trường tác động đến quần thể Do làm thay đổi tần số alen quần thể cách nhanh chóng Câu 22: Trong phát biểu sau tiến hóa nhỏ, có biêu nhiêu phát biểu có nội dung đúng? (1) Q trình tiến hóa nhỏ q trình biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể (2) Q trình tiến hóa nhỏ diễn quy mô quần thể diễn không ngừng tác động nhân tố tiến hóa (3) Quần thể đơn vị nhỏ tiến hóa (4) Sự biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể đến lúc làm xuất cách li sinh sản quần thể với quần thể gốc mà sinh lồi xuất (5) Q trình tiến hóa nhỏ kết thúc xuất đơn vị phân loại loài A B C D Đáp án: A - Tiến hóa nhỏ trình biến đổi vốn gen quần thể, đưa đến hình thành lồi Q trình tiến hóa nhỏ diễn phạm vi phân bố tương đối hẹp, thời gian lịch sử tương đối ngắn, nghiên cứu thực nghiệm Kết tiến hóa nhỏ hình thành nên lồi - Quần thể xem đơn vị tiến hóa sở (nghĩa tổ chức nhỏ loài mà q trình tiến hóa diễn ra) đơn vị thực tự nhiên đơn vị sinh sản loài - Vậy phát biểu là: (1), (2), (3), (4) (5) Sai Vì q trình tiến hóa nhỏ kết thúc lồi xuất Còn đơn vị phân loại lồi xuất kết tiến hóa lớn Câu 23: Cho phát biểu sau: (1) Chọn lọc tự nhiên chế liên tục tạo nên tiến hóa thích nghi (2) Chọn lọc tự nhiên lâu dài chủ động hình thành nên sinh vật thích nghi hồn hảo (3) Chọn lọc tự nhiên dẫn đến phân hóa thành đạt sinh sản quần thể dẫn đến số alen định truyền lại cho hệ sau với tỉ lệ lớn so với tỉ lệ alen khác (4) Sự trao đổi di truyền quần thể có xu hướng làm giảm khác biệt quần thể theo thời gian (5) Sự biến động tần số alen gây nên yếu tố ngẫu nhiên từ hệ sang hệ khác có xu hướng làm giảm biến dị di truyền Số phương án là: A B C D Đáp án: D (1) Đúng Đột biến, dòng gen phiêu bạt di truyền làm tăng, giảm tần số alen có lợi có hại quần thể Chỉ có chọn lọc tự nhiên liên tục làm tăng tần số alen có lợi làm tăng mức độ sống sót khả sinh sản kiểu gen ưu Vì chọn lọc tự nhiên chế liên tục tạo tiến hóa thích nghi (2) Sai Vì đặc điểm thích nghi mang tính chất tương đối mơi trường thích nghi mơi trường khác đặc điểm bất lợi (3) Đúng Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp lên kiểu gen từ giữ lại alen có lợi 11 SINH HỌC OCEAN “Hãy tơn trọng quyền tác giả biên soạn – hành vi chia sẻ buôn bán trái phép bị xử lí theo nội quy nhóm quy định của pháp luật” Chuyên ôn luyện thi THPT Quốc gia Sinh Học – Nguyễn Thanh Quang – SĐT: 0348220042 quần thể với tỉ lệ lớn alen khác (4) Đúng Sự trao đổi vốn gen với làm cho tổ gen gen quần thể ngày giống giảm khác biệt quần thể (5) Đúng Các yếu tố ngẫu nhiên yếu tố bất thường môi trường tác động đến quần thể: lũ lụt, thiên tai Nó làm alen biến khỏi quần thể dù alen có lợi Do yếu tố ngẫu nhiên có xu hướng làm giảm biến dị di truyền Câu 24: Trong số xu hướng sau: (1) Tần số alen không đổi qua hệ (2) Tần số alen biến đổi qua hệ (3) Thành phần kiểu gen biến đổi qua hệ (4) Thành phần kiểu gen không đổi qua hệ (5) Quần thể phân hóa thành dòng (6) Đa dạng kiểu gen (7) Các alen lặn có xu hướng biểu Số xu hướng xuất quần thể tự thụ phấn giao phối gần là: A B C D Đáp án: C Quần thể tự thụ phấn giao phối gần có đặc điểm: - Tần số alen không thay đổi qua hệ - Tần số kiểu gen dị hợp giảm, tần số kiểu gen đồng hợp tăng lên Đến lúc quần thể bị phân hóa thành dòng có kiểu gen khác Các xu hướng là: (1), (3), (5), (7) Câu 25: Khi nói q trình hình thành lồi mới, phát biểu sau đúng? (1) Cách li tập tính cách li sinh thái dẫn đến hình thành lồi (2) Cách li địa lí tạo kiểu gen quần thể dẫn đến hình thành lồi (3) Cách li địa lí ln dẫn đến hình thành lồi (4) Hình thành lồi đường lai xa đa bội hố thường gặp động vật (5) Hình thành lồi cách li địa lí xảy cách chậm chạp, qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp (6) Cách li địa lí ln dẫn đến hình thành cách li sinh sản A B C D Đáp án: B (1) Đúng Ví dụ: Hai quần thể cá hồ lại có tập tính sinh sản khác nhau, quần thể thường đẻ trứng khe đá, quần thể lại thường đẻ trứng ven bờ dẫn đến cách li mặt tập tính Nếu cách li diễn thời gian dài dẫn đến hình thành lồi - Quần thể cá hồi (Salmo trutta) hồ Xêvan (Acmêni) phân hóa mùa đẻ năm chỗ đẻ làm hình thành nòi sinh thái khác Nếu cách li diễn thời gian dài dẫn đến hình thành lồi (2) Sai Vì cách li địa lí khơng tạo kiểu gen mà cách li địa lí góp phần làm phân hóa kiểu gen quần thể ngày lớn dần, khơng bị xóa nhòa Các kiểu gen quần thể tạo qua trình đột biến (3) Sai Vì khơng phải lúc cách li địa lí dẫn đến hình thành lồi Lồi hình thành chọn lọc tự nhiên diễn theo hướng khác hình thành đặc điểm thích nghi khác Các đặc điểm thích nghi khác đến ngày chúng khơng giao phối với lồi mới hình thành (4) Sai Vì động vật có hệ thần kinh cấp cao chế ác định giới tính phức tạp nên khó lai xa đa bội hóa Hình thành lồi đường lai xa đa bội hoá thường gặp thực vật động vật (5) Đúng Q trình hình thành lồi đường cách li địa lí thường xảy cách chậm chạp Đầu tiên loài mở rộng khu phân bố, cá thể loài bị ngăn cách chướng ngại địa lí, sau chọn lọc tự nhiên tiến hành theo hướng khác (6) Sai Vì cách li địa lí khơng phải ln dẫn đến cách li sinh sản Cách li sinh sản tạo cách li tập 12 SINH HỌC OCEAN “Hãy tôn trọng quyền tác giả biên soạn – hành vi chia sẻ buôn bán trái phép bị xử lí theo nội quy nhóm quy định của pháp luật” Chuyên ôn luyện thi THPT Quốc gia Sinh Học – Nguyễn Thanh Quang – SĐT: 0348220042 tính, cấu tạo quan sinh sản khác Nếu điều kiện địa lí khác hướng chọn lọc tự nhiên giống khơng thể dẫn đến cách li sinh sản Câu 26: Khi nói cân nội mơi, có phát biểu sau đúng? (1) Nếu nhịn thở làm tăng nhịp tim (2) Nếu khiêng vật nặng tăng nhịp tim (3) Nếu tăng nhịp tim góp phần làm giảm độ pH máu (4) Hoạt động thải CO2 phổi góp phần làm giảm độ pH máu A B C D Đáp án: C (1) Đúng Nhịn thở làm tăng lượng CO2 máu, làm giảm độ pH máu Khi độ pH máu giảm kích thích làm tăng nhịp tim (2) Đúng Khiêng vật nặng làm tăng hơ hấp nội bào, làm tăng nồng độ CO2 máu Điều làm giảm độ pH máu làm tăng nhịp tim (3) Sai Tăng nhịp tim làm giảm nồng độ CO2 máu, làm tăng độ pH máu (4) Sai Thải CO2 làm tăng độ pH máu Câu 27: Khi nói nguyên tố dinh dưỡng khống thiết yếu, có phát biểu sau đúng? (1) Ngun tố khống thiết yếu thay nguyên tố khác (2) Thiếu ngun tố khống thiết yếu khơng hồn thành chu kì sống (3) Ngun tố khống thiết yếu trực tiếp tham gia vào q trình chuyển hóa vật chất (4) Thiếu nguyên tố khoáng thiết yếu thường biểu thành dấu hiệu màu sắc đặc trưng A B C D Đáp án: B - Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là: + Là nguyên tố mà thiếu khơng hồn thành chu trình sống + Khơng thể thay ngun tố khác + Phải trực tiếp tham gia vào trình chuyển hố vật chất thể - Phân loại: Gồm 17 nguyên tố: C, H,O, N, S, P, K, Ca, Mg,Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn  Nguyên tố đại lượng (> 100mg/1kg chất khô cây)gồm: C, H,O, N, S, P, K, Ca, Mg  Nguyên tố vi lượng (≤ 100mg/1kg chất khô cây) gồm: Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn - Hiện tượng thiếu nguyên tố dinh dưỡng thường biểu dấu hiệu màu sắc đặc trưng lá bị biến dạng Ví dụ: + Thiếu đạm (N): Lá vàng nhạt, cằn cỗi + Thiếu lân (P): Lá vàng đỏ, trổ hoa trễ, chín muộn + Thiếu Kali: Ảnh hưởng đến sức chống chịu + Thiếu Ca: Ảnh hưởng đến độ vững cây, rễ bị thối, khô héo Vậy phát biểu là: (2), (3), (4) Câu 28: Khi nói hoạt động tim hệ mạch, có phát biểu sau đúng? (1) Tim co dãn tự động theo chu kì có hệ dẫn truyền (2) Vận tốc máu hệ mạch không liên quan tới tổng tiết diện mạch mà liên quan tới chênh lệch huyết áp hai đầu mạch (3) Nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng thể (4) Huyết áp tâm thu ứng với lúc tim giãn, huyết áp tâm trương ứng với lúc tim co (5) Trong suốt chiều dài hệ mạch huyết áp tăng dần A B C D 13 SINH HỌC OCEAN “Hãy tôn trọng quyền tác giả biên soạn – hành vi chia sẻ bn bán trái phép bị xử lí theo nội quy nhóm quy định của pháp luật” Chuyên ôn luyện thi THPT Quốc gia Sinh Học – Nguyễn Thanh Quang – SĐT: 0348220042 Đáp án: D (1) Đúng Tính tự động tim khả co giãn tự động theo chu kì tim Tim có khả co giãn tự động hoạt động tự động hệ dẫn truyền tim (2) Sai Vận tốc máu: Là tốc độ máu chảy giây Vận tốc máu phụ thuộc vào tổng tiết diện mạch chênh lệch huyết áp đoạn mạch Vận tốc hệ mạch giảm theo chiều động mạch → tĩnh mạch→ mao mạch (vì tổng tiết diện mao mạch lớn nhiều so với tổng tiết diện động tĩnh mạch) S (3) Đúng Vì động vật nhỏ tỉ lệ lớn → Tốc độ chuyển hóa cao, tiêu tốn nhiều luợng, nhu V cầu O2 cao → nhịp tim nhịp thở cao (4) Sai Huyết áp tối đa (tâm thu) huyết áp tối thiểu (tâm trương) Huyết áp cực đại ( huyết áp tối đa ) ứng với lúc tim co đẩy máu động mạch Huyết áp cực tiểu ( huyết áp tối thiểu) ứng với lúc tim giãn (5) Sai Càng xa tim huyết áp giảm (huyết áp động mạch→ huyết áp mao mạch →huyết áp tĩnh mạch) Câu 29: Cho phát biểu sau, số phát biểu nói tác dụng việc bón phân hợp lý suất trồng bảo vệ mơi trường? (1) Bón không suất trồng thấp, hiệu kinh tế thấp (2) Bón phân vượt liều lượng cần thiết làm giảm suất, chi phí phân bón cao (3) Bón phân khơng gây nhiễm nơng sản môi trường đe doạ sức khoẻ người (4) Bón phân nhiều suất trồng cao, hiệu kinh tế cao (5) Làm tăng suất trồng không gây ô nhiễm môi trường bón phân hợp lý A B C D Đáp án: C Bón phân hợp lí tác dụng bón phân hợp lí suất trồng: - Bón phân hợp lí nhu cầu theo đặc điểm di truyền giống, loài cây, theo pha sinh trưởng phát triển, theo đặc điểm lí, hóa tính đất điều kiện thời tiết Phân bón phải loại, đủ số lượng tỉ lệ thành phần dinh dưỡng - Tác dụng bón phân hợp lí với suất trồng: Cây sinh trưởng tốt, suất cao, hiệu bón phân cao (giảm chi phí), khơng gây ô nhiễm môi trường ô nhiễm nông phẩm - Bón phân khơng đúng, suất thấp, hiệu kinh tế thấp Bón phân vượt liều lượng cần thiết làm giảm suất, chi phí bón phân cao, gây ô nhiễm môi trường mông phẩm ảnh hưởng tới sức khỏe người Trong trường hợp trên, trường hợp là: (1), (2), (3), (5) Câu 30: Khi nói q trình hút nước vận chuyển nước rễ cây, có phát biểu sau đúng? (1) Nước vận chuyển từ tế bào lông hút vào mạch dẫn rễ theo thành tế bào - gian bào (2) Nước chủ yếu hút vào theo chế vận chuyển chủ động cần nhiều lượng (3) Sự vận chuyển nước thường diễn đồng thời với vận chuyển chất tan (4) Tất phân tử nước trước vào mạch dẫn rễ phải qua tế bào chất tế bào nội bì A B C D Đáp án: A (1) Sai Vì nước vận chuyển đường qua chất nguyên sinh - không bào (2) Sai Vì nước chủ yếu vận chuyển theo chế thẩm thấu (nước di chuyển từ nơi nước cao đến nơi nước thấp) (3) Đúng Vì chất tan ln hòa tan nước Do đó, nước di chuyển thường kéo theo di chuyển chất tan (4) Đúng Vì tế bào nội bì có đai caspari nên nước khơng thể qua đai capari HẾT -14 SINH HỌC OCEAN “Hãy tôn trọng quyền tác giả biên soạn – hành vi chia sẻ buôn bán trái phép bị xử lí theo nội quy nhóm quy định của pháp luật” ... phối khác nên không giao phối với  Cách li thời gian (mùa vụ, sinh thái): Do mùa sinh sản khác nên không giao phối với  Cách li học: Do đặc điểm cấu tạo quan sinh sản khác nên giao phối với - Cách... quy định của pháp luật” Chuyên ôn luyện thi THPT Quốc gia Sinh Học – Nguyễn Thanh Quang – SĐT: 0348220042 tiến hóa Vì mâu thuẫn không thi em nhé! (2) Đúng Giao phối khơng ngẫu nhiên nhân tố tiến... luyện thi THPT Quốc gia Sinh Học – Nguyễn Thanh Quang – SĐT: 0348220042 tính, cấu tạo quan sinh sản khác Nếu điều kiện địa lí khác hướng chọn lọc tự nhiên giống khơng thể dẫn đến cách li sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (125) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (125)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn