ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (51)

6 221 3
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe ĐỀ THI THỬ 01 -LỚP VIP SINH LIVESTREAM 2019 Đề VIP 01 – Thời gian làm : 50 phút Thầy Phan Khắc Nghệ – www.facebook.com/phankhacnghe Đáp án hướng dẫn giải có Group VIP Sinh Livestream 2019 Câu 81: Trong trình quang hợp thực vật, để giải phóng mol O2 phải quang phân li mol H2O? A B C D Câu 82: Loài động vật sau có hệ tuần hồn kín hơ hấp phổi? A Thủy tức B Châu chấu C Giun đất D Cá sấu Câu 83: Nếu có chiều dài loại phân tử sau thường có khối lượng lớn nhất? A ADN mạch kép B mARN C tARN D rARN Câu 84: Giả sử A, B D alen trội hoàn toàn alen trội alen đột biến kiểu gen sau biểu kiểu hình đột biến tính tính trạng? A aabbdd B AabbDD C Aabbdd D AaBBDD Câu 85: Trường hợp sau gọi đột biến gen? A Gen bị cặp nuclêôtit B Chuỗi polipeptit bị axit amin C Tế bào thêm NST D Tế bào bị NST Câu 86: Loại đột biến sau không làm thay đổi số lượng NST tế bào? A Đột biến đảo đoạn NST B Đột biến thể C Đột biến tam bội D Đột biến tứ bội Câu 87: Kiểu gen sau giảm phân không đột biến cho loại giao tử? A AaBbDd B AabbDD C aaBBDd D AabbDd Câu 88: Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Phép lai sau cho đời có loại kiểu gen? A AaBb × AaBb B Aabb × aaBB C AaBb × AaBB D Aabb × aaBb Câu 89: Ở phép lai sau đây, số loại kiểu hình đực nhiều số loại kiểu hình cái? A ♂Aa × ♀Aa B ♀XAXa × ♂XAY C ♀XAXa × ♂XaY D ♂Aa × ♀aa Câu 90: Trường hợp sau tính trạng di truyền theo dòng mẹ? A Gen nằm ti thể B Gen nằm NST thường C Gen nằm NST giới tính X D Gen nằm NST giới tính Y Câu 91: Quần thể sau cân di truyền? A 0,3AA : 0,7Aa : 0,3aa B 0,4AA : 0,2Aa : 0,4aa C 100%aa D 100%Aa Câu 92: Nuôi cấy hạt phấn có kiểu gen AaBbDDee, sau lưỡng bội hóa tạo tối đa dòng chủng? A B C D 16 Câu 93: Q trình tiến hóa nhỏ diễn tổ chức sống sau đây? A Quần thể B Cá thể C Quần xã D Hệ sinh thái Câu 94 Dương xỉ phát sinh đại sau đây? A Đại Cổ sinh B Đại Nguyên sinh C Đại Trung sinh D Đại Tân sinh Câu 95: Nhân tố sinh thái sau nhân tố hữu sinh? A độ pH mơi trường B Vật kí sinh C Vật ăn thịt D Hỗ trợ lồi Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe Câu 96 Trung roi sống ruột mối mối quan hệ? A Hội sinh B Kí sinh C Hợp tác D Cộng sinh Câu 97: Khi nói quang hợp, phát biểu sau đúng? A Nếu khơng có ánh sáng pha sáng khơng diễn diễn pha tối B Pha tối sử dụng NADPH pha sáng C Pha sáng sử dụng glucôzơ pha tối D Pha sáng cung cấp O2 cho pha tối Câu 98: Ở trâu, phận sau dày có chức tiêu hóa protein giống dày người? A Dạ tổ ong B Dạ cỏ C Dạ múi khế D Dạ sách GX Câu 99: Một gen sinh vật nhân thực có tỉ lệ = Số nuclêơtit loại X gen chiếm tỉ lệ AT bao nhiêu? A 80% B 10% C 35% D 40% Câu 100: Một lồi thực vật có 2n = 24 Giả sử đột biến có số lượng NST bảng sau đây: Thể độ biến A B C D E Số lượng NST 36 25 23 48 60 Có trường hợp thuộc thể đa bội lẻ? A B C D Câu 101: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa gen nằm lục lạp định Lấy hạt phấn hoa đỏ thụ phấn cho hoa trắng, thu F1 Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 Lấy ngẫu nhiên F2, xác suất thu hoa trắng bao nhiêu? A 37,5% B 0% C 25% D 18,75% Câu 102: Khi nói nhân tố tiến hóa, phát biểu sau đúng? A Trong điều kiện định, chọn lọc tự nhiên làm tăng tính đa dạng di truyền quần thể B Các yếu tố ngẫu nhiên không làm tăng tính đa dạng di truyền quần thể C Di – nhập gen làm thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi tần số kiểu gen quần thể D Giao phối khơng ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen nhanh so với đột biến Câu 103: Khi nói cạnh tranh lồi, có phát biểu sau đúng? I Trong quần thể, mật độ tăng cao khan nguồn sống làm tăng cạnh tranh lồi II Cạnh tranh loài làm loại bỏ cá thể lồi làm suy thối lồi III Cạnh tranh lồi làm giảm kích thước quần thể IV Cạnh tranh loài giúp trì số lượng cá thể mức phù hợp với khả sinh sản loài A B C D Câu 104: Khi nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn quần xã sinh vật, có phát biểu sau đúng? I Ở hệ sinh thái cạn, tất chuỗi thức ăn bắt đầu sinh vật sản xuất II Hệ sinh thái đa dạng lưới thức ăn đơn giản III Trong chuỗi thức ăn, lồi tham gia vào nhiều bậc dinh dưỡng khác IV Trong trình diễn nguyên sinh, lưới thức ăn có độ phức tạp tăng dần A B C D Câu 105 Cho biết đoạn mạch gốc gen A có 15 nuclêơtit là: 3’AXG GXA AXG TAA GGG5’ Các cơđon mã hóa axit amin: 5’UGX3’, 5’UGU3’ quy định Cys; 5’XGU3’, 5’XGX3’ ; 5’XGA3’; 5’XGG3’ quy định Arg; 5’GGG3’, 5’GGA3’, 5’GGX3’, 5’GGU3’ quy định Gly; 5’AUU3’, 5’AUX3’, 5’AUA3’ quy định Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe Ile; 5’XXX3’, 5’XXU3’, 5’XXA3’, 5’XXG3’ quy định Pro; 5’UXX3’ quy định Ser Đoạn mạch gốc gen nói mang thơng tin quy định trình tự axit amin Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu gen A bị đột biến thay cặp A-T vị trí thứ 12 đoạn ADN nói cặp G-X làm tăng sức sống thể đột biến II Nếu gen A bị đột biến thay cặp A-T vị trí thứ đoạn ADN nói cặp nuclêơtit khơng làm thay đổi cấu trúc chuỗi pôlipeptit III Nếu gen A bị đột biến thay cặp G-X vị trí thứ đoạn ADN nói cặp A-T làm xuất ba kết thúc sớm IV Nếu gen A bị đột biến thay cặp G-X vị trí thứ 13 đoạn ADN nói cặp A-T làm cho chuỗi polipeptit bị thay đổi axit amin A B C D Câu 106: Một loài thực vật, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp Biết không xảy đột biến mới, thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Các thân cao tứ bội giảm phân, tạo tối đa loại giao tử II Cho tứ bội giao phấn ngẫu nhiên, thu đời có tối đa kiểu gen III Cho hai thể tứ bội có thân cao giao phấn với nhau, thu đời có tỉ lệ kiểu hình cao : thấp IV Cho tứ bội thân cao giao phấn với lưỡng bội thân thấp, thu đươc đời có tỉ lệ cao : thấp A B C D Câu 107 Ở loài thực vật, alen A quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt nhăn Cho Aa tự thụ phấn F1, biết không xảy tượng đột biến Lấy ngẫu nhiên hạt trơn F1, xác suất thu chủng bao nhiêu? A 249 B 1/9 C 1/3 D 2/9 Câu 108 Ở loài thực vật, xét cặp gen quy định hai cặp tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Cho P dị hợp cặp gen tự thụ phấn, thu F1 có 4% số cá thể đồng hợp lặn cặp gen Biết không xảy đột biến hai giới có hốn vị gen tần số hoán vị Cho P lai phân tích, thu Fa Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A Ở Fa, loại kiểu hình có tính trạng trội chiếm tỉ lệ 20% 50% B Ở Fa, tổng cá thể mang kiểu hình có tính trạng trội chiếm tỉ lệ 60% C Ở Fa, loại kiểu hình lặn tính trạng chiếm tỉ lệ 20% D Fa có loại kiểu gen với tỉ lệ 3:3:2:2 Câu 109 Thế hệ xuất phát (P) quần thể ngẫu phối có tỉ lệ kiểu gen 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa Theo quan niệm tiến hóa đại, có phát biểu sau đúng? I Nếu quần thể có thêm alen xảy đột biến di - nhập gen II Nếu quần thể chịu tác động chọn lọc tự nhiên F1 có tỉ lệ kiểu gen 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa chứng tỏ trình chọn lọc chống lại alen lặn III Nếu quần thể chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ hồn tồn alen a IV Nếu có di – nhập gen làm giảm tần số alen A quần thể A B C D Câu 110 Khi nói kích thước quần thể, phát biểu sau đúng? I Trong loài, quần thể có kích thước lớn quần thể thường có tổng sinh khối lớn Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe II Khi số lượng cá thể quần thể đạt cực đại mức độ cạnh tranh lồi đạt mức tối đa III Khi kích thước quần thể giảm xuống mức tối thiểu trình giao phối gần dễ xảy IV Hiện tượng di cư làm giảm kích thước quần thể A B C D Câu 111 Khi nói điểm khác hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên, có phát biểu sau đúng? I Nếu người bổ sung vật chất, lượng hệ sinh thái tự nhiên trở thành hệ sinh thái nhân tạo II Hệ sinh thái nhân tạo hệ sinh thái tự nhiên thường hệ mở III Hệ sinh thái tự nhiên thường có độ đa dạng sinh học cao so với hệ sinh thái nhân tạo IV Hệ sinh thái nhân tạo thường có suất sinh học cao so với hệ sinh thái tự nhiên A B C D Câu 112 Lưới thức ăn sau mô tả hệ sinh thái cạn, có phát biểu sau đúng? E A I C G D H B I Chuỗi thức ăn dài có mắt xích II Lồi H lồi I có quan hệ cạnh tranh dinh dưỡng III Nếu môi trường có chất DDT với nồng độ thấp loài G bị nhiễm chất độc nặng loài B IV Lưới thức ăn có 14 chuỗi thức ăn A B C D Câu 113 Alen A vi khuẩn E.coli bị đột biến thành alen a Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu đột biến điểm alen a alen A có số lượng nuclêơtit II Nếu alen a alen A có chiều dài đột biến điểm III Nếu đột biến thay cặp nuclêôtit chuỗi pơlipeptit alen a chuỗi pơlipeptit alen A có tổng số aa IV Nếu alen a dài alen A 3,4A0 alen a nhiều alen A liên kết hidro A B C D Câu 114 Một lồi thực vật có NST lưỡng bội 2n = 16 Một thể đột biến cấu trúc NST cặp NST, cặp đột biến NST Thể đột biến tự thụ phấn tạo F1 Biết trình giảm phân diễn bình thường Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F1, hợp tử không đột biến chiếm tỉ lệ 1/64 II Ở F1, hợp tử đột biến cặp NST chiếm tỉ lệ 3/64 III Ở F1, hợp tử đột biến cặp NST chiếm tỉ lệ 27/64 IV Ở F1, hợp tử đột biến cặp NST chiếm tỉ lệ 9/64 A B C D Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe Câu 115 Ở loài động vật NST lưỡng bội 2n = 12 Trên cặp NST xét gen có alen đực có NST giới tính XY, NST Y khơng mang gen Q trình giảm phân khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Một thể loài tạo tối đa 64 loại giao tử II Loài có tối đa 5120 loại giao tử đực III Lồi có tối đa 1400000 kiểu gen IV Số loại kiểu gen giới đực nhiều số loại kiểu gen giới A B C D Câu 116 Cho hoa vàng chủng giao phấn với hoa hồng chủng, thu F1 có 100% hoa đỏ Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu F2 gồm có 56,25% cho hoa đỏ; 18,75% cho hoa vàng; 18,75% cho hoa hồng; 6,25% cho hoa trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho hoa đỏ có kiểu gen khác giao phấn với đời có tối thiểu kiểu gen II Cho hoa vàng giao phấn với đời ln có 100% hoa vàng III Lấy ngẫu nhiên hoa vàng F2, xác suất thu chủng 1/9 IV Cho tất hoa vàng F2 tự thụ phấn đời có 1/3 số hoa trắng A B C D Câu 117 Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định Ab ab ×♀ , thu F1 có 4% số cá aB ab thể mang kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Khoảng cách gen A B 8cM II F1 có 21% cá thể thân cao, hoa trắng III F1 có 4% cá thể thân cao, hoa đỏ IV Lấy ngẫu nhiên cá thể thân cao, hoa trắng F1, xác suất thu chủng 21/46 A B C D Câu 118 Một loài thực vật, xét cặp gen quy định cặp tính trạng khác nhau, alen trội trội hoàn toàn; cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho P dị hợp cặp gen giao phấn với nhau, thu F1 có 40,5% số cá thể mang kiểu hình trội tính trạng Biết khơng xảy đột biến có hốn vị gen hai giới với tần số Nếu cho P lai phân tích, thu Fa Theo lí thuyết, loại kiểu hình trội tính trạng khơng thể có tỉ lệ sau đây? A 40,5% B 38,25% C 49,5% D 25% Câu 119 Một quần thể ngẫu phối trạng thái cân di truyền, xét cặp gen Aa Bb phân li độc lập, gen quy định tính trạng trội hồn tồn, có tần số alen A = 0,5; a = 0,5; B = 0,6; b = 0,4 Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Trong kiểu gen quần thể, loại kiểu gen chiếm tỉ lệ cao AaBb II Lấy ngẫu nhiên cá thể có mang tính trạng trội, xác suất thu cá thể chủng 1/21 III Lấy ngẫu nhiên cá thể mang kiểu hình A-bb, xác suất thu cá thể chủng 1/9 IV Lấy ngẫu nhiên cá thể, xác suất thu cá thể dị hợp cặp gen 15,36% A B C D Câu 120 Phả hệ sau mô tả di truyền bệnh người alen gen quy định: hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Phép lai P: ♂ Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe Ghi Nam bị bệnh Nữ bị bệnh Nam không bị bệnh 11 10 Nữ không bị bệnh 12 Cho biết quần thể cân di truyền tỉ lệ người bị bệnh quần thể 16%; không phát sinh đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau sai? I Có tối đa người có kiểu gen dị hợp tử II Người số người số có kiểu gen giống III Xác suất sinh không bị bệnh cặp vợ chồng 10 – 11 19/22 IV Xác suất để người số 12 không mang alen bệnh 8/19 A B C D LỚP LIVESTREAM LỊCH HỌC LIVE KHAI GIẢNG HỌC PHÍ VIP SINH 2019  Thứ (21h30)  Thứ (21h30) 22/01/2019 400K Học Group bí mật Facebook!!! Liên hệ đăng kí: inbox Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) ... lượng hệ sinh thái tự nhiên trở thành hệ sinh thái nhân tạo II Hệ sinh thái nhân tạo hệ sinh thái tự nhiên thường hệ mở III Hệ sinh thái tự nhiên thường có độ đa dạng sinh học cao so với hệ sinh. .. với khả sinh sản loài A B C D Câu 104: Khi nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn quần xã sinh vật, có phát biểu sau đúng? I Ở hệ sinh thái cạn, tất chuỗi thức ăn bắt đầu sinh vật sản xuất II Hệ sinh thái... biến mới, thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Các thân cao tứ bội giảm phân, tạo tối đa loại giao tử II Cho tứ bội giao
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (51) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (51)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn