ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (21)

16 75 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:04

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT 2019 Môn: Sinh học GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 03 Thầy Đinh Đức Hiền ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ NĂM 2019 1-D 2-C 3-C 4-B 5-A 6-B 7-B 8-B 9-C 10-D 11-A 12-D 13-B 14-C 15-B 16-C 17-B 18-C 19-A 20-D 21-A 22-D 23-B 24-C 25-A 26-D 27-C 28-C 29-A 30-D 31-B 32-C 33-D 34-A 35-A 36-D 37-B 38-A 39-A 40-D Câu 1: Ở loài thực vật lưỡng bội, màu sắc hoa locus đơn gen chi phối Alen A chi phối hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Trong quần thể cân di truyền tính trạng màu hoa, có 91% số cho hoa đỏ Tần số alen chi phối hoa đỏ quần thể là: A 0,91 B 0,09 C 0,3 D 0,7 Tỷ lệ kiểu hình hoa trắng (aa) là: – 0,91 = 0,09 → qa = 0, 09 = 0,3 → pA = = 0,3 = 0,7 Câu 2: Loại enzyme nào có khả cố định nitơ phân tử thành NH4+? A Rhizobium B Rubisco C Nitrogenase D Nitratereductase Câu 3: Nhóm động vật nào có phổi cấu tạo từ ống khí với mao mạch bao quanh? A Thú B Cá C Chim D Lưỡngcư Câu 4: Ở người, trình hít vào, đường nào khí là phù hợp? A Mũi → quản → khí quản → tiểu phế quản → phế quản → phế nang B Mũi → khí quản → phế quản → tiểu phế quản → phế nang C Mũi → hầu → thực quản → nắp quản → quản → khí quản → tiểu phế quản → phế quản D Mũi → Khí quản → quản → phế quản → phế nang → tiểu phế quản Câu 5: Ở thực vật C3, trình quang hợp cung cấp chất hữu chủ yếu cho thực hiện nhóm tế bào nào đây? A Tế bào mô giậu B Tế bào mơ xốp C Tế bào lỗ khí D Tế bào biểu bì Câu 6: Ở sinh vật nhân sơ, phát biểu nào là xác nói cấu trúc gen operon điểnhình? A Các gen cấu trúc có mặt operon thường mã hóa chuỗi polypeptide có chức khơng liên quan tới B Triplet mã hóa cho ba kết thúc mARN nằm vùng mã hóa gen Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích C Trong operon, gen cấu trúc có vùng điều hòa riêng D Chiều dài gen mã hóa ln chiều dài mARN mà gen quy định Đáp án B Ý A sai vì gen cấu trúc operon thường mã hóa chuỗi polypeptide có chức liên quan tới Ý C sai vì gen cấu trúc có chung vùng điều hòa Ý D sai vì chiều dài mARN nhỏ Câu 7: Trong trường hợp gen quy định tính trạng, tính trội trội khơng hồn tồn, khơng xảy đột biến hốn vị gen phép lai Ab/aB × AB/ab cho loại kiểu hình? A B C D Đáp án B Ab/aB × AB/ab → AB/Ab : AB/aB :Ab/ab:aB/ab → có kiểu hình Câu 8: Khi nói cơng cụ định tuổi hóa thạch phương pháp đồng vị phóng xạ, thơng tin nào đưa xác? A Cả 12C 14C là đồng vị phóng xạ sử dụng định tuổi hóa thạch, 14C có chu kỳ bán rã 5700 năm B Khi mẫu sinh vật chết đi, hàm lượng 14C giảm dần theo thời gian, sử dụng thơng tin thu thập xác định tuổi hóa thạch C Phương pháp định tuổi 14 C xác định tuổi hóa thạch xác, đặc biệt với mẫu có tuổi hàng triệu đến hàng tỉ năm D Đồng vị 238U dùng để định tuổi hóa thạch, chu kỳ bán rã 1,5 tỉ năm Đáp án B Chu kỳ bán rã hay chu kỳ nửa phân rã thời gian cần để đại lượng biến đổi với thời gian theo hàm suy giảm số mũ đạt đến lượng nửa lượng ban đầu Phát biểu đúng là B Ý A sai vì C không dùng để xác định tuổi hóa thạch, chu kỳ bán rã 14C là 5730 năm 12 Ý C sai vì sử dụng 14C xác định hóa thạch có niên đại 75000 năm, còn hóa thạch có tuổi hàng triệu đến hàng tỉ năm phải dùng 238U Ý D sai vì chu kỳ bán rã 238U là 4,5 tỷ năm Câu 9: Theo quan điểm học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, nhân tố nào làm thay đổi cấu trúc di truyền quần thể theo hướng trì tần số tương đối alen, biến đổi thành phần kiểu gen quần thể: A Đột biến gen B Di nhập gen C Nội phối D Chọn lọc tự nhiên Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 10: Khẳng định nào là xác loại ARN phổ biến có mặt tế bào? A Đầu 3’ mARN có trình tự không dịch mã cho phép ribosome nhận biết mARN gắn vào phân tử B Trên phân tử tARN, axit amin gắn đặc hiệu vào đầu 5’P nhờ điều khiển ba đối mã C Trên phân tử mARN tế bào nhân sơ, ribonucleotide ba mở đầu nằm đầu phân tử D Ở tế bào nhân sơ, mARN có cấu trúc mạch thẳng, dịch mã lúc nhiều ribosome khác Phát biểu đúng là D Ý A sai vì ribosome gắn vào ba mở đầu, ba mở đầu có dịch mã Ý B sai vì axit amin gắn vào đầu 3’OH Ý C sai Câu 11: Để tìm hiểu trình quang hợp thực vật, học sinh đưa vào chng thủy tinh có nồng độ CO2ổn định tiến hành điều chỉnh cường độ chiếu sáng Sau thời gian làm thí nghiệm, đo thơng số, học sinh viết vào nhật kí thí nghiệm nội dungsau: I Ở điểm bù ánh sáng, khơng có tích lũy chất hữu II Tính từ điểm bù ánh sáng, cường độ chiếu sáng tăng dần thì lượng chất hữu tích lũy tăng III Thay đổi cường độ chiếu sáng có ảnh hưởng đến lượng chất hữu tích lũy IV Trong trường hợp, tăng cường độ chiếu sáng dẫn đến tăng suất quang hợp Số ghi xác là: A B C D Đáp án A I đúng, Điểm bù ánh sáng là cường độ ánh sáng mà Iquang hợp = Ihô hấp nên khơng có tích lũy chất hữu II đúng, vì Iquang hợp> Ihơ hấp III đúng IV sai, cường độ ánh sáng vượt qua điểm bão hòa ánh sáng (tại Iquang hợp đạt cực đại) thì Iquang hợp giảm Câu 12: Phát biểu nào là xác đặc trưng quần thể? A Hầu hết loài động vật có kích thước lớn tự nhiên có đường cong tăng trưởng chữ B Hầu hết quần thể động vật, tỉ lệ giới tính trì trạng thái 1:1 C Trong mơi trường giới hạn, tốc độ tăng trưởng quần thể đạt giá trị lớn kích thước nhỏ D Trong quần thể, cá thể tuổi sinh sản đóng vai trò quan trọng tồn quần thể Đáp án D A sai vì loài động vật có kích thước lớn tự nhiên có đường cong tăng trưởng chữS B sai vì có nhiều loài có tỷ lệ giới tính khác :1 : VD ngỗng, vịt…tỷ lệ giới tính là :3 C sai vì quần thể có kích thước nhỏ thì tốc độ tăng trưởng chậm vì sức sinh sản chậm (số lượng cá thể ít) Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 13: Một quần thể có kích thước giảm mức tối thiểu dễ vào trạng thái suy vong vì: A Số lượng cá thể dẫn đến nguy xuất cư sang khu vực khác phận cá thể làm quần thể tan rã B Kích thước quần thể nhỏ dễ chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên, dẫn đến biến động di truyền, tăng giao phối cận huyết, làm nghèo vốn gen C Số lượng cá thể làm giảm tiềm sinh học quần thể, quần thể phục hồi D Kích thước quần thể nhỏ dẫn đến suy giảm di nhập gen,làm giảm đa dạng di truyền Câu 14: Nghiên cứu chủng E.coli đột biến, người ta nhận thấy đột biến khiến sản xuấtenzyme phân giải lactose mơi trường có khơng có lactose Các sinh viên đưa khả :I – đột biến gen điều hòa ; II – đột biến promoter ; III – đột biến operator ; IV – đột biến vùng mã hóa operon Lac Những đột biến xuất hiện gây hiện tượng trên? A II,III,IV B III,IV C I, III D I ; II ;IV Đáp án C Có enzyme phân giải lactose khơng có lactose → gen dịch mã có trường hợp xảy - Khơng tạo protein ức chế: đột biến gen điều hòa - Protein ức chế không liên kết với vùng vận hành: đột biến operater Câu 15: Hoạt động nhóm sinh vật nào chuyển nitrate (NO3-) thành amơn (NH4+) để phục vụ cho trình tổng hợp axit amin? A Vi khuẩn cố định đạm B Thực vật tự dưỡng C Vi khuẩn phản nitrat hóa D Động vật đơn bào Quá trình chuyển nitrate (NO3-) thành amôn (NH4+) xảy mô thực vật Câu 16: Nếu gen quy định tính trạng, khơng tương tác lẫn gen trội trội hoàn toàn Phép lai nàosau khơng thể tạo tỷ lệ kiểu hình : : : A AaBb × aabb B XAXa × XaY C Ab aB  aB ab D AB aB Dd  dd aB ab Đáp án C Phép lai cho kiểu hình 1:1:1:1 là C, khơng có HVG thì tạo tối đa kiểu hình, còn có HVG thì tạo KH có tỷ lệ phụ thuộc tần số hvg khác 1:1:1:1 Câu 17: Theo học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, phát biểu nào sau xác? A Đột biến gen tạo nguyên liệu thứ cấp, chủ yếu cho trình chọn lọc tự nhiên B Chọn lọc tự nhiên tác động vào quần thể thường làm nghèo vốn gen quần thể C Giao phối khơng ngẫu nhiên ln có xu hướng làm gia tăng tính đa hình di truyền quần thể D Chọn lọc tự nhiên nhân tố tiến hóa có khả tạo kiểu gen thích nghi quần thể làm cho số lượng chúng tăng lên theo thời gian Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Đáp án B Phát biểu đúng là B, CLTN giữ lại cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi, loại bỏ cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình kém thích nghi A sai vì ĐBG tạo nguyên liệu sơ cấp cho trình tiến hóa C sai vì Giao phối khơng ngẫu nhiên làm giảm tính đa hình (hình thành dòng thuần) D sai vì CLTN có vai trò chọn lọc, khơng tạo kiểu gen thích nghi Câu 18: Khi nói hệ tuần hồn người khía cạnh liên quan, phát biểu nào sau xác? A Huyết áp vị trí khác động mạch có giá trị tương đương và giá trị lớn huyết áp tĩnh mạch B Trong vòng tuần hoàn lớn, mao mạch có đường kính nhỏ tổng tiết diện mao mạch nhỏ động mạch và tĩnh mạch C Trong pha thất co, thể tích tâm thất nhỏ gây áp lực đẩy máu vào động mạch từ tạo huyết áp tối đa D Bắt đầu từ mao mạch, đường máu tim giá trị huyết áp tăng dần từ mao mạch, tiểu tĩnh mạch và tĩnh mạch chủ Đáp án C Ý A sai vì càng xa tim, huyết áp càng giảm Ý B sai vì tổng tiết diện mao mạch là lớn Ý D sai vì huyết áp giảm dần, tĩnh mạch chủ huyết áp thấp Câu 19: Khi nói diễn sinh thái, số phát biểu đây, có phát biểu xác? I Song song với diễn quần xã có biến đổi độ ẩm, hàm lượng mùn đất II Các quần xã bị hủy diệt trở thành quần xã suy thoái khả phục hồi thấp III Trong quần xã, nhóm loài ưu đóng vai trò quan trọng gây diễn sinh thái IV Theo đà diễn nguyên sinh,các lưới thứ ngày càng phức tạp xuất hiện nhiều chuỗi thứ sử dụng mùn bã hữu A B C D Câu 20: Một đoạn ADN dài 0,306 μm Trên mạch thứ hai ADN này có T = 2A = 3X = 4G Đoạn ADN tái liên tiếp lần, số nuclêôtit loại A lấy từ môi trường nội bào phục vụ cho trình là: A 1710 B 1890 C 4538 D 4536 Đáp án D Mạch 2: T2= 2A2=3X2=4G2 → mạch 1: A1 = 2T1 = 3G1 = 4X1 N 2L  1800 nucleotit 3,  1 1 Ta có A2 +T2 +G2 +X2 = 900 ↔ 1     T1  900  T1  432 → A1 =216  4 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích →A = T = A1 +T1 = 648 Đoạn ADN tái liên tiếp lần, số nucleotide loại A lấy từ môi trường nội bào phục vụ cho q trình là: Amt = 648×(23 – 1) =4536 Câu 21: Ở loài sinh vật lưỡng bội, số phát biểu sau đây, có phát biểu xác? I.Số nhóm gen liên kết ln số lượng NST đơn bội củaloài II Đột biến số lượng NST xuất hiện thực vật mà xuất hiện độngvật III Đột biến lặp đoạn làm tăng số lượng alen gen tế bào không làm tăng số loại gen thể IV Đột biến đảo đoạn không ảnh hưởng đến kiểu hình thể đột biến A B C D Đáp án A I sai, VD giới XY, số nhóm gen liên kết là n +1 II sai, thực tế có nhiều thể đột biến số lượng : hội chứng Đao, XXX, XO III đúng IV sai, đảo đoạn thường làm giảm sức sống và khả sinh sản thể Câu 22: Ở quần thể động vật, giới đực dị giao tử locus I có alen, locus II có alen locus nằm vùng khơng tương đồng X,Y Locus III có alen nằm NST Y khơng có alen tương ứng X Trong số phát biểu sau quần thể nói trên, phát biểu khơng xác? A Có tối đa 45 kiểu gen locus xuất hiện quần thể B Nếu quần thể giao phối ngẫu nhiên, tạo 504 kiểu giao phối khác quần thể C Nếu locus thứ III có đột biến gen tạo alen đa dạng kiểu gen tối đa quần thể tăng thêm 13,33% D Việc xuất hiện alen locus thứ III tạo đa dạng kiểu gen lớn so với việc xuất hiện alen locus I Locus III nằm vùng không tương đồng NST Y số kiểu gen là (locus III có alen) Như số kiểu gen giới XX là 21; giới XY là 4×6 =24 A đúng, có 45 kiểu gen B đúng, số kiểu giao phối là 21×24=504 kiểu C đúng, locus III thêm alen thì số kiểu gen giới XY là 5×6=30 → số kiểu gen tối đa là 51 Vậy độ đa dạng tăng là 51   13,33% 45 D sai thêm alen locus I Số kiểu gen giới XX là     1  45 Ở giới XY là 4×3×3=36 → số kiểu gen tối đa là 81 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 23: Hiện tượng cạnh tranh loại trừ hai loài sống quần xã xảy loài trì tốc độ phát triển, cạnh tranh với lồi lại khiến lồi lại giảm dần số lượng cá thể, cuối biến khỏi quần xã Trong số phát biểu hiện tượngnày: I.Hai lồi có hiện tượng cạnh tranh loại trừ ln có giao thoa ổ sinhthái II Loài có kích thước thể nhỏ có ưu q trình cạnh tranh loạitrừ III Các loài thắng cạnh tranh loại trừ thường có tuổi thành thục sinh dục thấp, sốcon sinh nhiều IV Loài xuất hiện quần xã muộn là loài có ưu trình cạnhtranh Số phát biểu xác là: A B C D Đáp án B Các phát biểu đúng là:I, II, III Ý IV sai vì loài xuất hiện trước có ưu Câu 24: Trong quần xã, học sinh xây dựng lưới thức ăn đây, sau ghi vào sổ thực tập sinh thái số nhận xét: I Quần xã có loại chuỗi thức ăn bản(…) II Quần xã có chuỗi thức ăn và chuỗi thức ăn dài có5mắt xích III Gà mắt xích chung nhiều chuỗi thức ăn trongquầnxã này, vừa lồi rộng thực lại nguồn thức ăn nhiều loài khác IV Ếch sinh vật tiêu thụ bậcIII Số phát biểu xác là: A B C D Đáp án C Xét phát biểu I đúng, có loại chuỗi thức ăn là: bắt đầu lúa (sinh vật sản xuất) và mùn bã hữu II đúng, III sai, gà là thức ăn rắn IV sai, ếch là sinh vật tiêu thụ bậc II Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 25: Khi nói q trình quang hợp thực vật, phát biểu nào xác? A Nước nguồn cung cấp electron cho trình quang hợp xảy ra, tách electron từ nước, oxy giải phóng B Trong giai đoạn cố định CO2 chu trình Calvin - Benson, rubisco chuyển hóa thành APG C Trong chuỗi vận chuyển điện tử quang hợp, nước chất cho electron oxy chất nhận electron cuối D Sản phẩm pha sáng ATP, NADPH O2, phân tử này tham gia vào chuỗi phản ứng tối chất lục lạp Đáp án A Phát biểu đúng là A B sai vì rubisco là enzyme cố định CO2, chuyển hóa 1,5 diP thành APG C sai vì “nước chất cho electron oxy chất nhận electroncuối cùng” là diễn biến hô hấp quang hợp D sai vì có ATP, NADPH tham gia vào pha tối còn khí O2 giải phóng mơi trường Câu 26: Có biện pháp sau góp phần tạo nên phát triển bền vững? I Đưa công nghệ vào khai thác tài nguyên thiên nhiên với hiệu suất cao công nghệ cũ II.Giảm nhu cầu không cần thiết, tái chế, tái sử dụng vật liệu(3R) III Thay dần nguồn lượng truyền thống lượng gió lượng mặt trời IV Quy hoạch khu bảo tồn thiên nhiên với hành lang ngăn cách với khu dân cư A B C D Đáp án D Cả biện pháp góp phần tạo nên phát triển bền vững Ý II: 3R là reduce - reuse – recycle Câu 27: Về chế di truyền cấp độ phân tử cấp độ tế bào, cho phát biểu sau: I.Các gen nằm miền nhân E.coli ln có số lần phiên mã bằngnhau II.Các gen nằm miền nhân vi khuẩn E.coli ln có số lần tự bằngnhau III.Cả tự sao, phiên mã, dịch mã sử dụng mạch khn tổng hợp có ngun tắc bổsung IV ARN (chứ ADN) là đối tượng tham gia trực tiếp vào trình tổng hợp chuỗi polypeptide Số phát biểu xác là: A B C D Đáp án C Các phát biểu đúng là: II,III,IV Ý I sai vì số lần phiên mã gen là khác Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 28: Ở người, bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm gây đột biến nguyên khung khiến alen HbA chuyển thành alen HbS, nói hiện tượng này, có phát biểu xác? I Phân tử mARN mà hai alen tạo có chiều dài II Sản phẩm chuỗi polypeptide alen tạo có trình tự khác III Đột biến gen dẫn tới thay đổi cấu trúc bậc I protein mà alen mã hóa, từ làm thay đổi cấu trúc bậc cao hơn, làm giảm chức dẫn đến gây bệnh IV Người dị hợp tử cặp alen kể tạo tất hồng cầu hoàn toàn bình thường và người không bị bệnh A B C D Đáp án C Xét phát biểu: I đúng, vì là đột biến thay cặp nucleotit nên chiều dài mARN không thay đổi II đúng III đúng IV sai, người dị hợp tử gen này tạo hồng cầu hình liềm và hồng cầu bình thường Câu 29: Khi nói q trình hơ hấp loài động vật, số phát biểu sau đây: I Tốc độ khuếch tán khí qua bề mặt trao đổi khí tỉ lệ thuận với độ dày bề mặt traođổi II Ở trùng, khí oxy từ ống khí vận chuyển nhờ phân tử hemoglobin trongmáu III Hiệu suất trình trao đổi khí lưỡng cư, bò sát, thú thấp so với ởchim IV Ở người, chưa đến 50% lượng khí oxy vào phế nang hấp thu vào máu Số phát biểu xác là: A B C D Đáp án A Xét phát biểu: I sai, tốc độ khuếch tán khí qua bề mặt trao đổi khí tỉ lệ nghịch với độ dày bề mặt traođổi: bề mặt trao đổi càng mỏng thì trao đổi càng nhanh II sai, tế bào trao đổi khí trực tiếp qua hệ thống ống khí, hệ tuần hoàn khơng tham gia vận chuyển khí III đúng, vì phổi chim có cấu tạo hệ thống ống khí, ngoài còn có túi khí IV đúng, VD: hít vào oxi chiếm 20,96% ; thở oxi chiếm 16,4% Câu 30: Cho cá thể ruồi giấm có kiểu gen kiểu hình thân xám, cánh dài giao phối với nhau, thu F1 có loại kiểu hình, ruồi thân đen, cánh dài chiếm tỉ lệ 4,5% Theo lý thuyết, xác suất xuất hiện ruồi đực F1 mang kiểu hình lặn tính trạng là: A 20,5% B 21,25% C 29,5% D 14,75% Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Đáp án D F1 có kiểu hình → P dị hợp cặp gen và phải là dị hợp (P có kiểu gen giống nhau, là dị hợp đối thì khơng thể có kiểu hình đời con) P: AB AB  ab ab Thân đen cánh dài (aaB-) = 0,045 → ab/ab = 0,25 – 0,045 =0,205 →ab♀ = 0,205 : 0,5 =0,41 → f = 18% Tỷ lệ kiểu hình lặn tính trạng là: 0,205 + 0,045×2=0,295 → xác suất xuất hiện ruồi đực F1 mang kiểu hình lặn tính trạng 0,295:2 = 0,1475 Câu 31: Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A chi phối thân cao trội hoàn toàn so với alen a chi phối thân thấp; alen B chi phối hoa đỏ trội khơng hồn tồn so với alen b chi phối hoa trắng, kiểu gen Bb cho kiểu hình hoa hồng Hai cặp alen phân li độc lập với Thực hiện phép lai (P) chủng thâncao, hoa trắng laivới thân thấp, hoa đỏ F1, cho F1 tự thụ F2 Biết không xảy đột biến, cho phát biểu sau đâyvề di truyền tính trạng kể trên: I Tất thân thấp, hoa đỏ tạo F2 chủng II Ở F2 có 18,75% số thân cao, hoa hồng III Không cần phép lai phân tích biết kiểu gen cá thể F2 IV Lấy cặp F2 giao phấn với nhau, có phép lai khác mà chiều cao cho tỉ lệ 100%, màu sắc hoa cho tỉ lệ1:1 Số phát biểu khơng xác là: A B C D Đáp án B P: AAbb × aaBB → F1: AaBb F1× F1 :(3A-:aa)(1BB:2Bb:1bb) I đúng: thấp đỏ: aaBB II sai, thân cao hoa hồng: 3/4 × 1/2 =3/8 = 37,5% III sai, cần phép lai phân tích biết kiểu gen F vì A trội hoàn toàn so với a nên AA và Aa có kiểu hình IV sai, chiều cao có tỷ lệ 100% ta có phép lai AA ×AA ; AA×Aa; AA ×aa; aa×aa ; màu sắc hoa cho tỷ lệ 1:1 ta có phép lai: Bb× BB; Bb × bb (AA ×AA/aa ×aa ) (Bb× BB) → phép lai (AA ×AA/aa ×aa ) Bb × bb→ phép lai (AA×Aa) (Bb× BB)→ 2phép lai (AA ×aa) (Bb× BB)→ phép lai (AA×Aa) (Bb × bb)→ phép lai (AA ×aa) (Bb × bb)→ phép lai Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 32: Ở loài thực vật lưỡng bội cặp alen A/a B/b chi phối hình dạng cặp D/d chi phối màu sắc Lấy X cho tự thụ, đem gieo hạt lai thu F1 có 1201 dài, hoa đỏ; 1203 tròn, hoa đỏ; 599 dài, hoa trắng; 201 tròn, hoa trắng Biết khơng có đột biến, khơng hốn vị gen Theo lí thuyết, có phát biểu sau xác? I Cây X mang cặp gen dị hợp II F1 có loại kiểu gen chi phối dài, hoa trắng III Lấy ngẫu nhiên F1 có kiểu hình tròn, hoa trắng xác suất chủng 100% IV Lấy ngẫu nhiên dài, hoa trắng F1, xác suất thu chủng 33,33% A B C D Đáp án C Tỷ lệ dài: tròn ≈9:7 ; tỷ lệ hoa đỏ/ hoa trắng ≈3/1 → X dị hợp cặp gen, gen nằm cặp NST (vì tỷ lệ kiểu hình khác (9:7)(3:1)) Quy ước gen A-B- dài; aaB-/A-bb/aabb: tròn D- hoa đỏ: dd : hoa trắng Giả sử B và D nằm cặp NST, dài hoa đỏ A-B-D- = 37,5% → B-D- = 0,375:0,75 = 0,5 → bd/bd = hay X dị hợp chéo Aa Bd Bd Bd bD   Bd  Aa  1AA : Aa :1aa  1 :2 :1  bD bD bD bD   Bd Xét phát biểu: I sai II sai, có kiểu gen III đúng tròn hoa trắng có kiểu gen aa Bd Bd IV đúng, dài hoa trắng F1 là 3/4, dài hoa trắng chủng F1 là 1/4 → Lấy ngẫu nhiên dài, hoa trắng F1, xác suất thu chủng 33,33% Câu 33: Quan sát trình giảm phân hình thành giao tử tế bào sinh tinh có kiểu gen Ab aB trìnhxảy bình thường, học sinh đưa dự đoán: I Trong trường hợp tần số hoán vị gen 50% có loại giao tử tạo ra, tỉ lệ loại 25% II Trong trường hợp có tiếp hợp, khơng trao đổi chéo kết trình tạo loại giao tử khác III Nếu tỉ lệ tế bào xảy hốn vị gen chiếm 80% tỉ lệ giao tử tạo 3:3:2:2 IV Nếu tế bào nào đó, có rối loạn phân li NST kỳ sau I hay kỳ sau II làm giảm số loại giao tử q trình Số dự đốn phù hợp với lí thuyết là: A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Đáp án D I đúng, tế bào cho giao tử với tỷ lệ ngang II đúng, khơng có TĐC thì tế bào tạo loại giao tử Ab và aB với tỷ lệ ngang III đúng,4 tế bào có HVG tạo loại giao tử số lượng là 4AB:4Ab:4aB:4ab ; tế bào khơng có TĐC cho 2Ab:2aB Số lượng loại giao tử là: 4AB:4ab:6Ab:6aB hay 2:2:3:3 IV sai, có rối loạn GP tạo nhiều loại giao tử Câu 34: Ở loài thực vật, nghiên cứu cân di truyền locus có (n+1) alen, alen thứ có tầnsố 50%, alen lại có tần số Có phát biểu sau là đúng? I.Quần thể hình thành trạng thái cân di truyền, gặp điều kiện phù hợp II.Ở trạng thái cân di truyền, tỉ lệ cá thể mang kiểu gen dị hợp là 0, 75  4n III.Số loại kiểu gen tối đa locus quần thể = C2n+1 IV.Nếu đột biến làm xuất hiện alen quần thể, quần thể thiết lập trạng thái cân di truyền A B C D Đáp án A I đúng  0,5  II đúng, trạng thái cân tần số kiểu gen đồng hợp là: 0,5  n   → tần số kiểu   0, 25  4n  n    gen dị hợp = 1- tỷ lệ đồng hợp:   0, 25    0, 75  4n  4n  III sai, số loại kiểu gen tối đa là C2n +1 + n+1 C2n +1 là số kiểu gen dị hợp ; n+1 là số kiểu gen đồng hợp IV sai, quần thể giao phối ngẫu nhiên liên tục đạt cân di truyền Câu 35: Ở loài động vật giới đực dị giao tử, tính trạng râu mọc cằm cặp alen NST thường chi phối, tiến hành phép lai P chủng, tương phản F1: 100% đực có râu 100% khơng râu, cho F1 ngẫu phối với đời F2, số 75% khơng có râu, trong số đực 75% có râu Có nhận định là xác? I Tính trạng mọc râu gen nằm NST giới tính chiphối II Tỷ lệ có râu: khơng râu F1và F2 tính chung cho giới là1:1 III.Cho F2 không râu ngẫu phối với đực không râu, đời sau có 83,33% cá thể khơngrâu IV Nếu cho đực có râu F2 lai với không râu F2, đời F3 thu tỷ lệ 1:1 tính trạng A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Đáp án A Ta thấy phân ly kiểu hình giới là khác nhau, gen nằm NST thường nên tính trạng này chịu ảnh hưởng giới tính Quy ước gen: Giới cái: AA: có râu; Aa/aa: khơng có râu Giới đực: AA/Aa: có râu; aa: khơng có râu AA × aa → Aa (♂có râu;♀ khơng râu) F1× F1: Aa ×Aa → 1AA:2Aa:1aa Giới cái: khơng râu: có râu Giới đực: có râu:1 khơng râu Xét phát biểu I sai II đúng III đúng, cho ♀ khơng râu × ♂ khơng râu : (2Aa:1aa) × aa ↔ (1A:2a)a → 1Aa:2aa, tỷ lệ khơng râu đời 1 là     83,33% IV đúng, cho ♀ khơng râu × ♂ có râu: (2Aa:1aa) ×(1AA:2Aa) ↔(1A:2a)(2A:1a) → 2AA:4Aa:2aa Giới cái: có râu:1khơng râu Giới đực: có râu: khơng râu Câu 36: Ở loài thú, giới đực dị giao tử tiến hành phép lai (♀) lơng dài, đen × (♂) lơng ngắn, trắng F1 100% lông dài, đen Cho đực F1 lai phân tích Fb: 125 (♀) ngắn, đen; 42 (♀) dài, đen; 125 (♂) lông ngắn, trắng; 42 (♂) lông dài, trắng Biết màu thân gen quy định, có kết luận đúng? I Fb có tối đa loại kiểu gen II Sự di truyền chiều dài lơng theo quy luật tương tác gen III Có kiểu gen quy định lông ngắn, trắng IV Cho cá thể dài Fb ngẫu phối, mặt lí thuyết tạo tối đa 36 loại kiểu gen kiểu hình A B C D Đáp án D Tỷ lệ ngắn/dài: 3/1 → tính trạng cặp gen khơng alen tương tác với nhau; tính trạng màu sắc phân ly kiểu hình giới là khác nên tính trạng này gen nằm NST giới tính X quy định (không thể nằm Y vì giới có tính trạng này) Quy ước gen A-B-: Lơng dài; A-bb/aaB-/aabb : lông ngắn D – lông đen; d – lơng trắng Nếu gen PLĐL thì đời có kiểu hình (3:1)(1:1) phù hợp với đề bài cho F1 đồng hình → P chủng Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích P: AABBXDXD× aabbXdY → F1: AaBbXDXd : AaBbXDY ♂F1 lai phân tích: AaBbXDY × aabbXdXd → (1AaBb:1aaBb:1Aabb:1aabb)(XDXd:XdY) Xét phát biểu I đúng II Đúng III sai, có kiểu gen IV, cho cá thể dài ngẫu phối: AaBbXDXd × AaBbXdY → Số kiểu gen 9×4=36; số kiểu hình 4×2 = Câu 37: Về hiện tượng đột biến gen loài thực vật, cho phát biểu: I Các gen tế bào chất đột biến di truyền cho đời sau II Đột biến thay cặp nucleotide vùng mã hóa mà khơng tạo codon kết thúc thường có hậu nghiêm trọng so với đột biến cặp nucleotide vùngnày III Các gen điều hòa bảo vệ hệ thống protein đặc hiệu, chúng không bị độtbiến IV Một đột biến gen tạo ba 5’AUG3’ vùng mã hóa, ln khởi đầu cho q trình dịch mãmới Số phát biểu xác là: A B C D Đáp án B I đúng, gen tế bào chất giao tử di truyền cho đời sau II đúng, vì ảnh hưởng tới aa III sai, gen điều hòa có khả bị đột biến IV sai Câu 38: Ở người, bệnh gặp cặp alen A a chi phối Nghiên cứu phả hệ gia đình quần thể cân di truyền, tần số alen a là10% hình bên Biết không xảy đột biến tất người gia đình Dựa vào thông tin trên, cho biết, dự đốn sau, có dự đốn đúng? I.Xác suất để IV-10 mang alen gây bệnh 46,09% II Xác suất sinh thứ hai trai khơng bị bệnh III-7 III-8 46,64% III.Có thể biết xác kiểu gen người gia đình IV Xác suất để II-4 mang alen gây bệnh 18,18% A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Đáp án A Ta thấy bố mẹ bình thường mà gái bị bệnh → gen gây bệnh là gen lặn nằm NST thường Quy ước gen : A- bình thường ; a- bị bệnh aa Aa Aa Aa 10 aa Xét phát biểu:Quần thể cân di truyền có cấu trúc: 0,81AA:0,18Aa:0,01aa I đúng, người (4) có kiểu gen 0,81AA:0,18Aa ↔ 9AA:2Aa; người (3) có kiểu gen Aa ; cặp vợ chồng (3) × (4): Aa ×(9AA:2Aa)↔ (1A:1a)(10A:1a) Người (7) có kiểu gen: 10AA:11Aa Người (8) có kiểu gen 1AA:2Aa (do bố mẹ dị hợp) Cặp vợ chồng (7) × (8): (10AA:11Aa)× (1AA:2Aa) ↔(31A:11a) (2A:1a)→ 62/126AA:53/126Aa:11/12aa XS người (10) mang gen bệnh là 53/115 ≈46,09 II sai, xs họ sinh trai không bị bênh là 115   45, 63% 126 III đúng IV đúng, xs người (4) mang gen gây bệnh là 0,18  18,18% 0,18  0,81 Câu 39: Ở ruồi giấm alen A – thân xám trội hoàn toàn so với a – thân đen; a len B – cánh dài trội hoàn toàn so với alen b – cánh ngắn D – quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d – mắt trắng Tiến hành phép lai AB D d AB D X X  X Y thu 49,5% cá thể có kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ ab ab Chocác kết luận sau di truyền tính trạng kết phép lai kể trên: I Trong số đực, có 33% số cá thể mang kiểu hình trội tínhtrạng II Về mặt lý thuyết, F1 tỷ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỷ lệ2,25% III Hoán vị đã xảy hai giới với tần số khácnhau IV Nếu coi giới tính cặp tính trạng tương phản, đời F1 có 40 kiểu gen khác 16 kiểuhình Số khẳng định xác là: A B C D Đáp án A Ta có A-B-D- = 0,495 → A-B- = 0,495 : 0,75 =0,66 → ab/ab = 0,16 ; A-bb=aaB- = 0,09 XDXd× XDY → XDXd :XDXD :XDY :XdY I đúng, Trong số đực, số cá thể có tính trạng trội chiếm: 0,5  0,66  0,33 II đúng, F1 tỷ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỷ lệ 0,09×0,25 =2,25% III sai, ruồi giấm đực khơng có HVG IV sai, vì xảy HVG giới nên số kiểu gen tối đa là 4×7=28, số kiểu hình 4×4=16 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 40: Ở loài thực vật, màu sắc hoa chi phối cặp alen phân li độc lập A/a B/b Kiểu gen chứa alen A B cho hoa màu đỏ, kiểu gen lại cho hoa trắng Một locus thứ nằm cặp NST khác có alen D cho xanh và d cho đốm trắng Tiến hành phép lai AaBbDd × aaBbDd F1 Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết phát biểu nào xác F1? A Có loại kiểu gen đồng hợp quy định kiểu hình hoa trắng, đốm B Có 43,75% số hoa trắng, xanh C Có loại kiểu hình xuất hiện với tỉ lệ 3:3:8:8 D Có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, đốm Đáp án D AaBbDd × aaBbDd → (Aa :aa)(1BB :2Bb :1bb)(1DD :2Dd:1dd) A sai, có kiểu gen đồng hợp quy định kiểu hình hoa trắng, đốm  3 B sai tỷ lệ hoa trắng, xanh là 1      46,875%  4 C sai tỷ lệ kiểu hình là (3 đỏ :5 trắng)(3xanh : đốm) D đúng : AaBBdd ; AaBbdd Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... chúng tăng lên theo thời gian Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy... IV sai, ếch là sinh vật tiêu thụ bậc II Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi...  T1  432 → A1 =216  4 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (21) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (21)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn