ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (1)

8 142 3
  • Loading ...
1/8 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:04

CƠ CHẾ BIẾN DỊ I.Lí thuyết 1.Đột biến gen Các khái niệm : Các dạng ĐBG ( điểm ) : Thay , thêm cặp Nu - ĐB thêm cặp Nu gây hậu lớn liên quan tới tất ba mà chúng có từ điểm gây đột biến gen làm dịch khung đọc nên người ta gọi chúng đột biến dịch khung - Đột biến dạng thay không làm thay đổi a.a quy định mã hóa người ta gọi đột biến nguyên khung hay đột biến nghĩa chúng làm thay đổi a.a chúng mã hố gọi đột biến sai nghĩa - Một đột biến biểu phụ thuộc vào môi trường tổ hợp gen Nguyên nhân chế : gọi Hồi biến Nếu không enzim sửa sai sẻ tạo thành đột biến gen qua lần nhân đôi Hậu vai trò : Đột biến nhiễm sắc thể a.Đột biến cấu trúc NST Mất đoạn Lặp đoan Đảo đoạn Chuyển đoạn b Đột biến số lượng NST Lệch bội : ( dị bội ) biến đổi số lượng NST xảy or số cặp NST tương đồng Gồm : Thể nhiễm : 2n - Thể nhiễm : 2n + Thể không ( khuyết nhiễm) : 2n - Thể nhiễm : 2n + Thể kép : 2n -1-1 Thể kép : 2n + +2 Đa bội Các dạng toán liên quan Về đột biến cấu trúc NST thường tập lí thuyết q trình nghiên cứu thường liên quan tới đột biến chuyển đoạn NST đảo đoạn NST ( yêu cầu học sinh đọc phần ) Về đột biến số lượng NST ( Đa bội lệch bội ) a.Lệch bội : tính thường tính số thể lệch bội hình thành dạng lệch bội tạo giao tử bình thường từ tính số hợp tử tỉ lệ xuất hệ - Tính số thể lệch bội tối đa : ∑ lệch bội tối đa = Ckn ( n số NST đơn bội loài, k số cặp NST xảy đột biến ) - Ví dụ : người 2n = 46, người hình thành thể ba nhiễm kép cặp nhiễm sắc thể mà thể sống bình thường quần thể người xuất dạng thể ba nhiễm kép ? - Tính giao tử bình thường số tổ hợp Thể ba nhiễm AAA, AAa, Aaa, aaa tạo giao tử có alen alen VD : Aaa : tạo theo tam giác : 1A, 2a, 1aa, 2Aa tạo tổ giao tử Cứ tính theo số tổ hợp tích số giao tử, tỉ lệ tính cách tính tích giá trị giao tử lặn sau tìm tỉ lệ lại Thể tứ nhiễm AAAA, AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa trình tạo giao tử chúng phải tạo giao tử có alen loại Ví dụ AAaa, tạo giao tử 1AA, 4Aa, 1aa, tổng số tổ hợp Trong trình giảm phân hình thành lên tổ hợp kiểu gen lệch bội khác b.Đa bội : cách tính tương tự ( cho ví dụ vào ) II Trắc nghiệm Câu 1: Phân tử ADN liên kết với prôtêin mà chủ yếu histon tạo nên cấu trúc đặc hiệu, cấu trúc phát tế bào A tảo lục B vi khuẩn C ruồi giấm D sinh vật nhân thực Câu 2:Dạng đột biến cấu trúc NST chắn dẫn đến làm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể A đoạn B đảo đoạn C lặp đoạn D chuyển đoạn Câu 3: Xét tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AaBb giảm phân hình thành giao tử Biết trình giảm phân diễn bình thường Tỉ lệ loại giao tử tạo (1) : (2) : : : (3) : : : (4) : :1 :1 (5) : Số phương án A B C D Câu 4: Trao đổi đoạn nhiễm sắc thể không tương đồng gây tượng A chuyển đoạn B lặp đoạn C đảo đoạn D hoán vị gen Câu 5: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây cân gen nghiêm trọng là: A đảo đoạn B chuyển đoạn C đoạn D lặp đoạn Câu 6: Ở ruồi giấm có 2n = Có tế bào tiến hành nguyên phân với số lần tạo tế bào Trong tế bào người ta thấy có 1280 mạch polynucleotit cấu thành từ nu tự môi trường nội bào Số lần nhân đôi tế bào là: A B C D Câu 7: Khi đột biến ảnh hưởng đến cặp Nu, dạng đột biến làm tăng giảm khơng đổi số liên kết hiđrô gen? A.thay cặp Nu B thêm cặp Nu C thay cặp Nu loại D đảo vị trí cặp Nu Câu 8: Gen A huy tổng hợp phân tử prôtêin gồm 198 axit amin Đột biến gen làm thêm cặp Nu vị trí cặp Nu số số : A phân tử prôtêin gen đột biến tổng hợp khác hồn tồn so với phân tử prơtêin gen A tổng hợp B phân tử prôtêin gen đột biến tổng hợp có axit amin thứ giống với axit amin tương ứng phân tử prôtêin gen A tổng hợp C phân tử prôtêin gen đột biến tổng hợp ngắn so với phân tử prôtêin gen A tổng hợp D phân tử prơtêin gen đột biến tổng hợp có axit amin thứ khác với axit amin tương ứng phân tử prôtêin gen A tổng hợp Câu 9: Một gen bị đột biến dẫn đến đoạn gen ba cặp Nu Như chiều dài gen so với trước đột biến A giảm 10,2A0 B giảm 20,4A0 C tăng 10,2A0 D tăng 20,4A0 Câu 10: Một gen dài 0,3060µm có 250 timin Gen đột biến thêm cặp G = X cặp A = T Số lượng loại Nu gen sau đột biến là: A A = T = 251 ; G = X = 651 B.A = T = 250 ; G = X = 650 C A = T = 252 ; G = X = 651 D.A = T = 251 ; G = X = 652 Câu 11: Một gen có 1500 Nu Sau đột biến phân tử prôtêin giảm xuống axit amin có thêm axit amin mới.Dạng đột biến chiều dài gen đột biến là: A cặp Nu bất kỳ; L=2550A0 B cặp Nu nằm gọn 3; L=2539,8A0 C cặp Nu thứ cặp nu thứhai; L= 2550A0 D cặp Nu ba mã hoá nhau; L = 2539,8A0 Câu 12: Gen A dài 0,4080μm bị đột biến thành gen a Khi gen a tự nhân đôi lần môi trường nội bào cung cấp 2398 nuclêôtit Đột biến thuộc dạng : A thêm hai cặp nuclêôtit B thêm cặp nuclêôtit C hai cặp nuclêôtit D cặp nuclêôtit Câu 13: Ở cà chua 2n = 24 Khi quan sát tiêu tế bào sinh dưỡng loài người ta đếm 22 nhiễm sắc thể trạng thái chưa nhân đơi Bộ nhiễm sắc thể tế bào có kí hiệu A 2n – B 2n – – C 2n – + D A, B Câu 14: Ở loài thực vật, gen A qui định tính trạng hạt đỏ trội hồn tồn so với gen a qui định tính trạng lặn hạt màu trắng Trong phép lai, hệ F1 có tỉ lệ 35 hạt đỏ: hạt trắng kiểu gen bố mẹ là: A AAa x AAa B AAa x AAaa C AAaa x AAaa D A, B, C Câu 15: Ở loài thực vật, gen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp gen a qui định Cho thân cao 2n + có kiểu gen Aaa giao phấn với thân cao 2n + có kiểu gen Aaa kết phân tính F1 A 35 cao: thấp B cao: thấp C cao: thấp D 11 cao: thấp Câu 16: Đột biến xảy gen B làm axit amin thứ hai chuỗi pơlipeptit gen huy tổng hợp Dạng đột biến là: A cặp Nu ba mã hoá B cặp Nu , chứa trọn vẹn ba mã hoá C cặp Nu thứ cặp nu thứ hai D cặp Nu bất kỳ; Câu 17: Một gen cấu trúc dài 0,51µm, có hiệu số Nu loại G với loại Nu khác chiếm 12% số Nu gen.Một đột biến làm số liên kết hiđrô gen tăng1và chiều dài thay đổi Dạng đột biến số Nu loại gen đột biến là: A Thay cặp G - X cặp A - T A = T = 572; G = X = 929 B Thay cặp G - X cặp A - T A = T = 571; G = X = 929 C Thay cặp A - T cặp G - X A = T = 569; G = X = 932 D Thay cặp A - T cặp G - X A = T = 572; G = X = 929 Câu 18: Gen A đột biến đoạn gồm2 mạch tạo thành gen a Đoạn mã hố đoạn pơlipeptit gồm 20 axit amin Khi cặp gen Aa tự tái lần lấy từ môi trường nội bào 4680 nuclêôtit Số lượng Nu gen A a là: A Ngen A = 2400; Ngen a = 2200 B Ngen A = 2480; Ngen a = 2280 C Ngen A = 2400; Ngen a = 2280 D Ngen A = 2280; Ngen a = 2400 Câu 19: Một gen có 3000 Nu 3600 liên kết hiđrô.Một đột biến làm chiều dài không đổi liên kết hiđrô tăng 1.Dạng đột biến số lượng loại Nu gen sau đột biến là: A Thay cặp A-T cặp G-X A = T = 900; G = X = 600 B Thay cặp A-T cặp G-X A = T = 899; G = X = 601 C Thay cặp G-X cặp A-T A = T = 899; G = X = 601 D Thay cặp A-T cặp G-X A = T = 601; G = X = 899 Câu 20:Số mạch đơn ban đầu gen chiếm 12,5% số mạch đơn có tổng số gen tái từ gen ban đầu Trong trình tái đó, mơi trường nội bào cung cấp 21.000 nuclêơtit Gen có chiều dài: A 2550 A0 B 5100 A0 C 3060 A0 D 4080 A0 Câu 21: Mạch gốc gen ban đầu: 3’ TAX TTX AAA… 5’ Cho biết có trường hợp thay nuclêơtit vị trí số làm thay đổi codon mã hóa aa thành codon mã hóa aa khác? (Theo bảng mã di truyền codon AAA AAG mã cho lizin, AAX AAU mã cho asparagin) A B C D Câu 22: Một tế bào sinh dưỡng lồi có nhiễm sắc thể kí hiệu: AaBbDdEe bị rối loạn phân li phân bào nhiễm sắc thể kép cặp Dd tạo tế bào có kí hiệu nhiễm sắc thể là: A AaBbDDdEe AaBbddEe B AaBbDddEe AaBbDEe C AaBbDDddEe AaBbEe D AaBbDddEe AaBbddEe Câu 23: Xét cặp gen: cặp gen Aa nằm cặp NST số Bb nằm cặp NST số Một tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen AaBb giảm phân, cặp NST số không phân li kì sau I giảm phân tế bào sinh loại giao tử nào? A AaBb, O B AaB, b C AaB, Aab, B, b D AaB, Aab, O Câu 24: Ở người rối loạn phân ly cặp NST 21 lần phân bào tế bào tế bào sinh tinh tạo ra: A.2 tinh trùng bình thường tinh trùng thừa NST 21 B.2 tinh trùng thiếu NST 21 tinh trùng bình thường C tinh trùng bình thường, tinh trùng thừa NST 21 tinh trùng thiếu NST 21 D tinh trùng bất thường Câu 25: Một loài thực vật A - qui định đỏ, a - qui định vàng Ở thể lệch bội hạt phấn (n+1) không cạnh tranh với hạt phấn (n), loại tế bào nỗn có khả thụ tinh Phép lai cho vàng chiếm tỉ lệ 1/6? A Mẹ AAa x Bố Aa B Mẹ Aaa x Bố Aa C Mẹ Aa x Bố AAa D Mẹ Aa x Bố Aaa Câu 26: Alen B dài 221 nm có 1669 liên kết hiđrơ, alen B bị đột biến thành alen Từ tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần ngun phân bình thường, mơi trường nội bào cung cấp cho trình nhân đôi cặp gen 1689 nuclêôtit loại timin 2211 nuclêôtit loại xitôzin Dạng đột biến xảy với alen B A thay cặp A-T cặp G-X B cặp A-T C thay cặp G-X cặp A-T D cặp G-X Câu 27: Hai gen cấu trúc A B có chiều dài nằm NST Vì bị đột biến, đoạn mạch kép ADN khác gắn vào gen B tạo thành gen D, nên hai gen A D đồng thời nhân đôi lần lấy từ môi trường nội bào 46500 Nu tự Khi tự nhân đơi lần, gen D đòi hỏi mơi trường nội bào cung cấp số cặp Nu 1,5 lần gen A Chiều dài gen D là: A 1530A0 B 3060A0 C 2040A0 D 1020A0 Câu 28: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? (1) Đột biến thay cặp nuclêôtit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã (2) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (3) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêơtit (4) Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến (5) Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường A (1), (3), (5) B (1), (2), (3) C (3), (4), (5) D (2), (4), (5) Câu 29: Khi nói đột biến gen, với phát biểu sau Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến Phần lớn đột biến điểm dạng đột biến cặp nuclêôtit Đột biến gen nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu q trình tiến hóa Phần lớn đột biến gen xảy trình nhân đơi ADN Có phát biểu đột biến gen? A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 30: Nhiều loại bệnh ung thư xuất gen tiền ung thư bị đột biến chuyển thành gen ung thư Khi bị đột biến, gen hoạt động mạnh tạo nhiều sản phẩm làm tăng tốc độ phân bào dẫn đến khối u tăng sinh mức mà thể khơng kiểm sốt Những gen ung thư loại thường A gen lặn khơng di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng B gen trội di truyền chúng xuất tế bào sinh dục C gen lặn di truyền chúng xuất tế bào sinh dục D gen trội không di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng Câu 31: Cho thông tin (1) Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin không tổng hợp (2) Gen bị đột biến làm tăng giảm số lượng prôtêin (3) Gen bị đột biến làm thay đổi axit amin axit amin khác không làm thay đổi chức prôtêin (4) Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin tổng hợp bị thay đổi chức Các thơng tin sử dụng làm để giải thích nguyên nhân bệnh di truyền người A (2), (3), (4) B (1), (2), (4) C (1), (3), (4) D (1), (2), (3) Câu 32: Một gen dài 5100 A0, có 3900 liên kết hiđrơ Gen bị đột biến hình thức thay cặp bazơ nitric cặp bazơ nitric khác Nếu đột biến khơng làm cho số liên kết hiđrơ thay đổi số lượng loại nuclêôtit gen bằng: A A = T = 900 Nu, G = X = 600 Nu B A = T = 600 Nu, G = X = 900 Nu C A = T = 1050 Nu, G = X = 450 Nu D A = T = 450 Nu, G = X = 1050 Nu Câu 33: Khi nói bệnh phêninkêto niệu người, với phát biểu sau đây: Có thể phát bệnh phêninkêto niệu cách làm tiêu tế bào quan sát hình dạng nhiễm sắc thể kính hiển vi Bệnh phêninkêtơ niệu lượng axit amin tirôzin dư thừa ứ đọng máu, chuyển lên não gây đầu độc tế bào thần kinh Chỉ cần loại bỏ hoàn toàn axit amin phêninalanin khỏi phần ăn người bệnh người bệnh trở nên khỏe mạnh hồn toàn Bệnh phêninkêto niệu bệnh đột biến gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa axit amin phêninalanin thành tirơzin thể Có phát biểu khơng nghiên cứu bệnh pheninketonieu ? A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 34: Gen A có chiều dài 153nm có 1169 liên kết hiđrô bị đột biến alen a Cặp gen Aa tự nhân đôi lần thứ tạo gen con, tất gen lại tiếp tục nhân đôi lần thứ hai Trong hai lần nhân đôi, môi trường nội bào cung cấp 1083 nuclêôtit loại ađênin 1617 nuclêôtit loại guanin Dạng đột biến xảy với gen A A thay cặp A - T cặp G - X B cặp A - T C cặp G - X D thay cặp G - X cặp A - T Câu 35: Một nhóm tế bào sinh tinh mang đột biến cấu trúc hai nhiễm sắc thể thuộc hai cặp tương đồng số số Biết trình giảm phân diễn bình thường khơng xảy trao đổi chéo Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử không mang nhiễm sắc thể đột biến tổng số giao tử A 1/4 B 1/2 C 1/8 D 1/16 Câu 36: Một đột biến điểm gen nằm ti thể gây nên chứng động kinh người Phát biểu sau nói đặc điểm di truyền bệnh trên? A Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh tất gái họ bị bệnh B Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh tất trai họ bị bệnh C Bệnh gặp nữ giới mà không gặp nam giới D Nếu mẹ bị bệnh, bố không bị bệnh họ bị bệnh Câu 37: Ở ngô, gen R quy định hạt đỏ, r : hạt trắng Thể ba tạo hai loại giao tử (n+1) n Tế bào nỗn hạt phấn (n+1) khơng có khả thụ tinh Phép lai Rrr Rrr cho đời có tỉ lệ KH A đỏ : trắng B đỏ : trắng C đỏ : trắng D đỏ : trắng Câu 38: Đột biến gen có ý nghĩa tiến hố A làm xuất alen mới, tổng đột biến quần thể có số lượng đủ lớn B đột biến nhỏ C tổng đột biến quần thể có số lượng lớn D đột biến không gây hậu nghiêm trọng Câu 39: Ở loài thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Trong phép lai hoa đỏ chủng với hoa đỏ có kiểu gen Bb, thu đời gồm phần lớn hoa đỏ vài hoa trắng Biết biểu màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường, không xảy đột biến gen đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Các hoa trắng A thể B thể ba C thể tam bội D thể tứ bội Câu 40: Ở cà độc dược (2n = 24), người ta phát dạng thể ba 12 cặp nhiễm sắc thể Các thể ba A có số lượng nhiễm sắc thể tế bào xơma khác có kiểu hình khác B có số lượng nhiễm sắc thể tế bào xơma giống có kiểu hình giống C có số lượng nhiễm sắc thể tế bào xơma khác có kiểu hình giống D có số lượng nhiễm sắc thể tế bào xơma giống có kiểu hình khác Câu 41 : Một cá thể lồi động vật có nhiễm sắc thể 2n = Khi quan sát trình giảm phân 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 10 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số không phân li giảm phân I, kiện khác giảm phân diễn bình thường; tế bào lại giảm phân bình thường Theo lí thuyết, tổng số giao tử tạo thành từ q trình số giao tử có nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ A 1% B 0,5% C 0,25% D 2% Câu 42: Một loài thực vật có nhiễm sắc thể 2n = 10 Trên cặp NST, xét gen có hai alen Do đột biến, loài xuất dạng thể bốn tương ứng với cặp NST Theo lí thuyết , thể bốn có tối đa loại kiểu gen gen xét tồn quần thể ? A 324 B 2025 C 1620 D 36 Câu 43: Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? A Đột biến đảo đoạn làm cho gen từ nhóm liên kết chuyển sang nhóm liên kết khác B Đột biến đoạn không làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể C Đột biến cấu trúc NST xảy nhiễm sắc thể thường mà không xảy nhiễm sắc thể giới tính D Đột biến chuyển đoạn khơng làm thay đổi số lượng thành phần gen nhiễm sắc thể Câu 44: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể sau làm cho hai alen gen nằm nhiễm sắc thể đơn? A Đảo đoạn B Mất đoạn C Chuyển đoạn nhiễm sắc thể D Lặp đoạn Câu 45: Quần thể tứ bội hình thành từ quần thể lưỡng bội xem lồi A Cây tứ bội giao phấn với lưỡng bội cho đời bất thụ B Cây tứ bội có khả sinh sản hữu tính lưỡng bội C Cây tứ bội có khả sinh trưởng, phát triển mạnh lưỡng bội D Cây tứ bội có quan sinh dưỡng, quan sinh sản lớn lưỡng bội Câu 46: Các phát biểu sau với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể? (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể (2) Làm giảm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Làm thay đổi thành phần gen nhóm gen liên kết (4) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến A (2), (3) B (1), (2) C (2), (4) D (1), (4) Câu 47: Một lồi thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết Giả sử đột biến lồi kí hiệu từ I đến VI có số lượng nhiễm sắc thể (NST) kì tế bào sinh dưỡng sau: Thể đột biến I II III IV V VI Số lượng NST tế bào sinh dưỡng 48 84 72 36 60 108 Cho biết số lượng nhiễm sắc thể tất cặp tế bào thể đột biến Trong thể đột biến trên, thể đột biến đa bội lẻ A II, VI B I, II, III, V C II, IV,V, VI D I, III, IV, V Câu 48: Một gen có 3000 liên kết hiđrơ có số nuclêơtit loại guanin (G) hai lần số nuclêôtit loại ađênin (A) Một đột biến xảy làm cho chiều dài gen giảm 85 A O Biết số nuclêôtit bị có nuclêơtit loại xitơzin (X) Số nuclêơtit loại A G gen trước đột biến A.375 750 B 355 745 C 375 725 D 370 730 Câu 49: Ở loài động vật, xét gen nhiễm sắc thể thường có alen, alen A trội hồn tồn so với alen đột biến a Giả sử phép lai, tổng số giao tử đực, giao tử mang alen a chiếm 5% Trong tổng số giao tử cái, giao tử mang alen a chiếm 10% Theo lí thuyết, tổng số cá thể không mang alen đột biến đời con? A 0,5% B 90,5% C 3,45% D 85,5% Câu 50: So với đột biến nhiễm sắc thể đột biến gen nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu tiến hóa A đa số đột biến gen có hại, chọn lọc tự nhiên loại bỏ chúng nhanh chóng, giữ lại đột biến có lợi B alen đột biến có lợi hay có hại khơng phụ thuộc vào tổ hợp gen mơi trường sống, chọn lọc tự nhiên tích lũy gen đột biến qua hệ C alen đột biến thường trạng thái lặn trạng thái dị hợp, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp vào kiểu gen tần số gen lặn có hại khơng thay đổi qua hệ D đột biến gen phổ biến đột biến NST ảnh hưởng đến sức sống, sinh sản thể sinh vật Câu 51: Khi nói đột biến lệch bội, cho nhận định: Đột biến lệch bội xảy nhiễm sắc thể thường, không xảy nhiễm sắc thể giới tính Đột biến lệch bội phát sinh nguyên phân giảm phân Đột biến lệch bội xảy rối loạn phân bào làm cho cặp nhiễm sắc thể phân li Đột biến lệch bội làm thay đổi số lượng số số cặp nhiễm sắc thể Có nhận định A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 52: Cho hai loài giao phấn với thu hợp tử Một hợp tử ngun phân bình thường liên tiếp lần tạo tế bào có tổng số 384 nhiễm sắc thể trạng thái chưa nhân đôi Cho biết trình giảm phân dùng làm bố khơng xảy đột biến khơng có trao đổi chéo tạo tối đa 256 loại giao tử Số lượng nhiễm sắc thể có tế bào tạo trình nguyên phân A 3n = 36 B 2n = 16 C 2n = 26 D 3n = 24 Câu 53: Trong mơi trường khơng có thuốc trừ sâu DDT dạng ruồi có đột biến kháng DDT sinh trưởng chậm dạng ruồi bình thường, phun DDT thể đột biến kháng DDT lại tỏ có ưu chiếm tỉ lệ ngày cao Kết luận rút là: A Đột biến gen kháng thuốc DDT có lợi cho thể đột biến điều kiện mơi trường có DDT B Đột biến gen kháng thuốc DDT trung tính cho thể đột biến điều kiện mơi trường khơng có DDT C Đột biến gen kháng thuốc DDT khơng có lợi cho thể đột biến điều kiện mơi trường có DDT D Đột biến gen kháng thuốc DDT có lợi cho thể đột biến điều kiện môi trường DDT Câu 54: Hiện tượng sau khơng phải biểu đột biến? A Sản lượng sữa giống bò kì vắt sữa thay đổi theo chế độ dinh dưỡng B Một bé trai có ngón tay trỏ dài ngón tay giữa, tai thấp, hàm bé C Lợn sinh có vành tai bị xẻ thuỳ, chân dị dạng D Một cành hoa giấy màu trắng xuất hoa giấy màu đỏ Câu 55: Khi nói nhiễm sắc thể giới tính người, cho nhận định: Trên vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y, gen tồn thành cặp alen Trên vùng tương đồng NST giới tính, gen nằm NST X khơng có alen tương ứng NST Y Trên vùng không tương đồng NST giới tính X Y khơng mang gen Trên vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y, gen tồn thành cặp Có nhận định A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 56: Ở loài thực vật, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Biết không phát sinh đột biến tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử 2n có khả thụ tinh Cho tứ bội có kiểu gen AAaaBbbb tự thụ phấn Theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình đời A 33:11:1:1 B 35:35:1:1 C 105:35:9:1 D 105:35:35:1 Câu 57: Để tìm hiểu tượng kháng thuốc sâu bọ, người ta làm thí nghiệm dùng DDT để xử lí dòng ruồi giấm tạo phòng thí nghiệm Ngay từ lần xử lí đầu tiên, tỉ lệ sống sót dòng khác (thay đổi từ 0% đến 100% tùy dòng) Kết thí nghiệm chứng tỏ khả kháng DDT A biến đổi đồng loạt để thích ứng trực tiếp với mơi trường có DDT B liên quan đến đột biến tổ hợp đột biến phát sinh ngẫu nhiên từ trước C không liên quan đến đột biến tổ hợp đột biến phát sinh quần thể D xuất tạm thời tác động trực tiếp DDT Câu 58: Một tế bào sinh tinh mang đột biến chuyển đoạn tương hỗ nhiễm sắc thể hai nhiễm sắc thể thuộc hai cặp tương đồng số số 10 Biết trình giảm phân diễn bình thường khơng xảy trao đổi chéo Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử chứa nhiễm sắc thể đột biến tổng số giao tử đột biến hình thành A 1/4 B 1/3 C 2/3 D 1/2 Câu 59: Một loài thực vật lưỡng bội có nhóm gen liên kết Số nhiễm sắc thể có tế bào thể ba lồi kì ngun phân A 24 B C 18 D 17 Câu 60: Để chuyển gen người vào tế bào vi khuẩn E-coli nhằm tạo nhiều sản phẩm gen người tế bào vi khuẩn người ta phải lấy mARN gen người cần chuyển, cho phiên mã ngược thành ADN gắn ADN vào plasmit chuyển vào vi khuẩn Vì khơng làm A gen người có kích thước lớn không đưa vào tế bào vi khuẩn B gen người dịch mã tế bào vi khuẩn C sản phẩm tổng hợp từ gen người khơng bình thường khơng có giá trị sử dụng D gen người phiên mã tế bào vi khuẩn Câu 61: Ở loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm nhiễm sắc thể thường, alen có 1200 nuclêơtit Alen B có 301 nuclêơtit loại ađênin, alen b có số lượng loại nuclêơtit Cho hai đề có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, số hợp tử thu được, có loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại guanin alen nói 1199 Kiểu gen loại hợp tử là: A.Bbbb B BBbb C.Bbb D BBb Câu 62: Điều xảy gen điều hoà Opêron Lac vi khuẩn bị đột biến tạo sản phẩm có cấu hình khơng gian bất thường? A Opêron Lac hoạt động mức bình thường mơi trường có lactơza B Opêron Lac không họat động môi trường có lactơza C Opêron Lac hoạt động mơi trường khơng có lactơza D Opêron Lac khơng hoạt động mơi trường có loại đường Câu 63: Trong dạng đột biến gen A đột biến gen trội có nhiều ý nghĩa q trình tiến hóa biểu ngồi kiểu hình mà đột biến gen trội thường có lợi cho sinh vật nhanh chóng tạo dạng thích nghi thay dạng thích nghi B đột biến gen trội có nhiều ý nghĩa q trình tiến hóa gen trội tạo kiểu hình thích nghi với điều kiện mơi trường mà làm tăng giá trị thích nghi quần thể trước thay đổi điều kiện môi trường C đột biến trội hay đột biến lặn có ý nghĩa q trình tiến hóa tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể nguyên liệu sơ cấp cho q trình tiến hóa D đột biến gen lặn có nhiều ý nghĩa q trình tiến hóa tạo khơng biểu mà tồn trạng thái dị hợp, dù đột biến có hại khơng biểu kiểu hình có nhiều hội tồn làm tăng đa dạng di truyền quần thể Câu 64: Cho bệnh, tật hội chứng di truyền sau người: (1) Bệnh phêninkêto niệu (2) Bệnh ung thư máu (3) Tật có túm lơng vành tai (4) Hội chứng Đao (5) Hội chứng Tơcnơ (6) Bệnh máu khó đơng Bệnh, tật hội chứng di truyền gặp nam nữ là: A (1), (2), (5) B (2), (3), (4), (6) C (1), (2), (4), (6) D (3), (4), (5), (6) Câu 65: Một thể có tế bào chứa NST giới tính X AXa Trong q trình giảm phân phát sinh giao tử, số tế bào cặp NST không phân li lần phân bào I Các loại giao tử tạo nên từ thể là: A XAXa, XaXa, XA , Xa, B XAXa, XAXA, XA , Xa, C XAXA, XaXa, XA , Xa, D .XAXa, Xa, XA , Câu 66 : ( HSG- Nam Định): Một loài thực vật có nhiễm sắc thể 2n = Ở cặp nhiễm sắc thể, xét gen có hai alen Do đột biến, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể Theo lý thuyết, có tối đa loại kiểu gen tương ứng với dạng thể ba trên? A 432 B 64 C 81 D 36 Câu 67 : Ở người rối loạn phân ly cặp NST 18 lần phân bào tế bào sinh tinh tạo ra: A.Tinh trùng khơng có NST 18(chỉ có NST, khơng có NST 18) B.2 tinh trùng bình thường (23 NST với NST 18) hai tinh trùng thừa NST 18 (24 NST với NST 18) C.2 tinh trùng thiếu NST 18 (22 NST, thiếu NST 18) tinh trùng thừa 1NST 18 (24 NST, thừa NST 18) D.4 tinh trùng bất thường, thừa NST 18 (24 NST, thừa NST 18) Câu 68: Mẹ có kiểu gen XAXa, bố có kiểu gen XAY, gái có kiểu gen XAXaXa Cho biết trình giảm phân bố mẹ không xẩy đột biến gen đột biến cấu trúc NST Kết luận sau trình giảm phân bố mẹ A Trong giảm phân II mẹ, NST giới tính khơng phân li bố giảm phân bình thường B Trong giảm phân II bố, NST giới tính khơng phân li mẹ giảm phân bình thường C Trong giảm phân I mẹ, NST giới tính khơng phân li bố giảm phân bình thường D Trong giảm phân I bố, NST giới tính khơng phân li mẹ giảm phân bình thường Câu 69: Hạt phấn lồi A có nhiễm sắc thể, tế bào rễ lồi B có 24 nhiễm sắc thể Cho giao phấn loài A loài B lai F Cơ thể F1 xảy đa bội hóa tạo thể lai hữu thụ có nhiễm sắc thể tế bào giao tử A 20 B 32 C 64 D 48 Câu 70: Một phụ nữ lớn tuổi nên xẩy không phân li cặp NST giới tính giảm phân I Hợp tử họ có % bị đột biến thể ba (2n+1) A 33,3% B 75% C 66,6% D 50% Câu 71: ( HSG- Nam Định): Cho giao phấn thể ba có kiểu gen AAa, biết gen A quy định màu đỏ trội hoàn so với gen a quy định màu vàng, hạt phấn dị bội (n+1) khơng có khả thụ tinh Theo lý thuyết, tỷ lệ phân ly kiểu hình F1 A 35 đỏ : vàng B 16 đỏ : vàng C 15 đỏ : vàng D 17 đỏ : vàng Câu 72: Ở loài thực vật, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng.Dùng cơnsixin xử lí hạt lưỡng bội (P), sau đem gieo hạt thu F1 Chọn ngẫu nhiên hai F1 cho giao phấn với nhau, thu F2 gồm 1190 đỏ 108 vàng Cho biết trình giảm phân khơng xảy đột biến, tứ bội tạo giao tử 2n có khả thụ tinh Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen F2 là: A AAA : AAa : Aaa : aaa B AAA : AAa : Aaa : aaa C AAA : AAa : Aaa : aaa D AAA : AAa : Aaa : aaa Câu 73: Các nhà khoa học nhận thấy đột biến dị bội thừa nhiễm sắc thể khác người thường gây chết giai đoạn khác trình phát triển cá thể bị đột biến vì: A NST có số lượng gen khác nhau, gen lại có vai trò khác đời sống sinh vật B thừa nhiễm sắc thể Y ảnh hưởng nhiều nhiễm sắc thể Y ngồi gen quy định nam tính chứa nhiều gen C hiệu gây chết đột biến ba nhiễm nhiễm sắc thể thường khơng phụ thuộc vào kích thước nhiễm sắc thể loại gen chúng D nhiễm sắc thể nhỏ chứa nhiều gen nên dư thừa chúng dễ làm cân gen dẫn đến dễ gây chết Câu 74: Ở cà chua có bộnhiễm sắc thể 2n = 24 Có trường hợp tế bào đồng thời nhiễm kép thể nhiễm ? A 332 B 660 C 726 D 1320 Câu 75: Giả thuyết đột biến NST từ 2n = 48 vượn người 2n = 46 người liên quan đến dạng đột biến cấu trúc NST sau đây? A.Lặp đoạn NST B.Chuyển đoạn không tương hỗ C.Chuyển đoạn tương hỗ D.Sát nhập NST vào NST khác AB DE Câu 76: Cho thể có kiểu gen sau ab DE HhGg giảm phân sinh tinh trùng thực tế số giao tử tối đa mà tế bào tạo Biết khơng xảy tượng hốn vị cặp Hh có không phân li giảm phân I số tế bào A 10 B 16 C 20 D Câu77: Một tế bào sinh dưỡng loài có nhiễm sắc thể kí hiệu: AaBbDdEe bị rối loạn phân li cặp nhiễm sắc thể Dd phân bào tạo tế bào có kí hiệu nhiễm sắc thể là: A AaBbDDdEe AaBbdEe B AaBbDddEe AaBbDEe C AaBbDDddEe AaBbEe D AaBbDddEe AaBbdEe Câu 78: Ở loài thực vật, gen A qui định đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định vàng Cho 4n có kiểu gen aaaa giao phấn với 4n có kiểu gen AAaa, kết phân tính đời lai A 11 đỏ: vàng B đỏ: vàng C đỏ: vàng D đỏ: vàng Câu 79: Một tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen AB//ab, thực tế giảm phân bình thường, hình thành nên số loại giao tử là: A loại B loại C loại D loại Câu 80: Một thể có kiểu gen AaBbDdEe với gen phân li độc lập, cho trình giảm phân bình thường khơng có đột biến xảy Số loại giao tử nhiều tạo từ tế bào sinh tinh là: A 12 B 16 C 12 D 16 Câu 81: Một gen huy tổng hợp chuổi pơlipéptít huy động từ môi trường nội bào 995 a xít amin loại Phân tử mARN tổng hợp từ gen có A m= 100, Um = 125 Gen cho bị đột biến dẫn đến hậu tổng số nuclêôtit gen không thay đổi, tỉ lệ T/X bị thay đổi sau: T/X = 59,57% Đột biến thuộc dạng sau ? A Thay cặp G - X cặp A - T B Thay cặp A - T cặp G - X C Đảo cặp A- T thành cặp G -X D Đảo cặp G- X thành cặp A -T Câu 82: Một lồi có NST lưỡng bội, kí hiệu là: AaBbDd Sau bi đột biến dị bội cặp NST Aa, NST A ABbDd aBbDd B AA aaBbDd AAAaBbDd Hoặc AaaaBbDd C AA aaBbDd AaBbDd D.Tất trường hợp Câu 83: Cho phát biểu sau đột biến gen: (1) Khi gen bị đột biến điểm nhiều lần liên tiếp tạo nhiều alen khác (2) Đột biến gen biến dị di truyền tất đột biến gen di truyền cho đời sau (3) Ở mức độ phân tử, phần lớn đột biến gen trung tính (4) Một đột biến điểm xảy vùng mã hóa gen khơng ảnh hưởng đến chuỗi pơlypeptit gen mã hóa Trong phát biểu trên, có phát biểu đúng? A B.2 C.3 D.4 Câu 84: Cho lưỡng bội có kiểu gen Aa Aa lai với nhau, đời thu tứ bội có kiểu gen AAaa Cho phát biểu sau chế phát sinh đột biến tứ bội (Biết không xảy đột biến gen) Đột biến xảy lần giảm phân bố giảm phân mẹ Đột biến xảy lần giảm phân bố mẹ Đột biến xảy lần nguyên phân hợp tử Đột biến xảy lần giảm phân bố mẹ Có phát biểu khơng đúng? A B.2 C.3 D.4 Câu 85: Ở loài động vật giao phối, xét phép lai ♂ AaBbDd ♀AaBbdd Giả sử trình giảm phân thể đực, số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li giảm phân II, kiện khác diễn bình thường; thể giảm phân bình thường Theo lí thuyết, kết hợp ngẫu nhiên loại giao tử đực thụ tinh tạo tối đa loại hợp tử thiếu nhiễm sắc thể? A 18 B C D 12 Câu 86: Alen B dài 221 nm có 1669 liên kết hiđrơ, alen B bị đột biến thành alen Từ tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, mơi trường nội bào cung cấp cho q trình nhân đôi cặp gen 1689 nuclêôtit loại timin 2211 nuclêôtit loại xitôzin Dạng đột biến xảy với alen B A thay cặp A-T cặp G-X B cặp A-T C thay cặp G-X cặp A-T D cặp G-X ... bội giao phấn với lưỡng bội cho đời bất thụ B Cây tứ bội có khả sinh sản hữu tính lưỡng bội C Cây tứ bội có khả sinh trưởng, phát triển mạnh lưỡng bội D Cây tứ bội có quan sinh dưỡng, quan sinh. .. trội hoàn toàn so với alen đột biến a Giả sử phép lai, tổng số giao tử đực, giao tử mang alen a chiếm 5% Trong tổng số giao tử cái, giao tử mang alen a chiếm 10% Theo lí thuyết, tổng số cá thể... C (1), (2), (4), (6) D (3), (4), (5), (6) Câu 65: Một thể có tế bào chứa NST giới tính X AXa Trong trình giảm phân phát sinh giao tử, số tế bào cặp NST không phân li lần phân bào I Các loại giao
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (1) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn