bai 21 phong trao yeu nuoc chong phap

5 55 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 21:52

BÀI 21 : PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI TK XIX *Lãnh đạo: (1886-1887) - Phạm Bành, Đinh Công Tráng *Địa bàn: -Căn ba làng: Mậu Thịnh,Thượng Thọ, Mĩ Khê (Nga Sơn –Thanh Hóa) số ngoại vi *Hoạt động chính: - Xây dựng Ba đình kiên cố vững - Chặn đánh đồn xe, tốn lính qua gây cho chúng nhiều khó khăn 1-Phạm Bành (1827-1887): làng Tương Xá-Huyện Hậu Lộc-Thanh Hóa 2-Đinh Cơng Tráng (18421887): làng Tràng Xá-Thanh Liêm-Hà Nam *Lãnh đạo: *Địa bàn: *Hoạt động chính: 20 - 01 1887 *Kết quả: - 1/1887 Pháp tập trung lực lượng công bao vây chiếm  nghĩa quân rút Mã Cao  Đến mùa hè 1887 khởi nghĩa tan rã 06 - 01 1887 1/1887 Pháp tập trung lực lượng công bao vây chiếm cứ nghĩa quân rút Mã Cao  Đến mùa hè 1887 khởi nghĩa tan rã CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ... nhiều khó khăn 1-Phạm Bành (1827-1887): làng Tương Xá-Huyện Hậu Lộc-Thanh Hóa 2-Đinh Cơng Tráng (18 4218 87): làng Tràng Xá-Thanh Liêm-Hà Nam *Lãnh đạo: *Địa bàn: *Hoạt động chính: 20 - 01 1887 *Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 21 phong trao yeu nuoc chong phap, bai 21 phong trao yeu nuoc chong phap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn