Nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án huyện chợ đồn

119 57 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:35

L I CAM OAN H tên: Nông V n Tu Sinh ngày: 19/10/1976 H c viên l p cao h c: 23QLXD14 Chuyên ngành: Qu n xây d ng Mã s : 60.58.03.02 Mã s h c viên: 1581580302167 Tên đ tài lu n v n: “Nghiên c u nâng cao n ng l c qu n d án đ u t xây d ng t i Ban qu n d án huy n Ch n" Tôi xin cam đoan đ tài lu n v n c a tơi hồn tồn làm, nh ng k t qu nghiên c u tính tốn trung th c Trong q trình làm lu n v n tơi có tham kh o tài li u liên quan nh m kh ng đ nh thêm s tin c y tính c p thi t c a đ tài Tôi không chép t b t k ngu n khác, n u vi ph m xin ch u trách nhi m tr Nhà tr ng TÁC GI Nông V n Tu i c Khoa L IC M N Lu n v n th c s : “Nghiên c u nâng cao n ng l c qu n d án đ u t xây d ng t i Ban qu n d án huy n Ch PGS.TS Nguy n Quang C n"đã đ ng, Tr c hoàn thành Tác gi chân thành c m n ng i h c Thu L i Hà N i t n tình h ng d n giúp đ đ tác gi hoàn thành lu n v n Tác gi xin chân thành c m n th y cô giáo Tr ng i h c Thu L i Hà N i, th y giáo Khoa Cơng Trình, Khoa Kinh T t n t y gi ng d y tác gi su t trình h c t p t i tr ng C m n đ ng nghi p, gia đình giúp đ su t trình vi t lu n v n Tuy tác gi h t s c c g ng, song th i gian có h n, trình đ b n thân h n ch , lu n v n không th tránh kh i nh ng sai sót Tác gi mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp trao đ i chân thành c a th y cô giáo, anh ch em b n bè đ ng nghi p Xin chân thành c m n! Tác gi Nông V n Tu ii M CL C L I CAM OAN İ L I C M N İİ M C L C .İİİ DANH M C HÌNH NH Vİ DANH M C B NG BI U Vİİ DANH M C CÁC KÝ HI U,CH PH N M CH VI T T T Vİİİ U NG 1: T NG QUAN V N NG L C QU N D ÁN UT XÂY D NG CƠNG TRÌNH 1.1.Qu n d án đ u t xây d ng cơng trình 1.1.1 Qu n d án (QLDA) 1.1.2 D án đ u t xây d ng cơng trình: .10 1.2.Tình hình đánh giá n ng l c qu n d án đ u t xây d ng 1.3.Các y u t nh h Vi t Nam 15 ng đ n qu n d án đ u t xây d ng công trình 19 1.3.1 Nhân t khách quan 19 1.3.2 Nhân t ch quan 21 1.4.K t lu n Ch ng 22 CH S NG II C L C QU N D LU N CHO VI C NGHIÊN C U NÂNG CAO N NG ÁN UT XÂY D NG 23 2.1Các mơ hình Qu n d án đ u t xây d ng 28 2.1.1C n c đ l a ch n mơ hình t ch c qu n d án 28 2.1.2Mơ hình ch đ u t tr c ti p qu n d án 29 2.1.3Mơ hình Ban QLDA TXD chun ngành, khu v c: 30 2.1.4Mô hình ch nhi m u hành d án .31 2.1.5Mơ hình t ch c chuyên trách qu n m t d án 31 2.1.6Mô hình chìa khóa trao tay 32 2.2N i dung qu n d án đ u t xây d ng c a Ban qu n d án 33 2.2.1Qu n giai đo n chu n b d án 33 2.2.2Qu n giai đo n th c hi n d án 34 iii 2.2.3Qu n giai đo n k t thúc xây d ng, bàn giao s d ng 39 2.3Các tiêu chí đánh giá n ng l c c a Ban QLDA 43 2.4C s th c ti n 45 2.4.1Kinh nghi m qu n d án đ u t xây d ng c a m t s Ban QLDA 45 2.4.2Nh ng h c rút cho Ban qu n d án huy n Ch 2.5K t lu n Ch CH T n 48 ng 49 NG III GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C QU N D XÂY D NG T I BAN QU N D ÁN ÁN XÂY D NG HUY N CH U N 50 3.1 Ban qu n d án huy n Ch n 50 3.1.1 L ch s hình thành phát tri n c a Ban qu n d án huy n Ch 3.1.2 C c u t ch cc a Ban QLDA huy n Ch n 50 n hi n 51 3.2 Th c tr ng d án đ u t xây d ng cơng trình c a Ban QLDA huy n Ch n (giai đo n 2014-2016) 54 3.2.1 c đ m y u t nh h ng đ n ch t l d ng cơng trình t Ban QLDA huy n Ch ng công tác QLDA đ u t xây n 54 3.2.2 Th c tr ng ho t đ ng đ u t xây d ng c b n c a huy n Ch 3.2.3 Nh ng t n t QLDA huy n Ch 3.3 Ph ng h n 55 công tác qu n d án đ u t xây d ng cơng trình t Ban n 67 ng nhi m v c a Ban QLDA xây d ng huy n Ch n (giai đo n 2016-2020) 72 3.3.1 K ho ch đ u t xây d ng c b n giai đo n 2016 – 2020 72 3.3.2 Nhi m v c a Ban QLDA đ u t xây d ng công tác qu n d án đ u t đ a bàn huy n Ch n 73 3.4 M t s gi i pháp nâng cao n ng l c qu n d án đ u t xây d ng c a Ban QLDA xây d ng huy n Ch 3.4.1 G n 76 pháp v c c u t ch c 76 3.4.2 Nâng cao trình đ n ng l c ph m ch t c a đ i ng cán b làm công tác qu n d án đ u t xây d ng 82 3.4.3 ng d ng công ngh thông t n công tác qu n d án 84 iv 3.4.4 G pháp c th n công tác qu n d án cho Ban QLDA đ u t xây d ng cơng trình huy n Ch n .86 3.4.5 Xây d ng đ án “Nâng cao n ng l c qu n d án đ u t xây d ng c a Ban qu n d án huy n Ch 3.5 K t lu n Ch n, t nh B c K n giai đo n 2017- 2020” 99 ng 101 K T LU N – KI N NGH 102 v DANH M C HÌNH NH Hình 1.1: M i quan h gi a m c tiêu thành ph n: Th i gian, Hình 1.2: Quá trình phát tri n c a m c tiêu thành ph n c a QLDA Hình 1.3: Vòng đ i c a d án đ u t xây d ng Hình 1.4: Chu trình qu n d án Hình 2.1: Mơ hình ch đ u t tr c ti p th c hi n d án 29 Hình 2.2:Mơ hình Ban QLDA đ u t xây d ng chuyên ngành, khu v c 30 Hình 2.3: Mơ hình ch nhi m u hành d án 31 Hình 2.4: Mơ hình Ban QLDA đ u t xây d ng m t d án 32 Hình 2.5: Mơ hình chìa khóa trao tay 33 Hình 3.1: S đ c c u t ch c c a Ban QLDA huy n Ch n 51 Hình 3.2: Mơ hình qu n d án đ u t xây d ng đ xu t 79 vi DANH M C B NG BI U B ng 3.1: B ng t ng h p phân b v n ngân sách nhà n c l nh v c đ u t xây d ng c b n giai đo n 2014-2016 56 B ng 3.2: T ng h p k t qu th c hi n đ u t xây d ng c b n giai đo n 2014-2016 57 B ng 3.3: Các d án đ u t xây d ng cơng trình ch m ti n đ giai đo n 2014-2016 66 B ng 3.4: S l ng cơng trình ch m l p h s quy t toán giai đo n 2014- 2016 67 B ng 3.6: K ho ch đ u t xây d ng trung h n n m (2016-2020) 73 B ng 3.7: Ti n đ th c hi n đ án “Nâng cao n ng l c qu n d án đ u t xây d ng c a Ban qu n d án huy n Ch n, t nh B c K n giai đo n 2017- 2020” .99 vii DANH M C CÁC KÝ HI U,CH S th t 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Ch vi t t t ATL BMT BVHC BVTC C T CTCC CTXD DA T TXD GPMB H XD HSMT HSYC HSDT HS X HTKT KT-KT NSNN QPPL QLCL QLDA TM T TVGS TCXD T C THTT TKCS TKKT UBND VSMT XDCB XDCT VI T T T N i viii dung vi t t t thay th An toàn lao đ ng Bên m i th u B n v hồn cơng B n v thi cơng Ch đ u t Cơng trình cơng c ng Cơng trình xây d ng D án đ u t u t xây d ng Gi i phóng m t b ng Ho t đ ng xây d ng H s m i th u H s y uc u H s d th u H s đ xu t H t ng k thu t Kinh t - k thu t Ngân sách Nhà n c Quy ph m pháp lu t Qu n ch t l ng Qu n d án T ng m c đ u t T v n giám sát Tiêu chu n xây d ng Tái đ nh c Truy n hình tr c n Thi t k c s Thi t k k thu t y ban nhân dân V sinh môi tr ng Xây d ng c b n Xây d ng cơng trình PH N M U TÍNH C P THI T C A Trong b i c nh đ t n TÀI: c chuy n đ i sang n n kinh t th tr ng đ nh h ng xã h i ch ngh a, v i vi c Vi t Nam gia nh p WTO m t c h i l n đ i v i s phát tri n n n kinh t c a đ t n c M t n n kinh t phát tri n b n v ng đòi h i có m t c s h t ng đ ng b hi n đ i đ t o ti n đ , làm đ ng l c phát tri n kinh t - xã h i Nhà n c đ u t hàng ch c ngàn t đ ng m i n m thông qua nhi u hình th c, ngu n v n khác đ đ u t xây d ng c b n Tuy nhiên th c t đ u t hi n t xây d ng không đ m b o ch t l h ng nghiêm tr ng ng lãng phí, gây th t nh ng cơng trình ng v n t n t i làm hi u qu kinh t - xã h i b nh i u đòi h i cơng tác qu n d án đ u t m i quan tâm c a c p qu n nh m tri n khai đ m b o ti n đ , kh i l ch t l ng v i ng kinh phí h p lý, đem l i hi u qu kinh t - xã h i khai thác s d ng cơng trình đem l i Th i gian v a qua v i c n nhi u c g ng thu đ c, đ a ph ng, có t nh B c K n có c m t s k t qu l nh v c đ u t xây d ng đ phát tri n Qu n có hi u qu d án xây d ng c c k quan tr ng, nh m tránh gây lãng phí nh ng ngu n l c Chúng ta c n nghiên c u nh ng bi n pháp c i thi n tính hi u qu c a qu n d án đ u t xây d ng b ng ngu n v n Ngân sách Nhà n đ ki m soát đ c, làm th c trình xây d ng, cơng khai, minh b ch V n đ t ng c ng công tác qu n d án đ u t xây d ng thu hút s quan tâm c a c p, ngành Trong u ki n hi n nay, vi c phân c p qu n d án đ u t xây d ng cho ch đ u t tr c ti p qu n d án đòi h i cơng tác QLDA ln đ c hoàn thi n nâng cao T n m 2002 UBND huy n Ch qu n d án huy n Ch n, t nh B c K n quy t đ nh thành l p Ban n, Ban qu n d án có nhi m v th c hi n qu n đ u t xây d ng c s h t ng k thu t b ng ngu n v n ngân sách đ a bàn huy n Ch n S đ i c a Ban qu n d án góp ph n khơng nh s phát tri n kinh t xã h i t i đ a ph ng nh đ u t xây d ng đ ng giao thông, tr ng h c, tr s làm vi c c a c quan nhà n c, cơng trình thu l i ph c v s n xu t nông- lâm- ng nghi p góp ph n đ m b o cho n n kinh t phát tri n nhanh, n đ nh, b n v ng đ ng l c thúc đ y phát tri n nhanh h n, t o u ki n c i thi n đ i s ng cho nhân dân Nh ng bên c nh q trình qu n ch t l ng hi u qu qu n m t s d án đ u t xây d ng t n t i m t s h n ch g p nhi u khó kh n cơng tác qu n Tình tr ng xu t phát t nhi u nguyên nhân khác nhau, nh ng ch y u ch t l qu n ch a đáp ng đ ng đ i ng cán b đ c giao nhi m v th c hi n công tác c yêu c u th c t , tính chun nghi p hố ch a cao, m t khác v n b n pháp quy h ng d n v công tác qu n d án nhi u b t c p ch a đ ng nh t hay thay đ i d n đ n khó kh n cho nh ng ng i làm công tác qu n d án Vì v y vi c th c hi n đ tài “Nghiên c u nâng cao n ng l c qu n d án đ u t xây d ng t i Ban qu n d án huy n Ch n” đ góp m t ph n vào m c tiêu M C ÍCH C A TÀİ: Trên c s nghiên c u h th ng hóa lu n d án đ u t xây d ng, qu n d án đ u t xây d ng cơng trình phân tích th c tr ng qu n d án đ u t xây d ng cơng trình gi i quy t v n đ b t c p, h n ch công tác qu n d án đ u t xây d ng đ a bàn huy n Ch n, qua đó, nâng cao n ng l c, qu n d án đ u t xây d ng đ a bàn huy n Ch CÁCH TI P C N VÀ PH n, t nh B c K n 2017- 2020 NG PHÁP NGHIÊN C U: N i dung nghiên c u c a lu n v n d án đ u t xây d ng công trình Ban qu n d án huy n làm đ i di n ch đ u t ánh g ho t đ ng QLDA g a đo n chu n b đ u t , th c h n đ u t k t thúc đ a cơng trình vào kha thác s d ng, xem xét m t s t n t , khó kh n khác q trình qu n d án Các ph ng pháp nghiên c u s d ng lu n v n nh sau: - Ph ng pháp t ng h p, phân tích đánh giá, ph th ng hóa, ph ng pháp so sánh, ph ng pháp h ng pháp th ng kê k t h p v i kh o sát th c t - C n c v n b n quy ph m có l ên đ n công tác đ u t xây d ng c b n h n hành đ ut ng phó v i nh ng tr ng h p phát sinh, u ch nh, Ban QLDA c n đ a nh ng u kho n rõ ràng pháp lu t v v n đ phát sinh kh i l h p đ ng thi công v i nhà th u xây l p l a u ki n đ qu n ph n kh i ng phát sinh nh u ki n đ xác nh n kh i l giá áp d ng cho kh i l ng phát sinh, cách tính tốn, đ n ng phát sinh - Cán b tham gia ki m soát kh i l t , v n b n h ng ký ng, chi phí c n n m ch c Lu t, Ngh đ nh, Thông ng d n ch đ , sách c a Nhà n c v qu n chi phí TXD cơng trình Các cán b c n trung th c, sáng su t, minh b ch đ không x y nh ng sai sót khâu tốn khâu nh y c m, d b mua chu c đ làm sai, tr c l i cá nhân gây thi t h i cho C T Do v y, đ o đ c c a cán b c n đ t lên hàng đ u - H s , ch ng t c a d án ph i th hi n đ c s lơgic, trình t th t c c ng nh đ y đ thành ph n liên quan xác nh n Ví d nh : Các bi n b n nghi m thu, biên b n hi n tr công ph i đ ng, … Vi c ki m sốt chi phí xây d ng c a gói th u thi c th c hi n u kho n ghi h p đ ng Ki m soát v an tồn lao đ ng, v sinh mơi tr ng thi công xây d ng Công tác qu n an tồn lao đơng v sinh mơi tr ng thi cơng xây d ng cơng trình có nh h ng cơng trình xây d ng kh ng không nh đ n ti n đ , ch t l n ng khai thác c a cơng trình sau hồn thành làm t t cơng tác qu n l nh v c Ban QLDA c n l u ý n i dung sau: - Ki m sốt v an tồn lao đ ng v sinh môi tr ng t ki m soát s n ph m thi t k , đ m b o thi t k b n v thi công đ a gi i pháp thi công phù h p v i tiêu chu n, quy chu n v an tồn thi cơng xây d ng - Bi n pháp t ch c thi công c a nhà th u ph i đ m b o tuân th quy đ nh v an tồn lao đ ng, v sinh mơi tr ng ph i phù h p v i u ki n đ a hình thi cơng u ki n th c t c a nhà th u thi cơng - B trí cán b theo dõi an tồn lao đ ng, v sinh môi tr công, cán b ph i đ ng cho cơng trình thi c đào t o, t p hu n có ch ng ch v chun mơn v an tồn, v sinh - Th công tr ng xuyên ki m tra cơng tác an tồn lao đ ng v sinh môi tr ng ng, k p th i ch n ch nh sai sót v an tồn lao đ ng v sinh mơi tr 97 ng thi công xây d ng giám sát cơng trình Kiên quy t x tr ng h p sai ph m - T ch c l p báo cáo đánh giá tác đ ng môi tr ng ho c l p cam k t môi tr ng theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành Ki m tra, ch p thu n k ho ch qu n môi tr c a nhà th u t ch c giám sát th tr ng công tr ng ng xuyên vi c th c hi n k ho ch qu n môi ng xây d ng - T ch c thi t k bãi đ th i, gi i pháp x ch t th i thi công (đ t đá th i) tr c thi cơng cơng trình Các bãi đ th i ph i tuân th quy đ nh c a pháp lu t v v sinh môi tr ng - xu t d án l a ch n nhà th u chuyên nghi p đ th c hi n quan tr c môi tr ng tri n khai thi cơng xây d ng cơng trình K p th i u ch nh gi i pháp qu n c s k t qu quan tr c môi tr ng khuy n ngh c a nhà th u quan tr c 3.4.4.4 Hoàn th n cơng tác quy t tốn v n đ u t xây d ng Quy t tốn d án, cơng trình hoàn thành đ a vào s d ng g a đo n cu c a d án Thông qua cơng tác quy t tốn d án hồn thành nh m đánh g k t qu trình đ u t , xác đ nh n ng l c s n xu t, g tr tà s n m t ng thêm trình đ u t mang l ; xác đ nh rõ trách nh m c a ch đ u t , nhà th u, c quan c p v n, cho vay, k m sốt tốn, đ n v có l ên quan d án; đ ng th qua rút k nh ngh m cho d án khác T Ban QLDA huy n Ch n, m t s d án b treo, ch a hoàn t t đ quy t tốn có s sa l ch g a d toán đ toán cu c phê t v Nguyên nhân c a tình tr ng tr (th t k đ c phê t không th th c h n đ c công tác s l u quy t t g á, s thay đ th t k c đ u k n th c t ), s y u cơng tác quy t tốn c a nhà th u, s l t n đ quy t toán c a đ n v ch qu n nhà n V d án ch a đ c c toán nguyên nhân khách quan tr t g Ban QLDA, nhà th u, t v n g ám sát c n bàn b c, phân đ nh trách nh m rõ ràng báo cáo UBND huy n đ tìm h ng g quy t d t đ m 98 V d án m , c n đ y m nh công tác k m tra, g ám sát cơng tác quy t tốn v n c a ch đ u t v v ph m th nhà th u, báo cáo UBND huy n đ có h g an quy t toán v n ch m đ ng th ng x tr ng h p b trí đ cán b đ đ y nhanh t n đ th m tra, phê t quy t tốn v n đ u t d án hồn thành,đ m b o v n đ u t ph n ánh ch phí đ u t Th c h n ngh êm ch nh v c ch đ o t t toán tà kho n d án theo quy đ nh c a B Tà 3.4.5 Xây d ng đ án “Nâng cao n ng l c qu n d án đ u t xây d ng c a Ban qu n d án huy n Ch n, t nh B c K n giai đo n 2017- 2020” c th hóa tri n khai đ xu t trên, tác gi xây d ng đ xu t đ UBND huy n ch n phê t đ án “Nâng cao n ng l c qu n d án đ u t xây d ng c a Ban qu n d án huy n Ch đ n, t nh B c K n giai đo n 2017- 2020” án c phê t tri n khai ti n đ r t t t cho công tác ph bi n tri n khai công tác nâng cao n ng l c qu n d án đ u t xây d ng c a Ban QLDA huy n Ch n Theo đó, Ban ch đ o đ án g m Ch t ch UBND huy n làm Tr Phó ch t ch UBND huy n ph trách kinh t làm Phó tr ng ban, Tr Kinh t H t ng, Tài - K ho ch, Tài nguyên Môi tr ng ban, ng phòng: ng, N i v ; Lãnh đ o Ban qu n d án huy n, Chánh v n phòng H ND- UBND huy n tham gia làm y viên Ban ch đ o án c ng phân rõ nhi m v cho t ng đ n v có liên quan vi c ph i k t h p cơng vi c đ hồn thành m t d án đ u t xây d ng bao g m: phòng kinh t h t ng huy n, phòng tài – k ho ch huy n, Phòng Tài ngun & Mơi tr ng huy n, Phòng N i v huy n, Ban QLDA huy n, V n phòng H ND UBND huy n Ch n.Th i gian ti n đ th c hi n đ án đ c th hi n B ng 0.6 B ng 0.6: Ti n đ th c hi n đ án “Nâng cao n ng l c qu n d án đ u t xây d ng c a Ban qu n d án huy n Ch TT n, t nh B c K n giai đo n 2017- 2020” N i dung công vi c Tri n khai quán tri t đ án Các đ n v xây d ng k ho ch th c hi n đ án Huy đ ng s d ng v n đ u t XDCB Th i gian th c hi n Quý IV/2016 - Huy đ ng 80,0 t đ ng Quý I/2017 T 2017-2018 99 N i dung công vi c TT Th i gian th c hi n - Huy đ ng 200 t đ ng T 2018-2020 Hồn thi n cơng tác: L p d án đ u t ; th m đ nh Hàng n m d án đ u t ; qu n đ u th u, l a ch n nhà th u xây d ng công trình Hồn thi n cơng tác giám sát ki m sốt q trình Hàng n m thi cơng Hoàn thi n b máy t ch c Ban qu n d án huy n Ch n N m 2017 n m ti p theo t o đào t o l i đ i ng cán b làm vi c T 2017 công tác đ u t xây d ng c b n T ng c ng công tác qu n th c hi n đ u t D ki n t ng kinh phí th c hi n đ án là: 150 tri u đ ng, đ Hàng n m c trích t ngu n: + Kinh phí đ c trích t ngu n qu n d án là: 100 tri u đ ng + Kinh phí đ c trích t ngu n giám sát thi cơng là: 40 tri u đ ng + Kinh phí đ c trích t ngu n t ch c th c hi n t v n qu n d án là: 10 tri u đ ng D ki n sau đ án hoàn thành, n ng l c qu n d án đ u t xây d ng c a Ban QLDA huy n Ch liên quan s đ n, đ n v ch đ u t , nhà th u cán b công nhân viên có c c i thi n đáng k C th : + Chính quy n c p t huy n t i c s : Hi u qu đ u t cao h n; gi m th t thốt, lãng phí vi c qu n lý, s d ng v n đ u t , t có u ki n m r ng danh m c đ u t xây d ng cơng trình h t ng k thu t phúc l i xã h i, góp ph n đ y nhanh t c đ th hóa đ a bàn huy n, c i thi n nâng cao u ki n s ng cho ng i dân huy n + Các t ch c, doanh nghi p đ a bàn huy n: thu n l i h n ho t đ ng s n xu t, kinh doanh; gi m b t phi n hà làm vi c v i c quan qu n nhà n 100 cv đ u t xây d ng c b n + i ng cán b công tác l nh v c qu n d án đ u t xây d ng nh ng ng ih th ng cao h n n u qu n d án hi u qu h n + Ng ng l i tr c ti p, h đ c nâng cao trình đ v nghi p v chun mơn, l i dân đ a bàn huy n đ ch ng ng l i tr c ti p v u ki n s ng ngày t t h n 3.5 K t lu n Ch ng Trong nh ng n m qua Ban QLDA huy n Ch n có nhi u n l c m i m t nh m nâng cao n ng l c QLDA th c hi n t t yêu c u nhi m v Tuy nhiên, trình đ chun mơn, trình đ qu n lý, nhân l c th c hi n công tác qu n d án v n thi u v s l ng y u v chun mơn nên v n nhi u t n t i, sai sót cơng tác qu n d án D a c s pháp lý, lu n khoa h c th c ti n, v i vi c phân tích, đánh giá th c tr ng QLDA giai đo n 2014-2016 ph nhi m v c a Ban QLDA xây d ng huy n Ch ng h ng n giai đo n 2016-2020, tác gi đ xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao n ng l c, t i u hóa hi u qu công tác QLDA t i Ban QLDA xây d ng huy n Ch n th i gian t i Các gi i pháp tác gi đ xu t đ u xu t phát t th c ti n đòi h i cơng vi c qu n d án c a b n thân tác gi đ ng nghi p th c hi n công vi c C th : Mô hình c c u t ch c ho t đ ng c a Ban QLDA phù h p h n mang tính chun mơn hóa cao h n; n ng l c đ i ng cán b đ c u công vi c đ vi c đ c nâng cao, tinh nhu đ đáp ng yêu c giao; ti n đ th c hi n công vi c đ c nâng cao; ki m soát ti n đ ch t l c rút ng n, ch t l ng cơng trình t t h n so v i tr ch a áp d ng gi i pháp trên; đ i s ng công ch c, viên ch c t ng b nâng cao, an tâm công tác, tâm huy t v i công vi c 101 ng công cđ c c K T LU N – KI N NGH K t lu n L nh v c đ u t xây d ng c b n chi m t tr ng l n t ng v n đ u t qu c gia Tuy nhiên, t n t i nhi u v n đ b t c p liên quan đ n sách đ u t , n ng l c qu n lý, trình đ chun mơn c a nhân s th c thi l nh v c đ x y tình tr ng th t ngân sách nhà n c Q trình cơng tác t i Ban QLDA huy n Ch n th c hi n nghiên c u trình làm lu n v n Tác gi t ng h p, phân tích đ giá đ c tình hình qu n d án, đánh c nh ng th c tr ng công tác qu n d án; nh ng t n t i, b t c p nguyên nhân t i Ban QLDA huy n Ch n T đó, đ xu t m t s gi i pháp quan tr ng nh m nâng cao n ng l c cho Ban QLDA nói chung Ban QLDA xây d ng huy n Ch n nói riêng ây c ng tài li u tham kh o cho c quan qu n nhà n vi c ban hành v n b n h ng d n d hình phát tri n kinh t hi n t i c a đ t n Nh ng k t qu đ t đ c i Lu t phù h p chi ti t, phù h p tình c c Lu n v n t ng h p, đánh giá làm sáng t nh ng đ c m n i b t c a c a pháp lu t v TXD n c ta qua th i k , t đánh giá nh ng m t đ t đ nh ng h n ch c n kh c ph c Thơng qua phân tích đánh giá có th th y đ s k t qu đ t đ c cm t c, nhiên v n nh ng h n ch , t n t i c a h th ng v n b n pháp lu t H XD thi u đ ng b , ch t ch , ch ng chéo áp d ng qu n lý, khó th c hi n Nh ng t n t i trình th c hi n lu n v n M c lu n v n ti n hành nghiên c u c s pháp c s lu n khoa h c, th c ti n quan tr ng Tuy v y, n i dung nghiên c u r ng, đ c p h u h t n i dung quan tr ng công tác QLDA đ u t XDCT th i gian th c hi n c ng nh ki n th c c a tác gi h n ch nên vi c đánh giá th c tr ng cơng tác QLDA c a Ban QLDA khái qt, ch a đánh giá c th công tác qu n theo t ng cơng trình, t ng th i k nên k t qu mang l i có th đ xác ch a cao; am hi u ng d ng công ngh thông tin c a b n thân ch a nhi u 102 Ki n ngh * Ki n ngh đ i v i Trung - ng: ngh Chính ph , b , ban, ngành t ng c v n b n QPPL nh m h ng ph i h p đ ti p t c ban hành ng d n chi ti t, sát th c t , th ng nh t l nh v c ho t đ ng xây d ng - ngh xem xét l i công tác tra ki m tra, tránh ch ng chéo gây lãng phí th i gian, nhân l c T o áp l c tâm cho c quan qu n đ u t xây d ng đ n v tham gia trình đ u t c ng nh n nh h ng đ n uy tín c a b máy qu n Nhà c v tra, giám sát * Ki n ngh đ i v i UBND t nh: - ngh UBND t nh, S , ban ngành c p t nh ban hành v n b n h ng d n th c hi n v n b n QPPL k p th i; s m ch đ o thành l p Ban QLDA xây d ng khu v c; b trí v n cho d án có k ho ch, ch tr * Ki n ngh đ i v i UBND huy n Ch - ng, kh i công XDCT n: ngh UBND huy n, phòng ban thu c huy n nhanh chóng tri n khai áp d ng v n b n, quy ph m phù h p theo đ c m c a t ng d án; - C n m nh d n phân c p giao Ban qu n d án đ u t xây d ng th c hi n làm ch đ u t m t s d án đ đ y nhanh b - Chính quy n đ a ph c chu n b đ u t xây d ng cơng trình ng c p huy n, c p xã c n quy t li t h n công tác b i th h tr , tái đ nh c đ s m bàn giao m t b ng cho d án đ u t xây d ng 103 ng, TÀI LI U THAM KH O [1] Qu c h i, Lu t s 50/2014/QH13, Lu t Xây d ng ngày 18/6/2014 [2] Qu c h i, Lu t s 67/2014/QH13, Lu t [3] Qu c h i, Lu t s 49/2014/QH13, , Lu t u t ngày 26/11/2014 u t công ngày 18/6/2014 [4] Qu c h i, Lu t s 43/2013/QH13, Lu t u th u ngày 26/11/2013 [5] Qu c h i,Lu t s 01/2011/QH13,Lu t L u tr ngày 11/11/2011 [6] Chính ph , Ngh đ nh s 59/2015/N -CP v qu n d án đ u t xây d ng, ngày 18/6/2015 [7] Chính ph , Ngh đ nh s 46/2015/N -CP v qu n ch t l ng b o trì cơng trình, ngày 12/5/2015 [8] Chính ph , Ngh đ nh s 63/2014/N -CP v quy đ nh chi ti t m t s n i dung c a Lu t u th u v l a chon nhà th u, ngày 26/6/2015 [9] Chính ph , Ngh đ nh s 32/2015/N -CP v qu n chi phí đ u t xây d ng, ngày 22/2/2015; [10] Chính ph , Ngh đ nh s 136/2015/N -CP v h Lu t ng d n thi hành m t s u c a u t công, ngày 03/01/2013 [11] B Xây d ng, Thông t s 16/2016/TT-BXD v h ng dân th c hi n m t s u c a ngh đ nh s 59/2015 ngày 18/6/2015 c a Chính ph v hình th c t ch c qu n d án đ u t xây d ng, ngày 30/6/2016 [12] B Xây d ng, Thông t s 17/2016/TT-BXD h ng d n v n ng l c c a t ch c, cá nhân tham gia ho t đ ng xây d ng,ngày 30/6/2016 [13] B Xây d ng, Thông t s 18/2016/TT-BXD Quy đ nh chi ti t h ng d n m t s n i dung v th m đ nh, phê t d án thi t k d toán xây d ng cơng trình, ngày 30/6/2016 [14] B Tài chính, Thơng t s 08/2016/TT-BTC quy đ nh v qu n lý, toán v n đ u t s d ng ngu n v n ngân sách Nhà n c, ngày 18/01/2016 [15] B Tài chính, Thơng t s 09/2016/TT-BTC quy đ nh v quy t tốn d án hồn thành thu c ngu n v n Nhà n c, ngày 18/01/2016 [16] B NN&PTNT “Quy chu n k thu t Qu c gia QCVN 04-01:2010/BNNPTNT” 104 [17] B Xây d ng, Báo cáo tình hình cơng tác giám sát, đánh giá t ng th đ u t n m 2014 [18] C c Qu n ho t đ ng, Báo cáo t ng k t, đánh g c a C c qu n ho t đ ng xây d ng t n m 2003 đ n 2014 [19] Gary R Heerkens, Qu n d án, biên d ch ECOPRESS, Nhà xu t b n Th ng kê, Hà N i; (2004) [20] Nguy n Bá Uân “Bài gi ng QLDAXD nâng cao”, n m 2013, Tr ng HTL [21] Tr nh Qu c Th ng “Qu n d án đ u t xây d ng" n m 2011, NXB Xây d ng [22]Ban qu n d án huy n Ch n, "Báo cáo k t qu tình hình xây d ng đ a bàn huy n Ch n giai đo n 2014-2016" 105 PH L C Ph l c 1: M t s cơng trình Ban QLDA huy n Ch Thi cơng đ p Nà P n, xã ng L c n l đai di n ch đ u t c u B n xã Phong Hn Cơng Trình Tr m Y T Xã Rã B n Cơng trình tr s xã Yên Nhu n Tr 106 ng m m non xã n Nhu n M t s cơng trình Ban QLDA huy n Ch cơng hồn thành Cơng Trình Kè ch ng xói xã Nam C Cơng Trình B nh vi n huy n Ch Cơng trình phòng V n hóa huy n n làm đai di n ch đ u t thi ng Cơng trình tr s TT B ng L ng n H i tr 107 ng UBND huy n Ph l c 2: CÂN 2016 CÂN I THU- CHI NGÂN SÁCH HUY N CH I THU- CHI NGÂN SÁCH HUY N CH (Kèm theo Quy t đ nh s : Ch n) /Q -UBND ngày N G 2014- N N M 2014 tháng 12 n m 2013 c a UBND huy n n v : Nghìn đ ng N i dung STT S ti n A T ng thu ngân sách Nhà n c đ a bàn 61,451,000 B Thu ngân sách đ a ph ng đ c cân đ i chi 259,902,000 Thu ngân sách đ a ph ng đ ch Thu b sung cân đ i t ngân sách c p t nh 200,074,000 Trong đó: Thu b sung cân đ i 112,268,000 ng theo phân c p - Thu b sung th c hi n c i cách ti n l - Thu b sung có m c tiêu C T ng chi ngân sách đ a ph Chi đ u t phát tri n Chi th D phòng ngân sách ng 59,828,000 71,569,000 16,237,000 ng 259,902,000 10,329,000 ng xuyên 244,073,000 5,500,000 108 CÂN I NGÂN THU- CHI SÁCH HUY N CH (Kèm theo Báo cáo huy n Ch n) /BC-UBND ngày tháng N N M 2015 n m 2014 c a U ban nhân dân n v : nghìn đ ng STT N i dung S ti n A T ng thu ngân sách NN đ a bàn 61,730,000 B Thu ngân sách đ a ph ng đ c cân đ i chi Thu ngân sách đ a ph ng đ ch Thu b sung cân đ i t ngân sách c p t nh 205,764,000 - Trong đó: Thu b sung cân đ i 111,146,000 ng theo phân c p - Thu b sung th c hi n c i cách ti n l - Thu b sung có m c tiêu C T ng chi ngân sách đ a ph Chi đ u t phát tri n Chi th D phòng ngân sách ng 264,702,000 58,938,000 71,055,000 23,563,000 ng 264,702,000 7,937,000 ng xuyên 250,065,000 6,700,000 109 CÂN I THU- CHI NGÂN SÁCH HUY N CH (Kèm theo Quy t đ nh s : nhân dân huy n Ch n) /Q -UBND ngày N N M 2016 tháng 12 n m 2015 c a U ban n v : nghìn đ ng STT N i dung S ti n A T ng thu ngân sách NN đ a bàn 68,600,000 B Thu ngân sách đ a ph ng đ c cân đ i chi Thu ngân sách đ a ph ng đ ch Thu b sung cân đ i t ngân sách c p t nh 195,286,000 - Trong đó: Thu b sung cân đ i 112,939,000 ng theo phân c p - Thu b sung th c hi n c i cách ti n l - Thu b sung có m c tiêu C T ng chi ngân sách đ a ph Chi đ u t phát tri n Chi th D phòng ngân sách ng 260,765,000 65,479,000 64,540,000 17,807,000 ng 260,765,000 10,711,000 ng xuyên 245,195,000 4,859,000 110 Ph l c 3: Tình hình gi i ngân v n ngân sách giai đo n 2014-2016 2014 L nh v c 2015 N đ ng đ n 2016 2016 KH GN KH GN Giao thông 17,581.328 17,073.795 9,502.026 7,813.257 23,358.078 23,327.480 8,341.537 Th y l i 16,764.000 9,942.816 32,708.000 31,503.040 18,748.661 18,599.075 6,738.601 Yt 4,998.216 4,998.216 6,326.301 6,393.801 3,103.647 2,563.618 9,819.957 Giáo d c VHTT 3,677.312 3,677.312 2,510.698 2,443.198 6,146.067 5,903.188 896.964 Tr s 15,227.243 14,047.236 23,589.096 23,457.961 22,156.000 22,154.829 5,420.880 4,823.000 4,000.000 823.000 823.000 3,037.000 2,953.356 7,270.187 HTKT 7,401.183 6,018.248 2,607.000 1,553.044 2,975.222 2,972.271 1,285.513 T ng c ng 70,472.282 59,757.623 78,066.121 73,987.301 79,524.675 78,473.817 39,773.639 Môi tr ng 111 KH GN ... n công tác qu n lý d án cho Ban QLDA đ u t xây d ng cơng trình huy n Ch n .86 3.4.5 Xây d ng đ án Nâng cao n ng l c qu n lý d án đ u t xây d ng c a Ban qu n lý d án huy n Ch 3.5... PHÁP NÂNG CAO N NG L C QU N LÝ D XÂY D NG T I BAN QU N LÝ D ÁN ÁN XÂY D NG HUY N CH U N 50 3.1 Ban qu n lý d án huy n Ch n 50 3.1.1 L ch s hình thành phát tri n c a Ban. .. C L C QU N LÝ D LÝ LU N CHO VI C NGHIÊN C U NÂNG CAO N NG ÁN UT XÂY D NG 23 2.1Các mơ hình Qu n lý d án đ u t xây d ng 28 2.1.1C n c đ l a ch n mơ hình t ch c qu n lý d án 28
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án huyện chợ đồn , Nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án huyện chợ đồn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn