Đề xuất giải pháp thi công đảm bảo tiến độ các công trình đập đất trên địa bản tỉnh lâm đồng

82 65 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:54

L I CAM OAN Tác gi xin cam đoan đơy lƠ cơng trình nghiên c u c a b n thơn tác gi Các k t qu nghiên c u vƠ k t lu n lu n v n lƠ trung th c, không chép t b t k m t ngu n nƠo vƠ d đ i b t k hình th c nƠo.Vi c tham kh o ngu n tƠi li u (n u có) đƣ c th c hi n trích d n vƠ ghi ngu n tƠi li u tham kh o quy đ nh Tác gi lu n v n V V n Hi n i L IC M tƠi: “ N xu t gi i pháp thi công đ m b o ti n đ cơng trình đ p đ t đ a bƠn t nh Lơm ng” đ c hoƠn thƠnh t i tr ng i h c Thu l i - HƠ N i Trong su t trình nghiên c u, ngoƠi s ph n đ u n l c c a b n thơn, tác gi đƣ nh n đ cs ch b o, giúp đ t n tình c a th y giáo, cô giáo, c a b n bè vƠ đ ng nghi p Có đ c k t qu nƠy, l i đ u tiên tác gi xin đ Th y giáo PGS.TS Nguy n Tr ng T ng gian, tơm huy t h c bƠy t lòng bi t n sơu s c nh t đ n i tr c ti p h ng d n, dƠnh nhi u th i ng d n tác gi hoƠn thƠnh lu n v n nƠy Tác gi xin chơn thƠnh c m n th y cô giáo đƣ gi ng d y th i gian h c cao h c t i Tr Tr ng ng i h c Thu l i, th y cô giáo Khoa Cơng trình thu c i h c Thu l i n i lƠm lu n v n đƣ t n tình giúp đ vƠ truy n đ t ki n th c đ tơi có th hoƠn thƠnh đ c lu n v n nƠy Nh ng l i sau tác gi xin dành cho gia đình, đ ng nghi p phòng, c quan đƣ chia s khó kh n vƠ t o u ki n t t nh t đ tác gi hoƠn thƠnh đ c lu n v n t t nghi p nƠy Vì th i gian th c hi n Lu n v n có h n nên không th tránh đ xin trơn tr ng vƠ mong đ c nh ng sai sót, Tơi c ti p thu Ủ ki n đóng góp c a Th y, Cô, b n bè vƠ đ ng nghi p ii M CL C DANH M C B NG BI U V DANH M C HÌNH V VI PH N M CH U .1 NG : T NG QUAN V THI CỌNG XỂY D NG CỌNG TRÌNH 1.1 T ng quan v bi n pháp thi công xây d ng cơng trình .3 1.1.1 Ti n đ th c hi n thi công xơy d ng cơng trình th i gian qua 1.1.2 ThƠnh t u đ t đ n c nh ng n m g n đơy v cơng trình xơy d ng c 1.2 T ng quan v bi n pháp thi cơng cơng trình đ p đ t 1.2.1 Yêu c u v v t li u đ p đ p 1.2.2 Phơn đ t, phơn đo n thi công đ p đ t 11 1.2.3 Thi công đ p vƠ hoƠn thi n đ p 12 1.3 Tình hình t ch c thi cơng cơng trình đ p đ t đ a bàn t nh Lơm ng nh ng n m g n đơy 16 1.3.1 i u ki n t nhiên c a t nh Lơm ng 16 1.3.2 Tình hình t ch c thi cơng cơng trình đ p đ t đ a bƠn t nh Lơm 1.3.3 ThƠnh t u đ t đ K t lu n ch CH T ng 20 ng 21 NG : C S P c l nh v c xơy d ng th y l i t i t nh Lơm ng 18 KHOA H C TRONG T CH C THI CỌNG CƠNG TRÌNH .22 2.1 C s pháp lý bi n pháp t ch c thi cơng xây d ng cơng trình 22 2.1.1 Lu t xơy d ng s 50/2014/QH13 ngƠy 18/6/2014 c a Qu c h i khóa 13 n c C ng hòa xƣ h i ch ngh a Vi t Nam 22 2.1.2 Ngh đ nh 46/2015/N -CP ngƠy 12/5/2015 c a Chính ph v qu n lỦ ch t l ng vƠ b o trì cơng trình xơy d ng 22 2.1.3 Ngh đ nh 59/2015/N -CP ngƠy 18/6/2015 c a Chính ph v qu n lỦ d án đ u t xơy d ng cơng trình 23 2.1.4 Các tiêu chu n, quy chu n xơy d ng hi n hƠnh 25 2.2 c m c a công trình th y l i (CTTL) 27 2.3 Nh ng nhân t nh h ng đ n thi công xây d ng công trình đ p đ t đ a bàn iii t nh Tây Nguyên 28 2.3.1 nh h ng c a y u t khí h u, th i ti t 28 2.3.2 Nhơn t k thu t 31 2.3.3 Nhơn t qu n lỦ t ch c thi công 33 2.3.4 Nhơn t 2.3.5 Ph nh h ng khác 35 ng pháp h n ch tác đ ng đ n trình thi cơng xơy d ng cơng trình đ p đ t t nh Tơy Nguyên 36 CH TI N NG : GI I PHÁP T CH C THI CƠNG CƠNG TRÌNH THI CỌNG T I T NH LỂM P T MB O NG 38 3.1 Gi i thi u v Cơng trình th y l i a S t nh Lơm ng 38 3.1.1 Các h ng m c cơng trình vƠ thơng s k thu t 39 3.1.2 i u ki n t nhiên 44 3.2 3.2.1 c m vƠ tình hình thi cơng cơng trình đ p đ t t i t nh Lơm ng 45 c m thi công 45 3.2.2 Tình hình thi cơng cơng trình đ p đ t t i t nh Lơm ng 48 3.3 Gi i pháp đ m b o ti n đ thi cơng cơng trình đ p đ t thu c d án h Lơm a S t nh ng 49 3.3.1 L a ch n bi n pháp thi công h p lỦ 49 3.3.2 xu t ph ng án d n dòng thi công 53 3.3.3 xu t qu n lỦ ti n đ 60 3.3.4 Xơy d ng ti n đ thi công công trình h p lỦ 62 K t lu n ch ng 74 K T LU N 75 TÀI LI U THAM KH O 76 iv DANH M C B NG BI U B ng 1: Các tiêu chu n, quy chu n v th y l i hi n hƠnh 25 B ng 3.1 Các thông s c b n c a h 39 B ng 3.2 Các thông s c b n đ p đ t 40 B ng 3.3: Dòng ch y l thi cơng h B ng 3.4: T ng h p kh i l a S 55 ng c a ph ng án .59 B ng 3.5 T c đ đ p v i chi u cao m i kh i đ p b ng 1,5m 62 B ng 3.6: Th i gian thi công công vi c .68 v DANH M C HÌNH V Hình 1: Cơng trình H Th y n Ka La (Di Linh) Hình 2: Xơy d ng đê báo k t h p c ng ng n tri u, ng n l ch ng ng p cho Thành ph H Chí Minh Hình 3: S đ kh i c a quy trình đ p đ p đ t 12 Hình 1: Bình đ lòng h a S 38 Hình 3.2 p lên đ u toƠn m t c t 50 Hình 3.3 p lên đ u theo m t c t ch ng l 50 Hình 3.4 Phơn đ t đ p đ p 64 Hình 3.5 Tr c ngang đ i di n n đ p 64 Hình 6: K ho ch thi cơng cơng trình theo s đ ngang 69 Hình 7: Bi u đ phơn b v n đ u t xơy d ng cơng trình 70 Hình 3.8: Hình th c đ a v n đ u t vƠo cơng trình t ng d n theo th i gian 70 Hình 3.9 Bi u đ tích l y v n đ u t xơy d ng cơng trình 71 vi PH N M U Tính c p thi t c a đ tƠi Ngành xây d ng lƠ m t nh ng ngƠnh kinh t l n nh t c a n n kinh t qu c dơn, chi m v trí ch ch t khơu cu i trình sáng t o nên c s v t ch t k thu t vƠ tƠi s n c đ nh NgƠnh xơy d ng chi m m t ngu n kinh phí l n c a ngơn sách qu c gia vƠ xƣ h i, th ng chi m kho ng 10-20% GDP Nó đóng góp cho n n kinh t qu c dơn m t kh i l ng s n ph m r t l n, ngoƠi gi vai trò quan tr ng s nghi p phát tri n kinh t xƣ h i c a đ t n c trình xơy d ng đ t hi u qu cao v kinh t c ng nh ch t l s n ph m t o ng bi n pháp t ch c thi cơng đóng góp m t ph n h t s c quan tr ng Hi n nay, bi n pháp t ch c thi công ngƠy cƠng đ chuyên nghi p h n, t l thu n v i quy mơ, ch t l c tr ng vƠ mang tính ng cơng trình vƠ n ng l c c ng nh tham v ng c a đ n v liên quan Kinh nghi m cho th y cơng trình có yêu c u cao v ch t l ng, ti n đ thi công, hi u qu kinh t ầ đòi h i c n có m t bi n pháp thi công h p lỦ Trên tinh th n tác gi xin đ t v n đ : “ xu t gi i pháp thi công đ m b o ti n đ cơng trình đ p đ t đ a bƠn t nh Lơm ng” đ lƠm đ tƠi nghiên c u c a B i l , th c tr ng thi cơng cơng trình đ p đ t đ a bƠn t nh Lơm ng g p r t nhi u khó kh n b i nhi u y u t bên ngoƠi tác đ ng M c đích c a đ tƠi Lu n v n nghiên c u v gi i pháp thi công cơng trình đ p đ t t đ xu t gi i pháp thi công đ m b o ti n đ đ i v i công trình đ p đ t đ a bƠn t nh Lơm ng Cách ti p c n vƠ ph ng pháp nghiên c u a Cách ti p c n D a c s h th ng lỦ lu n c b n v xơy d ng cơng trình th y l i vƠ qu n lỦ ti n đ thi cơng, t đ a gi i pháp thi công đ xem xét, nghiên c u gi i quy t v n đ b Ph ng pháp nghiên c u: gi i quy t v n đ c a đ tƠi, Lu n v n áp d ng ph sau: Ph ng pháp u tra kh o sát, Ph sánh vƠ Ph ng pháp phơn tích so ng pháp phơn tích t ng h p it ng vƠ ph m vi nghiên c u a it ng nghiên c u it ng pháp th ng k , Ph ng pháp nghiên c u ng nghiên c u c a đ tƠi lƠ bi n pháp thi công công trình đ p đ t b Ph m vi nghiên c u Ph m vi nghiên c u: Trong đ tƠi nƠy, lu n v n sơu nghiên c u bi n pháp thi cơng cơng trình đ p đ t đ a bƠn t nh Lơm ng nh m đ m b o ti n đ thi công ụ ngh a khoa h c vƠ th c ti n c a đ tƠi a ngh a hoa h c tƠi h th ng hóa lỦ lu n c b n v l nh v c thi cơng xơy d ng cơng trình, c s ch m t s bi n pháp thi công nh m ch n đ c bi n pháp thi công h p lỦ, đ m báo ti n đ d án đ b ngh a th c ti n K t qu c a lu n v n có th lƠm tƠi li u tham kh o vi c thi cơng cơng trình đ p đ t c n c nói chung vƠ cơng trình đ p đ t đ a bƠn t nh Lơm ng nói riêng K t qu đ t đ c + T ng quan v thi công xơy d ng cơng trình + C s khoa h c, lỦ lu n t ch c thi công cơng trình đ p đ t + ƣ đ a đ c gi i pháp thi cơng cơng trình đ p đ t nh m đ m b o ti n đ thi cơng cơng trình đ p đ t a S t i t nh Lơm ng CH NG 1: T NG QUAN V THI CÔNG XÂY D NG CƠNG TRÌNH 1.1 T ng quan v bi n pháp thi cơng xây d ng cơng trình 1.1.1 Ti n đ th c hi n thi công xây d ng cơng trình th i gian qua Trong nh ng th p k qua đ c bi t sau ngƠy th ng nh t đ t n ng vƠ Chính ph đƣ đ u t xơy d ng đ cđ c s quan tơm c a c h th ng cơng trình thu l i đ s : 1967 h ch a, 10.000 tr m b m, 8.000 km đê sông đê bi n ph c v phát tri n ngƠnh kinh t , phát tri n nơng nghi p, phòng tránh gi m nh thiên tai, đƠo t o g n tr m nghìn cán b lƠm công tác thu l i t Trung tr ng đ a Vi t nam t ch thi u l ng đ n đ a ph ng v y góp ph n quan ng th c tr thƠnh qu c gia xu t kh u g o l n th hai th gi i B m t nông thôn m i không ng ng đ i thay, an ninh l ng th c, an toƠn tr ng đ c thiên tai, n đ nh xƣ h i, s d ng n c s ch vƠ v sinh môi tr cc i thi n Tuy nhiên, t c đ nhanh c a q trình th hố vƠ cơng nghi p hố đƣ n cho nhi u h th ng cơng trình thu l i khơng đáp ng k p k c v quy mô l n s l c h u c a Tr c m t thách th c m i c a nhơn lo i lƠ cu c chi n ch ng bi n đ i khí h u mƠ Vi t Nam lƠ m t n cđ c đánh giá lƠ nh h nh t, đòi h i nhìn toƠn di n, m t gi i pháp t ng th k c tr ng n ng n c m t vƠ lơu dƠi Báo cáo đ c p đ n hi n tr ng h th ng công trình thu l i, nh ng thách th c vƠ đ xu t gi i pháp phát tri n thu l i Vi t Nam u ki n m i [1] N n kinh t n c ta v n gi đ c nh p đ t ng tr ng cao, t o u ki n thu n l i cho đ u t xơy d ng c s hƠ t ng pháp tri n NhƠ n sách t o ti n đ cho vi c t ng c c ban hƠnh nhi u c ch ng cơng tác qu n lỦ t ch c l i b máy, gi i phóng n ng l c s n xu t vƠ m r ng hình th c huy đ ng v n Chính ph ti p t c u tiên đ u t xơy d ng k t c u c s h t ng nh m lƠm t ng n ng l c vƠ ch t l ng d nh v v n t i NgoƠi vi c t p trung t ng thêm ngu n v n đ u t cho xơy d ng th y l i t ngu n đ c bi t, vay tín d ng u đƣi, phát hƠnh trái phi u ph , ph đ c bi t quan tơm ch đ o, gi i quy t k p th i nh ng khó kh n v l ng hoƠn thƠnh, ng tr ng m c l n nh tr n kh i c v n k ho ch, tháo g khó kh n v tƠi cho doanh nghi p giao trách nhi m đ n cho đ a ph ng công tác b o v hƠnh lang đê, an toƠn ch ng l , gi i phóng m t b ng Qu c h i, Chính ph đƣ có ngh quy t v ch ng đ u t dƠn tr i, ch ng th t thoát, n đ ng xơy d ng th y l i Tuy v y th i gian qua ngƠnh xơy d ng th y l i c ng g p nhi u khó kh n M c dù nhƠ n t ng c ng v n đ u t nh ng d án n c c v n thi u v n nghiêm tr ng Nhi u d án d dang ph i t m đình hoƣn, d án quan tr ng, c p bách v n đ tri n khai Ngành xây d ng cơng trình th y l i đƣ có nhi u gi i pháp quy t li t công tác qu n lỦ ch t l l ng, ti n đ cơng trình N m 2013, đ c ch n lƠ N m k c ng, ch t ng, ti n đ vƠ an toƠn N m 2014, s ti p t c xi t ch t trách nhi m ch th tham gia d án (ch đ u t , ban qu n lỦ d án, t v n thi t k , t v n giám sát vƠ nhƠ th u xơy l p); đ a ch th nƠy vƠo ho t đ ng n n p, k c n a đ b o đ m t đ i ch t l Công tác qu n lỦ hi n tr ng, vƠ trách nhi m h n ng, ti n đ công trình xơy d ng th y l i ng đƣ t ng c ng đoƠn ki m tra, ki m đ nh ch t l ng cơng trình, x lỦ nghiêm kh c đ i v i cơng trình có d u hi u y u v ch t l ng, ti n đ ƣ xơy d ng 75 h th ng th y l i l n, 1967 h ch a dung tích 0.2 tri u m3, h n 5.000 c ng t i, tiêu l n, 10.000 tr m b m l n vƠ v a có t ng cơng su t b m 24,8x106m3/h, hƠng v n cơng trình th y l i v a vƠ nh ƣ xơy d ng 5.700 km đê sông, 3.000 km đê bi n, 23.000 km b bao vƠ hƠng ngƠn c ng d i đê, hƠng tr m km kè vƠ nhi u h ch a l n tham gia ch ng l cho h du, h ch a l n thu c h th ng sơng H ng có kh n ng c t l t m3, nơng m c ch ng l cho h th ng đê v i l 500 n m xu t hi n m t l n T ng n ng l c c a h th ng đƣ b o đ m t i tr c ti p 3,45 tri u ha, t o ngu n cho 1,13 tri u ha, tiêu 1,4 tri u ha, ng n m n 0,87 tri u vƠ c i t o chua phèn 1,6 tri u ha; c p vƠ t o ngu n c p n t m3/n m cho sinh ho t, công nghi p, du l ch, d ch v ; C p n c 5- c sinh ho t nông thôn đ t 70-75% t ng s dơn ầThông qua công tác ki m tra, ki m đ nh, phát hi n nh ng sai ph m c a ch th , x lỦ nghiêm túc, công b công khai tr c d lu n, mang đ n nh ng ph n ng tích c c cho xƣ h i Các t ch c vƠ cá nhơn tham gia d án c ng đƣ ch đ ng kh c ph c sai sót vƠ Ủ th c trách nhi m h n, giám nhìn th ng vƠo s th t, không tránh né Trong công tác qu n lỦ ti n đ cơng trình: ƣ có chuy n bi n c v nh n th c vƠ hƠnh v n theo t ng n m thi công 3.3.4 Xây d ng ti n đ thi cơng cơng trình h p lý a Tính tốn t c đ thi công đ p đ p Hi n nay, k thu t thu t thi công ngƠy đ c c i ti n v i nh ng công c thi t b hi n đ i nên tác gi không đ c p đ n y u t n ng l c c a nhƠ th u Ngoài ra, tùy theo t ng tr ng h p c th mƠ ta có th chia nhi u ph ng án đ p đ p khác p a S lƠ đ ng ch t v i chi u cao trung bình 20m, đ p m i l p 50 (±5) cm, sau đ m nén đ t đ ch t thi t k s đ t 30cm / l p T c đ đ p đ p lên d n t ng kh i th hi n c th nh sau: B ng 3.5 T c đ đ p v i chi u cao m i kh i đ p b ng 1,5m TT Kh i đ p Th i gian đ p (ngày) Th i gian giƣn cách (ngày) Chi u cao đƣ đ p (m) Kh i 10 1,5 Kh i 10 3,0 Kh i 10 4,5 Kh i 10 6,0 Kh i 10 7,5 Kh i 10 9,0 Kh i 10 10,5 Kh i 10 12,0 Kh i 10 13,5 10 Kh i 10 10 15,0 11 Kh i 11 10 16,5 12 Kh i 12 10 18,0 13 Kh i 13 10 19,5 14 Kh i 14 20,0 62 T b ng đƣ cho ta th y đ p đ c thi công v i t c đ đ p 1,5m 10 ngƠy, giƣn cách ngƠy, thi công liên t c vƠ t ng th i gian đ p xong lƠ 200 ngày Tuy nhiên lên cao t c đ thi công ch m h n di n tích thi cơng m t đ p ngƠy m t b thu h p 63 T h i c ôn g G Đ T h i c ôn g G Đ T h i c ôn g G Đ C a o đ ộ t ự n h iê n K h o ả n g c c h lẻ C ộng dồn Tên c ọ c 2 2 2 2 2 2 2 2 Hình 3.4 Phơn đ t đ p p C a o trìn h đỉn h ®Ëp : + M N L K T : + M N D B T : + G ia c è b » n g tÊ m B T C T m= m =2 T rå n g c b ¶ o v Ö + 0 + 0 Đất đắp đập M N C : + 5 m= m =3 + 0 Hình 3.5 Tr c ngang đ i di n n đ p 64 2 b Tính tốn c ng đ đ p đ p C n c vƠo giai đo n đ p đ p d ki n theo ti n đ , ta tính tốn đ đ p cho t ng giai đo n C ng đ đ p đ p đ Qđ  Trong đó: + Vi lƠ kh i l cc ng đ đ p c tính tốn theo cơng th c sau: Vi (m / ca ) Ti ng đ p giai đo n th i + Ti lƠ s ca thi công giai đo n th i Ti = m.n.t V i: m lƠ s tháng c a giai đo n; n lƠ s ngƠy thi công tháng (mùa khô thi công 28 ngƠy / tháng; mùa m a thi công 20 ngƠy / tháng); t lƠ s ca ngày Ta có b ng c STT c ng đ đ p đ p nh sau: Giai đo n ng đ p Th i gian C ng đ đ p (m3) (ca) (m3/ngày) I 103.210,50 80 1290 II 198.578,90 144 1379 III 72.210,90 80 903 xu t t h p xe máy thi t b ph c v thi công đ p đ p ch n đ l Kh i l c ph ng án thi cơng thích h p ta ph i d a vƠo kh n ng thi công, kh i ng đƠo đ p đ p, c v n Tác gi đ xu t ph ng đ thi công vƠ u ki n đ a hình, đ a m o vƠ đ a ch t th y ng án t h p xe máy nh sau: Dùng máy đƠo g u thu n k t h p v i ô tô t đ đ đƠo vƠ v n chuy n đ t Thi công m t đ p b ng máy i vƠ máy đ m u m: Ph ng pháp nƠy phù h p v i đ a ch t khu v c, đ ch t đ m b o n đ nh cho máy Khi chi u sơu khai thác không l n phát huy đ ti p t c s d ng máy đƠo vƠ ô tô, máy i đƠo móng xong 65 c cơng su t Có th d L p ti n đ thi công * Gi i thi u ph n m m MS Project 2007 [5] Microsoft Project lƠ m t ph n m m qu n lí d Microsoft Ch ng trình nƠy đ án đ c phát tri n vƠ bán b i c thi t k đ h tr qu n lí d án vi c phát tri n k ho ch, phơn công ngu n l c cho d án, theo dõi ti n đ , qu n lí ngơn sách vƠ phơn tích kh i l ng cơng vi c Microsoft Office Project 2007 cung c p cho ng i s d ng nh ng công c qu n lỦ d án m nh m v i s k t h p gi a tính ti n d ng vƠ m m d o đ ng qu n lỦ d án h u hi u h n Ch i s d ng có th ng trình có th l u thông báo, u n d án, l p l ch vƠ chi tiêu vƠ có nhi u h n th v i s tích h p v i h th ng Microsoft Office nh m m c đích báo cáo, ch đ o k ho ch v i công c m m d o Thêm vƠo đó, cung c p kh n ng c ng tác v i d án qu n lỦ kinh doanh s d ng v i Microsoft Office Project Server 2007 * u m ph n m m MS Project 2007 - Qu n lỦ hi u qu vƠ hi u bi t v l p l ch d án - V i công c tr c quan, menu vƠ tính n ng khác cho phép ng d ng nhanh chóng n m v ng ph is ng pháp qu n lỦ d án c b n - Xơy d ng s đ vƠ bi u đ chuyên nghi p - Trình bƠy thơng tin m t cách d dƠng - D dƠng phơn đ nh nhi m v , ngu n l c đ gi i quy t v n đ khúc m c - Ti t ki m th i gian t ng h p d li u đ phơn tích vƠ xác đ nh thông tin c th * Các b c th c hi n MS Project 2007 đ l p ti n đ cho d án [5] -B c 1: Kh i đ ng MS Project 2007 -B c 2: Trên Toolbar ch n Project Project Information ta đ n đ y đ thông tin vƠo c a s nƠy 66 c m t c a s , sau -B c 3: Nh p công vi c c a d án vƠo c t Task name -B c 4: Nh p th i gian th c hi n d án c t Duration (th i gian Microsoft Project: phút ậ m; gi ậ h; ngày ậ d; tu n ậ w) -B c 5: Nh p ngƠy b t đ u công vi c cho công vi c đ u tiên, Project s t tính ngƠy k t thúc công vi c qua vi c th c hi n b c Các m i liên h gi a công vi c c a d án đ c th hi n + FS (Finish ậ to ậ Start): NgƠy k t thúc công vi c tr quan h : c s xác đ nh ngƠy b t đ u c a công vi c sau ơy lƠ ki u m c đ nh c a MS Project vƠ lƠ ki u th ng dùng nh t + SS (Start ậ to ậ Start): Ki u nƠy quy đ nh m t công tác ph i b t đ u tr c m t công tác ti p theo b t đ u + FF (Finish ậ to ậ Finish): NgƠy k t thúc công vi c tr c s xác đ nh ngƠy k t thúc c a công vi c sau M t d ng đ c bi t c a quan h nƠy lƠ c hai công tác k t thúc t i m t th i m + SF (Start ậ to ậ Finish): Ki u nƠy quy đ nh m t công tác đ ng tr c b t đ u tr c m t công tác ti p theo hoƠn thƠnh ơy lƠ ki u dùng nh t T m i quan h nƠy MS Project 2007 s t đ ng tính th i gian c a t ng công vi c vƠ l pđ c s đ m ng hi n th d i d ng Gantt Chart hay Network Diagram * Th i gian thi công công vi c 67 B ng 3.6: Th i gian thi công công vi c STT Công vi c Ơo kênh d n dòng p đê quai ng n dòng Th i gian V n xơy d ng (ngày) (VN ) 3.146.357.855 10 3.579.803.215 Ơo móng đ p đ t 28 5.118.382.750 Ơo móng c ng 27 5.488.255.391 Thi công đ p đ t 40 6.234.414.756 Thi công bê tông c ng 83 19.247.512.753 80 13.687.187.511 Ơo móng trƠn Thi cơng đá xơy trƠn 210 45.350.152.393 Thi công bê tông tràn 218 53.762.581.826 10 Ơo móng đ p đ t 16 5.220.665.983 72 12.234.025.228 31 8.486.625.094 11 12 Thi công đ p đ t Ơo móng đ p đ t 13 Thi công đ p đ t 40 15.376.607.937 14 HoƠn thi n cơng trình 37 4.098.580.306 * Xơy d ng ti n đ thi công đ m b o ti n đ [6] [7] S d ng ph m m m MS Project đ l p ti n đ thi cơng cho cơng trình, cơng trình đ thi cơng 24 tháng 68 c Hình 6: K ho ch thi cơng cơng trình theo s đ ngang 69 PHÂN B V N UT TRÌNH XÂY D NG CÔNG (VN ) BI U V nđ ut Series Th i gian thi cơng (Q) Hình 7: Bi u đ phơn b v n đ u t xơy d ng cơng trình K ho ch ti n đ xơy d ng quy t đ nh ti n đ cung c p v n N u nhƠ th u ph i ng v n đ xơy d ng công trình nhƠ th u ph i ch u chi phí v n tr lƣi vay ngơn hƠng N u ch đ u t b v n ch đ u t ch u thi t h i khơng b đ ng v n cơng trình đ ng v n nhi u, cơng trình đƣ ch n hình th c đ a v n vƠo cơng trình t ng d n theo th i gian cho t ng m c đ ng v n đ u t cƠng nh cƠng t t Theo k ho ch ti n đ nƠy th i gian thi cơng d án lƠ 24 tháng, vƠ t ng chi phí xơy l p lƠ 201 t đ ng Nh n th y bi u đ v n đ u t xơy d ng cơng trình có h ng t ng d n theo th i gian lƠ t t nh t )= R (t + C0 t t Hình 3.8: Hình th c đ a v n đ u t vƠo cơng trình t ng d n theo th i gian 70 V i hình th c đ u t nƠy v n đ u t xơy d ng cơng trình theo th i gian đ c xác đ nh theo công th c: R(t )  C0   t Trong đó: R(t): - Bi n thiên ti n v n đ a vƠo cơng trình theo th i gian C0 - Ti n v n đ a vƠo cơng trình t i th i m b t đ u  - H s góc gi a chi phí t ng thêm v i đ dƠi th i gian t - Th i gian xơy d ng cơng trình Nh n th y v i k ho ch ti n đ thi công ban đ u nƠy, h s  bi n thiên không đ u kho ng th i gian, ch ng t v n th c t b thi công th i k sau i u nƠy d d n đ n cơng trình b BI U th i k đ u l n h n đ ng v n nhi u L Y TệCH V N CỌNG TRÌNH 250,000,000,000 V n đ u t (VN ) 200,000,000,000 150,000,000,000 100,000,000,000 50,000,000,000 0 Th i gian xơy d ng (quỦ) Hình 3.9 Bi u đ tích l y v n đ u t xơy d ng cơng trình Qua ph ng án k ho ch ti n đ thi cơng cơng trình đ cl p đ u có th i gian thi cơng lƠ nh vƠ có s v n đ u t lƠ 201 t đ ng Vi c xác đ nh thi t h i đ ng v n q trình thi cơng đ cơng th c sau: Vth = V1 ậ V0 71 c tính tốn b ng Trong đó: + Vth ậ Thi t h i đ ng v n + V1 ậ V n đ u t có k đ n thi t h i đ ng v n + V0 ậ V n đ u t không k đ n thi t h i * V n đ u t có k đ n thi t h i đ ng v n đ ng v n xác đ nh nh sau: Tc V1   Ki (1  r )Tc(i 1) t 1 Trong đó: + Ki ậ V n đ u t vƠo t ng th i k i + r ậ Lƣi su t k ho ch c a doanh nghi p, v n vay lƣi su t ph i tr lƠ 12%/n m + Tc ậ Th i gian thi công, đơy Tc = quý + i ậ K b v n * V n đ u t không k đ n thi t h i đ ng v n đ c xác đ nh nh sau: Tc V0   Ki i 1 * Tính tốn thi t h i đ ng v n đ u t : n v : VN STT Ki 1+r Tc-(i-1) (1+r)(Tc-(i-1) Ki*(1+r)(Tc-(i-1)) 22.607.237.508 1,03 1,24 28.032.974.510 23.285.454.633 1,03 1,21 28.175.400.106 23.984.018.272 1,03 1,18 28.301.141.561 72 STT Ki 1+r Tc-(i-1) (1+r)(Tc-(i-1) Ki*(1+r)(Tc-(i-1)) 24.703.538.820 1,03 1,15 28.409.069.643 25.444.644.985 1,03 1,12 28.498.002.383 26.207.984.334 1,03 1,09 28.566.702.925 26.994.223.864 1,03 1,06 28.613.877.296 27.804.050.580 1,03 1,03 28.638.172.098 T ng 201.031.152.998 234.761.952.118 Ta có: V0 = 201.031.152.998 VN V1 = 234.761.952.118 VN V y ta th y đ c thi t h i đ ng v n lƠ: Vth = V1 ậ V0 = 33.730.799.120 VN D án xơy d ng cơng trình h ch a n c a S thu c T nh Lơm ng lƠ m t d án l n, quan tr ng vƠ vô c p thi t tình hình hi n Chính v y c n có m t k ho ch ti n đ thi công xơy d ng công trình m t cách khoa h c vƠ hi u qu C th h n lƠ k ho ch ti n đ ph i đ m b o đ th i gian ng n vƠ giá thƠnh th p Y u t ch t l c ch t l ng cơng trình, thi cơng ng cơng trình ln đ c đ t lên hƠng đ u, bên c nh y u t v th i gian xơy d ng cơng trình vƠ v n đ u t đ xơy d ng cơng trình c ng r t quan tr ng K ho ch ti n đ thi công h p lỦ lƠ k ho ch ti n đ thi cơng ch đ c n i dung công vi c c n thi t v i th i gian vƠ ngu n tƠi nguyên s n có phù h p Khi xét đ n y u t tƠi chính, đ ng c ng v c a đ n v nhƠ th u thi cơng xơy l p k ho ch ti n đ thi công t t nh t nhƠ th u có th s d ng t i đa ngu n v n đ u t c a Ch đ u t mƠ không ph i t b ti n c a đ xơy d ng cơng trình, nh h đ ng v n đ u t lƠ nh t vƠ s không gơy ng v kinh t cho bên liên quan 73 K t lu n ch Ch ng ng c a lu n v n đƣ đ xu t đ đ trình h a S d a c s đánh giá hi n tr ng thi cơng cơng trình, tính tốn t c đ đ p đ p vƠ phơn tích nhơn t h c bi n pháp thi công vƠ gi i pháp qu n lỦ ti n nh h aS 74 ng đ n u ki n thi công c a cơng trình K T LU N Lu n v n đƣ h th ng hóa lỦ lu n c b n v l nh v c thi công xơy d ng cơng trình, c s ch m t s bi n pháp thi công nh m đ m b o ti n đ trình thi cơng Bên c nh k t qu c a lu n v n có th lƠm tƠi li u tham kh o vi c thi công công trình đ p đ t có quy mơ vƠ tính ch t t ng t Xơy d ng lƠ m t nh ng ngƠnh kinh t quan tr ng vƠ chi m m t l ng v n đ u t r t l n c a n n kinh t qu c dơn Nh ng bi n đ ng l n vƠ b t ng c a th tr vƠ ngoƠi n c nh h ng ng r t l n đ n d án xơy d ng, bi n đ ng nƠy đem theo r i ro v m t tƠi đ i v i d án, đ ng th i nh h ng đ n ti n đ th c hi n c a d án l a ch n ti n đ thi cơng cơng trình v a đ m b o xơy d ng th i gian ng n, giá thƠnh h vƠ ch t l ng cao ti n đ ph i đ m b o: - K t thúc vƠ đ a h ng m c cơng trình t ng ph n c ng nh t ng th vƠo ho t đ ng th i h n đ nh tr c - S d ng h p lỦ máy móc, thi t b - Gi m thi u th i gian đ ng tƠi nguyên ch a s d ng - L p k ho ch s d ng t i u v c s v t ch t k thu t ph c v xơy d ng - Cung c p k p th i gi i pháp có hi u qu đ ti n hƠnh thi công công trình - V i đ n v liên quan, c n qu n lỦ t t ti n đ thi công phù h p v i m c tiêu c a d án đ L a ch n ti n đ thi công h p lỦ xơy d ng không nh ng ti t ki m đ nhơn tƠi, v t l c mƠ tránh đ đ c b trí h p lỦ, tránh c c r i ro v tƠi Ngu n v n cho cơng trình đ ng v n 75 TÀI LI U THAM KH O [1] Nguy n V n Ch n, n m 1999, Giáo trình: Qu n lỦ NhƠ n c v kinh t vƠ qu n tr kinh doanh xơy d ng, NXB Xơy d ng ậ HƠ N i [2] Lê Anh Tu n, n m 2010, BƠi gi ng K thu t vƠ t ch c xơy d ng, Tr ng đ i h c Th y l i [3] Tr n Trung ụ, 2001, Giáo trình: T ch c xơy d ng, Tr Tr i h c Th y l i, ng đ i h c Xơy d ng HƠ N i [4] Lê Ki u, n m 1985, Giáo trình: H Tr ng ng d n l p k ho ch ti n đ xơy d ng, ng đ i h c Xơy d ng HƠ N i [5] Bùi V n Hinh, n m 2009, Áp d ng bƠi toán t i u vi c l p vƠ u n ti n đ thi cơng cơng trình th y l i, Lu n v n th c s k thu t [6] Nguy n Quang Thái, n m 1972, HoƠng Phong Oanh, Giáo trình: Ph s đ m ng l [7] Nguy n i, Tr ng pháp ng đ i h c T ng h p HƠ N i ình Thám, n m 2001, Nguy n Ng c Thanh, BƠi gi ng môn h c: L p k ho ch, t ch c vƠ ch đ o thi công, NXB Khoa h c vƠ K thu t 76 ... vƠo c s khoa h c t ch c thi công công trình đ p đ t 21 CH NG 2: C S TRÌNH P T KHOA H C TRONG T CH C THI CÔNG CÔNG 2.1 C s pháp lý bi n pháp t ch c thi công xây d ng cơng trình 2.1.1 Lu t xây d... TI N NG : GI I PHÁP T CH C THI CÔNG CƠNG TRÌNH THI CỌNG T I T NH LỂM P T MB O NG 38 3.1 Gi i thi u v Công trình th y l i a S t nh Lơm ng 38 3.1.1 Các h ng m c cơng trình vƠ thơng... ng quan v thi cơng xơy d ng cơng trình + C s khoa h c, lỦ lu n t ch c thi cơng cơng trình đ p đ t + ƣ đ a đ c gi i pháp thi cơng cơng trình đ p đ t nh m đ m b o ti n đ thi cơng cơng trình đ p
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất giải pháp thi công đảm bảo tiến độ các công trình đập đất trên địa bản tỉnh lâm đồng , Đề xuất giải pháp thi công đảm bảo tiến độ các công trình đập đất trên địa bản tỉnh lâm đồng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn