giáo án bài 3. bí thư chi bộ 2018

78 324 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 09:33

A CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ I- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC DÂN VẬN - Cách mạng nghiệp nhân dân, nhân dân, nhân dân; nhân dân chủ, nhân dân làm chủ - Động lực thúc đẩy phong trào nhân dân phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực nhân dân; kết hợp hài hòa lợi ích; quyền lợi phải đơi với nghĩa vụ cơng dân; trọng lợi ích trực tiếp người dân; việc có lợi cho dân làm, việc có hại cho dân tránh A CƠNG TÁC DÂN VẬN CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ I- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC DÂN VẬN - Phương thức lãnh đạo công tác dân vận Đảng phải gắn liền với công tác xây dựng Đảng, nhà nước sạch, vững mạnh Mọi quan điểm, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước phải phù hợp với lợi ích nhân dân, nhân dân, nhân dân Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu để nhân dân tin tưởng, noi theo A CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ I- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC DÂN VẬN - Công tác dân vận trách nhiệm hệ thống trị, cán bộ, đảng viên, cơng chức, viên chức, đồn viên, hội viên đoàn thể nhân dân, cán chiến sĩ lực lượng vũ trang Trong đó, đảng lãnh đạo, quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu nòng cốt A CƠNG TÁC DÂN VẬN CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ I- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC DÂN VẬN - Nhà nước tiếp tục thể chế hóa chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” thành quy chế, quy định để tổ chức hệ thống trị; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thực cơng tác dân vận; hình thức tập hợp nhân dân phải phong phú, đa dạng, khoa học, hiệu II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ Nội dung a) Tổ chức, động viên nhân dân, hình thành phong trào hành động thực tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với chăm lo đời sống vật chất tinh thần tầng lớp nhân dân - Trên địa bàn nông thôn: Chi bộ, đảng sở cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào đoàn kết, giúp đỡ việc phát triển kinh tế hộ, phát triển kinh tế trang trại, xóa đói, giảm nghèo, phát triển hộ giàu; phong trào nhân đạo, từ thiện, xây dựng nông thôn mới…, kết hợp chặt chẽ công tác dân tộc với công tác tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ Nội dung - Ở thành phố, thị xã, thị trấn: Chi bộ, đảng sở xây dựng nếp sống văn minh đô thị; vận động nhân dân bỏ vốn kinh doanh, phát triển sản xuất, dịch vụ, thực tốt sách pháp luật Nhà nước, bảo đảm vệ sinh môi trường; vận động nhân dân tham gia xây dựng quỹ từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ gia đình khó khăn, người đơn, bất hạnh, người lang thang nhỡ, bảo đảm an ninh, trật tự đường phố, phòng ngừa chống tội phạm, tệ nạn xã hội Nội dung II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ Nội dung - Trong doanh nghiệp nhà nước: Chi bộ, đảng sơ sở tổ chức phong trào hướng vào mục tiêu nâng cao suất, chất lượng, hiệu sản xuất kinh doanh; không ngừng học tập chuyên môn, nâng cao tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật, ứng dụng làm chủ công nghệ mới; giải tốt mối quan hệ phát sinh ngày tập thể công nhân người quản lý doanh nghiệp theo Luật lao động Luật cơng đồn II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ Nội dung - Trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi: Chi bộ, đảng sở tổ chức phong trào nhằm thực sách, pháp luật nhà nước, bảo đảm lợi ích hợp pháp bên doanh nghiệp; hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; thưc tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cơng tác xã hội địa phương II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ Nội dung - Trong đơn vị nghiệp, quan: Tổ chức đảng có trách nhiệm lãnh đạo xây dựng thực có hiệu chủ trương, nhiệm vụ công tác chuyên môn; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua thực dân chủ sở, thực công xã hội, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trị trật tự, an toàn xã hội, đề cao cảnh giác cách mạng, bảo vệ nội bộ, giữ gìn bí mật Đảng Nhà nước b- Đối tượng xử lý kỷ luật - Vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; hội, kèn cựa, địa vị, độc đoán, chuyên quyền, lợi dụng dân chủ để kéo bè, kéo cánh, gây đoàn kết nội - Những hành vi tham nhũng, buôn lậu cấp nào, lĩnh vực b- Đối tượng xử lý kỷ luật - Quan liêu, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để địa phương, đơn vị trực tiếp phụ trách xảy tham nhũng, lãng phí, đồn kết tiêu cực khác Bản thân gây thiệt hại kinh tế phải bồi hoàn cố ý khơng bồi hồn b- Đối tượng xử lý kỷ luật - Suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống: nghiện ma tuý; nghiện rượu, bia đến mức bê tha; tổ chức tham gia hoạt động không lành mạnh, bất chính; hành nghề mê tín dị đoan, tham gia tà đạo… c- Tính nghiêm túc tự giác kỷ luật Đảng - Nghiêm túc tổ chức đảng đảng viên phải chấp vô điều kiện kỷ luật Đảng, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, thị nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng c- Tính nghiêm túc tự giác kỷ luật Đảng - Tự giác đặc trưng kỷ luật Đảng Mọi tổ chức đảng viên điều kiện, hoàn cảnh phải tự giác chấp hành kỷ luật Đảng d- Phương châm thi hành kỷ luật - Cơng minh:… - Chính xác:… - Kịp thời: … đ- Các hình thức kỷ luật e- Thẩm quyền thi hành kỷ luật chi bộ, đảng uỷ sở f- Một số vấn đề cần ý 3- Một số vấn đề nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật chi bộ, đảng sở a Nguyên tắc thi hành kỷ luật - Về định thi hành kỷ luật + Chỉ có tổ chức đảng điều lệ Đảng quy định Ban Chấp hành Trung ương uỷ quyền có thẩm quyền định thi hành kỷ luật - Về định thi hành kỷ luật + Trường hợp chi bộ, đảng uỷ không xử lý xử lý không mức đảng viên vi phạm tổ chức đảng cấp định hình thức kỷ luật theo thẩm quyền, đồng thời xem xét trách nhiệm chi đảng uỷ - Về định thi hành kỷ luật + Trường hợp đảng viên bị kỷ luật hình thức cách chức, vòng năm kể từ ngày có định, khơng bầu vào cấp uỷ, không bổ nhiệm vào chức vụ tương đương cao - Về định thi hành kỷ luật + Tổ chức đảng đảng viên khơng đồng ý với định kỷ luật vòng tháng kể từ ngày nhận định, có quyền khiếu nại với cấp uỷ uỷ ban kiểm tra cấp Ban Bí thư - Về việc giải kỷ luật + Khi nhận khiếu nại kỷ luật, cấp uỷ uỷ ban kiểm tra phải thông báo cho tổ chức đảng người khiếu nại biết Thời hạn: cấp tỉnh 90 ngày; Trung ương 180 ngày + Nghiêm cấm hành vi cản trở, dìm bỏ, khơng xem xét giải khiếu nại kỷ luật đảng b- Thủ tục thi hành kỷ luật - Đảng viên vi phạm kỷ luật phải kiểm điểm trước chi bộ, tự nhận hình thức kỷ luật - Trước định kỷ luật, đại diện tổ chức đảng có thẩm quyền nghe đảng viên vi phạm trình bày ý kiến b- Thủ tục thi hành kỷ luật - Việc công bố định kỷ luật phải kịp thời, chậm không 15 ngày kể từ ngày ký, hạn không công bố phải báo cáo với cấp uỷ có thẩm quyền xem xét định b- Thủ tục thi hành kỷ luật - Đảng viên vi phạm nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật khai trừ, lại xin khỏi Đảng, phải thi hành kỷ luật khai trừ, khơng chấp nhận việc xin khỏi Đảng - Mọi hồ sơ liên quan đến thi hành kỷ luật phải ghi chép cẩn thận, tỉ mỉ lưu trữ lại Cấp định kỷ luật, cấp lưu trữ hồ sơ BÀI GiẢNG ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC XIN CÁM ƠN CÁC ĐỒNG CHÍ ... tra, giám sát chi bộ, đảng sở a) Nội dung công tác kiểm tra, giám sát chi bộ, đảng sở - Điểm Điều 30 Điều lệ Đảng quy định: “Các cấp ủy đảng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án bài 3. bí thư chi bộ 2018, giáo án bài 3. bí thư chi bộ 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn