NGHIÊN cứu các đặc điểm đất RUỘNG bậc THANG HUYỆN mù CANG CHẢI TỈNH yên bái

140 82 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 07:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI PHẠM NGỌC SƠN NGHIÊN CỨU CÁC ðẶC ðIỂM ðẤT RUỘNG BẬC THANG HUYỆN CANG CHẢI TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: KHOA HỌC ðẤT Mã ngành: 60620103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hồ Quang ðức HÀ NỘI - 2012 Trường ðại học Nông nghiệp – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Ket-noi.com kho tai lieu mien phi LêI CảM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Phó giáo s, Tiến sỹ Hồ Quang Đức, ngời tận tình bảo, hớng dẫn để thực tốt Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơơnn thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy, Viện Đào tạo Sau đại học Trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội giúp đỡ thời gian học tập Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Viện Thổ nhỡng Nông hóa, lãnh đạo Bộ môn Phát sinh học Phân loại đất tập tập thể cán nghiên cứu đóng góp cho ý kiến quý báu thời gian học tập thực đề tài Hà Nội, tháng năm 2012 Phạm Ngọc S¬n Trường ðại học Nơng nghiệp – Luận văn thạc s nụng nghip LờI CaM ĐOAN Các kết đề tài nghiên cứu hoàn toàn trung thực, đồng đồng nghiệp trực tiếp thực hiện, cha đợc sử dụng cho công trình nghiên cứu khác Các trích dẫn sử dụng luận văn đợc ghi rõ tên tài liệu trích dẫn, tác giả nguồn gốc tài liệu NGƯờI VIếT CAM ĐOAN Phạm Ngọc Sơn Trng i hc Nụng nghip Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Ket-noi.com kho tai lieu mien phi MỤC LỤC Trang MỞ ðẦU I Tính cấp thiết đề tài II Mục đích đề tài III Yêu cầu ñề tài: IV Cơ sở khoa học ñề tài Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu đất ruộng bậc thang giới Việt Nam 1.1.1 Tình hình canh tác đất ruộng bậc thang giới .4 1.1.2 Tình hình canh tác ñất ruộng bậc thang Việt Nam 1.2 Các phương thức kiến thiết ruộng bậc thang 16 1.2.1 Ruộng bậc thang san 19 1.2.2 Ruộng bậc thang dần 20 1.3 Các loại ruộng bậc thang 23 1.4 Ưu canh tác ruộng bậc thang so với canh tác nương rẫy 23 1.4.1 Hệ canh tác lúa nước ruộng bậc thang 23 1.4.2 Hệ canh tác lúa nương 24 1.4.3 Ưu canh tác ruộng bậc thang so với canh tác nương rẫy 26 1.5 Tổng quan nghiên cứu ñất ñồi núi Việt Nam 28 1.5.1 Các trình thổ nhưỡng chủ ñạo 28 1.5.1.1 Q trình phong hố hố học .28 1.5.1.2 Q trình tích luỹ kết von đá ong .29 1.5.1.3 Quá trình mùn hoá .29 1.5.2 Các tính chất đất đồi núi Việt Nam .29 1.5.2.1 Tính chất vật lý đất đồi núi Việt Nam 29 Trường ðại học Nông nghiệp – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp 1.5.2.2 Tính chất hóa học đất đồi núi Việt Nam .31 1.5.2.3 Thành phần vi sinh vật ñất ñồi núi Việt Nam .33 Chương 35 ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 ðối tượng, phạm vi nghiên cứu 35 2.1.1 ðối tượng nghiên cứu 35 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 35 2.2 Nội dung nghiên cứu 35 2.3 Phương pháp nghiên cứu 35 2.3.1 Phương pháp thu thập tài liệu 35 2.3.1.1 Phương pháp ñiều tra số liệu sơ cấp 35 2.3.1.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 35 2.3.3 Phương pháp phân tích mẫu đất: 36 2.3.4 Phương pháp phân loại ñất 38 Chương 39 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39 3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 39 3.1.1 ðiều kiện tự nhiên 39 3.1.1.1 Vị trí địa lý 39 3.1.1.2 ðịa hình, địa chất 40 3.1.1.3 Khí hậu, thủy văn 41 3.1.1.4 Các nguồn tài nguyên 42 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội .47 3.1.2.1 Khu vực kinh tế nông nghiệp 47 3.1.2.2 Khu vực kinh tế lâm nghiệp 49 3.1.3 Thực trạng sử dụng ñất Cang Chải 49 3.1.4 Thực trạng sản xuất nơng nghiệp địa bàn huyện Cang Chải 51 3.1.4.1 Các loại trồng theo mùa vụ huyện 52 Trường ðại học Nông nghiệp – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Ket-noi.com kho tai lieu mien phi 3.1.4.2 Các cấu sử dụng đất nơng nghiệp huyện .52 3.1.4.3 Tình hình sử dụng phân bón cho loại trồng huyện 53 3.1.4.3 Nhận xét chung ñặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 57 3.3 Kết nghiên cứu ñặc ñiểm ñất ruộng bậc thang huyện Cang Chải 57 3.3.1 Kết điều tra phân tích mẫu đất vùng nghiên cứu 57 3.3.2 Kết phân loại ñất vùng nghiên cứu 59 3.3.3 Kết mô tả loại ñất vùng nghiên cứu 62 3.3.3.1 Kết mơ tả loại đất canh tác ruộng bậc thang 62 3.3.3.2 Bản tả ảnh phẫu diện ñất ñang canh tác ruộng bậc thang 65 3.3.3.3 Kết mô tả loại ñất chưa canh tác ruộng bậc thang 72 3.3.3.4 Bản tả ảnh phẫu diện ñất chưa canh tác ruộng bậc thang 74 3.3.4 So sánh ñặc ñiểm ñất ñang canh tác RBT ñất chưa canh tác RBT 72 3.3.5 So sánh ñặc ñiểm ñất canh tác RBT < 10 năm ñất RBT > 30 năm .86 3.3 ðề xuất biện pháp sử dụng ñất hợp lý 90 3.3.1 Biện pháp chung 90 3.3.2 Biện pháp kỹ thuật 91 3.3.3 Biện pháp tổ chức thực 91 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 93 Kết luận 93 ðề nghị 94 PHỤ LỤC 98 Trường ðại học Nông nghiệp – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ðNA ðông Nam Á MCC Cang Chải CCN Chế Cu Nha LPT La Pán Tẩn DXP Dế Xu Phình BS ðộ no bazơ RBT Ruộng bậc thang CEC Cation Exchange Capacity (Dung tích hấp thu cation) ASL Above Sea Level - ðộ cao so với mực nước biển FAO ISRIC Food and Agriculture Organization - Tổ chức Nông Lương Thế giới International Soil and Reference Information Centre (Trung tâm Thơng tin Tư liệu đất Quốc tế) QLDDTH&BPCð Quản lý dinh dưỡng tổng hợp bón phân cân đối TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TBZ Tổng cation kiềm trao ñổi WRB World Reference Base for Soil Resources (Cơ sở Tham chiếu Tài nguyên ñất Thế giới) Trường ðại học Nông nghiệp – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Ket-noi.com kho tai lieu mien phi DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1.1 Một số thông số kích thước ruộng bậc thang 18 Bảng 1.2 Kích thước ruộng tầng ñất < 12o, dày 30-40cm (Tủa Chùa) 22 Bảng 1.3 Kích thước ruộng tầng đất dốc 5-30o , dày > 50 cm 22 (Tủa Chùa) Bảng 1.4 Số liệu ruộng bậc thang Phú Thọ 23 Bảng 1.5 ðộ phì đất chế độ canh tác khác nhau, Chợ ðồn 24 Bảng 1.6 Hiệu chống xói mòn nương lúa (đất bazan, dốc 35%) 26 Bảng 1.7 Hiệu canh tác lúa lương với cah tác lúa RBT 27 Bảng 1.8 Tính chất vật lý loại đất 29 Bảng 1.9 Thành phần sét đồn lạp đất đồi núi Việt Nam (0-20cm) 30 Bảng 1.10 Chế ñộ nước ñất ñồi núi Việt Nam (0-20 cm,%) 30 Bảng 1.11 Các ñặc trưng hố học tầng mặt đất đồi Việt Nam 32 Bảng 1.12 Thành phần vi sinh vật ñất ñồi núi Việt Nam 33 Bảng 3.1 Bảng Phân loại ñất nông nghiệp huyện Cang Chải - Tỉnh Yên 46 Bái theo FAO-UNESCO-WRB tỷ lệ 1:25.000 Bảng 3.2 Tình hình sử dụng ñất Cang Chải 49 Bảng 3.3 Diện tích tỷ lệ nhóm đất điều tra huyện Cang Chải 49 Bảng 3.4 Các loại trồng NN theo mùa vụ huyện năm 2010 52 Bảng 3.5 Bảng phân loại ñất ruộng bậc thang huyện Cang Chải - Tỉnh 62 Yên Bái Bảng 3.6 Tính chất lý, hóa học đất ruộng bậc thang: 64 Bảng 3.7 Tính chất lý, hóa học đất chưa canh tác ruộng bậc thang: 73 Bảng 3.8 Giá trị trung bình tiêu lý học, hóa học ñất ñang canh 82 tác ruộng bậc thang Bảng 3.9 So sánh giá trị trung bình đất canh tác RBT > 30 năm ñất canh 87 tác RBT
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu các đặc điểm đất RUỘNG bậc THANG HUYỆN mù CANG CHẢI TỈNH yên bái , NGHIÊN cứu các đặc điểm đất RUỘNG bậc THANG HUYỆN mù CANG CHẢI TỈNH yên bái , Phụ lục: Tr. 98 - 133

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn