Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho công ty trách nhiệm hữu hạn hạnh hường trên nền tảng winform

64 108 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:43

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ H uế - - nh tế CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ki XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG c CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Đ ại họ HẠNH HƯỜNG TRÊN NỀN TẢNG WINFORM SVTH :Hoàng Phẩm Cương Lớp : K47 Tin Học Kinh Tế Niên khoá: 2013-2017 Huế, 05 / 2017 Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thanh Tuấn MỤC LỤC MỞ ĐẦU .8 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 10 Dự kiến kết đạt đề tài 10 Kết cấu đề tài 10 uế CHƯƠNG 1: CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÍ H BÁN HÀNG 12 1.1 Tổng quan hệ thống thông tin quản lý 12 tế 1.1.1 Khái niệm hệ thống thông tin quản lý .12 nh 1.1.1.1 Hệ thống hệ thống quản lý .12 Ki 1.1.1.2 Hệ thống thông tin quản lý .12 1.1.1.3 Hệ thống thông tin quản lý bán hàng 12 c 1.1.1.4 Các loại thông tin quản lý .13 họ 1.1.2 Các bước phát triển hệ thống thông tin 13 ại 1.1.2.1 Khái niệm quy trình phát triển hệ thống thông tin 13 Đ 1.1.2.2 Giới thiệu mơ hình thác nước 13 1.2 Tổng quan tảng lập trình Net Framework 16 1.3.Tổng quan môi trường phát triển tích hợp Microsoft Visual Studio ngơn ngữ lập trình C Sharp (C#) 17 1.3.1 Mơi trường phát triển tích hợp Microsoft Visual Studio 17 1.3.2 Ngơn ngữ lập trình C Sharp(C#) 19 1.4 Tổng quan hệ quản trị sở liệu MS SQLServer .21 1.4.1 Ngôn ngữ truy vấn liệu có cấu trúc (SQL - Structure Query Language) .21 1.4.2 Hệ quản trị sở liệu SQL Server 22 1.5 Giới thiệu mơ hình ba lớp 24 CHƯƠNG 2: BÀI TỐN VỀ QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO CƠNG TY TNHH HẠNH HƯỜNG 27 2.1 Khảo sát trạng lập dự án 27 2.2 Giới thiệu chung Cơng ty TNHH Hạnh Hường quy trình bán hàng công ty 27 2.3 Công tác quản lý bán hàng Công ty mơ tả tốn- 30 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO CÔNG TY TNHH HẠNH HƯỜNG 33 uế 3.1 Phân tích hệ thống quản lý bán hàng cho Cơng ty TNHH Hạnh Hường 33 3.1.1 Phân tích nghiệp vụ hệ thống 33 H 3.1.1.1 Quản lý bán hàng 33 tế 3.1.1.2 Quản lý thông tin nhập hàng 34 nh 3.1.1.3 Quản lý toán 34 3.1.1.4 Quản lý kho hàng 34 Ki 3.1.1.5 Quản lý mặt thống kê báo cáo 34 họ c 3.1.2 Sơ đồ chức ( BFD – Business Function Diargam) 35 3.1.3 Sơ đồ luồng thông tin hệ thống 35 ại 3.1.4 Sơ đồ luồng liệu ( DFD- Data Flow Datagram ) 36 Đ 3.2 Thiết kế sở liệu 44 3.2.1.Thiết kế sở liệu logic 45 3.2.1.1 Sơ đồ quan hệ thực thể ( ERD- Entity Relationship Diagram) 45 3.3.3.Các thuật toán chương trình 53 3.3.3.1 Thuật tốn đăng nhập chương trình 54 3.3.3.2 Thuật tốn lập hóa đơn bán hàng 55 3.3.3.3 Thuật tốn sửa thơng tin 56 3.3.4 Sơ đồ chức hệ thống 58 3.3.5 Sơ đồ quan hệ sở liệu Error! Bookmark not defined 3.4 Thiết kế giao diện 59 KẾT LUẬN 63 1.Kết đạt đề tài 63 2.Hạn chế đề tài 63 Đ ại họ c Ki nh tế H uế 3.Hướng phát triển 63 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt ADO NET BFD Business Function Diagram ( Sơ đồ chức ) BLL Business Logic Layers (Lớp logic nghiệp vụ) CD Context Diagram (Sơ đồ ngữ cảnh) CLR Common Language Runtime (Thời gian chạy ngôn ngữ chung) CSDL Cơ sở liệu DAL Data Access Layers (Lớp truy cập liệu) DFD Data Flow Diagram (Sơ đồ luồng liệu) DTS Data Transformation Service (Công cụ chuyển đổi liệu) 10 GUI Graphical User Interface (Giao diện người dùng đồ họa) 11 IDE Integrate Development Environment (Mơi trường tích hợp phát triển) 12 IFD Information Flow Diagrama ( Sơ đồ luồng thông tin ) 13 MSIL 14 NT Network Technology (Công nghê mạng) PL Presentation Layers (Lớp trình bày) họ c Ki nh tế H uế Microsoft ActiveX Data Objects.NET MicroSoft Intermediate Language (Ngôn ngữ trung gian) ại Đ 15 Diễn giải 16 SQL 17 TNHH 18 XAML 19 XML Structure Query Language ( Cấu trúc ngôn ngữ truy vấn) Trách nhiệm hữu hạn Extensible Application Markup Language (Ứng dụng ngôn ngữ đánh dấu mở rộng) Extensible Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng) DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 3.1: Cấu trúc bảng “DANH MỤC KHÁCH HÀNG”……………………… 46 Bảng 3.2: Cấu trúc bảng “DANH MỤC HÀNG HÓA”…………………………… 46 Bảng 3.3: Cấu trúc bảng “CHI TIẾT HÓA ĐƠN BÁN HÀNG”………………… 47 Bảng 3.4: Cấu trúc bảng “HÓA ĐƠN BÁN HÀNG”……………………………… 47 uế Bảng 3.5: Cấu trúc bảng “NHÂN VIÊN BÁN HÀNG”…………………………… 47 H Bảng 3.6: Cấu trúc bảng “NHÀ CUNG CẤP”…………………………………… 48 tế Bảng 3.7: Cấu trúc bảng “CHI TIẾT ĐƠN HÀNG”……………………………… 49 nh Bảng 3.8: Cấu trúc bảng “PHIẾU NHẬP HÀNG”………………………………… 48 Ki Bảng 3.9: Cấu trúc bảng “CHI TIẾT PHIẾU NHẬN HÀNG”……………… …49 họ c Bảng 3.10 : Cấu trúc bảng "CHI TIẾT PHIẾU ĐẶT HÀNG"………………… … 50 Bảng 3.11: Cấu trúc bảng "TỒN KHO"………………………………… …….…….51 Đ ại Bảng 3.12: Cấu trúc bảng"THÔNG TIN HÀNG"……………………… …… ……52 DANH MỤC HÌNH ẢNH Trang Hình 1.1 Mơ hình thác nước 14 Hình 1.2: Các thành phần SQL Server 23 Hình 1.3: Kiến trúc mơ hình lớp 25 Hình 2.1 Sơ đồ phân phơi bán hàng Công ty TNHH Hạnh Hường 27 Đ ại họ c Ki nh tế H uế Hình 2.2 Sơ đồ tổ chức quản lý bán hàng Công ty 30 Hình 3.1 Sơ đồ chức HTTT quản lí bán hàng Cơng ty TNHH Hạnh Hường 35 Hình 3.2 Sơ đồ luồng thơng tin HTTT quản lí bán hàng Cơng ty TNHH Hạnh Hường 36 Hình 3.3 Sơ đồ ngữ cảnh HTTT quản lý bán hàng Công ty TNHH Hạnh Hường 38 Hình 3.4 Sơ đồ DFD mức – HTTT quản lí bán hàng Cơng ty TNHH Hạnh Hường 39 Hình 3.5 Sơ đồ DFD mức tiến trình bán hàng 40 Hình 3.6 Sơ đồ DFD mức tiến trình nhập hàng 41 Hình 3.7 Sơ đồ DFD mức tiến trình xử lý toán 42 Hình 3.8 Sơ đồ DFD mức tiến trình xử lý kho hàng 43 Hình 3.9 Sơ đồ DFD mức tiến trình lập báo cáo 44 46 Hình 3.10 Sơ đồ quan hệ thực thể HTTT quản lí bán hàng Công ty TNHH Hạnh Hường 46 Hình 3.11 Sơ đồ cấu trúc liệu HTTT quản lí bán hàng Cơng ty TNHH Hạnh Hường 47 Hình 3.12 Sơ đồ quan hệ sở liệu 53 Hình 3.13 Thuật tốn đăng nhập chương trình 54 Hình 3.14 Thuật tốn lập hóa đơn bán hàng 55 Hình 3.16 Thuật tốn xóa liệu 57 Hình 3.17 Sơ đồ chức hệ thống thông tin quản lý bán hàng 58 Hình 3.18 Giao diện Đăng nhập 59 Hình 3.19 Hình 3.20 Hình 3.21 Hình 3.22 Hình 3.23 Giao diện trang 59 Giao diện quản lý nhân viên 60 Giao diện quản lý khách hàng 60 Giao diện Hóa đơn bán hàng 61 Giao diện nhà cung cấp 61 Đ ại họ c Ki nh tế H uế Hình 3.24 Giao diện thông tin hàng 62 Hình 3.25 Giao diện báo cáo đặt hàng 62 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong thời kỳ kinh tế phát triển việc mua bán trao đổi diễn nhiều hình thức mà hình thức chủ yếu xây dựng hàng để thực việc trao đổi mua bán, để thực trình mua bán người mua cửa hàng, cửa hàng với nhà cung cấp phải có cơng tác quản lý tốt, để đáp ứng u cầu cần ứng dụng tin học đặc biệt phần mềm quản lý bán hàng uế Trong thời đại công nghệ thơng tin có mặt hầu hết lĩnh vực sống, đời công nghệ thông tin thành vĩ đại người đặc H biệt cơng cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý kinh doanh hay tế lĩnh vực khác y học, giáo dục Việc quản lý thông tin công ty, tổ chức nhu cầu cấp thiết nh đảm bảo việc phản hồi thông tin xác nhanh chóng phục vụ tốt Ki cho công tác quản lý Trong việc quản trị bán hàng, hệ thống thông tin quản lý giúp đạt họ c thông hiểu nội bộ, thống hành động, trì sức mạnh tổ chức, đạt lợi cạnh tranh Với bên ngoài, hệ thống thông tin quản lý giúp nắm bắt nhiều ại thông tin khách hàng cải tiến dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh, tạo đà cho Đ phát triển Đặt biệt với hệ thống tổ chức phức tạp hệ thống thơng tin quản lý tất yếu thực tốt mang lại lợi ích to lớn Cơng ty TNHH Hạnh Hường Công tychuyên phân phối sỉ lẻ mặt hàng nước giải khát , doanh thu năm - tỷ đồng Công tysố huyện Nam Đông Tuy nhiên việc quản lý hoạt động kinh doanh hoạt động quản lý khách hàng, quản lý nhà cung cấp, quản lý xuất kho, nhập kho Công tyhiện gặp nhiều khó khăn quản lý hồn tồn cơng cụ Microsoft Office Excel nên liên kết hoạt động kinh doanh doanh nghiêp nhà cung cấp chưa thống tốn nhiều thời gian cơng sức Từ đặt vấn đề cần thiết phải có hệ thống quản lý hoạt động bán hàng cho đại lý, bổ sung thiếu sót, cải thiện điểm bất cập tồn nâng cao hiệu quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh đại lý gặp nhiều thuận lợi Từ lí tơi chọn xây dựng: “Phần mềm quản lí bán hàng tảng ngơn ngữ C#, Windown Form” cho chun đề cuối khố Mục tiêu nghiên cứu *Mục tiêu tổng quát: Trên sở tìm hiểu quy trình quản lý bán hàng Công ty TNHH Hạnh Hường địa bàn huyện Nam Đơng qui trình xây dựng phần mềm tham khảo uế trình khảo sát thực tế tiến hành xây dựng phần mềm quản lí bán hàng cho H Cơng ty TNHH Hạnh Hường tế *Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu nắm bắt qui trình nhập hàng xuất hàng hàng nh tồn kho Công tyđối với nhà cung cấp ngược lại Ki - Nghiên cứu tảng lập trình sử dụng trình xây dựng hệ c thống: SQL Server , Visua Studio C#, Crystal Report họ - Hiểu nắm rõ qui trình xây dựng, phát triển hệ thống thơng tin quản lý - Xây dựng phần mềm quản lí bán hàng cho Công ty TNHH Hạnh Hường ại Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đ * Đối tượng nghiên cứu: - Các hoạt động trao đổi mua bán, nghiệp vụ lưu trữ, nghiệp vụ quản lí bán hàng Công ty TNHH Hạnh Hường - Các qui trình bán hàng nhân viên thực tế - Nền tảng lập trình phần mềm quản lí: SQL Server, Visua Studio C#,Crystal Report - Các quy trình xây dựng, phát triển hệ thống thông tin quản lý * Phạm vi nghiên cứu *Bảng Danh mục chi tiết hóa đơn bán hàng -Mục đích sử dụng: Lưu trữ thơng tin cần thiết hóa đơn -Kết cấu bảng: STT Tên trường Kiểu liệu Độ rộng Diễn giải Mahoadon varchar 10 Mã hóa đơn Mahang varchar 10 Mã hàng Dongiaban Bigint Đơn giá bán Soluong Int Số lượng Thanhtien Bigint Thành tiền uế *Bảng hóa đơn bán hàng H -Mục đích sử dụng: Lưu trữ thông tin tưng mặt hàng hóa đơn Tên trường Kiểu liệu Độ rộng Diễn giải Mahoadon varchar 10 Mã hóa đơn Makhachhang varchar 10 Mã khách hàng Manhanvien varchar 10 Mã nhân viên Ngaylap c nh STT Ki tế -Kết cấu bảng: họ Ngày lập datetime ại *Bảng Nhân viên bán hàng Đ -Mục đích sử dụng: Lưu trữ thông tin nhân viên -Kết cấu bảng thể sau: STT Tên trường Kiểu liệu Độ rộng Diễn giải Manhanvien varchar 10 Mã nhân viên Tennhanvien Nvarchar 50 Tên nhân viên Phai Bit Chucvu nvarchar 50 Chức vụ Diachi nvarchar 50 Địa Dienthoai int Phái Điện thoại 49 *Bảng danh mục nhà cung cấp -Mục địch sử dụng: Lưu trữ thông tin nhà cung cấp hàng hóa cho doanh nghiệp -Kết cấu bảng sau: Tên trường Kiểu liệu Độ rộng Diễn giải Manhacungcap varchar 10 Mã nhà cung cấp Tennhacungcap nvarchar 50 Tên nhà cung cấp DiaChi nvarchar 50 Địa Dienthoai int Điện thoại Masothue int Mã số thuế GhiChu nvarchar Ghi *Bảng danh mục chi tiết phiếu đặt hàng tế H 50 uế STT nh -Mục địch sử dụng: Bao gồm thông tin đặt hàng nhằm đáp ứng yêu Tên trường MaPhieuDatHang Mahang Dongia Kiểu liệu Độ rộng Diễn giải varchar 10 Mã phiếu đặt hàng varchar 10 Mã hàng họ STT c -Kết cấu bảng sau: Ki cầu cần thiết trình bán hàng Đơn giá Soluong int Số lượng Thanhtien int Thành tiền Đ ại bigint *Bảng danh mục chi tiết phiếu nhận hàng -Mục địch sử dụng: Bao gồm thông tin nhận hàng nhằm đáp ứng yêu cầu cần thiết trình bán hàng 50 -Kết cấu bảng sau: STT Tên trường Kiểu liệu Độ rộng Diễn giải MaPhieuNhanHang varchar 10 Mã phiếu nhận hàng Mahang varchar 10 Mã hàng Dongia bigint Đơn giá Soluong int Số lượng Thanhtien int Thành tiền *Bảng danh mục chi tiết phiếu thu uế -Mục địch sử dụng: Bao gồm thông tin phiếu thu nhằm đáp ứng -Kết cấu bảng sau: Tên trường Kiểu liệu Độ rộng Diễn giải MaPhieuChi varchar 10 Mã phiếu chi Manhanvien varchar 10 Mã nhân viên Manhacungcap varchar 10 Mã nhà cung cấp Ngaylap Lydochi Tongsotien Ki nh tế STT H yêu cầu cần thiết trình bán hàng Ngày lập nvarchar 100 Lý chi Tổng số tiền Int ại họ c date time Đ *Bảng danh mục tồn kho - Mục đích sử dụng: Cho biết thơng tin hàng hóa tồn đọng lại - Kết cấu bảng sau: STT Tên trường Kiểu liệu varchar Mahang smallint Thang smallint Nam Int Dongiabinhquan Int Tongnhap Int Tongxuat Int Tondauki Int Toncuoiki 51 Độ rộng 10 Diễn giải Mã hàng Tháng Năm Đơn giá bình quân Tổng nhập Tổng xuất Tồn đầu kỳ Tồn cuối kỳ *Bảng danh mục chi tiết phiếu đặt hàng - Mục đích sử dụng: Cho biết thông tin phiếu đặt hàng Kiểu liệu Độ rộng Diễn giải MaPhieuDatHang varchar 10 Mã phiếu đặt hàng Mahang varchar 10 Mã hàng Dongia bigint Đơn giá Soluong int Số lượng Thanhtien int Thành tiền uế - Kết cấu bảng sau: STT Tên trường *Bảng danh mục thông tin hàng tế H - Mục đích sử dụng: Cho biết thơng tin liên quan đến hàng hóa, giúp cho Cơng tynắm bắt thông tin mẫu mã, số hiệu, năm tháng sản xuất… Kiểu liệu Độ rộng Diễn giải varchar 10 Mã hàng nvarchar 100 Loại hàng 100 Tên hàng 100 Tác giả nh - Kết cấu bảng sau: STT Tên trường Mahang Loaihang Tenhang Tacgia Dongia int Đơn giá Soluong int Số lượng Maloaihang varchar Mã loại hàng Namsanxuat smallint Năm sản xuất Nhasanxuat nvarchar Nhà sản xuất c Ki Đ ại họ nvarchar nvarchar 52 họ c Ki nh tế H uế 3.3.3 Sơ đồ quan hệ sở liệu Đ ại Hình 3.12 Sơ đồ quan hệ sở liệu 53 3.3.4.Các thuật tốn chương trình 3.3.4.1 Thuật tốn đăng nhập chương trình Bắt đầu uế Mở form đăng nhập tế H Nhập tên người dùng F c Thông báo sai tên mật ại họ Tên mật Nhập tiếp Ki nh Nhập mật T F Đóng form Đ T Vào chương trình khai thác Kết thúc Hình 3.13 Thuật tốn đăng nhập chương trình 54 3.3.4.2 Thuật tốn lập hóa đơn bán hàng Bắt đầu Mở form Hóa đơn bán hàng Mở form Thông báo số hiệu tồn nh T Ki Số hiệu tồn tế H uế Nhập số hiệu Nhậ p F họ c F T Đ ại Nhập tiếp thơng tin khác Đóng form Lưu hóa đơn Kết thúc Hình 3.14 Thuật tốn lập hóa đơn bán hàng 55 3.3.4.3 Thuật tốn sửa thơng tin Bắt đầu Truy nhập vào thông tin cần sửa Kiể tra thông tin cần sửa H uế F Ki nh Thực sửa lưu thông tin tế T họ c Kết thúc ại Hình 3.15 Thuật tốn sửa thơng tin Đ 3.3.4.4 Thuật tốn xóa liệu Qua sơ đồ thấy qui tắc thực xóa liệu tồn hệ quản trị liệu doanh nghiệp 56 Bắt đầu Nhập/ chọn liệu muốn xóa T Bản ghi tồn Thông báo ghi không tồn Tiếp tục H uế F tế T Ki nh Cập nhập trường xóa = -1 họ c Kết thúc Đ ại Hình 3.16 Thuật tốn xóa liệu 57 F 3.3.5 Sơ đồ kiến trúc hệ thống Hệ thống quản lý bán hàng Thốt Tìm kiếm Nhân viên Nhân Viên DM Khách hàng Khách Hàng Khách Hàng DM Nhà cung cấp Nhà Cung Cấp họ c Ki Nhà Cung Cấp Sản Sản Phẩm Phẩm Báo cáo bán hàng Báo cáo tồn kho Xóa Nhân Viên Khách Hàng Nhà Cung Cấp Sản Phẩm Đ ại DM Nhân viên Báo cáo nhập hàng uế DM Hàng hoá Báo cáo H Đăng xuất Cập nhật tế Đăng nhập Danh mục nh Hệ thống Hình 3.17 Sơ đồ chức hệ thống thông tin quản lý bán hàng 58 3.4 Thiết kế giao diện tế H uế Sau số giao diện hệ thống: Đ ại họ c Ki nh Hình 3.18 Giao diện Đăng nhập Hình 3.19 Giao diện trang 59 uế H tế Đ ại họ c Ki nh Hình 3.20 Giao diện quản lý nhân viên Hình 3.21 Giao diện quản lý khách hàng 60 uế H Đ ại họ c Ki nh tế Hình 3.22 Giao diện Hóa đơn bán hàng Hình 3.23 Giao diện nhà cung cấp 61 uế H tế Đ ại họ c Ki nh Hình 3.24 Giao diện thơng tin hàng Hình 3.25 Giao diện báo cáo đặt hàng 62 KẾT LUẬN 1.Kết đạt đề tài Nắm cách thức xây dựng phần mềm quản lý dựa vào công cụ Visual Studio Vận dụng Visual Studio 2010 đặc biệt tảng WinForm để xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho Công ty TNHH Hạnh Hường Phần mềm quản lý bán hàng có giao diện thân thiện, dễ sử dụng hộ trở tốt cho người quản lý Hỗ trợ hầu hết chức nghiệp vụ bán hàng 2.Hạn chế đề tài Q trình xây dựng đề tài tồn đọng nhiều hạn chế nhiều bỡ ngỡ uế thiếu kinh nghiệm xây dựng phần mềm sở liệu , kiến thức hạn hẹp H chưa chuyên sâu tế Thời gian chuẩn bị cho q trình xây dựng đề tài ngắn nên hiệu đạt chưa cao nh 3.Hướng phát triển Ki Khả xử lý hết kiện lỗi mong muốn c Hoàn thiện tốt lập trình C# tối ưu hóa liệu họ Thêm chức để đáp ứng nhu cầu người dùng Nâng cao kỷ thuật lập trình hồn chỉnh thành phần thiếu, xem xét tính Đ ại thị trường để đưa vào thực tế 63 ... lý bán hàng Công ty mô tả toán- 30 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO CÔNG TY TNHH HẠNH HƯỜNG 33 uế 3.1 Phân tích hệ thống quản lý bán hàng cho Công ty TNHH Hạnh... HÀNG CHO CÔNG TY TNHH HẠNH HƯỜNG 27 2.1 Khảo sát trạng lập dự án 27 2.2 Giới thiệu chung Công ty TNHH Hạnh Hường quy trình bán hàng cơng ty 27 2.3 Công tác... tế tơi tiến hành xây dựng phần mềm quản lí bán hàng cho H Công ty TNHH Hạnh Hường tế *Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu nắm bắt qui trình nhập hàng xuất hàng hàng nh tồn kho Công ty ối với nhà cung
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho công ty trách nhiệm hữu hạn hạnh hường trên nền tảng winform , Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho công ty trách nhiệm hữu hạn hạnh hường trên nền tảng winform , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÍ BÁN HÀNG, 1 Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý, 5 Giới thiệu về mô hình ba lớp, CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO CÔNG TY TNHH HẠNH HƯỜNG, 2 Giới thiệu chung Công ty TNHH Hạnh Hường và quy trình bán hàng của công ty, CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO CÔNG TY TNHH HẠNH HƯỜNG, - Mục đích sử dụng: Cho biết các thông tin liên quan đến hàng hóa, giúp cho Công tynắm bắt được thông tin mẫu mã, số hiệu, năm tháng sản xuất…

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn