(Luận án tiến sĩ) Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh

170 88 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2019, 08:24

Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG XÁC LẬP SỞ KHOA HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA TIN HỌC XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT VÙNG MỎ CẨM PHẢ, QUẢNG NINH LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG XÁC LẬP SỞ KHOA HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA TIN HỌC XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT VÙNG MỎ CẨM PHẢ, QUẢNG NINH NGÀNH : KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ MÃ SỐ : 9520503 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS KIỀU KIM TRÚC TS VƯƠNG TRỌNG KHA HÀ NỘI 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu sử dụng phân tích luận án nguồn gốc rõ ràng, công bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận án tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lệ Hằng ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU Error! Bookmark not defined DANH MỤC HÌNH VẼ xi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Nội dung nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu Những điểm luận án Luận điểm bảo vệ Ý nghĩa khoa học thực tiễn sở tài liệu thực luận án 10 Cấu trúc luận án 11 Lời cảm ơn CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Khái niệm nước mặt đánh giá chất lượng nước mặt 1.2 Những yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng nước mặt 13 1.2.1 Nước thải sinh hoạt 13 1.2.2 Nước thải công nghiệp 15 1.2.3 Nước thải y tế 17 1.2.4 Nước thải nông nghiệp 17 1.3 Sử dụng số WQI đánh giá chất lượng nước mặt 17 iii 1.4 Tổng quan cơng trình nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ địa tin học xây dựng CSLD đánh giá chất lượng nước mặt 20 1.4.1 Trên giới 20 1.4.2 Trong nước 29 1.5 Khai thác khoáng sản ảnh hưởng tới chất lượng nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh 37 1.5.1 Tài nguyên nước mặt vùng mỏ Quảng Ninh 37 1.5.2 Ảnh hưởng khai thác khoáng sản tới chất lượng nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh 39 1.6 Tiểu kết chương 47 CHƯƠNG SỞ KHOA HỌC ỨNG DỤNG ĐỊA TIN HỌC XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT 48 2.1 Nghiên cứu lựa chọn giải pháp ứng dụng địa tin học xây dựng sở liệu phục vụ đánh giá chất lượng môi trường nước mặt 48 2.1.1 Khái niệm Địa tin học CSLD 48 2.1.2 Khả ứng dụng kỹ thuật địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt 50 2.2 đồ quy trình xây dựng sở liệu chất lượng môi trường nước mặt 55 2.3 Phương pháp tính tốn số WQI 58 2.4 Ứng dụng kỹ thuật địa tin học khai thác CSDL chất lượng nước mặt 61 2.4.1 Thành lập đồ chất lượng nước mặt phương pháp nội suy 61 2.4.2 Phân tích thống kê không gian 63 2.4.3 hình hóa chất lượng mơi trường nước 65 2.5 Lựa chọn công nghệ phù hợp với vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh 68 2.5.1 Kết hợp phần mềm GIS phần mềm môi trường xây dựng CSDL nước mặt 68 iv 2.5.2 Tích hợp tư liệu viễn thám GIS 70 2.6 Tiểu kết chương 76 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT KHU VỰC CẨM PHẢ, QUẢNG NINH 77 3.1 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 77 3.2 Đặc điểm tư liệu sử dụng luận án 80 3.2.1 Số liệu quan trắc chất lượng nước mặt 80 3.2.2 Dữ liệu viễn thám 83 3.3 Xây dựng sở liệu chất lượng nước mặt khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh 86 3.4 Khai thác, sử dụng sở liệu phục vụ đánh giá, giám sát chất lượng môi trường nước mặt 88 3.4.1 Xây dựng đồ chuyên đề thông số môi trường nước mặt 88 3.4.2 Đánh giá chất lượng nước mặt phương pháp thống kê 90 3.4.3 Đánh giá biến động hàm lượng thông số chất lượng nước theo quý 97 3.4.4 Đánh giá chất lượng nước mặt số WQI 100 3.4.5 Xác định hàm lượng thông số chất lượng nước mặtliệu viễn thám 114 3.5 Kết luận chương 128 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 129 TÀI LIỆU THAM KHẢO 133 PHỤ LỤC 144 PHỤ LỤC II 156 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt GIS - Geographical Information System Hệ thông tin địa lý WQI - Water Quality Index Chỉ số chất lượng nước TSS - Total Suspended Sediment Tổng chất rắn hòa tan BOD - Biochemical Oxygen Demain NSMI - Normalized Suspended Material Index Nhu cầu oxi sinh hóa Chỉ số vật chất lơ lửng chuẩn hóa COD Hàm lượng chất hóa học hòa tan SWAT hình thủy văn, thủy lực SWAT SPOT Vệ tinh SPOT TKV Tập đồn Than Khống sản Việt Nam 10 CSDL sở liệu 11 IDW 12 NIR - Near Infrared Cận hồng ngoại 13 SWIR - Shortware Infrared Hồng ngoại sóng ngắn 14 QCVN Quy chuẩn Việt Nam 15 RGB Red - Green - Blue 16 IWRA 17 UNECE Phương pháp nội suy khoảng cách ngược trọng số International Water Resources Association United Nations Commission for Europe Economic vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tổng lượng nước thải thải lượng chất ô nhiễm nước thải từ khu công nghiệp [20] 16 Bảng 1.2 Bảng xác định giá trị WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước [21] 20 Bảng 2.1 Các cảm viễn thám sử dụng phổ biến đánh giá chất lượng nước [42] 54 Bảng 2.2 Bảng quy định giá trị qi, BPi 59 Bảng 3.1 Tên trạm quan trắc thông số môi trường nước mặt vùng Cẩm Phả 82 Bảng 3.2 Đặc điểm kênh phổ ảnh vệ tinh Sentinel-2A 84 Bảng 3.3 Kết tính WQI cho thơng số q I - 2012 102 Bảng 3.4 Kết tính WQI cho thơng số q II- 2012 103 Bảng 3.5 Kết tính WQI cho thông số quý III- 2012 104 Bảng 3.6 Kết tính WQI cho thơng số quý IV- 2012 105 Bảng 3.7 Kết tính WQI cho thơng số q I - 2014 105 Bảng 3.8 Kết tính WQI cho thông số quý II – 2014 106 Bảng 3.9 Kết tính WQI cho thông số quý III - 2014 107 Bảng 3.10 Kết tính WQI cho thơng số quý IV - 2014 108 Bảng 3.11 WQI năm cho quý cho năm 2012 110 Bảng 3.12 WQI năm cho quý cho năm 2014 111 Bảng 3.13 Bảng đánh giá CLN mặt điểm quan trắc quý I ÷ IV 2012 112 Bảng 3.14 Bảng đánh giá CLN mặt điểm quan trắc quý I ÷ IV 20141 13 vii Bảng 3.15 Hàm lượng chất lơ lửng nước biển ven bờ Cẩm Phả, Quảng Ninh trạm quan trắc điểm lấy mẫu quý năm 2016 116 Bảng 3.16 So sánh kết xác định hàm lượng TSS từ ảnh vệ tinh Sentienl2A ngày 16/04/2016 124 Bảng 3.17 So sánh kết xác định hàm lượng TSS từ ảnh vệ tinh Sentienl2A ngày 02/12/2016 124 Bảng 3.18 Hàm lượng NH4+ nước biển ven bờ Cẩm Phả, Quảng Ninh trạm quan trắc điểm lấy mẫu quý năm 2016 125 viii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Tỉ lệ phân bố tài ngun nước theo lưu vực sông [19] 10 Hình 1.2 Tỉ lệ vùng tổng lượng chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt [19] 14 Hình 1.3 Nước thải sinh hoạt gây nhiễm Quảng Ninh (nguồn: internet) 15 Hình 1.4 Vị trí số trạm quan trắc nghiên cứu Alssgeer et al (2017) 22 Hình 1.5 Giao diện ứng dụng GIS phục vụ quản lý chất lượng nước mặt nghiên cứu Boubakri, Rhinane (2017) 22 Hình 1.6 Giao diện ứng dụng GIS quản lý chất lượng nước Washington (Bilhimer, 2012) 23 Hình 1.7 Kết nội suy hàm lượng Canxi, Magie, Clo nước ngầm khu vực Bhadravathia phương pháp IDW 24 Hình 1.8 Kết nội suy hàm lượng pH nghiên cứu Gharbia et al (2016) 25 Hình 1.9 Vị trí điểm lấy mẫu chất lượng nước nghiên cứu Weipi He [46] 26 Hình 1.10 Kết xác định phân bố hàm lượng NO3-N NH3-N nghiên cứu Weipi He 26 Hình 1.11 Tư liệu ảnh Landsat đồ điểm lấy mẫu chất lượng nước nghiên cứu Li et al (2018) [50] 27 Hình 1.12 Ơ nhiễm nước mặt khai thác than suối Diễn Vọng, Mông Dương, Cẩm Phả (nguồn Internet) 40 Hình 1.13 Tác động khai thác than thành phần tài nguyên, môi trường 43 Hình 1.14 Tác động bồi lấp sông suối khai thác than Cẩm Phả, Quảng Ninh (nguồn Internet) 45 143 Ebooks 85 Maguire D., Goodchild M., Rhind D (1994) Geographical Information Systems, Longmam Scientific & Technical, New York 86 McElroy Ed (2016) MapInfo User’s Guide MapInfo Corporation, Troy, New York 87 Environmental Data Management Systems EQWin Tutorial, Gemcom Tech Canada, 2015 144 PHỤ LỤC Xây dựng CSDL chất lượng nước mặt EQWin Data Manager Trên phần mềm MsExcel, xây dựng bảng liệu cấu trúc sau: Trên phần mềm EQWin: - Định dạng (configure data) liệu Mã code trạm quan trắc, thời gian quan trắc, thông số quan trắc đơn vị đo - Nhập liệu lệnh Import Copy/Past vào bảng file liệu mở sẵn - Lệnh để phần mềm kiểm tra cập nhật liệu (update) vào CSDL - Các đợt quan trắc thời gian cập nhật theo cách tương tự 145 146 Từ CSDL lập, nhanh chóng, dễ dàng phân tích đánh giá, xây dựng đồ thị, đồ thơng số mơi trường theo tiêu chí đòi hỏi: Hiển thị CSDL đồ thị thơng số môi trường nước mặt Cẩm Phả, Quảng 65 60 55 50 BOD - Day (mg/l) 45 40 Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi H10 Suoi Khe Re QCVN 08:2008/BTNMT 35 30 25 20 15 10 02-11 08-11 02-12 08-12 02-13 08-13 02-14 08-14 02-15 08-15 02-16 08-16 BO D - D ay (m g/l) Ninh Cang Ha Rang Suoi Ha Rang Suoi Khe SIm Suoi Lep My Nga Suoi Vu Mon Song MD QCVN 08:2008/BTNMT 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 02-11 08-11 02-12 08-12 02-13 08-13 02-14 08-14 02-15 08-15 02-16 08-16 Đồ thị thông số BOD đợt quan trắc trạm đo giai đoạn 2011 - 2016 Giới hạn theo QCVN 08:2008 Nhận xét: Các giá trị thông số BOD năm trước thường tăng cao vượt mức giới hạn theo QCVN08:2008 Bộ Tài nguyên Môi trường 147 Nhưng năm 2016 khắc phục mức cho phép, riêng trạm Suối Ơng Linh cần phải cải thiện Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi Cau QCVN 08:2008/BTNMT Suoi Cau Suoi Cau Suoi H10 QCVN 08:2008/BTNMT Cang Ha Rang Suoi Lep My Song MD Suoi Cau Suoi Cau Suoi Khe Re Suoi Ha Rang Nga QCVN 08:2008/BTNMT Suoi Khe SIm Suoi Vu Mon QCVN 08:2008/BTNMT 11.00 10.00 9.00 p H - F ie ld (p H u n it) p H - F ie ld ( p H u n it ) 10.00 8.00 6.00 4.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 2.00 1.00 0.00 06-11 12-11 06-12 12-12 06-13 12-13 06-14 12-14 06-15 12-15 06-16 12-16 0.00 02-11 08-11 02-12 08-12 02-13 08-13 02-14 08-14 02-15 08-15 02-16 08-16 Đồ thị thông số Độ pH đợt quan trắc trạm đo giai đoạn 2011 2016 Giới hạn theo QCVN 08:2008 Nhận xét: Các giá trị thông số Độ pH thời gian dài từ 2011 đến 2016 trì phạm vi cho phép QCVN, số giá trị thời gian trước đơi lúc vươt ngưỡng tính a xít, khắc phục 148 B¶n đồ ô nhiễm môi trường nước mặt vùng than Cẩm Phả theo thông số độ pH Quý IV - 2016 Ti le 1: 50.000 50 50 10 50 50 50 50 100 10 10 Suoi Khe Re 50 50 100 50 50 50 10 10 10 39 100 100 39.6 100 100 34 11 100 10 200 100 50 100 50 50 50 50 50 100 50 100 200 100 100 100 34.10 50 40 39.19 39.18 39.16 38.13 300 300 50 50 20 37 37.7 100 100 50 101000 50 50 200 39.1 39.9 2326 100 Tuyen than Cua Ong 37 10 100 300 300 10 100 39 11 100 100 100 39.12 38.8 38.11 100 100 39.17 100 20 38 38.12 50 50 100 Mo Deo Nai 38.14 37.9 300 100 30 300 38 10 30 37.11 39.8 100 100 400 3300 00 300 300 50 400 37 38.5 300 300 200 10 37.1 38 50 30 37.3 50 Mo Coc Sau 400 300 10 100 20 200 38 37.5 50 Mo Khe Tam 200 30 300 29.23 400 400 38.16 37 10 Nha may Tuyen Lep My 1100 00 38.3 200 200 29 24 300 30 2328 39 29.22 200 10 100 100 10 39 21 300 300 200 50 50 50 50 505 34.8 34.9 50 34.12 100 Suoi Lép My 100 100 200 200 50 100 50 50 29 26 100 100 100 100 Suoi Hà Ráng 39 13 Suoi Ông Linh 38.10 Suoi cau 50 50 39.14 39.15 Suoi cau Suoi cau Suoi cau Suoi cau 20 400 200 400 400 400 200 20 200 200 100 100 400 30 300 50 400 Khu An cu Quang Hanh 100 100 1005050 300 20200 Cang km6 18 QL 200 2322 Vinh Bai Tu Long QCVN08:2008BTNMT Ben tau Cam Pha kilometers 4,5 100 0,9 728 730 732 734 736 738 740 2322 CHU GIAI CSDLnm2015_16_4GIS_2_map by Ph8 QCVN08:2008BTNMT 726 2324 NM Nhiet dien Cam Pha 50 30 50 200 20 100 100 100 20 200 200 200 100 4400 00 50 03 300 30 00 300 724 50 100 10 50 100 34.4 32.8 34 39.5 100 2324 29.21 2330 34.7 100 100 30 100 Mo Cao Son 34.6 34.2 100 50 37 100 300 300 100 39.22 29 25 37.7 300 50 300 30 0 10 29.27 37.3 37 32.10 50 32.12 32.9 29.20 29.32 100 100 37.5 37.4 29.29 29 40 39.23 29.19 50 Cang Ha Rang II 200 28.23 100 100 100 10 10 100 100 34.13 100 100 100 100 39 32.18 10 20 29.10 29.34 100 100 50 29.35 50 32 15 39 100 32.6 32.7 34.1 39.1 32.17 28 22 50 200 32.11 32.16 Suoi Vu Môn 32 19 29.17 29 12 29.9 29 39 32.14 29.18 100 28 20 29 29.37 100 100 300 Cang Ha Rang 2326 Ngã s.BangTay 29.16 29.14 29 13 200 200 50 32.5 50 50 Mo Mong Duong 32 13 100 29 38 10 100 32.2 10 100 29.15 200 100 200 200 29.36 28.21 300 100 Suoi H10 Trung luu s Mông Duong 50 50 1100 00 200 200 20 29.41 100 50 32.23 32.4 100 32 25 32 21 32.20 28.14 28.27 28.29 200 20 200 50 50 28.11 29.7 Tay Cao Son 20 200 50 50 50 50 200 Suoi Khe Sim 50 50 20 1100 00 50 29.42 50 28.10 28.12 100 28 13 29.5 50 50 10 Nm Tuyen Khe Cham 29 28.30 100 100 200 2328 100 10 100 1100 00 50 100 32.1 50 29 43 50 50 50 50 100 100 50 100 50 10 50 100 50 100 100 10 1100 00 50 100 10 1100 00 50 50 100 100 50 28.8 28.9 32 22 100 29.44 2332 50 50 32.3 Mo Khe Cham 10 29.4 50 50 28 28.1 50 50 200 200 100 50 Cang Mong Duong 50 50 50 28 50 50 50 50 50 2330 50 50 50 50 5500 50 50 5500 50 28.2 29.3 50 50 50 28.4 28.5 50 50 50 50 Mo Khe Cham 50 5500 50 50 50 50 28 50 50 50 100 50 100 200 200 10100 746 50 50 100 50 29.2 10 100 100 100 50 200 100 100 29.1 50 50 100 50 100 20 200 100 18A QL 50 50 10 10100 50 5500 50 100 100 10 100 50 50 50 100 100 200 200 50 300 300 20200 100 10 744 50 100 50 200 200 100 100 100 100 100 100 100 50 50 742100 50 100 50 100 50 50 50 740 100 5500 50 2332 100 100 10 200 100 100 738 200 200 100 50 50 300 300 50 100 200 736 200 200 100 100 100 100 734 100 200 20 50 50 200 100 732 0 10 10 50 50 50 200 730 20 728 50 300 50 50 50 50 10 100 50 50 50 50 200 100 50 726 724 Khu dan cu Duong giao thong Song, suoi Khu vuc khai mo Duong sat Dong muc dia hinh Khu vuc cang bien 742 744 746 149 0.70 Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi H10 Suoi Khe Re QCVN 08:2008/BTNMT 0.60 0.55 0.50 N - NO2 as N (mg/l) N - NO2 as N (mg/l) 1.00 Cang Ha Rang Suoi Ha Rang Suoi Khe SIm Suoi Lep My Nga Suoi Vu Mon Song MD QCVN 08:2008/BTNMT 0.65 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 0.00 01-14 05-14 07-14 10-14 01-15 04-15 07-15 10-15 01-16 04-16 07-16 10-16 01-14 05-14 07-14 10-14 01-15 04-15 07-15 10-15 01-16 04-16 07-16 10-16 Đồ thị thông số NO2 đợt quan trắc trạm đo giai đoạn 2014 - 2016 Giới hạn theo QCVN 08:2008 Nhận xét: Các giá trị thông số NO2 thời gian dài từ 2011 đến 2016 số trạm quan trắc lớn vượt mức cho phộp Bản đồ ô nhiễm môi trường nước mặt vùng than Cẩm Phả theo thông số Coliform Quý IV-2016 Ti le 1: 50.000 38 13 38.8 38 11 50 10 10 39 100 100 100 200 100 100 200 200 200 40 0 30 100 50 100 200 Suoi cau Vinh Bai Tu Long 50 50 50 50 2324 Ben tau Cam Pha CSDLnm2015_16_4GIS_2_map by NH3_8 0,94 kilometers  0,47  0,094 728 730 732 734 736 738 100 740 2322 CHU GIAI  QCVN08:2008BTNMT 726 Suoi Ông Linh NM Nhiet dien Cam Pha  724  Cang km6 18 QL 200  Suoi cau Suoi  cau Suoi cau 100 100 50 200 39 15  50 300  2326 50 300 200 50 Tuyen than Cua Ong Suoi cau Khu An cu Quang Hanh 200 20 10 100 39.13 39.14 50 100 50 400 40 400 50 100 39 37.6 37.8 38 10 50 200 37.7 100 10 50 39 11 100 200 200 200 200 100 50 30 100 39.12 100 20 50 100 50 100 300 39.17 100 10 0 30 300 300 10 39 39.18 39 16 10 38 50 10 39.19 38.5 Mo Deo Nai 38.14 38 12 50 400 03 30 00 50 50 40 100 400 30 37 50 50 400 37.2 300 37 11 2328 50 Mo Coc Sau 38.4 20 50 10 200 30 37 100 400 300 400 300 50 50 50 400 00 300 2324 100 10 20 38.2 37 37.3 10 100 300 400 100 100 100 100 200 100 300 100 34 10 100 200 400 400 300 100 300 100 39 29.23 200 100 30 34 11 100 38.3 200 38.16 37 200 300 Suoi Khe Re 39.5 100 38 100 50 50 50 34 50 300 30 50 34 50 39.6 29 24 300 300 300 50 50 50 29.22 300 200 50 100 100 34.12 300 200 2330 50 32.8 34.3 32.9 100 50 50 200 10 10 50 10 50 100 50 50 50 100 200 100 100 50 50 50 100 39 21 300 2326 00 34 100 34 10 100 29.21 50 32.12 39.4 300 300 50 100 100 100 100 Mo Cao Son 100 100 39 23 100 29.20 100 34.6 34.2 100 29 26 300 100 100 10 00 34.13 39 39 22 37 Mo Khe Tam 200 50 10 32 18 29 19 100 29 32 300 200 Nha may Tuyen Lep My Suoi Hà Ráng 100 100 100 29.27 100 100  100 100 32.10 32.15 39.2 100 Cang Ha Rang II 50 100 39.1 37 Suoi Lép My 100 32.11 34 37.5 37 100 32.14 32 16 32 17 29 25 100 100 Mo Mong Duong 32.13 100 10 32.6 32 50 100 100 50 32 50 Suoi Vu Môn 37 29.29 50 100 50 50 29.18 32 19 28 22 28.23 37 100 2332 32 32 100 29 17 50 29 35 29.40 100 50 10 29.9 29 39 32 20  29.16 28 20 100 300 Cang Ha Rang 2322 32.23 Ngã s.BangTay 28.14 29.15 100 29 14 28 21 29.12 100 200 Suoi H10 Trung luu s Mông Duong  28.10 32.25 100 29 29.41 300 50 28.11 28 12 100 28 27 29.13 200 29.10 200 29 38 100 50 50 20 1100 00 2328 200 200 29.36 29 34 30 50 200 200 300 100 Suoi Khe Sim 50 50 200 200 20020 50 100 1100 00 00 50 100 50 32 32.21 29 37 100 50 50 50 100 50 28.13 200 200 29.42 50 100 100 50 100 200 20 100 100 Mo Khe Cham Tay Cao Son 200 50 50 29.7 28 29 50 50 100 100 100 100 50 32.3 29 29.5 50 50 50 50 28 28 28.30 50 Cang Mong Duong 50 50 28 32.22 29.43 200 50 29 50 50 50 Nm Tuyen Khe Cham 100 50 100 50 50 100 100 50 50 100 50 100 100 50 50 50 100 50 28 50 29.44 50 50 1100 00 50 50 100 100 10 50 200 200 100 Mo Khe Cham 50 50 50 28.5 50 28 50 50 28 50 50 100 50 29.3 50 50 50 200 100 50 50 50 50 2330 50 50 100 50 50 50 50 28 50 10 100 50 50 50 50 50 29.2 100 100 50 50 20 200 10 50 200 100 100 29 50 100 200 20 100 100 100 18A QL 50 50 50 200 100 100 100 10 200 10 100 10 200 300 28 746 50 50 50 100 200 300 200 50 10 300 100 50 50 744 50 100 100 100 50 50 100 00 1100 100 50 100 100 100 50 50 742100 50 100 100 50 50 50 200 740 100 50 10 50 00 100 200 50 100 100 50 100 100 100 738 200 200 200 100 200 736 200 20 50 200 100 100 734 100 50 50 50 300 10 200 100 732 100 50 2332 200 730 50 50 50 100 50 728 50 300 50 50 50 0 10 10 100 50 10 50 726 50 200 100 50 724 Khu dan cu Duong giao thong Song, suoi Duong sat Dong muc dia hinh 742 Khu vuc khai mo Khu vuc cang bien 744 746 150 Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi H10 Suoi Khe Re QCVN 08:2008/BTNMT 26000 24000 Coliform - Total (COUNT/100m) 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 Cang Ha Rang Suoi Lep My Song MD Suoi Ha Rang Nga QCVN 08:2008/BTNMT Suoi Khe SIm Suoi Vu Mon 20000 18000 Coliform - Total (CO UNT/100m) 28000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 2000 0 02-11 08-11 02-12 08-12 02-13 08-13 02-14 08-14 02-15 08-15 02-16 08-16 02-11 08-11 02-12 08-12 02-13 08-13 02-14 08-14 02-15 08-15 02-16 08-16 Đồ thị thông số Coliform đợt quan trắc trạm đo giai đoạn 2011 2016 Giới hạn theo QCVN 08:2008 Nhận xét: Các giá trị thông số Coliform thời gian dài từ 2011 đến 2016 trì mức cho phép, thời gian gàn đây, năm trước số trạm mức cao Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi H10 Suoi Cau Suoi Cau Suoi Khe Re Suoi Cau Suoi Cau QCVN 08:2008/BTNMT Cang Ha Rang Suoi Lep My Song MD Suoi Khe SIm Suoi Vu Mon 12 13 11 12 10 11 10 9 Fe - Total (mg/l) Fe - Total (mg/l) Suoi Ha Rang Nga QCVN 08:2008/BTNMT 7 3 2 1 0 06-11 12-11 06-12 12-12 06-13 12-13 06-14 12-14 06-15 12-15 06-16 12-16 01-14 05-14 07-14 10-14 01-15 04-15 07-15 10-15 01-16 04-16 07-16 10-16 Đồ thị thông số kim loại nặng Sắt tổng Fe đợt quan trắc trạm đo giai đoạn 2011 - 2016 Giới hạn theo QCVN 08:2008 Nhận xét: Các giá trị thông số kim loại nặng Sắt tổng Fe-Total thời gian từ 2011 đến 2016 không ổn định, số trạm giá trị tăng cao cần phải khắc phục, vào cuối năm 2016 trở mức cho phép, trừ trạm Suối Cầu 2, Cầu Ngã Suối Bàng Tây, Bàng Nâu, Khe Chàm 151 Ti le 1: 50.000 50 50 50 10 50 10 50 10 50 50 100 40 50 50 10 100 50 50 20 100 2326 Tuyen than Cua Ong 39 Suoi cau Suoi Ông Linh 8.1 39 39 Suoi cau cau 4cau Suoi Suoi 2324 NM Nhiet dien Cam Pha 50 50 50 300 NO NAME Cang km6 18 QL Ben tau Cam Pha Vinh Bai Tu Long NO NAME kilometers 100  728 730 732 734 736 2322 CHU GIAI Duong giao thong Song, suoi QCVN08:2008BTNMT 726 10 9 100 100  724 39 50 00 10 100 50 200 37 100 39 11 NO NAME Khu An cu Quang Hanh 100 30 100 50 100 100 9.1 100 50 40 200 400 200 100 100 50 100 10 10 50 10 50 50 20 100 50 200 20 100 38 1 9.1 10 50 38 200 200 2322 50 100 10 50 200 50 10 100 100 100 50 50 200 39 16 50 30 300 8.7 18 38 8.1 50 50 200 10 100 19 Mo Deo Nai 14 8.1 50 200 400 7.9 2328 10 10 20 0 30 300 20 200 200 10 00 40 10 00 Mo Coc Sau 38 Suoi cau 400 200 100 4.1 9.7 8.2 37 300 37 1 100 400 300 20 200 100100 100 10050 00 100 200 400 00 30 300 300 30 37 200 400 300 2324 300 50 00 34 1 20 29 400 400 50 20 400 300 Suoi Khe Re 100 8.3 200 38 16 50 10 100 300 300 200 200 30 50 39 9.2 300 100 50 50 50 50 100 300 10 50 9.4 00 300 100 300 30 50 100 29 22 300 200 2330 50 50 50 50 34 2.8 34 32 39 300 300 00 30 00 50 100 12 100 10 100 34 100 34 29 29 26 100 00 00 50 100 22 50 32 12 300 300 37 100 100 9.2 100 29 20 00 100 4.2 100 4.1 39 32 9.2 7 100 30 100 Suoi Vu Môn 10100 29 100 10032 1 00 32 9.2 Mo Cao Son 29 100 100 10 2.1 4.1 50 00 Suoi Lép My Mo Khe Tam Nha may Tuyen Lep My 100 100 29 7 32 50 32 2.1 32 100 7.5 7.4 29 32 50 50 9.1 2332 50 2.5 50 32 13  17 8.2 50 23 100 100 32 19 50 29 100 200 200 9 29 32 100 100 28 20 9.4 32  29 14 29 300 Suoi Hà Ráng 2326 200 29 16 50 50 2.2 20 8.2 29 41 39 9.1 50 50 32 Suoi H10 Trung luu s Mông Duong 2.2 23 28 1 12 9 34 10  200 200 100 100 100 100 29 38 100 00 100  200 100 29 200 29 100 300 300 100 10 200 200 200 200 200 0 100 Cang Ha Rang Cang Ha Rang II  Tay Cao Son 200 37 30 50 20 10 2328 50 300 20 Suoi Khe Sim 50 50 50 200 200 00 50 50 10 100 20 29 50 100 100 10 50 50  2.1 28 10 Mo Mong Duong Ngã 10 s.BangTay 8.1 8.2 50 100 8.1 29 28 29 10 100 9.6 50 50 100 Nm Tuyen Khe Cham 29 28 29 50 Cang Mong Duong 50 8.8 28 2.2 00 10 50 28 50 00 746 50 50 50 50 50 Mo Khe Cham 100 10 50 20 100 100 50 50 50 100 100 10 50 50 200 50 50 100 100 100 100 100 50 100 50 Mo Khe Cham 50 50 50 50 50 50 50 28 50 8.1 100 00 150 50 50 50 50 50 50 50 50 50 200 2330 50 50 100 100 10 50 8.5 50 50 50 50 50 200 50 50 10 100 8.4 100 50 50 50 50 100 29 4 50 200 50 50 50 200 100 200 50 50 50 200 100 50 50 10 100 00 100 50 100 50 10 20 0 10 50 50 50 100 50 8A 50 QL 9.2 10 0 100 50 9.1 50 50 100 10 100 100 50 10 100 00 100 100 100 100 50 50 50 10 100 200 50 300 00 50 50 50 744 50 100 50 100 200 300 200 100 100 5050 5050 50 100 100 50 200 20 50 100 10 50 100 100 50 50 300 50 50 10 200 100 50 00 50 2332 300 10 200 100 100 100 100 100 100 740 10 738 10 100 50 200 10 50 200 10 20 7360 50 200 10 50742 0 100 10 100 100 50 200 200 20 00 1010 200 200 100 20 734 20 100 100 200 100 100 100 100 100 50 732 200 50 50 100 100 100 300 50 50 50 50 728 300 73000 50 50 50 50 50 50 50 10 50 50 50 50 00 100 50 726 50 50 50 724 738 Khu dan cu Khu vuc khai mo Duong sat Dong muc dia hinh 740 742 Khu vuc cang bien 744 746 Bản đồ thông số Dầu mỡ quý IV năm 2016 Oil and Grease (mg/l) Oil and Grease (mg/l) 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 0.00 0.00 06-11 12-11 06-12 12-12 06-13 12-13 06-14 12-14 06-15 12-15 06-16 12-16 Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi H10 Suoi Cau Suoi Cau Suoi Khe Re Suoi Cau Suoi Cau QCVN 08:2008/BTNMT 01-14 05-14 07-14 10-14 01-15 04-15 07-15 10-15 01-16 04-16 07-16 10-16 Cang Ha Rang Suoi Lep My Song MD Suoi Ha Rang Nga QCVN 08:2008/BTNMT Suoi Khe SIm Suoi Vu Mon Đồ thị thông số Dầu mỡ đợt quan trắc trạm đo giai đoạn 2011 2016 Giới hạn theo QCVN 08:2008 Nhận xét: Các giá trị thông số Dầu mỡ thời gian từ 2011 đến phần lớn vượt mức cho phép theo QCVN, với mức độ ngày tăng cao, đòi hỏi phải cú bin phỏp khc phc 152 Bản đồ ô nhiễm môi trường nước mặt vùng than Cẩm Phả theo th«ng sè TSS Quý IV-2016 Ti le 1: 50.000 50 50 50 50 50 10 10 100 10 50 40 100 50 10 50 10 50 100 10 50 100 10 200 39.1 20 50 50 50 00 50 10 50 100 100 200 100 200 10 50 50 50 50 50 10 200 100 10 50 38 11 39 20 400 50 50 100 100 200 100 100 Tuyen than Cua Ong 37.8  39.13 38.10 39.14 39 15 Suoi cau   Suoi cau 200 Suoi Ông Linh Suoi cau Suoi cau Suoi cau Khu An cu Quang Hanh 200 2326 37.6 37.7 100 50 100 100 200 50 39.11 100 2324 NM Nhiet dien Cam Pha NO NAME 50 100 100 50 50 50 Cang km6 Ben tau Cam Pha Vinh Bai Tu Long 728 kilometers 100 730 734 732 738 736 Do thi TSS khu vuc Cam Pha cac dot giai doan 2011-2016 500 450 400 350 300 250 200 150 100 740 Khu vuc khai mo Duong sat Dong muc dia hinh 742 Khu vuc cang bien 744 746 Do thi TSS khu vuc Cam Pha cac dot giai doan 2011-2016 Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi H10 Suoi Khe Re QCVN 08:2008/BTNMT 500 450 400 Solids - Suspended (mg/l) Cang Ha Rang Suoi Ha Rang Suoi Khe SIm Suoi Lep My Nga Suoi Vu Mon Song MD QCVN 08:2008/BTNMT 550 Khu dan cu Duong giao thong Song, suoi  726 2322 CHU GIAI QCVN08:2008BTNMT Solids - Suspended (mg/l) 30 100 39 12 50 39.17 10 38  724 100 30 39 16 100 300 39 18 38.13 50 18 QL 0 10 30 38 50 39 100 39 19 38.5 Mo Deo Nai 38 14 38 12 50 Mo Coc Sau 100 400 30 2328 39.7 38 400 300 300 100 30 200 100 10 20 37.5 37.9 50 200 200 200 100 100 100 200 300 100 34.10 100 200 38 400 37.3 37 37.1 37.11 50 200 100 38.3 400 400 10 30 400 34.11 100 29.23 200 38.16 37 50 200 20 100 200 29 24 300 10 30 200 200 100 100 100 200 400 20 40 300 Suoi 50Khe Re 34.9 39 300 100 100 400 50 50 50 39 300 300 100 400 50 34.8 300 100 400  100 100 34.12 300 300 300 100 50 50 38.7 300 100 03 00 100 50 50 29.22 300 1100 00 2330 50 32 34 39 21 300 200 200 300 50 100 Suoi Lép My 100 2324 50 50 200 50 34.7 100 34 29.21 29 26 300 30 200 50 32 12 39.5 300 300 300 100 100 37 100 2326 300 400 29.20 100 Mo Cao Son 37.2 100 10 34 34.2 100 100 32.9 39.22 29.27 37.3 100 300 37.4 29.29 100 10 34 13 100 100 29.19 100 29 32 100 100 10032 10 32.7 100 39 39.3 39.23 29 25  Mo Khe Tam Nha may Tuyen Lep My 100 100 Suoi Hà Ráng 300 100 37.5 50 32 15 32.17 50 32.11 34.1 39.1 32 19 32 Mo Mong Duong 32 13 32 14 32 16 100 29 17 32.18 37 100 100 100  200 28 23 29.40 100 100 300 Cang Ha Rang Cang Ha Rang II 2322 50 29 34 200 300 200 32.20 50 32 50 28.22 29.35 50 200 29 39 100 50 50 Suoi Vu Môn 28 20 28.21 29.12 2332 32.4 32.2 29.18 29.16 29 14 29.8 29.9  32 23 10 20 300 10 29.13 200 50 100 Suoi H10 Trung luu s Mông Duong 28.10 32.25 100 29.38 29 10 100  200 29.36 29 41 100 50 50 200 30 50 200 200 Suoi Khe Sim 100 50 50 100 10 100 50 10 200 29.37 200200 50  100 29.15 100 200 200 29.42 100 100 100 100 1100 00 2328 20 50 32.3 50 32.21 100 Ngã s.BangTay 10 28.14 Tay Cao Son 200 100 50 28 11  28 27 28 29 50 20 100 10 50 50 100 50 50 50  32.1 28.12 100 28.13 29.7 200 50 00 10 100 50 50 100 100 100 50 100 50 50 100 Nm Tuyen Khe Cham 29 28.30 29.5 28 28.9 32.22 50 50 50 29.43 50 50 10 50 28.7 50 100 100 Cang Mong Duong 50 50 5050 50 28 Mo Khe Cham 100 50 50 100 10 50 50 100 50 50 50 5050 28.5 50 50 28.1 29 50 50 50 50 28 50 50 746 50 50 100 50 29.3 50 50 28 28 50 50 50 29.44 50 200 50 200 200 50 50 100 50 50 29 10 100 100 Mo Khe Cham 50 50 50 50 100 100 10 0 100 50 50 50 2330 50 29.1 50 50 50 100 10 50 200 100 100 100 100 100 50 100 200 100 8A L1 50 Q 100 200 20 100 50 100 1100 00 50 50 20 50 10 100 100 200 200 100 50 50 50 744 100 100 100 100 50 100 200 300 300 2200 00 742100 50 100 50 300 100 100 100 100 10 100 50 50 50 50 740 100 50 50 100 50 300 100 100 100 200 100 100 738 200 100 100 50 100 200 736 200 100 50 2332 100 100 100 734 10 50 50 200 200 50 50 200 20 50 50 50 50 10 100 1001 100 50 100 732 200 730 50 728 50 300 50 50 50 200 50 50 50 50 200 100 50 726 724 350 300 250 200 150 100 50 50 06-11 12-11 06-12 12-12 06-13 12-13 06-14 12-14 06-15 12-15 06-16 12-16 06-11 12-11 06-12 12-12 06-13 12-13 06-14 12-14 06-15 12-15 06-16 12-16 Đồ thị thông số TSS đợt quan trắc trạm đo giai đoạn 2011 - 2016 Giới hạn theo QCVN 08:2008 Nhận xét: Các giá trị thông số TSS thời gian qua phần lớn vượt mức cho phép theo QCVN, với mức độ tăng cao thời gian năm 2012 2015, đến từ cuối năm 2015 xử lý tốt giảm xuống mức quy định 153 Do thi COD khu vuc Cam Pha cac dot giai doan 2011-2016 800 750 700 650 600 500 450 400 350 300 250 Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi H10 Suoi Khe Re QCVN 08:2008/BTNMT 700 650 600 550 500 COD (mg/l) COD (mg/l) 550 Do thi COD khu vuc Cam Pha cac dot giai doan 2011-2016 Cang Ha Rang Suoi Ha Rang Suoi Khe SIm Suoi Lep My Nga Suoi Vu Mon Song MD QCVN 08:2008/BTNMT 450 400 350 300 250 200 200 150 150 100 100 50 50 06-11 12-11 06-12 12-12 06-13 12-13 06-14 12-14 06-15 12-15 06-16 12-16 06-11 12-11 06-12 12-12 06-13 12-13 06-14 12-14 06-15 12-15 06-16 12-16 Đồ thị thông số COD đợt quan trắc trạm đo giai đoạn 2011 - 2016 Giới hạn theo QCVN 08:2008 Nhận xét: Các giá trị thông số COD thời gian từ 2011 đến phần lớn vượt mức cho phép theo QCVN, với mức độ tăng cao thời gian năm 2012 - 2015, đặc biệt Suối Lép Mỹ Suối Cầu Nhưng đến từ cuối năm 2015 xử lý tốt giảm xuống mức quy định Từ CSDL lâp, nhanh chóng, dễ dàng phân tích đánh giá, xây dựng đồ thị, đồ thông số môi trường theo tiêu chí đòi hỏi: 154 Đồ thị diễn biến thông số N-NH3 giai đoạn 2013-2016 2011-2016 Cang Ha Rang Suoi Lep My Song MD Suoi Ha Rang Nga QCVN 08:2008/BTNMT Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi H10 Suoi Khe SIm Suoi Vu Mon Suoi Cau Suoi Cau Suoi Khe Re Suoi Cau Suoi Cau QCVN 08:2008/BTNMT 6.00 5.00 N - NH3 as N (mg/l) N - N H as N (m g/l) 4.00 3.00 2.00 1.00 3.00 2.00 1.00 0.00 01-13 05-13 09-13 01-14 05-14 08-14 12-14 04-15 08-15 12-15 04-16 08-16 12-16 0.00 10 10 Cang Ha Rang Suoi Ha Rang Suoi Khe SIm Suoi Lep My Nga Suoi Vu Mon Song MD QCVN 08:2015/BTNMT 04-13 08-13 12-13 04-14 08-14 12-14 04-15 08-15 12-15 04-16 08-16 12-16 Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi H10 Suoi Khe Re QCVN 08:2015/BTNMT N - NH3 as N (mg/l) N - NH3 as N (mg/l) 4.00 3 2 1 0 02-11 08-11 02-12 08-12 02-13 08-13 02-14 08-14 02-15 08-15 02-16 08-16 02-11 08-11 02-12 08-12 02-13 08-13 02-14 08-14 02-15 08-15 02-16 08-16 Đồ thị thông số NH3 đợt quan trắc trạm đo giai đoạn 2011 - 2016 Giới hạn theo QCVN 08:2015 155 Nhận xét: Các giá trị thông số NH3 thời gian từ 2011 đến phần lớn vượt mức cho phép theo QCVN, với mức độ tăng cao thời gian năm 2012 - 2015, đặc biệt Cảng Hà Ráng, Suối Hà Ráng Suối Cầu Nhưng đến từ năm 2016 xử lý tốt giảm xuống gần mức quy định 156 PHỤ LỤC II Ảnh vệ tinh Sentinel khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh Ảnh Sentinel 2A khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh ngày 01/12/2016, RGB:432 157 Ảnh Sentinel 2A khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh ngày 16/4/2016, RGB:432 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG XÁC LẬP CƠ SỞ KHOA HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA TIN HỌC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT VÙNG MỎ... luận án xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh Nội dung nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, luận án tiến. .. học xây dựng sở liệu đánh giá chất lượng nước mặt  Nghiên cứu sở khoa học xây dựng khai thác sở liệu nước mặt công nghệ địa tin học phục vụ công tác quản lý, giám sát đánh giá chất lượng nước mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh, (Luận án tiến sĩ) Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh

Từ khóa liên quan